Teksti suurus:

Teede- ja sideministri 9. mai 2001. a määruse nr 48 “Suurima lubatud sõidukiiruse suurendamise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.05.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 41, 733

Teede- ja sideministri 9. mai 2001. a määruse nr 48 “Suurima lubatud sõidukiiruse suurendamise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 10.05.2006 nr 44

Määrus kehtestatakse «Liiklusseaduse» § 47 lõike 4 alusel.

Teede- ja sideministri 9. mai 2001. a määruses nr 48 «Suurima lubatud sõidukiiruse suurendamise tingimused ja kord» (RTL 2001, 60, 830; 2002, 64, 973) tehakse järgnevad muudatused:

1) paragrahvi 3 lõiked 4 ja 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Külgnähtavus peab olema vähemalt tabelis 2 esitatud üldnõude suurustega. Külgnähtavus on sõiduteega külgnev ala, kus liiklusohutuse seisukohalt ei tohi olla nähtavust piiravaid ja tee juurde mittekuuluvaid takistusi. Külgnähtavusala laiust mõõdetakse sõidutee äärest ristsuunas väljapoole. Nähtavust piirav takistus on külgnähtavuse alale jääv takistus, mis ei võimalda vaadeldaval alal teega ristsuunas kiirusel 10 km/h kuni 15 km/h liikuva objekti olemasolu, liiki, liikumissuunda ja -kiirust määrata.

Tabel 2

Suurim lubatud sõidukiirus (km/h)

Külgnähtavus sõidutee äärest meetrites

Üldnõue Erinõue
120 14 24
110 12 24
100 10 20

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 esitatud külgnähtavuse erinõue peab olema täidetud liiklusmärkidega «Karja üleajamise koht» või «Metsloomad» tähistatud teelõigul. Nimetatud nõude mittetäitmise korral tuleb loomade teele pääsemine takistada piirdeaiaga vähemalt teelõigu ulatuses, kus külgnähtavuse erinõue pole täidetud. Piirdeaed peab olema paigaldatud mõlemale poole teed võrdsetes pikkustes ja asetsema kohakuti. Eraldusribaga teel ei paigaldata piirdeaeda eraldusribale. Hoiatusmärgid peab ümber paigutama vastavalt tekkinud olukorrale.»;

2) paragrahvi 4 lõigetes 1 ja 6 asendatakse tekst «kooskõlas Eesti Projekteerimisnormide EPN 17 «Linnatänavad» nõuetega» tekstiga «kooskõlas Eesti standardi EVS 843:2003 «Linnatänavad» nõuetega»;

3) paragrahvi 5 lõikes 4 asendatakse tekst «Maanteeameti teedevalitsus ja» tekstiga «Maanteeameti kohalik asutus ja hallatav riigiasutus ning».

Minister Edgar SAVISAAR

Kantsler Marika PRISKE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json