Teksti suurus:

Tamsalu Raamatukogu põhimääruse kinnitamine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Tamsalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2006, 102, 1269

Tamsalu Raamatukogu põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 26.04.2006 nr 23

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 34, § 35 lõike 2 ja Tamsalu valla põhimääruse § 44 lõike 3 alusel.

1. peatükk

ÜLDSÄTTED

§ 1. Asutuse nimetus

(1) Tamsalu Raamatukogu (edaspidi raamatukogu) on Tamsalu valla asutus.

(2) Asutuse ametlik nimetus on Tamsalu Raamatukogu.

(3) Raamatukogu on Linnaasutuse Tamsalu Raamatukogu õigusjärglane.

§ 2. Asutuse asukoht

Raamatukogu asub Sõpruse tn. 3, Tamsalu linnas, Tamsalu vallas, Lääne-Viru maakonnas. Raamatukogu postiaadress on Sõpruse tn.3, Tamsalu linn 46106, Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond, Eesti Vabariik.

§ 3. Asutuse tegevuse alused

(1) Raamatukogu juhindub oma tegevuses EV kehtivatest õigusaktidest, sealhulgas rahvaraamatukogu seadustest, Tamsalu Vallavolikogu (edaspidi volikogu) määrustest ja otsustest ning Tamsalu Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsuse) määrustest ja korraldustest, samuti käesolevast põhimäärusest.

(2) Raamatukogu on tasuta üldkasutatav rahvaraamatukogu. Raamatukogu kogud on koostiselt universaalsed, sisaldades teeninduspiirkonna elanike põhivajadustele vastavaid erinevates keeltes, eri tüüpi ja laadi teavikuid.

(3) Raamatukogu teeninduspiirkonna määrab vallavolikogu.

2. peatükk

EESMÄRK JA ÜLESANDED

§ 4. Asutuse eesmärk

Raamatukogu eesmärk on tagada elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

§ 5. Ülesanded

(1) Raamatukogu põhiülesandeks on lugejateenindus ja selleks raamatukogu:
1) kogub, komplekteerib, säilitab ja teeb lugejale kättesaadavaks temale vajalikud trükised, auvised ja teised teavikud;
2) teeb elanikele kättesaadavaks kohalikus raamatukogus puuduva kirjanduse;
3) arvestab ja töötleb raamatukokku saabunud kirjanduse ja muud dokumendid;
4) teeb teatme-bibliograafilist tööd;
5) korraldab raamatukogu arvestust, aruandlust ja analüüsi;
6) kogub ja säilitab oma teeninduspiirkonda puudutavat kirjandust ja muud ainestikku;
7) korraldab raamatuvarade tutvustamiseks mitmesuguseid üritusi;
8) teeb koostööd teiste raamatukogudega;
9) täidab muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

(2) Raamatukogu võib osutada tasulisi eriteenuseid: kopeerimine, paljundamine.

(3) Eriteenuste eest võetava tasu suuruse kinnitab vallavalitsus.

3. peatükk

JUHTIMINE

§ 6. Asutuse juhtimine

(1) Raamatukogu tööd juhib juhataja, kelle kinnitab ametisse ja vabastab ametist vallavalitsus vallavanema ettepanekul.

(2) Juhataja vaba ametikoht täidetakse konkursi korras.

(3) Juhatajaga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem.

(4) Raamatukogu juhatajal peab olema raamatukogunduslik haridus.

(5) Juhataja:
1) korraldab raamatukogu tegevust ja vastutab selle ülesannete täitmise eest;
2) valitseb ja vastutab raamatukogu kasutusse antud vara üle;
3) annab oma pädevuse piires käskkirju;
4) vastutab raamatukogule kinnitatud eelarvest kinnipidamise eest;
5) esindab raamatukogu;
6) määrab kindlaks asutuse töötajate ülesanded, kohustused ja vastutuse;
7) võtab tööle raamatukogu töötajad ning sõlmib, muudab ja lõpetab nendega töölepingud;
8) täidab muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

(6) Raamatukogu töötajate koosseisu kinnitab vallavolikogu. Töötamine raamatukogus toimub töölepingu alusel ja seda reguleeritakse tööseadusandlusega.

§ 7. Raamatukogu nõukogu

(1) Raamatukogu töö hindamiseks ja muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamiseks moodustatakse vähemalt kolmeliikmeline nõukogu, kusjuures on soovitav, et vähemalt üks nõukogu liige oleks vallavalitsusest.

(2) Nõukogu koosseisu kinnitab vallavalitsus, nimetades nõukogu esimehe ja liikmed.

(3) Nõukogu kutsub kokku esimees vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kvartalis.

(4) Nõukogu töövormiks on koosolek. Raamatukogu juhataja ei kuulu nõukogu koosseisu, kuid tal on õigus osaleda kõigil nõukogu koosolekutel.

(5) Nõukogu ülesanne on:
1) teha ettepanekuid raamatukogu arenguks ja koostööks teiste kultuuriasutustega;
2) vaadata läbi ja anda hinnang raamatukogu eelarvele, tööplaanile ja aruandele;
3) teha ettepanekuid lugejateeninduse korralduse ja avalike suhete arendamise kohta.

4. peatükk

STRUKTUUR JA TÖÖKORRALDUS

§ 8. Raamatukogu osakonnad

(1) Raamatukogus on järgmised osakonnad:
1) laenutusosakond;
2) lastekirjanduse osakond;
3) internetipunkt.

§ 9. Raamatukogu teeninduse korraldus

(1) Raamatukogu teeninduse korralduse, lugejate õigused ja kohustused kehtestab vallavolikogu «Raamatukogu kasutamise eeskirjaga».

(2) Raamatukogu lahtioleku aja kinnitab vallavalitsus raamatukogu juhataja ettepanekul.

5. peatükk

MAJANDAMINE, ARUANDLUS JA JÄRELVALVE

§ 10. Raamatukogu finantseerimine, eelarve

(1) Raamatukogu finantseeritakse vallaeelarvest ja riigieelarvest. Raamatukogu võib vahendeid saada ka füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt sihtotstarbeliste eraldiste, toetuste ja annetustena ning muudest laekumistest.

(2) Raamatukogul on oma eelarve, mille kasutamine käib vallavalitsuse raamatupidamise kaudu.

§ 11. Raamatukogu vara kasutamine

(1) Raamatukogu valduses oleva vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt vallavara eeskirjale.

§ 12. Raamatukogu aruandlus ja järelvalve

(1) Raamatukogu raamatupidamisarvestust ja aruandlust korraldab vallavalitsus.

(2) Raamatukogu tegevuse üle teostab kontrolli vallavolikogu poolt moodustatud komisjon.

(3) Raamatukogu raha ja vara kasutamist kontrollib vallavolikogu poolt moodustatud komisjon.

6. peatükk

PÕHIMÄÄRUSE MUUTMINE, ASUTUSE ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

§ 13. Põhimääruse muutmine, asutuse ümberkorraldamine

(1) Põhimääruse muudatuste ja täienduste tegemise või uue põhimääruse kinnitamise otsustab Tamsalu Vallavolikogu vallavalitsuse või raamatukogu ettepanekul.

(2) Raamatukogu ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu õigusaktides ettenähtud korras.

(3) Raamatukogu ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab vallavalitsus Kultuuriministeeriumile vähemalt üks kuu enne kavandatavat tähtaega.

7. peatükk

Lõppsätted

§ 14. Lõppsätted

(1) Tunnistada kehtetuks Tamsalu Linnavolikogu 25.08.1999. a otsus nr 16 «Tamsalu Raamatukogu põhimääruse kinnitamine».

(2) Määrus jõustub 02. mail 2006. a.

Volikogu esimees Andrus FREIENTHAL