Teksti suurus:

«Tulumaksuseadusest», «Sotsiaalmaksuseadusest», «Kogumispensionide seadusest» ja «Töötuskindlustuse seadusest» tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.05.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.08.2006
Avaldamismärge:

«Tulumaksuseadusest», «Sotsiaalmaksuseadusest», «Kogumispensionide seadusest» ja «Töötuskindlustuse seadusest» tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine

Vastu võetud 24.12.2003 nr 107
RTL 2004, 4, 45
jõustumine 17.01.2004

spacerMuudetud järgmiste aktidega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

07.06.2004 nr 114 ( RTL 2004, 83, 1322 ) 24.06.2004

20.12.2004 nr 147 ( RTL 2004, 160, 2409 ) 01.01.2005

07.03.2005 nr 25 (RTL 2005, 32, 450 ) 01.04.2005

06.07.2005 nr 52 (RTL 2005, 80, 1135) 22.07.2005 (rakendatakse alates 1.07.2005)

04.07.2005 nr 50 (RTL 2005, 80, 1133) 22.07.2005 (rakendatakse alates 1.01.2005 ja 01.07.2005)

27.12.2005 nr 91 (RTL 2006, 3, 42) 9.01.2006 (rakendatakse alate 1.01.2006)

20.02.2006 nr 13 (RTL 2006, 22, 380) 10.03.2006

26.04.2006 nr 31 (RTL 2006, 40, 702) 15.05.2006 (rakendatakse alates 13.02.2006)

Määrus kehtestatakse “Tulumaksuseaduse” § 40 lõigete 5 ja 6, § 54 lõike 3 ja § 56 lõike 21, “Sotsiaalmaksuseaduse” § 6 lõike 4, “Töötuskindlustuse seaduse” § 42 lõike 2 ning “Kogumispensionide seaduse” § 11 lõike 1 punktide 4 ja 5 alusel.

[RTL 2005, 80, 1133; 22.07.2005 (rakendatakse 01.07.2005]

§1. Deklaratsioonide ja tõendite vormid

Kehtestada järgmised deklaratsioonide ja tõendite vormid:
1) deklaratsiooni vorm TSD «Tulu- ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustuse maksete deklaratsioon» (lisa 1);
2) vormi TSD lisa 1 «Residendist füüsilistele isikutele tehtud väljamaksed, kinnipeetud tulumaks, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse, arvutatud sotsiaalmaks ning vanemahüvitiselt arvutatud kogumispensioni makse isikute lõikes» (lisa 2);
3) vormi TSD lisa 2 «Mitteresidendist füüsilistele isikutele tehtud väljamaksed, kinnipeetud tulumaks ja töötuskindlustusmakse ning arvutatud sotsiaalmaks isikute lõikes» (lisa 3);
4) vormi TSD lisa 3 «Mitteresidendist juriidilistele isikutele tehtud väljamaksed ja kinnipeetud tulumaks isikute lõikes» (lisa 4);
5) vormi TSD lisa 4 «Erisoodustused» (lisa 5);
6) vormi TSD lisa 5 «Kingitused ja annetused ning vastuvõtukulud» (lisa 6);

7) Vormi TSD lisa 6 “Ettevõtlusega mitteseotud kulud ja muud väljamaksed ning mitteresidendi püsiva tegevuskoha kasumieraldised” (lisa 7);

[RTL 2005, 80, 1133; 22.07.2005 (rakendatakse alates 01.01.2005]

71) Vormi TSD lisa 6 1 “Vormi TSD lisa 6 tabelid 1-7” (lisa 71);

[RTL 2005, 80, 1133; 22.07.2005 (rakendatakse alates 01.01.2005]
8) vormi TSD lisa 7 «Dividendid ja muud kasumieraldised» (lisa 8);

81) Vormi TSD lisa 71 ”Vormi TSD lisa 7lisalehed 1 ja 2” (lisa 81);

[RTL 2005, 80, 1133; 22.07.2005 (rakendatakse 01.01.2005]
9) vormi TSD lisa 8 «Välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaksu arvestamine maksulepingu alusel» (lisa 9);
10) deklaratsiooni vorm ESD «Sotsiaalmaksu deklaratsioon erijuhtudel» (lisa 10);
11) tõendi vorm TSM «Residendist füüsilisele isikule tehtud väljamaksete, kinnipidamiste ja arvutuste tõend» (lisa 11);
12) tõendi vorm TSM 1 «Mitteresidendist füüsilisele isikule tehtud väljamaksete, kinnipidamiste ja arvutatud sotsiaalmaksu tõend» (lisa 12);
13) tõendi vorm TM 1 «Mitteresidendist juriidilisele isikule tehtud väljamaksete ja kinnipeetud tulumaksu tõend» (lisa 13);
14) vorm INF 1 «Dividendide ja muude kasumieraldiste saajate deklaratsioon» (lisa 14);
15) vorm INF 2 «Füüsiliste isikute tasutud eluasemelaenu intresside deklaratsioon» (lisa 15);
16) vorm INF 3 «Füüsiliste isikute tasutud koolituskulude deklaratsioon» (lisa 16);
17) vorm INF 4 «Saadud kingituste ja annetuste deklaratsioon» (lisa 17);
18) vorm INF 5 «Täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu alusel füüsilistelt isikutelt saadud kindlustusmaksete deklaratsioon» (lisa 18);
19) vorm INF 6 «Füüsiliste isikute soetatud vabatahtliku pensionifondi osakute ja nende soetamisel makstud summade deklaratsioon» (lisa 19);
20) vorm INF 7 «Füüsiliste isikute tasutud õppelaenu intresside deklaratsioon» (lisa 20);
21) vorm INF 8 «Füüsiliste isikute tasutud ametiühingu sisseastumis- ja liikmemaksude deklaratsioon» (lisa 21);
22) vorm INF 9 «Kingituste ja annetuste ning muude tulude kasutamise deklaratsioon» (lisa 22);
23) vorm INF 10 «Ametiühingu sisseastumis- ja liikmemaksude kasutamise deklaratsioon» (lisa 23);

24) vorm INF 11 "Maksustamisele mittekuuluvate dividendide ja muude kasumieraldiste deklaratsioon (lisa 24);

[RTL 2005, 80, 1133; 22.07.2005 (rakendatakse 01.01.2005)

25) vorm INF 12 "Mitteresidendile makstud intressi deklaratsioon" (lisa 25).

[RTL 2006, 22, 380; 10.03.2006]

§2. [käesolevast tekstist välja jäetud]

 Rahandusministri 24. detsembri 2003. a määruse nr 107
««Tulumaksuseadusest», «Sotsiaalmaksuseadusest», «Kogumispensionide seadusest» ja
«Töötuskindlustuse seadusest» tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine»
lisa 1 [RTL 2005, 80, 1135; 22.07.2005]

Vorm TSD 

Maksu- ja Tolliameti maksu- ja tollikeskus

Maksukohustuslane

Nimi või ees- ja perekonnanimi

Registri- või isikukood

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asu- või elukoha aadress

Telefon

e-post

TULU- JA SOTSIAALMAKSU NING KOHUSTUSLIKU KOGUMISPENSIONI JA TÖÖTUSKINDLUSTUSE MAKSETE DEKLARATSIOON

______ aasta _____________ kuu

Jrk

 

Summa kroonides

 

Osa A
 

×

1.

Arvutatud sotsiaalmaks:
(vormi TSD lisa 1 veeru 4 kokkuvõte + vormi TSD lisa 2 veeru 7 kokkuvõte)

 

2.

Kinnipeetud tulumaks:
(vormi TSD lisa 1 veeru 6 kokkuvõte + vormi TSD lisa 2 veeru 10 kokkuvõte + vormi TSD lisa 3 veeru 8 kokkuvõte)

 

3.

Sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksed:
(vormi TSD lisa 1 veeru 5 kokkuvõte + vormi TSD lisa 2 veeru 8 kokkuvõte)

 

4.

Kinnipeetud töötuskindlustusmakse:
(vormi TSD lisa 1 veeru 8 kokkuvõte + vormi TSD lisa 2 veeru 13 kokkuvõte)

 

5.

Arvutatud töötuskindlustusmakse:
(vormi TSD lisa 1 veeru 9 kokkuvõte + vormi TSD lisa 2 veeru 14 kokkuvõte × …%)

 

6.

Kinnipeetud kohustusliku kogumispensioni makse ja vanemahüvitiselt arvutatud kohustusliku kogumispensioni makse:
(vormi TSD lisa 1 veeru 10 kokkuvõte)

 

 

Osa B
 

×

 

Vormi TSD lisa 4. Erisoodustused

×

7.

Tasumisele kuuluv tulumaks (realt 18)

 

8.

Tasumisele kuuluv sotsiaalmaks (realt 20)

 

 

Vormi TSD lisa 5. Kingitused ja annetused ning vastuvõtukulud

×

9.

Tasumisele kuuluv tulumaks (realt 22 positiivne tulem või realt 24)

 

10.

Tagastamisele kuuluv tulumaks (realt 22 negatiivne tulem plussmärgiga)

 

 

Vormi TSD lisa 6. Ettevõtlusega mitteseotud kulud ja muud väljamaksed ning mitteresidendi püsiva tegevuskoha kasumieraldised

×

11.

Tasumisele kuuluv tulumaks (realt 27)

 

12.

Tagastamisele kuuluv tulumaks (realt 28)

 

 

Vormi TSD lisa 7. Dividendid ja muud kasumieraldised

×

13.

Tasumisele kuuluv tulumaks (realt 15)

 

 

Vormi TSD lisa 8. Välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaksu arvestamine maksulepingu alusel

×

14.

Vormi TSD lisa 7 alusel tasumisele kuuluva tulumaksu vähendamine: vormi TSD lisa 8 realt 3, kuid mitte rohkem kui vormi TSD rida 13

 

 

Kokku B osa:

×

15.

Tulumaks: rida 7 + rida 9 – rida 10 + rida 11 – rida 12 + rida 13 – rida 14

 

16.

Sotsiaalmaks: realt 8

 

MAKSUKOHUSTUSLANE/
JUHT VÕI ESINDAJA

Ees- ja perekonnanimi

Allkiri

Kuupäev

KOOSTAJA

Ees- ja perekonnanimi

Allkiri

Telefon
e-post

Märkused

I. Üldsätted

1. Vormil TSD näidatakse tasumisele kuuluvad tulu- ja sotsiaalmaks ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustuse maksed.

2. Vorm TSD esitatakse Maksu- ja Tolliameti maksu- ja tollikeskusele maksustamisperioodile järgneva kuu 10. kuupäevaks. Samaks kuupäevaks kantakse maksu ja makse summa üle Maksu- ja Tolliameti pangakontole.

3. Vormil TSD näidatud summad peavad olema vastavuses vormi TSD vastavas lisas toodud summadega.

4. Maksukohustuslane, kes tegi maksustamisperioodil maksustatavaid väljamakseid või kellel on «Sotsiaalmaksuseaduse» § 2 lõikest 2 tulenev sotsiaalmaksukohustus, on kohustatud esitama vormi TSD.

5. Residendist juriidiline isik ja Eestis püsivat tegevuskohta omav mitteresidendist juriidiline isik, kes on registreeritud käibemaksukohustuslane «Käibemaksuseaduse» tähenduses, on kohustatud esitama vormi TSD «Tulumaksuseaduse» paragrahvides 49–53 nimetatud kulude ja väljamaksete kohta eelmisel kalendrikuul, sõltumata tulumaksu maksmise kohustusest nimetatud maksustamisperioodil («Tulumaksuseaduse» § 54 lõige 2).

6. Deklaratsioonile kirjutab alla maksukohustuslane või tema esindaja. Esindaja peab Maksu- ja Tolliameti nõudmisel esitama volitust tõendava dokumendi.

7. Deklaratsioon esitatakse paberkandjal või elektrooniliselt. Deklaratsioon ja selle lisad täidetakse täiskroonides, seejuures jäetakse vähem kui 50 senti ära ning 50 senti ja rohkem ümardatakse täiskrooniks.

II. Osa A täitmine

8. Deklaratsioonil märgitud kuu on väljamaksete tegemise või «Sotsiaalmaksuseaduse» § 2 lõigete 2 ja 3 alusel sotsiaalmaksu arvutamise kuu.

9. Real 1 näidatud sotsiaalmaksu summas peab kajastuma kõigilt antud kuus tehtud väljamaksetelt ja «Sotsiaalmaksuseaduse» § 2 lõigete 2 ja 3 alusel arvutatud sotsiaalmaks.

10. Real 2 näidatud tulumaksu summas peab kajastuma kõigilt antud kuus tehtud tulumaksuga maksustatavatelt väljamaksetelt kinnipeetud tulumaks.

11. Real 3 näidatakse füüsilistele isikutele maksustamisperioodil tehtud vastavalt «Sotsiaalmaksuseaduse» § 2 lõike 1 punktidele 1–4, 6, 8 ja 9 sotsiaalmaksuga maksustatavad väljamaksed.

12. Real 4 näidatakse vastavalt «Töötuskindlustuse seaduse» § 42 lõike 1 punktile 1 kindlustatule kehtestatud määras kinnipeetud töötuskindlustusmakse.

13. Real 5 näidatakse vastavalt «Töötuskindlustuse seaduse» § 42 lõike 1 punktile 2 tööandjale kehtestatud määras arvutatud töötuskindlustusmakse.

14. Real 6 näidatakse vastavalt «Kogumispensionide seaduse» § 11 lõike 1 punktidele 1 ja 2 kinnipeetud kohustusliku kogumispensioni makse.

15. Real 6 näidatakse ka vastavalt «Kogumispensionide seaduse» § 11 lõike 1 punktile 3  vanemahüvitiselt arvutatud kogumispensioni täiendav sissemakse, mille suuruseks on 1% väljamakstud hüvitise summalt iga sündinud lapse kohta.

III. Osa B täitmine

16. Deklaratsiooni lisa täidetakse vastavalt «Tulumaksuseaduse» §-dele 48–53 ja §-le 60 selle kuu kohta, millal vormi TSD lisades 4–7 nimetatud väljamakse või kulutus tehti, samuti «Tulumaksuseaduse» § 54 lõikes 6 nimetatud juhtudel.

17. Rida 14 täidetakse juhul, kui on esitatud vormi TSD lisa 8. Siin näitab residendist äriühing maksulepingu või välisriigi seaduse alusel välisriigis tasutud või kinnipeetud tulumaksu summa, mille võrra vähendatakse vormi TSD lisa 7 alusel tasumisele kuuluvat tulumaksu.

18. Vormi TSD lisa 8 saab esitada ainult juhul, kui on esitatud vormi TSD lisa 7 ja vormi TSD real 13 on näidatud tasumisele kuuluv tulumaksu summa.

IV. Paranduste tegemine

19. Pärast vormi TSD Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule maksukeskusele esitamist deklaratsioonis oleva vea avastamisel esitatakse sama perioodi eest uus deklaratsioon märkusega «parandus». Vormil TSD näidatakse vastavad õiged andmed maksustamisperioodi kohta ning vormi TSD lisades 1, 2 ja 3 esitatakse parandatud andmed nendel ridadel, kus parandus tehti.

20. Vormi TSD lisast 1 isiku andmete kustutamisel esitatakse andmed isiku ja väljamakse liigi kohta veergudes 1, 2, 7.1, 7.2 ja 7.3, lisaks märgitakse veergudes 31–10 vastavate arvuliste andmete asemel null.

Kui maksumaksja on ekslikult teinud väljamakse, mida ta nõuab hiljem väljamakse saajalt tagasi, tehakse parandus selle kuu deklaratsioonil, millal maksumaksjale (maksu kinnipidajale) tagastatakse ebaõigesti väljamakstud summa. Sel juhul näidatakse andmed isiku ja väljamakse liigi kohta veergudes 1, 2, 7.1, 7.2 ja 7.3, lisaks märgitakse miinusmärgiga vastavad arvulised andmed veergudes 31 –10 .

Vormi TSD lisa 1 veerus 6 näidatud kalendriaasta jooksul kinnipeetud tulumaksusummat ei vähendada pärast kalendriaastale järgneva aasta 15. veebruari.

[RTL 2005, 80, 1135; 22.07.2005 (rakendatakse 01.07.2005)

21. Vormi TSD lisast 2 isiku andmete kustutamisel esitatakse andmed isiku ja väljamakse liigi kohta veergudes 1–6, lisaks märgitakse vormi TSD lisa 2 veergudes 7–14 vastavate arvuliste andmete asemel null.

Kui maksumaksja on ekslikult teinud väljamakse, mida ta nõuab hiljem väljamakse saajalt tagasi, tehakse parandus selle kuu deklaratsioonil, millal maksumaksjale (maksu kinnipidajale) tagastatakse ebaõigesti väljamakstud summa. Sel juhul näidatakse andmed isiku ja väljamakse liigi kohta veergudes 1–6, lisaks märgitakse miinusmärgiga vastavad arvulised andmed veergudes 7–14.

22. Vormi TSD lisast 3 isiku andmete kustutamisel esitatakse andmed isiku ja väljamakse liigi kohta veergudes 1–6, lisaks märgitakse veergudes 7–10 vastavate arvuliste andmete asemel null.

Kui maksumaksja on ekslikult teinud väljamakse, mida ta nõuab hiljem väljamakse saajalt tagasi, tehakse parandus selle kuu deklaratsioonil, millal maksumaksjale (maksu kinnipidajale) tagastatakse ebaõigesti väljamakstud summa. Sel juhul näidatakse andmed isiku ja väljamakse liigi kohta veergudes 1–6, lisaks märgitakse miinusmärgiga vastavad arvulised andmed veergudes 7–10.

23. Vormi TSD lisades 4–8 vea avastamisel esitatakse parandusdeklaratsioon TSD koos parandatud lisa(de)ga selle maksustamisperioodi kohta, millisel on viga tehtud.

[RTL 2005, 80, 1133; 22.07.2005 (rakendatakse 01.01.2005]

 Rahandusministri 24. detsembri 2003. a määruse nr 107
««Tulumaksuseadusest», «Sotsiaalmaksuseadusest», «Kogumispensionide seadusest» ja
«Töötuskindlustuse seadusest» tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine»
lisa 2

Vormi TSD lisa 1

Maksukohustuslane

Nimi või ees- ja perekonnanimi

Registri- või isikukood

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESIDENDIST FÜÜSILISTELE ISIKUTELE TEHTUD VÄLJAMAKSED, KINNIPEETUD TULUMAKS, KOHUSTUSLIKU KOGUMISPENSIONI MAKSE JA TÖÖTUSKINDLUSTUSMAKSE, ARVUTATUD SOTSIAALMAKS NING VANEMAHÜVITISELT ARVUTATUD KOGUMISPENSIONI MAKSE ISIKUTE LÕIKES

______ aasta _____________ kuu

Kroonides

Ees- ja perekonnanimi

Isikukood

Maksuvaba tulu arvestamine

Tulumaksu kinnipidamisel maha arvatud

Arvutatud sotsiaalmaks

Sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksed

Kinnipeetud tulumaks

maksuvaba tulu summa

elatis

1

2

3

31

32

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokku

 

 

 

Väljamaksed koodide järgi

Kinnipeetud töötus-kindlustusmakse

Väljamaksed, millelt makstakse töötuskindlustusmakset

Kinnipeetud kogumispensioni makse ja vanemahüvitiselt arvutatud kogumispensioni makse

Summa koodi 01 järgi

Kood

Summa

Kood

Summa

Kood

Summa

7

7.1

7.1.1

7.2

7.2.1

7.3

7.3.1

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×

×

×

×

×

×

×

 

 

 

MAKSUKOHUSTUSLANE/
JUHT VÕI ESINDAJA

Ees- ja perekonnanimi

Allkiri

Kuupäev

KOOSTAJA

Ees- ja perekonnanimi

Allkiri

Telefon
e-post

Märkused

1. Vormi TSD lisas 1 näidatakse residendist füüsilise isiku isikustatud tulu- ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse andmed vormil näidatud maksustamisperioodi eest. Iga isiku kohta täidetakse üks rida.

2. Vormi TSD lisa 1 esitatakse koos selle kuu deklaratsiooni vormiga TSD, millal vastavaid väljamakseid tehti või «Sotsiaalmaksuseaduse» § 2 lõigete 2 ja 3 alusel sotsiaalmaks arvutati.

3. Veerg 3. Kui tulumaksu kinnipidaja arvestab maksuvaba tulu, märgitakse veergu 3 tähis «×».

4. Veergudes 31 ja 32 näidatakse tulumaksu kinnipidamisel tehtavate mahaarvamiste summad.

5. Veerus 31 näidatakse väljamaksetest maha arvatud maksuvaba tulu, sealhulgas eelmistel kuudel kasutamata maksuvaba tulu sellele kuule edasikantud osa («Tulumaksuseaduse» § 42 lõiked 1 ja 3), samuti täiendav maksuvaba tulu pensionile («Tulumaksuseaduse» § 42 lõige 1 1) ja täiendav maksuvaba tulu tööõnnetus- või kutsehaigushüvitisele («Tulumaksuseaduse» § 42 lõige 1 2) summa.

6. Veerus 32 näidatakse tulumaksu kinnipidamisel väljamaksest maha arvatud kinnipeetud elatise summa («Tulumaksuseaduse» § 42 lõige 4).

7. Veerus 4 näidatakse «Sotsiaalmaksuseaduse» § 2 lõike 1 punktide 1–4, 6, 8 ja 9 ning lõigete 2 ja 3 alusel arvutatud sotsiaalmaks.

8. Veerus 5 näidatakse maksustamisperioodil tehtud vastavalt «Sotsiaalmaksuseaduse» § 2 lõike 1 punktidele 1–4, 6, 8 ja 9 sotsiaalmaksuga maksustatavad väljamaksed.

9. Veerus 6 näidatakse veergudes 7, 7.1.1, 7.2.1 ja 7.3.1 näidatud väljamaksetelt kinnipeetud tulumaks.

10. Veergudes 7, 7.1.1, 7.2.1 ja 7.3.1 näidatakse residendist füüsilisele isikule maksustamisperioodil tehtud väljamaksed, millelt väljamaksja on kohustatud «Tulumaksuseaduse» § 41 alusel tulumaksu kinni pidama, jaotatuna väljamakse liikide järgi. Siin näidatakse väljamaksete summad enne mahaarvamiste tegemist.

Tulumaksuga maksustatavad väljamaksed deklareeritakse ka juhul, kui maksuvaba tulu või muude mahaarvamiste tõttu ei ole tulumaksu kinni peetud.

11. Veerus 7 näidatakse sotsiaalmaksuga maksustatavad rahalised tasud, mida makstakse töötajale või avalikule teenistujale («Tulumaksuseaduse» § 13 lõige 1), stipendiumid, toetused ja pensionid, mida makstakse seoses töö- või teenistussuhtega («Tulumaksuseaduse» § 19 lõige 2, lõike 3 punkt 3), seaduse või muu õigusakti alusel töö tegemise eest makstavad tasud («Sotsiaalmaksuseaduse» § 2 lõike 1 punkt 9), samuti muud tasud, mida makstakse isikule pärast töö- või teenistussuhte lõppemist. Eelnimetatud väljamaksete kood on 01.

Veerus 7 ei näidata koodiga 13 märgitavaid töölepingu lõpetamisel «Eesti Vabariigi töölepingu seaduse» (RT 1992, 15/16, 241; 1993, 10, 150; RT I 1993, 26, 441; 1995, 14, 170; 16, 228; 1996, 3, 57; 40, 773; 45, 850; 49, 953; 1997, 5/6, 32; 1998, 111, 1829; 1999, 16, 276; 60, 616; 2000, 25, 144; 51, 327; 57, 370; 102, 669; 2001, 17, 78; 42, 233; 53, 311; 2002, 61, 375; 62, 377; 110, 656; 111, 663; 2003, 4, 22; 13, 69; 88, 591; 90, 601) või teenistusest vabastamisel «Avaliku teenistuse seaduse» (RT I 1995, 16, 228; 1999, 7, 112; 10, 155; 16, 271 ja 276; 2000, 25, 144 ja 145; 28, 167; 102, 672; 2001, 7, 17 ja 18; 17, 78; 42, 233; 47, 260; 2002, 21, 117; 62, 377; 110, 656; 2003, 4, 22; 13, 67 ja 69; 20, 116; 51, 349; 58, 387; 90, 601) alusel töötajale või avalikule teenistujale makstavaid hüvitisi, samuti koodiga 11 ja 15 märgitavaid väljamakseid.

12. Veergudes 7.1. kuni 7.3 näidatakse väljamaksete koodid, mis vastavad veergudes 7.1.1, 7.2.1 ja 7.3.1 näidatud vastava väljamakse liigile. Nendes veergudes väljamakse liikide märkimiseks kasutatavad koodid:

02 – rendi- või üüritulu ning litsentsitasud «Tulumaksuseaduse» § 16 alusel, välja arvatud kui väljamakse saaja on kantud äriregistrisse või registreeritud Maksu- ja Tolliameti piirkondlikus maksukeskuses füüsilisest isikust ettevõtjana ning tasu on saaja ettevõtlustuluks;

03 – intressid «Tulumaksuseaduse» § 17 alusel;

04 – elatis «Tulumaksuseaduse» § 19 lõike 1 alusel;

05 – Eesti riigi poolt seaduse alusel makstav pension ja «Kogumispensionide seaduse» alusel makstav kohustuslik kogumispension («Tulumaksuseaduse» § 19 lõige 2) enne täiendava maksuvaba tulu mahaarvamist;

06 – stipendiumid, toetused, kultuuri-, spordi- ja teaduspreemiad ning loteriivõidud «Tulumaksuseaduse» § 19 lõike 2 alusel;

07 – ajutise töövõimetuse rahaline hüvitis «Tulumaksuseaduse» § 20 lõike 1 alusel;

08 – investeerimisriskiga elukindlustuslepingu alusel kindlustusvõtjale või soodustatud isikule väljamakstav summa vastavalt «Tulumaksuseaduse» § 20 lõikele 3;

09 – (märgib Maksu- ja Tolliamet) maksumääraga maksustatavad väljamaksed, mis on tehtud täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu alusel või vabatahtlikust pensionifondist («Tulumaksuseaduse» § 21 lõige 1);

10 – 10% maksumääraga maksustatavad väljamaksed, mis on tehtud täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu alusel või vabatahtlikust pensionifondist («Tulumaksuseaduse» § 21 lõiked 2 ja 3);

11 –juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele makstav tasu vastavalt «Tulumaksuseaduse» § 13 lõikele 2 (välja arvatud kui tasu saaja on kantud äriregistrisse või registreeritud Maksu- ja Tolliameti piirkondlikus maksukeskuses füüsilisest isikust ettevõtjana ning tasu on saaja ettevõtlustuluks), stipendiumid, toetused ja pensionid, mida makstakse seoses juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmeks olekuga («Tulumaksuseaduse» § 19 lõige 2, lõike 3 punkt 3), samuti muud väljamaksed, mis on tehtud endisele juhtimis- või kontrollorgani liikmele;

12 –seoses tööõnnetusega või kutsehaigusega makstav hüvitis («Tulumaksuseaduse» § 13 lõige 1) enne täiendava maksuvaba tulu mahaarvamist;

13 – töölepingu lõpetamisel «Eesti Vabariigi töölepingu seaduse» alusel või teenistusest vabastamisel «Avaliku teenistuse seaduse» alusel töötajale või avalikule teenistujale makstavad hüvitised;

14 – muud väljamaksed, millelt vastavalt «Tulumaksuseaduse» §-le 41 on väljamakse tegija kohustatud tulumaksu kinni pidama;

15 – töövõtu-, käsundus- või muu võlaõigusliku lepingu alusel makstav töö- või teenustasu, sealhulgas «Spordiseaduse» (RT I 1998, 61, 982; 2002, 53, 336; 90, 521) § 13 lõikes 2 nimetatud lepingute alusel makstav tasu («Tulumaksuseaduse» § 13 lõige 1 1 ), välja arvatud kui tasu saaja on kantud äriregistrisse või registreeritud Maksu- ja Tolliameti piirkondlikus maksukeskuses füüsilisest isikust ettevõtjana ning töö- või teenustasu on saaja ettevõtlustuluks;

16 – Töötukassa poolt «Töötuskindlustuse seaduse» alusel väljamakstav töötuskindlustushüvitis;

17 – Töötukassa poolt «Töötuskindlustuse seaduse» alusel väljamakstav hüvitis töölepingute kollektiivse ülesütlemise korral;

18 – Töötukassa poolt «Töötuskindlustuse seaduse» alusel väljamakstav hüvitis tööandja maksejõuetuse korral;

19 – «Vanemahüvitise seaduse» (RT I 2003, 82, 549) alusel väljamakstav vanemahüvitis.

13. Veerus 8 näidatakse veerus 9 näidatud väljamaksetelt maksustamisperioodil kinnipeetud töötuskindlustusmakse vastavalt «Töötuskindlustuse seaduse» § 42 lõike 1 punktile 1. Vanaduspensionieas isiku puhul näidatakse alates pensioniikka jõudmise kuule järgnevast kuust veerus 8 null. Isiku puhul, kellele on määratud «Riikliku pensionikindlustuse seaduse» (RT I 2001, 100, 648; 2002, 53, 336 ja 338; 61, 375; 2003, 20, 116; 48, 343; 82, 549; 88, 589) §-s 9 sätestatud ennetähtaegne vanaduspension, näidatakse veerus 8 null.

RTL 2006, 3, 42 – jõust 9.01.2006

14. Veerus 9 näidatakse maksustamisperioodil tehtud väljamaksete summa, millelt väljamaksja on kohustatud arvutama ja kinni pidama töötuskindlustusmakset. Töötuskindlustusmaksega maksustatavate väljamaksete summat tuleb näidata isikustatult ka juhul, kui väljamakse tehakse vanaduspensionieas isikule või isikule, kellele on määratud ennetähtaegne vanaduspension (vajalik tööandja makse arvutamiseks).

RTL 2006, 3, 42 – jõust 9.01.2006

15. Veerus 10 näidatakse residendist füüsilisele isikule maksustamisperioodil tehtud veerus 5 näidatud väljamaksetelt vastavalt «Kogumispensionide seaduse» § 11 lõike 1 punktidele 1 ja 2 kinnipeetud kohustusliku kogumispensioni makse, kui väljamakse saaja on kohustatud isik vastavalt «Kogumispensionide seaduse» §-le 6.

16. Veerus 10 näidatakse ka Töötukassa poolt koodidega 17 ja 18 märgitud hüvitiste väljamaksetelt vastavalt «Kogumispensionide seaduse» § 11 lõike 1 punktidele 1 ja 2 kinnipeetud kohustusliku kogumispensioni makse (2% väljamakse summast). Koodiga 16 märgitud väljamaksetelt kohustusliku kogumispensioni makset kinni ei peeta ja veerus 10 ei näidata. (õ. 25.04.2008 13:30)

17. Veerus 10 näidatakse ka Pensioniameti poolt koodiga 19 märgitud vanemahüvitiselt vastavalt «Kogumispensionide seaduse» § 11 lõike 1 punktile 3 arvutatud kogumispensioni täiendav sissemakse. Täiendava sissemakse suurus on 1% väljamakstud hüvitise summalt iga sündinud lapse kohta.

[RTL 2004, 160, 2409; 01.01.2005]

 Rahandusministri 24. detsembri 2003. a määruse nr 107
««Tulumaksuseadusest», «Sotsiaalmaksuseadusest», «Kogumispensionide seadusest»
ja «Töötuskindlustuse seadusest» tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine»
lisa 3

Vormi TSD lisa 2

Maksukohustuslane

Nimi või ees- ja perekonnanimi

Registri- või isikukood

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MITTERESIDENDIST FÜÜSILISTELE ISIKUTELE TEHTUD VÄLJAMAKSED, KINNIPEETUD TULUMAKS JA TÖÖTUSKINDLUSTUSMAKSE NING ARVUTATUD SOTSIAALMAKS ISIKUTE LÕIKES

______ aasta _____________ kuu

Kroonides

Ees- ja perekonnanimi

Isikukood residendiriigis

Residendiriigi kood

Aadress residendiriigis

Väljamakse

Arvutatud sotsiaalmaks

Sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksed

Liik

Kood

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokku

 

 

Väljamaksed, millelt peetakse kinni tulumaks

Kinnipeetud tulumaks

Tulu saajat ja tema residentsust tõendava dokumendi väljaandmise kuupäev

Kinnipeetud töötuskindlustusmakse

Väljamaksed, millelt makstakse töötuskindlustusmakset

Summa

Määr %

(märgib Maksu- ja Tolliamet)

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×

 

×

×

 

 

MAKSUKOHUSTUSLANE/
JUHT VÕI ESINDAJA

Ees- ja perekonnanimi

Allkiri

Kuupäev

KOOSTAJA

Ees- ja perekonnanimi

Allkiri

Telefon
e-post

Märkused

1. Vormi TSD lisas 2 näidatakse mitteresidendist füüsiliste isikute isikustatud tulu- ja sotsiaalmaksu ning töötuskindlustusmakse andmed vormil näidatud maksustamisperioodi eest. Ühele isikule tehtud erinevat liiki väljamaksete kohta täidetakse eraldi rida.

2. Vormi TSD lisa 2 esitatakse selle kuu kohta, millal väljamakseid tehti või «Sotsiaalmaksuseaduse» § 2 lõigete 2 ja 3 alusel sotsiaalmaksu arvutati. Deklareerimisele kuuluvad ka summad, millelt vastavalt tulu- ja kapitalimaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingule (edaspidi maksuleping ) tulumaksu kinni ei peeta. Nimetatud lepingust tulenevalt mitteresidendile tehtavatelt väljamaksetelt «Tulumaksuseaduse» § 43 lõikes 1 sätestatud määradest madalama määraga tulumaksu kinnipidamisel või kinnipidamise mitterakendamisel esitatakse koos vormi TSD lisaga 2 tulu saajat ja tema residentsust tõendav dokument. Maksulepingust tulenevaid madalamaid määrasid rakendatakse ka juhul, kui andmed tulu saaja residentsuse kohta on kantud «Maksukorralduse seaduse» (RT I 2002, 26, 150; 57, 358; 63, 387; 99, 581; 110, 660; 111, 662; 2003, 2, 17; 48, 341; 71, 472; 82, 554; 88, 591) alusel asutatud maksukohustuslaste registrisse.

3. Veerus 3 näidatakse mitteresidendi residendiriigi kood vastavalt Maksu- ja Tolliameti poolt koostatud loetelule.

4. Veergu 5 märgitakse väljamakse liik ning veergu 6 väljamakse kood vastavalt loetelule. Veerg 6 täidetakse koodiga juhul, kui Eesti Vabariigil on väljamakse saaja residendiriigiga kehtiv maksuleping. Mitteresidendist füüsilisele isikule maksustamisperioodil tehtud väljamakse kood määratakse OECD mudellepingu artikli numbri alusel:

6 – kinnisvaratulu;

11 –intressid;

12 – litsentsitasud;

14 – eraviisiline teenistus (ettevõtlustulu);

15 – palgatulu (saadud töölepingu või töövõtu-, käsundus- või muu töö tegemiseks või teenuse osutamiseks sõlmitud võlaõigusliku lepingu alusel töötamisest, välja arvatud koodiga 15a märgitavad töösuhte lõppemisel või lõpetamisel töötajale makstavad hüvitised);

15a – töösuhte lõppemisel või lõpetamisel töötajale makstavad hüvitised;

16 – juhatuse ja nõukogu liikmete tasud;

17 – kunstnikud ja sportlased;

18 –pensionid ja muud sarnased väljamaksed;

19 – palgatulu (saadud avalikus teenistuses töötamisest, välja arvatud koodiga 19a märgitavad teenistusest vabastamisel teenistujale makstavad hüvitised);

19a – teenistusest vabastamisel teenistujale makstavad hüvitised;

20 – üliõpilaste tulu;

21 – muu tulu.

5. Kui väljamakse tehakse sellise riigi residendile, kellega Eesti Vabariigil kehtivat maksulepingut ei ole, kasutatakse tulumaksu kinnipidamisel «Tulumaksuseaduse» § 43 lõikes 1 sätestatud maksumäärasid ning kood märgitakse veerus 6 tähisega «×».

6. Veerus 7 näidatakse «Sotsiaalmaksuseaduse» § 2 lõike 1 punktide 1–4, 6, 8 ja 9 ning lõigete 2 ja 3 alusel arvutatud sotsiaalmaks.

7. Veerus 8 näidatakse mitteresidendist füüsilistele isikutele maksustamisperioodil tehtud vastavalt «Sotsiaalmaksuseaduse» § 2 lõike 1 punktidele 1–4, 6, 8 ja 9sotsiaalmaksuga maksustatavad väljamaksed.

8. Veerus 9 näidatakse väljamaksete summa, millelt väljamaksja on kohustatud «Tulumaksuseaduse» § 41 alusel tulumaksu kinni pidama. Siin näidatakse ka summad, millelt vastavalt maksulepingule tulumaksu kinni ei peeta.

9. Veergudes 10 ja 11 näidatakse mitteresidendist füüsilisele isikule tehtud väljamaksetelt kinnipeetud tulumaksu summa ja maksumäär. Kui vastavalt maksulepingule tulumaksu kinni ei peeta, näidatakse veerus 11 tulumaksu määraks 0%.

10. Veerg 12 täidetakse juhul, kui Eestil on sõlmitud vastava riigiga maksuleping ning väljamakse saaja on väljamakse tegijale oma residentsuse tõendi esitanud või kui andmed väljamakse saaja residentsuse kohta on kantud maksukohustuslaste registrisse. Kui veerg 12 on täitmata, siis tulumaksu kinnipidamisel maksulepingust tulenevaid soodsamaid maksumäärasid ei rakendata ning tulumaksu kinnipidamine toimub «Tulumaksuseaduse» § 43 lõikes 1 sätestatud määrade järgi.

11. Veerus 13 näidatakse maksustamisperioodil tehtud veerus 14 näidatud väljamaksetelt kinnipeetud töötuskindlustusmakse vastavalt «Töötuskindlustuse seaduse» § 42 lõike 1 punktile 1. Vanaduspensionieas («Riikliku pensionikindlustuse seaduse» § 7 lõiked 1 ja 2) isiku puhul näidatakse alates pensioniikka jõudmise kuule järgnevast kuust veerus 14 null.

12. Veerus 14 näidatakse maksustamisperioodil tehtud väljamaksete summa, millelt on väljamaksja kohustatud arvutama ja kinni pidama töötuskindlustusmakset. Töötuskindlustusmaksega maksustatavate väljamaksete summat tuleb näidata isikustatult ka juhul, kui väljamakse tehakse vanaduspensionieas isikule (vajalik tööandja makse arvutamiseks).

RTL 2006, 3, 42 – jõust 9.01.2006

Rahandusministri 24. detsembri 2003. a määruse nr 107
««Tulumaksuseadusest», «Sotsiaalmaksuseadusest», «Kogumispensionide seadusest»
ja «Töötuskindlustuse seadusest» tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine»
lisa 4

Vormi TSD lisa 3

Maksukohustuslane

Nimi või ees- ja perekonnanimi

Registri- või isikukood

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MITTERESIDENDIST JURIIDILISTELE ISIKUTELE TEHTUD VÄLJAMAKSED JA KINNIPEETUD TULUMAKS ISIKUTE LÕIKES

______ aasta _____________ kuu

Nimi

Registrikood residendiriigis

Residendiriigi kood

Aadress residendiriigis

Väljamaksed, millelt peetakse kinni tulumaks

Kinnipeetud tulumaks

Tulu saajat ja tema residentsust tõendava dokumendi väljaandmise kuupäev

Liik

Kood

Summa kroonides

Summa kroonides

Määr % (märgib Maksu- ja Tolliamet)  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokku

 

 

MAKSUKOHUSTUSLANE/
JUHT VÕI ESINDAJA

Ees- ja perekonnanimi

Allkiri

Kuupäev

KOOSTAJA

Ees- ja perekonnanimi

Allkiri

Telefon
e-post

Märkused

1. Vormi TSD lisas 3 näidatakse mitteresidendist juriidilistele isikutele tehtud tulumaksuga maksustatavad väljamaksed ning nendelt kinnipeetud tulumaks. Ühele isikule tehtud erinevat liiki väljamaksete kohta täidetakse eraldi rida.

2. Vormi TSD lisa 3 esitatakse selle kuu kohta, millal väljamakseid tehti. Deklareerimisele kuuluvad ka summad, millelt vastavalt tulu- ja kapitalimaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingule (edaspidi maksuleping) tulumaksu kinni ei peeta. Nimetatud lepingust tulenevalt mitteresidendile tehtavatelt väljamaksetelt «Tulumaksuseaduse» § 43 lõikes 1 sätestatud määradest madalama määraga tulumaksu kinnipidamisel või kinnipidamise mitterakendamisel esitatakse koos vormi TSD lisaga 3 tulu saajat ja tema residentsust tõendav dokument. Maksulepingust tulenevaid madalamaid määrasid rakendatakse ka juhul, kui andmed tulu saaja residentsuse kohta on kantud «Maksukorralduse seaduse» alusel asutatud maksukohustuslaste registrisse.

3. Veerus 3 näidatakse mitteresidendi residendiriigi kood vastavalt Maksu- ja Tolliameti poolt koostatud loetelule.

4. Veergu 5 märgitakse väljamakse liik ning veergu 6 väljamakse kood vastavalt loetelule. Veerg 6 täidetakse koodiga juhul, kui Eesti Vabariigil on väljamakse saaja residendiriigiga kehtiv maksuleping. Mitteresidendist juriidilisele isikule maksustamisperioodil tehtud väljamakse liik määratakse OECD mudellepingu artikli numbri alusel: 6 – kinnisvaratulu, 7 – ärikasum, 8 – rahvusvaheline transport, 10 – dividendid, 11 – intressid, 12 – litsentsitasud, 17– kunstnikud ja sportlased, 21 – muu tulu.

5. Kui väljamakse tehakse sellise riigi residendile, kellega Eesti Vabariigil kehtivat maksulepingut ei ole, kasutatakse tulumaksu kinnipidamisel «Tulumaksuseaduse» § 43 lõikes 1 sätestatud maksumäärasid ning kood märgitakse veerus 6 tähisega «×».

6. Veerus 7 näidatakse väljamaksete summa, millelt väljamaksja on kohustatud «Tulumaksuseaduse» § 41 alusel tulumaksu kinni pidama. Siin näidatakse ka summad, millelt vastavalt maksulepingule tulumaksu kinni ei peeta.

7. Veergudes 8 ja 9 näidatakse mitteresidendist juriidilisele isikule tehtud väljamaksetelt kinnipeetud tulumaksu summa ja maksumäär. Kui vastavalt maksulepingule tulumaksu kinni ei peeta, näidatakse veerus 9 tulumaksu määraks 0%.

8. Veerg 10 täidetakse juhul, kui Eestil on sõlmitud vastava riigiga maksuleping ning tulu saaja on väljamakse tegijale oma residentsuse tõendi esitanud või kui andmed tulu saaja residentsuse kohta on kantud maksukohustuslaste registrisse. Kui veerg 10 on täitmata, siis tulumaksu kinnipidamisel maksulepingust tulenevaid soodsamaid maksumäärasid ei rakendata ning tulumaksu kinnipidamine toimub «Tulumaksuseaduse» § 43 lõikes 1 sätestatud määrade järgi.

[RTL 2004, 160, 2409; 01.01.2005]

 Rahandusministri 24. detsembri 2003. a määruse nr 107
««Tulumaksuseadusest», «Sotsiaalmaksuseadusest», «Kogumispensionide seadusest»
ja  «Töötuskindlustuse seadusest» tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine»
lisa 5

Vormi TSD lisa 4

Maksumaksja

Nimi või ees- ja perekonnanimi

Registri- või isikukood

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERISOODUSTUSED

______ aasta _____________ kuu

Jrk

 

Summa kroonides

1

2

3

1.

Eluasemekulude täielik või osaline katmine

 

2.

Kindlustusmaksete tasumine, kui selline kohustus ei ole ette nähtud seadusega

 

3.

Lähetuskulude hüvitamine või päevaraha maksmine üle Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirmäärade

 

4.

Isikliku sõiduauto teenistus-, töö- ja ametisõitudeks kasutamise eest hüvitise maksmine üle Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirmäärade

 

5.

Sõiduki või muu tööandja vara tasuta või soodushinnaga kasutada andmine töö-, ameti- või teenistusülesannetega või tööandja ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks

 

6.

Laenu andmine rahandusministri kehtestatud alammäärast madalama intressiga

 

7.

Asja, väärtpaberi, varalise õiguse või teenuse tasuta üleandmine, müük või vahetus turuhinnast madalama hinnaga

 

8.

Asja, väärtpaberi, varalise õiguse või teenuse ostmine turuhinnast kõrgema hinnaga

 

9.

Loobumine rahalise nõude sissenõudmisest

 

10.

Kulutused töötajate tervise kontrollile, kui selline kohustus ei tulene seadusest

 

11.

Töötajate taseme- ja vabaharidusliku koolituse kulude katmine

 

12.

 

 

13.

 

 

14.

 

 

15.

 

 

16.

 

 

17.

Tehtud erisoodustuste summa kokku read 1 kuni 16

 

18.

Tulumaks erisoodustustelt: rida 17 × (märgib Maksu- ja Tolliamet)

 

19.

Sotsiaalmaksuga maksustatavad erisoodustused: rida 17 + rida 18

 

20.

Sotsiaalmaks erisoodustustelt: rida 19 × 33/100

 

MAKSUMAKSJA/JUHT VÕI ESINDAJA

Ees- ja perekonnanimi

Allkiri

Kuupäev

KOOSTAJA

Ees- ja perekonnanimi

Allkiri

Telefon
e-post

Märkused

1. Vormi TSD lisa 4 ridadel 1 kuni 16 näidatakse tööandja poolt töötajatele kalendrikuul antud erisoodustused vastavalt «Tulumaksuseaduse» §-le 48 ja § 53 lõikele 2. Erisoodustuseks loetakse ka endisele töötajale antud rahaliselt hinnatavad hüved, kui need tulenevad töö- või teenistussuhtest.

2. Vormi TSD lisa 4 esitatakse koos selle kuu deklaratsiooniga TSD, millal kulutused erisoodustuste andmisel tehti. Erisoodustuse hinna määramisel lähtutakse rahandusministri 29. detsembri 1999. a määrusega nr 120 «Tulumaksuseadusest tulenevate õigusaktide kinnitamine» (RTL 2000, 1, 2; 2001, 114, 1614; 136, 1979; 2002, 105, 1568; 2003, 4, 46; 31, 470; 69, 999) kehtestatud korrast.

3. Real 1 näidatakse kulutused, mis on tehtud töötaja isiklikus kasutuses oleva eluruumiga seotud kulude täielikuks või osaliseks katmiseks.

4. Real 2 näidatakse kulutused kindlustusmaksetele, kui kindlustushüvitise saajaks on töötaja ning kindlustamise kohustus ei tulene seadusest.

5. Real 3 näidatakse erisoodustuse summad, milleks on teenistus-, töö- või ametilähetusega seotud kulude hüvitamine või päevaraha maksmine üle Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piirmäärade.

6. Real 4 näidatakse kulutused hüvitistele, mida makstakse isiklikus omandis oleva või liisingulepingu alusel kasutatava sõiduauto teenistus-, töö või ametisõitudeks kasutamise eest üle Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirmäärade.

7. Real 5 näidatakse kalendrikuul antud erisoodustuse summa, kui erisoodustuseks on tööandja vara (sealhulgas tööandja omandis või valduses oleva sõiduki) tasuta või soodushinnaga kasutada andmine töö-, ameti- või teenistusülesannetega või tööandja ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks.

8. Real 6 näidatud erisoodustuse maksumuseks on tööandja poolt laenu andmine rahandusministri kehtestatud alammäärast madalama intressiga. Laenu andmisel arvutatakse erisoodustuse väärtus järgmiselt:

Jrk

 

Summa kroonides

6.1

Laenuintressi alammäära järgi arvutatud intressi summa

 

6.2

Laenulepingus ettenähtud intressimäära järgi tasumisele kuuluv intressi summa

 

6.3

Vormi TSD lisa 4 reale 6 kantav summa: rida 6.1 – rida 6.2 (positiivne tulem)

 

9. Real 7 näidatud erisoodustuse maksumuseks on tööandja poolt asja, väärtpaberi, varalise õiguse või teenuse tasuta üleandmine, müük või vahetus turuhinnast madalama hinnaga. Erisoodustuse väärtus arvutatakse järgmiselt:

Jrk

 

Summa kroonides

7.1

Turuhind

 

7.2

Rakendatud hind

 

7.3

Vormi TSD lisa 4 reale 7 kantav hinnavahe: rida 7.1 – rida 7.2 (positiivne tulem)

 

10. Real 8 näidatud erisoodustuse maksumuseks on tööandja poolt asja, väärtpaberi, varalise õiguse või teenuse ostmine turuhinnast kõrgema hinnaga. Erisoodustuse väärtus arvutatakse järgmiselt:

Jrk

 

Summa kroonides

8.1

Turuhind

 

8.2

Rakendatud hind

 

8.3

Vormi TSD lisa 4 reale 8 kantav hinnavahe: rida 8.1 – rida 8.2
(negatiivne tulem plussmärgiga)

 

11. Real 9 näidatud erisoodustuseks on loobumine rahalise nõude sissenõudmisest, välja arvatud juhul, kui prognoositavad mõistlikud kulud seoses rahalise nõude sissenõudmisega ületavad nõude suurust. Erisoodustuse hinnaks on nõude suurus sellest loobumise hetkel.

12. Real 10 näidatakse kulutused töötaja tervise kontrollile, kui tervise kontrolli kohustus ei tulene seadusest.

13. Real 11 näidatakse kulutused töötaja koolitusele «Täiskasvanute koolituse seaduse» (RT I 1993, 74, 1054; 1998, 71, 1200; 1999, 10, 150; 60, 617; 2002, 90, 521; 2003, 20, 116; 71, 473) tähenduses taseme- ja vabaharidusliku koolituse kulude katmiseks, välja arvatud julgeolekuasutuse ametniku tasemekoolituse kulude katmine.

14. Ridadel 12–16 näidatakse muud tööandja poolt töötajatele tehtud erisoodustused «Tulumaksuseaduse» § 48 tähenduses.

15. Real 18 näidatud tulumaks kantakse vormi TSD reale 7.

16. Real 19 arvutatakse erisoodustustelt sotsiaalmaks vastavalt «Sotsiaalmaksuseaduse» § 2 lõike 1 punktile 7.

17. Real 20 näidatud sotsiaalmaks kantakse vormi TSD reale 8.

[RTL 2004, 160, 2409; 01.01.2005]

 Rahandusministri 24. detsembri 2003. a määruse nr 107
««Tulumaksuseadusest», «Sotsiaalmaksuseadusest», «Kogumispensionide seadusest» ja
«Töötuskindlustuse seadusest» tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine»
lisa 6

Vormi TSD lisa 5

Maksumaksja

Nimi

Registrinumber või registrikood

 

 

 

 

 

 

 

 

KINGITUSED JA ANNETUSED NING VASTUVÕTUKULUD

______ aasta _____________ kuu

Kroonides

OSA 1. Täidab residendist juriidiline isik (välja arvatud «Tulumaksuseaduse» § 11 lõikes 1 või 2 nimetatud isik) ja Eestis registreeritud püsivat tegevuskohta omav mitteresidendist juriidiline isik

Kalendrikuu

1.

Kingitused ja annetused, välja arvatud selle vormi real 3 nimetatud isikule tehtud kingitused ja annetused

 

2.

Arvutatud tulumaks: rida 1 × (märgib Maksu- ja Tolliamet)

 

OSA 1.1

Kalendrikuu

Kalendriaasta

3.

Mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja, kirikute registrisse või usuliste ühenduste registrisse kantud isikule, haiglat pidavale isikule, riigi või kohaliku omavalitsuse teadus-, kultuuri-, spordi-, haridus-, korrakaitse- või sotsiaalhoolekandeasutusele või kaitseala valitsejale tehtud kingitused ja annetused

 

 

4.

Isikustatud sotsiaalmaksuga maksustatavad väljamaksed (summeeritult vorm TSD rida 3)

×

 

5.

3% real 4 näidatud summast

×

 

6.

Maksumaksja 200… a majandusaasta kasum

×

 

7.

10% real 6 näidatud summast

×

 

8.

Maksustatav summa: rida 3 – rida 5 või rida 3 – rida 7 (positiivne tulem)

×

 

9.

Arvutatud tulumaks: rida 8 × (märgib Maksu- ja Tolliamet)

×

 

10.

Sama kalendriaasta eelmise vormi TSD lisa 5 real 9 näidatud tulumaks

×

 

11.

Arvutatud tasumisele kuuluv tulumaks: rida 9 – rida 10 (positiivne tulem)

 

×

12.

Arvutatud tagastamisele kuuluv tulumaks: rida 9 – rida 10 (negatiivne tulem plussmärgiga)

 

×

OSA 1.2

Kalendrikuu

Kalendriaasta

13.

Külaliste või äripartnerite toitlustamise, transpordi, majutamise või kultuurilise teenindamisega seotud kulud

 

 

14.

Isikustatud sotsiaalmaksuga maksustatavad väljamaksed (summeeritult vorm TSD rida 3)

×

 

15.

2% real 14 näidatud summast

×

 

16.

Vastuvõtukulude maksuvaba piirmäär
(kalendrikuu järjekorra number × 500 + rida 15)

×

 

17.

Vastuvõtukulude maksustatav summa: rida 13 – rida 16 (positiivne tulem)

×

 

18.

Arvutatud tulumaks: rida 17 × (märgib Maksu- ja Tolliamet)

×

 

19.

Sama kalendriaasta eelmise vormi TSD lisa 5 real 18 näidatud tulumaks

×

 

20.

Arvutatud tasumisele kuuluv tulumaks: rida 18 – rida 19 (positiivne tulem)

 

×

21.

Arvutatud tagastamisele kuuluv tulumaks: rida 18 – rida 19 (negatiivne tulem plussmärgiga)

 

×

22.

Osa 1 maksusumma kokku: rida 2 + rida 11 + rida 20 – rida 12 – rida 21 (positiivne tulem või negatiivne tulem miinusmärgiga)

 

×

OSA 2. Täidab «Tulumaksuseaduse» § 11 lõikes 1 või 2 nimetatud isik

Kalendrikuu

23.

Maksustatavad kingitused ja annetused

 

24.

Osa 2 maksusumma kokku: rida 23 × (märgib Maksu- ja Tolliamet)

 

MAKSUMAKSJA/JUHT VÕI ESINDAJA

Ees- ja perekonnanimi

Allkiri

Kuupäev

KOOSTAJA

Ees- ja perekonnanimi

Allkiri

Telefon
e-post

Märkused

1. Vormi TSD lisas 5 näidatakse kalendrikuul tehtud kingitused ja annetused ning kulutused seoses külaliste või äripartnerite toitlustamise, transpordi, majutamise või kultuurilise teenindamisega (edaspidi külaliste vastuvõtukulud ) «Tulumaksuseaduse» § 49 ja § 53 lõike 3 alusel. Kingitusi ja annetusi, millelt on tulumaks sama seaduse § 41 alusel kinni peetud või § 48 alusel makstud, vormi TSD lisas 5 ei näidata.

2. Vormi TSD lisa 5 esitatakse koos selle kuu deklaratsiooniga TSD, millal tehti kulutusi kingitustele ja annetustele või külaliste vastuvõtukulusid, samuti kui taotletakse tulumaksu tagastamist. Ridadele, mida sellel kalendrikuul ei täideta, kirjutatakse null.

3. Vormi TSD lisa 5 esimeses osas (osad 1, 1.1 ja 1.2) on maksumaksjaks residendist juriidiline isik (kaasa arvatud ametiühingute registrisse kantud isik) ja mitteresidendist juriidiline isik, kellel on Eestis registreeritud püsiv tegevuskoht, välja arvatud «Tulumaksuseaduse» § 11 lõikes 1 nimetatud nimekirja kantud ja § 11 lõikes 2 nimetatud isikud.

Vormi TSD lisa 5 teises osas (osa 2) on maksumaksjaks «Tulumaksuseaduse» § 11 lõikes 1 nimetatud nimekirja kantud isikud (tulumaksusoodustusega mittetulundusühingud ja sihtasutused) ning § 11 lõikes 2 nimetatud isikud (Eesti kirikute, koguduste ja koguduste liitude registrisse või usuliste ühenduste registrisse kantud juriidiline isik).

Osa 1

4. Real 1 näitab maksumaksja kulutused kingitustele ja annetustele (välja arvatud real 3 nimetatud isikutele) vastavalt «Tulumaksuseaduse» § 49 lõikele 1.

5. Real 2 näidatud tulumaks võetakse arvesse maksusumma arvutamisel real 22.

Osa 1.1

6. Osas 1.1 näidatud kalendriaastal tehtud kingitusi ja annetusi arvestab maksumaksja summeeritult.

7. Real 3 näitab maksumaksja kulutusi «Tulumaksuseaduse» § 49 lõikes 2 nimetatud isikutele tehtud kingitustele ja annetustele. Rida 3 täidetakse kulutuste tegemise kuul veerus «kalendrikuu» ja kasvavalt kalendriaasta algusest summeeritult veerus «kalendriaasta».

8. Maksuvaba summa määramisel lähtub maksumaksja ühe ja sama vormi TSD lisa 5 täitmisel oma valikul vaid ühest ridadel 4 ja 5 või 6 ja 7 näidatud piirmääradestvastavalt «Tulumaksuseaduse» § 49 lõikele 3 ja täidab ainult valitud read. Kalendriaasta viimase kuu valik on lõplik ja selle alusel toimub ka maksuvaba aastasumma määramine.

9. Real 4 näidatakse maksumaksja isikustatud sotsiaalmaksuga maksustatavate väljamaksete summa kasvavalt (kalendriaasta jooksul esitatud vormi TSD rea 3, kaasa arvatud käesoleva kuu, summad kokku) vastavalt «Tulumaksuseaduse» § 49 lõike 2 punktile 1. Töötukassa poolt «Töötuskindlustuse seaduse» alusel väljamakstud hüvitisi real 4 ei näidata.

10. Rida 5 täidetakse iga kord, kui on täidetud rida 4.

11. Real 6 näitab maksumaksja sama kalendriaasta 1. jaanuariks lõppenud viimase majandusaasta kasumi summa. Kui kalendriaasta jooksul selgub, et 1. jaanuariks lõppenud viimase majandusaasta kinnitatud aruande järgne kasum erineb varem vormi TSD lisa 5 real 6 näidatud kasumist, siis esitab maksumaksja parandusdeklaratsiooni kalendriaasta jooksul juba esitatud vormi TSD lisade 5 osas. Konsolideeritud aruandluse korral näitab kingitusi ja annetusi teinud juriidiline isik vaid oma kasumi summa.

12. Real 7 näidatakse 10 % real 6 kajastatud summast vastavalt «Tulumaksuseaduse» § 49 lõike 2 punktile 2.

13. Real 8 kasutatakse maksustatava summa leidmisel rida 3 veerus «kalendriaasta» näidatud summasid. Kui rea 8 tulemus on null või negatiivne, siis tuleb sellele reale kirjutada null.

14. Real 9 toimub tulumaksu arvestus. Kui maksumaksja on täitnud rea 4 või rea 6, saab ta kasutada tema poolt valitud ühte, «Tulumaksuseaduse» § 49 lõike 2 punktides 1 või 2 sätestatud maksuvaba piirmäära. Kui maksumaksja on teinud real 3 nimetatud isikutele kulutusi kingitustele ja annetustele, kuid read 4 ja 6 on mõlemad täitmata või nullid, kuulub kulutusteks tehtud summa maksustamisele täies ulatuses.

15. Real 10 näidatakse maksumaksja poolt enne käesoleva vormi TSD lisa 5 samal kalendriaastal viimasena esitatud vormi TSD lisa 5 osa 1.1 real 9 näidatud summa. Kui vastava perioodi rida 9 oli täitmata, s.t esitatud perioodi eest tulumaksu ei arvutatud, siis rida 9 = 0 ja esitatava vormi TSD lisa 5 reale 10 kirjutatakse null. Kalendriaasta esimeses esitamisele kuuluvas vormi TSD lisas 5 kirjutatakse reale 10 null.

16. Real 11 näidatud tulumaks võetakse arvesse maksusumma arvutamisel real 22.

17. Real 12 näidatud tulumaks võetakse arvesse maksusumma arvutamisel real 22.

Osa 1.2

18. Real 13 näitab maksumaksja külaliste vastuvõtukulud vastavalt «Tulumaksuseaduse» § 49 lõikele 4. Rida 13 täidetakse kulutuste tegemise kuul veerus «kalendrikuu» ja kasvavalt kalendriaasta algusest veerus «kalendriaasta» (kaasa arvatud kuu, mille kohta deklaratsioon esitatakse).

19. Read 14 ja 15 täidetakse iga kord, kui on täidetud rida 13 või kui maksumaksja soovib teha ümberarvestust. Rida 14 täidetakse analoogselt käesoleva vormi reaga 4.

20. Real 17 vastuvõtukulude maksustatava summa arvutamiseks kasutatakse rea 13 veerus «kalendriaasta» näidatud summat. Kui rea 17 tulem on negatiivne või null, siis reale 17 kirjutatakse null.

21. Real 19 näidatakse maksumaksja poolt enne käesoleva vormi TSD lisa 5 samal kalendriaastal viimasena esitatud vormi TSD lisa 5 osa 1.2 real 18 näidatud summa. Kui vastava perioodi rida 18 oli täitmata, s.t esitatud perioodi eest tulumaksu ei arvutatud, siis rida 18 võrdub nulliga ja esitatava vormi TSD lisa 5 reale 19 kirjutatakse null. Kalendriaasta esimeses esitamisele kuuluvas vormi TSD lisas 5 kirjutatakse reale 19 null.

22. Real 20 näidatud tulumaks võetakse arvesse maksusumma arvutamisel real 22.

23. Real 21 näidatud tulumaks võetakse arvesse maksusumma arvutamisel real 22.

24. Real 22 arvutatakse osa 1 alusel tasumisele või tagastamisele kuuluv summa. Positiivne tulem (tasumisele kuuluv tulumaksu summa) kantakse vormi TSD reale 9. Negatiivne tulem (tagastamisele kuuluv tulumaksu summa) näidatakse real 22 miinusmärgiga ning kantakse vormi TSD reale 10 plussmärgiga. Kalendriaasta viimase kuu eest tasumisele või tagastamisele kuuluv tulumaks on lõplik ja tagastamisele ei kuulu.

Osa 2

25. Real 23 näitab maksumaksja («Tulumaksuseaduse» § 11 lõikes 1 nimetatud nimekirja kantud ja § 11 lõikes 2 nimetatud isik) kõik maksustatavad kulutused kingitustele ja annetustele vastavalt «Tulumaksuseaduse» § 49 lõikele 6. Real 23 ei näidata § 49 lõike 6 punktides 1–5 nimetatud kingitusi ja annetusi, mis on tehtud maksumaksja põhikirjalistel eesmärkidel, samuti kingitusi ja annetusi, millelt on kinni peetud tulumaks sama seaduse § 41 alusel või tasutud tulumaks § 48 alusel.

26. Real 24 näidatud tulumaks kantakse vormi TSD reale 9.

[RTL 2004, 160, 2409; 01.01.2005]

Rahandusministri  24. detsembri 2003. a määruse nr 107
““Tulumaksuseadusest”, “Sotsiaalmaksuseadusest”, “Kogumispensionide seadusest” ja
“Töötuskindlustuse seadusest” tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine”
lisa 7
(Rahandusministri 04.07.2005. a määruse nr  50 sõnastuses)

  Vormi TSD lisa 6 

Maksumaksja

 

Nimi

 

Registrikood

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETTEVÕTLUSEGA MITTESEOTUD KULUD JA MUUD VÄLJAMAKSED NING MITTERESIDENDI PÜSIVA TEGEVUSKOHA  KASUMIERALDISED

____________ aasta  _______________kuu

                                                       

Jrk

 

Summa kroonides

1

2

3

1.

Püsivast tegevuskohast väljaviidud vara maksumuse ja selle vara eest vastu saadud vara või  teenuse summade vahe või selle korrigeerimine (tabel 1)

 

2.

Püsiva tegevuskoha kaudu või arvel mitteresidendi peakontorile või muudele  struktuuriüksustele tehtud väljamaksete ja vastu saadud kauba või teenuse summade vahe või selle korrigeerimine (tabel 2) 

 

3.

Püsiva tegevuskoha kaudu  või arvel  kolmandale isikule tehtud väljamaksete ja vastu saadud kauba või teenuse summade vahe või selle korrigeerimine (tabel 3)

 

4.

Arvutatud tasumisele kuuluv tulumaks: (rida 1 + rida 2 + rida 3) x (märgib Maksu- ja Tolliamet) > 0 (positiivne tulem)

 

5.

Residendist äriühingult kuni 31. detsembrini 2004. a saadud dividendilt arvutatud tulumaksu mahaarvamine (tabel 4)

 

51.

Mitteresidendist äriühingult kuni 31. detsembrini 2004. a saadud dividendilt arvutatud tulumaksu mahaarvamine (tabel 5)

 

52.

Mitteresidendilt saadud litsentsitasult ja intressilt kinnipeetud tulumaksu mahaarvamine (tabel 6)

 

53.

Mitteresidendilt alates 1. jaanuarist 2005. a saadud dividendilt kinnipeetud tulumaksu mahaarvamine (tabel 61)

 

54.

Mitteresidendilt saadud tulult kinnipeetud või tasutud tulumaksu mahaarvamine maksulepingu alusel (tabel 62)

 

6.

Eelmise vormi TSD lisa 6 realt 7 edasikantav tulumaksu osa

 

7.

Tulumaksu mahaarvamise õiguse järgmistele maksustamisperioodidele edasikantav osa:

rida 4 - rida 5 – rida 51 – rida 52 – rida 53 – rida 54 -  rida 6 0 (negatiivne tulem plussmärgiga)

 

8.

Korrigeeritud tasumisele kuuluv tulumaksu summa: rida 4 - rida 5 - rida 51 – rida 52  – rida 53 – rida 54 - rida 6 ≥ 0 (positiivne tulem)

 

9

Korrigeeritud tagastamisele kuuluv tulumaks  (tabel 7)

 

 10.

Omavahel seotud isikute vahel sõlmitud tehingute väärtuse vahe (tabel 8)

 

11.

Seaduse alusel määratud trahvid ja sunniraha ning “Maksukorralduse seaduse” alusel tasutud intressid

 

12.

Maksumaksjalt erikonfiskeeritud vara maksumus

 

13.

Vee erikasutuse eest erikasutusloata või üle lubatud koguse tasutud maksed

 

14.

Kõrgendatud määra järgi tasutud saastetasu

 

15.

Pistis ja altkäemaks

 

16.

Mittetulundusühingutele, milles osalemine ei ole ettevõtlusega seotud, tasutud sisseastumis- ja liikmemaksud

 

17.

Puuduva  või nõuetele mittevastava algdokumendi alusel tehtud väljamaksed    

 

 18.

Kulud või väljamaksed ettevõtlusega mitteseotud kohustuste täitmiseks, vara soetamiseks ja teenuste ostmiseks ning mittetulundusühingu, sihtasutuse ja juriidilisest isikust usulise ühenduse kulud põhikirjalise tegevusega mitteseotud teenuste ja vara ostmiseks

 

19.

Maksumaksjaga seotud füüsilistele isikutele väljamakstud laenude, avansside ja ettemaksete  maksustatav osa või selle korrigeerimine  (tabel 9)

 

20.

Madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku poolt emiteeritudväärtpaberite soetamise  kulud

 

21.

Madala maksumääraga territooriumil asuvas juriidilises isikus osaluse omandamise kulud

 

22.

Madala maksumääraga territooriumil asuvale juriidilisele isikule tasutud viivis või leppetrahv, kohtu- või vahekohtuväliselt hüvitatud kahju

 

23.

Madala maksumääraga territooriumil asuvale juriidilisele isikule antud laen, tehtud ettemaks või muul viisil omandatud nõudeõigus

 

24.

Krediidiasutuse kahju madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku vastu omandatud nõudeõiguse võõrandamisest või sissenõudmise loobumisest

 

25.

Maksustamisele kuuluva summa vähendamine

 

26.

Maksustamisele kuuluv summa kokku:  ridade 10 kuni 24 summa - rida 25

 

27.

Tasumisele kuuluv tulumaks: rida 26 x (märgib Maksu- ja Tolliamet) + rida 8 – rida 9  > 0 

 

28.

Tagastamisele kuuluv tulumaks: rida 26 x (märgib Maksu- ja Tolliamet) + rida 8 - rida 9 0 (negatiivne tulem plussmärgiga)

 

MAKSUMAKSJA/JUHT

VÕI  ESINDAJA

Ees- ja perekonnanimi

Allkiri

Kuupäev

 

 

 

KOOSTAJA

Ees- ja perekonnanimi

Allkiri

Telefon

 

 

e-post

Märkused

1. Vormi TSD lisas 6 näidatakse kalendrikuul tehtud ettevõtlusega mitteseotud kulutused ja muud väljamaksed. Mitteresidendist juriidiline isik, kellel on Eestis registreeritud püsiv tegevuskoht (“Tulumaksuseaduse” § 7) näitab kalendrikuul tehtud kasumieraldised vastavalt “Tulumaksuseaduse” §-dele 50–53,  § 54 lõigetele 5, 53, 54 ja 6 ning § 61 lõigetele  25-28.

2. Vormi TSD lisa 6 esitatakse koos selle kuu vormiga TSD, millal lisas 6 toodud väljamakseid ja kulutusi tehti, olenemata sellest, kas maksustamisperioodil maksukohustus tekkis või mitte.

3. Maksumaksjad täidavad vormi TSD lisa 6 järgmiselt:

- residendist äriühing (välja arvatud krediidiasutus) täidab read 10-23 ja 25-28;

- residendist krediidiasutus täidab read 10-20, 22 ja 24-28;

- residendist mittetulundusühing (k.a erakond, ametiühing), sihtasutus ja juriidilisest isikust usuline ühendus täidab read 10-15, 17-23 ja 25-28;

- mitteresidendist juriidiline isik, kellel on Eestis registreeritud püsiv tegevuskoht (välja arvatud Eestis filiaali omav krediidiasutus) täidab read 1-9, 11-23 ja 25-28;

- mitteresidendist krediidiasutuse Eesti äriregistrisse kantud filiaal täidab read 1-9, 11-20,  22 ja 24-28. 

4. Read 1-9 täidab mitteresidendist juriidiline isik, sealhulgas krediidiasutus, kellel on Eestis registreeritud püsiv tegevuskoht (edaspidi  püsiv tegevuskoht). Eelnimetatud ridadest ühe või mitme täitmisel tuleb täita vastav lisatabel (tabelid 1-7). Kui maksustamisperioodil § 53 lõikes 4 nimetatud väljaviidud vara või tehtud väljamakse eest on maksustamisperioodil vastu saadud samas väärtuses muud vara, kaupa või teenust,  siis sellise tehingu summasid vormi TSD lisal 6 ei näidata.

5. Real 1 näidatakse Eestist väljaviidud vara maksumuse ja selle vara vastu saadud vara või teenuste summade vahe (“Tulumaksuseaduse” § 53 lõike 4 punkt 1) tabeli 1 alusel.

6. Real 2 näidatakse mitteresidendi peakontorile või muudele mitteresidendi struktuuriüksustele tehtud väljamaksete ja nende väljamaksete eest saadud kaupade või teenuste summade vahe (“Tulumaksuseaduse” § 53 lõike 4 punkt 2) tabeli 2 alusel.

7. Real 3 näidatakse kolmandatele isikutele tehtud väljamaksete ja nende väljamaksete eest saadud kaupade või teenuste summade vahe (“Tulumaksuseaduse” § 53 lõike 4 punkt 3) tabeli 3 alusel.

8. Real 4 arvutatakse tasumisele kuuluv tulumaks (positiivne tulem). Negatiivse tulemi korral täidetakse tabeli 7 alusel rida 9.

9. Real 5 näitab püsiv tegevuskoht tabeli 4 alusel residendist äriühingult alates 1. jaanuarist 2003. a kuni 31. detsembrini 2004. a saadud dividendilt arvutatud maksukohustust vähendava tulumaksu summa juhul, kui dividendi saaja osalus  dividendi maksvas äriühingus oli dividendi saamise ajal vähemalt 20% (“Tulumaksuseaduse” § 61 lõige 27). Arvutatud summa  suurus maksukohustuse tekkimise ajal ei või ületada (märgib Maksu- ja Tolliamet) residendist äriühingult saadud dividendist (“Tulumaksuseaduse” § 61 lõige 25). Igalt residendist äriühingult saadud dividendi kohta peetakse eraldi arvestust ja tabel 4 täidetakse juhul, kui püsiv tegevuskoht  on täitnud vormi TSD lisa 6 rea 4.

10. Rea 51 täidab püsiv tegevuskoht tabeli 5 alusel, kui võetakse arvesse välisriigis kuni 31. detsembrini 2004. a saadud dividendilt kinnipeetud  ning dividendi aluseks olevalt kasumiosalt välisriigis tasutud tulumaks (“Tulumaksuseaduse” § 61 lõige 28).

11. Ridadel 52-54 näidatakse välisriigis saadud tulult kinnipeetud või tasutud tulumaks.  Rea 52 täidab püsiv tegevuskohttabeli 6 alusel, kui maksukohustuse vähendamiseks võetakse arvesse Kreeka, Hispaania, Portugali, Leedu, Läti, Poola, Slovakkia või T�ehhi residendist äriühingult või Euroopa Liidu liikmesriigi residendist äriühingult tema eelnimetatud riikides registreeritud püsiva tegevuskoha kaudu või arvel saadud litsentsitasult kinnipeetud tulumaks.

Real 52 näidatakse ka Kreeka, Leedu, Läti, Poola või Portugali residendist äriühingult või Euroopa Liidu liikmesriigi äriühingult tema eelnimetatud riikides registreeritud püsiva tegevuskoha kaudu või arvel saadud intressilt kinnipeetud tulumaks  (“Tulumaksuseaduse” § 54 lõiked 53 ja 54 ).

Rea 53 ja tabeli 61 täidab püsiv tegevuskoht, kui võetakse arvesse mitteresidendilt alates 1. jaanuarist 2005. a saadud dividendilt kinnipeetud tulumaksu, kui osaluse suurus on alla 20%. (“Tulumaksuseaduse” § 54 lõige 5).

Kui dividendi saaja osalus on vähemalt 20%, siis alates 1. jaanuarist 2005. a saadud dividendi arvelt tehtud väljamakseid vormi TSD lisal 6 ei näidata.

Real 54 näitab püsiv tegevuskoht välisriigist saadud tulult kinnipeetud või tasutud tulumaksu, kui selle mahaarvamine tuleneb kehtivast tulu- ja kapitalimaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingust. Reale 54 ei märgita ridadel 51- 53 näidatud väljamaksetelt tasutud või kinnipeetud tulumaksu. Täidetakse tabel 62.

12. Real 9 näidatakse ümberarvutuse tulemusena saadud tagastamisele kuuluv tulumaksu summa. Täidetakse tabel 7.

13. Real 10 näidatakse residendist juriidilise isiku ja temaga seotud mitteresidendi või füüsilise isiku vahel tehtud tehingute väärtuste vahe. Tehingute väärtuse määramisel tuleb lähtuda rahandusministri määrusega kehtestatud korrast “Seotud isikute vahel tehtud tehingute väärtuse määramise meetodid”.

TABEL 8

Jrk

 

Summa kroonides

1

2

3

10.1

Omavahel seotud isikute vahel tehtud tehingute väärtus

 

10.2

Omavahel mitteseotud isikute vahel tehtud sarnaste tehingute väärtus

 

10.3

Maksumaksja saamata jäänud tulu:

 Rida 10.1 – rida 10.2 0 (negatiivne tulem plussmärgiga) või

 

10.4

Omavahel seotud isikute vahel tehtud tehingute kulud

 

10.5

Omavahel mitteseotud isikute vahel tehtud sarnaste tehingute kulud        

 

10.6

Kulud, mis maksumaksjal oleks jäänud kandmata:

rida 10.4 – rida 10.5 > 0 (positiivne tulem)

 

10.7

Vormi TSD lisa 6 reale 10 kantav summa: rida 10.3 + rida 10.6

 

14. Read 11-18 täidetakse vastavalt "Tulumaksuseaduse" § 51 lõigetele 1-3 ja § 52 lõike 2 punktile 1.

15. Real 15 näidatakse väljamaksed, mis on seotud pistise ja altkäemaksu andmisega.

16. Residendist äriühing ja püsiv tegevuskoht näitavad real 18 kulud või väljamaksed ettevõtlusega mitteseotud kohustuste täitmiseks ja ettevõtlusega mitteseotud vara soetamiseks, samuti kulud või väljamaksed maksumaksja ettevõtlusega mitteseotud teenuste ostmiseks. Siin näitab ka residendist mittetulundusühing, sihtasutus ja juriidilisest isikust usuline ühendus kulud põhikirjalise tegevusega (sh põhikirjas lubatud ettevõtlusega) mitteseotud teenuste ja vara soetamiseks.

17. Real 19 näitab residendist juriidiline isik vastavalt "Tulumaksuseaduse" § 51 lõikele 4 kalendrikuu jooksul temaga seotud füüsilistele isikutele väljamakstud laenude, avansside ja ettemaksete kogusumma, millest on maha arvatud samal kalendrikuul tagastatud laenud, avansid ja ettemaksed ning samal kalendrikuul eelnimetatud avansside või ettemaksete arvel soetatud kaupade ja teenuste maksumus ja töö- või teenustasude summad, mis ületavad 50% maksumaksja poolt eelneval kalendrikuul tehtud sotsiaalmaksuga maksustatud väljamakseid.

TABEL 9

Jrk

 

Summa kroonides

1

2

3

19.1

Antud laenude, avansside ja tehtud ettemaksete summa kokku

 

19.2

Tagastatud laenud, avansid ja ettemaksud ning teised arveldatud summad         kokku

 

Kui rida 19.1 – rida 19.2 tulem on positiivne, täidetakse read 19.3 kuni 19.5

 

19.3

Eelneval kalendrikuul tehtud sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksed: vormi TSD rida 3 + vormi TSD lisa 4 rida 19

 

19.4

50 %  real 19.3 näidatud summast

 

19.5

Vormi TSD lisa 6 reale 19 kantav summa: rida 19.1 – rida 19.2 – rida 19.4 (positiivne tulem)

 

Kui rida 19.1 – rida 19.2 tulem on negatiivne, täidetakse read 19.6 kuni 19.8

 

19.6

Eelmise ümberarvestuse kuu realt 19.8 ülekantav jääk, millele lisatakse         eelmiste maksustamisperioodide vormi TSD lisa 6 ridadel 19 näidatud positiivsed summad, mis ei ole eelnevalt kajastatud real 19.6, kokku (positiivne tulem)

 

  19.7    Vormi TSD lisa 6 reale 19 kantav summa:

X

 

kui rida 19.6 ³ [(rida 19.1 – rida 19.2 0 ) negatiivne tulem plussmärgiga],

siis kantakse vormi TSD lisa 6 reale 19: rida 19.1 – rida 19.2 0 tulem

(miinusmärgiga)

 

 

kui rida 19.6 [(rida 19.1 – rida 19.2 ) negatiivne tulem plussmärgiga],

siis kantakse vormi TSD lisa 6 reale 19: rea 19.6 tulem (miinusmärgiga)

 

19.8

Real 19.6 nimetatud summade ümberarvestuse jääk kuu lõpuks, mis järgneval ümberarvestuse kuul kantakse reale 19.6: [rida 19.6 + vormi TSD lisa 6 (rida 19 negatiivne summa miinusmärgiga)] ≥ 0 (positiivne tulem või null)

 

18. Read 20-23 täidetakse vastavalt “Tulumaksuseaduse”§ 52 lõike 2 punktidele 2-5.

19. Äriühing, sh krediidiasutus, ei täida rida 20 juhul, kui madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku poolt emiteeritud väärtpaberid vastavad "Investeerimisfondide seaduse" (RT I 2004, 36, 251) § 251 lõikes 1 toodud tingimustele.

20. Real 22 näitab maksumaksja, välja arvatud krediidiasutus, madala maksumääraga territooriumil asuvale juriidilisele isikule tasutud viivise või leppetrahvi, kohtu- või vahekohtuväliselt hüvitatud kahju. Krediidiasutus näitab madala maksumääraga territooriumil asuvale juriidilisele isikule tasutud viivise või leppetrahvi, kohtu- või vahekohtuväliselt hüvitatud kahju, välja arvatud juhul, kui väljamakse on tehtud krediidi- või finantseerimisasutusele, mis vastab oma asukohariigi seaduses Eesti krediidi- või finantseerimisasutusele samaväärse asutuse kohta esitatud nõuetele.

21. Real 23 näitab maksumaksja, välja arvatud krediidiasutus, madala maksumääraga territooriumil asuvale juriidilisele isikule antud laenu või sooritatud ettemaksu või muul viisil nõudeõiguse omandamist madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku vastu.

22. Real 24 näitab residendist krediidiasutus kahju, mida ta saab madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku vastu omandatud nõudeõiguse, sealhulgas antud laenu ja tehtud ettemakse võõrandamisest või sissenõudmisest loobumisest (“Tulumaksuseaduse” § 52 lõike 3 punkt 3).

23. Rida 25 täidetakse vastavalt “Tulumaksuseaduse” § 54 lõikele 6 juhul, kui langevad ära § 51 lõike 2 punktides 3-5, § 51 lõikes 3, § 52 lõigetes 2 ja 3 maksustamise aluseks olevad asjaolud. Varasemate maksustamisperioodide maksustatavate summade vähendamisel (rea 25 täitmisel) vastavaid parandusi eelmiste deklaratsioonide ridadel  17, 18 ja 20-24 ei tehta. Paragrahvi 51 lõike 4 osas tehtav ümberarvutus näidatakse real 19 ning § 53 lõike 4 osas – ridadel 1-3.

24. Real 27 näidatud  tasumisele kuuluv tulumaks kantakse vormi TSD reale 11.

25. Real 28 näidatud  tagastamisele kuuluv tulumaks kantakse vormi TSD reale 12.

Rahandusministri  24. detsembri 2003. a määruse nr 107
““Tulumaksuseadusest”, “Sotsiaalmaksuseadusest”, “Kogumispensionide seadusest” ja
“Töötuskindlustuse seadusest” tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine”
lisa 71
(Rahandusministri 04.07.2005. a määruse nr 50.

sõnastuses)

Vormi TSD lisa 6 tabelid 1-7

Tabelis 1  (vormi TSD lisa 6 rida 1) näidatakse Eestist väljaviidud vara maksumuse ja selle vara vastu saadud vara või teenuste summade vahe (“Tulumaksuseaduse” § 53 lõike 4 punkt 1).

TABEL 1

Jrk

 

Summa kroonides

1

2

3

1.1

Vara maksumus maksustamisperioodi alguses või eelmise vormi TSD lisa 6 tabeli 1:

rida 1.1 – rida 1.2 + rida 1.3 (vastava märgiga)

 

1.2

Väljaviidud vara maksumus (plussmärgiga)

 

1.3

Püsiva tegevuskoha jaoks toodud vara või osutatud teenuse maksumus

 

1.4

Maksustatav summa, kantakse vormi TSD lisa 6 reale 1:

rida 1.2 – rida 1.3 – rea 1.1 positiivne tulem  > 0

 

1.5

 

Ümberarvestus tehakse juhul, kui:

rida 1.2 – rida 1.3 – rea 1.1 positiivne tulem ≤ 0

 

1.6

Eelmise ümberarvestuse perioodi rida 1.8 jääk, millele lisatakse eelmiste maksustamisperioodide

 vormi TSD lisa 6 real 1 näidatud positiivsed summad, mis ei ole eelnevalt kajastatud real 1.6

 

1.7

Tagastamisele kuuluv summa

  X

1.7.1

Kui rida 1.6  ≤  rida 1.5 (negatiivne tulem plussmärgiga), siis kantakse vormi TSD lisa 6

reale 1 real 1.6 näidatud summa miinusmärgiga

 

1.7.2

Kui rida 1.6  > rida 1.5 (negatiivne tulem plussmärgiga), siis kantakse vormi TSD lisa 6 reale 1

 real 1.5 näidatud summa miinusmärgiga

 

1.8

Järgmisele ümberarvestuse perioodile edasikantav summa: (rida 1.6 + vormi TSD lisa 6 real 1

näidatud negatiivne summa miinusmärgiga) ≥ 0 (positiivne tulem)

 

 

 

 

 

 

1. Tabeli 1 real 1.1 näidatakse maksustamise aluseks oleva vara maksumus. Tabeli esmakordsel täitmisel näidatakse püsiva tegevuskoha vara maksumus seisuga  31.12.1999. a, mida on enne käesoleva deklaratsiooni esitamist vähendatud püsivast tegevuskohast väljaviidud vara  võrra ning suurendatud püsiva tegevuskoha jaoks toodud vara või osutatud teenuse (edaspidi vara) võrra.

Igal järgneval korral kantakse reale 1.1 eelmisel maksustamisperioodil esitatud vormi TSD lisa 6  tabeli 1 alusel arvutatud maksustamise aluseks oleva vara maksumus maksustamisperioodi alguseks vastava märgiga.

2. Ridadel 1.2 ja 1.3 näidatakse maksustamise aluseks oleva vastavalt väljaviidud ja sissetoodud vara maksumus.

Kui rida 1.2 - rida 1.3 > 0, siis täidetakse rida 1.4. Kui rida 1.2 - rida 1.3 0, siis täidetakse read 1.5 kuni 1.8.

3. Real 1.4 näidatakse maksustatav summa - väljaviidud vara maksumus osas, mis ületab sissetoodud vara maksumuse ja vastu saadud vara või osutatud teenuse maksumuse. Tulem kantakse vormi TSD lisa 6 reale 1.

4. Real 1.5 näidatakse saadud vara või teenuse maksumuse summa, mis ületab väljaviidud vara maksumuse.

5. Real 1.6 näidatakse eelmise ümberarvestuse perioodi real 1.8 arvutatud maksuvähenduse kasutamata osa, millele lisatakse eelmisele ümberarvestusele järgnenud perioodidel maksukohustuse arvutamise aluseks olevad summad.

6. Read 1.7.1 või 1.7.2 täidetakse juhul, kui on täidetud rida 1.5. Maksustamisperioodil täidetakse üks ridadest: 1.7.1 või 1.7.2. Ridade täitmine oleneb sellest, kas tagastamisele kuuluv summa on suurem või väiksem varem maksustamise aluseks olevast summast.

7. Real 1.8 näidatakse ümberarvestuse summa, mida maksustamisperioodil ei ole maksu vähendusena arvestatud ja mis järgmise ümberarvestuse tegemise kuul kantakse reale 1.6. 

Tabelis 2 (vormi TSD lisa 6 rida 2) näidatakse mitteresidendi peakontorile või muudele mitteresidendi struktuuriüksustele tehtud väljamaksete ja nende väljamaksete eest saadud kaupade või teenuste summade vahe (“Tulumaksuseaduse” § 53 lõike 4 punkt 2).

TABEL 2

Jrk

 

Summa kroonides

1

2

3

 

2.1

Mitteresidendi peakontorile või muudele mitteresidendi struktuuriüksustele tehtud

väljamaksed

 

 

2.2

Real 2.1 näidatud väljamaksete eest  vastu saadud kauba või teenuste maksumus

 

 

2.3

Maksustatav summa, kantakse vormi TSD lisa 6 reale 2:

 rida 2.1 – rida 2.2 > 0

 

 

2.4

 Ümberarvestus tehakse juhul, kui: rida 2.1 – rida 2.2 ≤ 0

 

 

2.5

Eelmise ümberarvestuse perioodi rida 2.7 jääk, millele lisatakse eelmiste

maksustamisperioodide  vormi TSD lisa 6 real 2 näidatud positiivsed summad,

mis ei ole eelnevalt kajastatud real 2.5

 

 

2.6

Tagastamisele kuuluv summa

 X

 

2.6.1

Kui rida 2.5  ≤  rida 2.4 (negatiivne tulem plussmärgiga), siis kantakse vormi TSD

lisa 6 reale 2 real 2.5 näidatud summa miinusmärgiga

 

 

2.6.2

Kui rida 2.5  > rida 2.4 (negatiivne tulem plussmärgiga), siis kantakse vormi TSD

lisa 6 reale 2 real 2.4 näidatud summa miinusmärgiga

 

 

2.7

Järgmisele ümberarvestuse perioodile edasikantav summa: (rida 2.5 + vormi TSD

lisa 6 real 2 näidatud negatiivne summa miinusmärgiga) ≥ 0 (positiivne tulem)

 

 

 

 

 

 

 

8. Tabeli 2 ridadel 2.1 ja 2.2 näidatakse vastavalt mitteresidendi peakontorile või muudele mitteresidendi struktuuriüksustele tehtud väljamaksed ning nende eest vastu saadud kauba või teenuste maksumus. Tabel 2 täidetakse analoogselt  käesoleva vormi tabeliga 1.

Tabelis 3 (vormi TSD lisa 6 rida 3) näidatakse kolmandatele isikutele tehtud väljamaksete ja nende väljamaksete eest saadud kaupade või teenuste summade vahe (“Tulumaksuseaduse” § 53 lõike 4 punkt 3).

TABEL 3

Jrk

 

Summa kroonides

1

2

3

 

3.1

Kolmandatele isikutele  tehtud väljamaksed

 

 

3.2

Real 3.1 näidatud väljamaksete eest  vastu saadud kauba või teenuste maksumus

 

 

3.3

Maksustatav summa, kantakse vormi TSD lisa 6 reale 3:

 rida 3.1 – rida 3.2 > 0

 

 

3.4

 Ümberarvestus tehakse juhul, kui: rida 3.1 – rida 3.2 ≤ 0

 

 

3.5

Eelmise ümberarvestuse perioodi rida 3.7 jääk, millele lisatakse eelmiste

maksustamisperioodide  vormi TSD lisa 6 real 3 näidatud positiivsed summad,

mis ei ole eelnevalt kajastatud real 3.5

 

 

3.6

Tagastamisele kuuluv summa

 X

 

3.6.1

Kui rida 3.5  ≤  rida 3.4 (negatiivne tulem plussmärgiga), siis kantakse vormi TSD lisa 6 reale 3

real 3.5 näidatud summa miinusmärgiga

 

 

3.6.2

Kui rida 3.5  > rida 3.4 (negatiivne tulem plussmärgiga), siis kantakse vormi TSD lisa 6

reale 3 real 3.4 näidatud summa miinusmärgiga

 

 

3.7

Järgmisele ümberarvestuse perioodile edasikantav summa: (rida 3.5 + vormi TSD lisa 6

real 3 näidatud negatiivne summa miinusmärgiga) ≥ 0 (positiivne tulem)

 

 

 

 

 

 

 

9. Tabeli 3 ridadel 3.1 ja 3.2 näidatakse vastavalt kolmandatele isikutele tehtud väljamaksed ning nende eest vastu saadud kauba või teenuste maksumus. Tabel 3 täidetakse analoogselt  käesoleva vormi tabeliga 1.

Tabelis 4 (vormi TSD lisa 6 rida 5) näitab püsiv tegevuskoht residendist äriühingult alates 1. jaanuarist 2003. a kuni 31. detsembrini 2004. a saadud dividendi arvel tehtud väljamakselt arvutatud maksukohustust vähendava tulumaksu summa juhul, kui dividendi saaja osalus dividendi maksvas äriühingus on vähemalt 20% (“Tulumaksuseaduse” § 61 lg 27) ja kui püsiv tegevuskoht ei ole enne 31. detsembrit 2003. a nimetatud dividendi käesolevas tabelis näidanud. Arvutatud summa  suurus maksukohustuse tekkimise ajal võrdub (märgib Maksu- ja Tolliamet) residendist äriühingult saadud dividendist (“Tulumaksuseaduse” § 61 lg 25). Igalt residendist äriühingult saadud  dividendi kohta peetakse eraldi arvestust ja alljärgnev tabel täidetakse juhul, kui püsiv tegevuskoht  on täitnud vormi TSD lisa 6 rea 4.

TABEL 4

Residendist äriühingu nimi

Residendist äriühingu registrikood

Dividendi

saaja osaluse

suurus %

Dividendi

saamise

kuupäev

Dividendi

suurus

kroonides

Veerg 5x (märgib Maksu- ja Tolliamet)

kroonides

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Tabeli 4 veerus 1 näidatakse püsivale tegevuskohale dividendi maksnud residendist äriühingu nimi ja veerus 2 sama äriühingu registrikood.

11. Veerus 3 näitab dividendi saaja oma osaluse temale dividendi maksvas residendist äriühingus.  Protsent näidatakse kahe kohaga pärast koma, ümardamata.

12. Veerus 4 näidatakse tehingu toimumise kuupäev.

13. Veerus 5 näidatakse residendist äriühingult saadud ja maksustamisperioodil väljamakstud dividend. Veerus 6 arvutatakse “Tulumaksuseaduse” § 53 lõike 4 alusel tasumisele kuuluvast tulumaksust maha arvatav summa, mis kantakse vormi TSD lisa 6 reale 5.

Tabeli 5 (vormi TSD lisa 6 rida 51) täidab püsiv tegevuskoht, kui võetakse arvesse kuni 31. detsembrini 2004. a välisriigis saadud ja tabelis 5 kajastamata  dividendilt kinnipeetud  ning dividendi aluseks olevalt kasumiosalt välisriigis tasutud tulumaks (“Tulumaksuseaduse” § 61 lõige 28).

TABEL 5

Riigi

nimetus

 

Väljamakse tegija

 

Saaja osaluse suurus % dividendi maksvas äriühingus

Välisriigist saadud dividend

kroonides

Välisriigis dividendilt kinnipeetud  tulumaks  kroonides

Välisriigis kasumiosalt tasutud  tulumaks  kroonides

Eestis arvesse võetav välisriigis kinnipeetud ja kasumiosalt tasutud tulumaksu osa kroonides

Nimi

Registri-kood

Kuu-päev

Sum-ma

Kuu-päev

Summa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokku                

 

 

 

14. Veerud 2 ja 3 täidetakse iga dividendi väljamaksnud mitteresidendi kohta eraldi.

15. Veerus 4 näitab dividendi saaja oma osaluse temale dividendi maksvas mitteresidendist äriühingus.  Protsent näidatakse kahe kohaga pärast koma, ümardamata.

16 Veergudes 5-9 näidatakse vastavalt välisriigist saadud ja maksustamisperioodil väljamakstud dividend, dividendilt kinnipeetud või dividendi aluseks olevalt kasumiosalt tasutud tulumaks Eesti kroonides, vastavalt dividendi maksmise päeval kehtinud Eesti Panga päevakursile.

17. Välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaksu saab residendist äriühing Eestis tasumisele kuuluvast tulumaksust maha arvata välisriigi maksuhalduri või maksu kinnipidaja tõendi alusel.

18. Veerud 8 ja 9 täidetakse juhul, kui dividendi saajale kuulus dividendi maksmise ajal vähemalt 20% dividendi maksnud äriühingu aktsiatest, osadest või häältest.

19. Veerg 10. “Tulumaksuseaduse”§ 53 lõike 4 alusel tasumisele kuuluvast tulumaksust saab maha arvata ainult selle osa välisriigis saadud dividendilt kinnipeetud või saadud dividendi aluseks olevalt kasumiosalt välisriigis tasutud tulumaksust, mis ei ületa (märgib Maksu- ja Tolliamet) mitteresidendi poolt makstud dividendi summast: 

kui  veerg 6 x (märgib Maksu- ja Tolliamet) ≤  kui veerg 7 + veerg 9, siis  veerg 10 = veerg 6 x (märgib Maksu- ja Tolliamet);

kui  veerg 6 x (märgib Maksu- ja Tolliamet) >  kui veerg 7 + veerg 9, siis  veerg 10 = veerg 7 + veerg 9.

20. Arvesse võetakse vaid see osa välisriigi tulumaksust, mille tasumine oli vastava riigi seaduse või Eesti Vabariigi ja dividendi maksja residendiriigi vahel kehtiva maksulepingu alusel kohustuslik.

21. Veeru 10 kokkuvõte kantakse vormi TSD lisa 6 reale 51.

Tabeli 6 (vormi TSD lisa 6 rida 52) täidab püsiv tegevuskoht vastavalt “Tulumaksuseaduse” § 54 lõigetele 53 ja 54, kui maksukohustuse vähendamiseks võetakse arvesse Hispaania, Kreeka, Leedu, Läti, Poola, Portugali, Slovakkia või T�ehhi residendist äriühingult või Euroopa Liidu liikmesriigi residendist äriühingult tema eelnimetatud riikides registreeritud püsiva tegevuskoha kaudu või arvel saadud litsentsitasult kinnipeetud tulumaks. Siin näidatakse ka Kreeka, Leedu, Läti, Poola või Portugali residendist äriühingult või Euroopa Liidu liikmesriigi äriühingult tema eelnimetatud riikides registreeritud püsiva tegevuskoha kaudu või arvel saadud intressilt kinnipeetud tulumaks. 

TABEL 6

Riigi

nimetus

 

Väljamakse tegija

 

Osaluse suurus ≥ 25%

Saamise

kuupäev

Litsentsi-tasu summa

kroonides

Intressi summa kroonides

Välisriigis litsentsitasult ja intressilt kinnipeetud  tulumaks  kroonides

Eestis arvesse võetav välisriigis kinnipeetud tulumaksu osa kroonides

Nimi

Registri-kood

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Kokku

 

 

 

22. Litsentsitasult ja intressilt kinnipeetud tulumaks arvestatakse juhul, kui eelnimetatud tasude  maksmisele vahetult eelnenud kaheaastase katkematu perioodi jooksul  on osaluse suurus olnud vähemalt 25%. Taoline  osalus võib olla:

- litsentsitasu või intressi saaval äriühingul litsentsitasu või intressi maksva äriühingu aktsia- või osakapitalist või  

- litsentsitasu või intressi maksval äriühingul litsentsitasu või intressi saava äriühingu aktsia- või osakapitalist või  

- Euroopa Liidu liikmesriigi residendist äriühingul litsentsitasu või intressi maksva äriühingu, samuti litsentsitasu või intressi saava äriühingu aktsia- või osakapitalis.  

23. Iga litsentsitasu või intressi väljamaksnud mitteresidendi ning tululiigi (intress või litsentsitasu) kohta täidetakse eraldi read.

24. Veerus 4 näidatakse osaluse suurus (kahe kohaga pärast koma, ümardamata). 

25. Veergudes 6 ja 8 näidatakse vastavalt välisriigist saadud litsentsitasu ja litsentsitasudelt kinnipeetud tulumaks ning veergudes 7 ja 8 näidatakse vastavalt välisriigis saadud intressi ja intressilt kinnipeetud tulumaks Eesti kroonides, vastavalt tehingu toimumise päeval kehtinud Eesti Panga päevakursile.

26. Veerus 7 näidatakse ning mahaarvamisel arvestatakse ainult see osa välisriigi tulumaksust, mille tasumine oli vastava riigi seaduse või välislepingu alusel kohustuslik.

27. Välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaksu saab püsiv tegevuskoht Eestis tasumisele kuuluvast tulumaksust maha arvata välisriigi maksuhalduri või maksu kinnipidaja tõendi alusel.

28. Veerus 9 näidatakse välisriigis kinnipeetud Eestis arvesse võetav tulumaksu osa vastavalt “Tulumaksuseaduse” § 61 lõikele 25:

kui (veerg 6 või veerg 7) x (märgib Maksu- ja Tolliamet) ≤  kui veerg 8, siis veerg 9 = (veerg 6 või  veerg 7) x (märgib Maksu- ja Tolliamet),

kui (veerg 6 või veerg 7) x (märgib Maksu- ja Tolliamet) >  kui veerg 8, siis veerg 9 = veerg 8.

29. Veeru 9 kokkuvõte kantakse vormi TSD lisa 6 reale 52.

Tabeli 61(vormi TSD lisa 6 rida 53) täidab püsiv tegevuskoht, kes on alates 1. jaanuarist 2005. a saanud teiselt mitteresidendilt dividende ning osalus dividendi maksjas on alla 20% vastavalt

“Tulumaksuseaduse” § 54 lõikele 5 ja § 61 lõigetele 25 ja 26. “Tulumaksuseaduse” § 53 lõike 41 kohaselt mittemaksustatava dividendi aluseks olevalt dividendilt välisriigis tasutud tulumaksu  siinkohal arvesse ei võeta.

Eestis arvesse võetav välisriigis dividendilt kinnipeetud tulumaksu osa arvutatakse tabelis 61.

TABEL 61

Riik

Väljamakse tegija

 

Saaja osaluse suurus % dividendi maksvas äriühingus

Välisriigist saadud dividend

kroonides

Välisriigis dividendilt kinnipeetud  tulumaks  kroonides

Eestis arvesse võetav välisriigis kinnipeetud tulumaksu osa kroonides

Nimetus

Kood

Nimi

Registri-kood

Kuu-päev

Summa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokku                                                                                         Kokku:

 

30. Veerus 1 näidatakse riik, kus tulu on saadud.

31. Veerus 2 näidatakse maksulepinguriigi kood vastavalt Maksu- ja Tolliameti  poolt koostatud loetelule. Kui väljamakse tegija on sellise riigi resident, kellega Eesti Vabariigil kehtivat maksulepingut ei ole,  märgitakse veergu 2 tähis “X”. 

32 .Veerud 3 ja 4 täidetakse iga dividendi väljamaksnud mitteresidendi kohta eraldi.

33. Veerus 5 näitab dividendi saaja oma osaluse temale dividendi maksvas mitteresidendist äriühingus. Protsent näidatakse kahe kohaga pärast koma, ümardamata.

34.Veergudes 7 ja 8 näidatakse vastavalt välisriigist saadud ja maksustamisperioodil väljamakstud  dividend, dividendilt kinnipeetud tulumaks Eesti kroonides, vastavalt tehingu toimumise päeval kehtinud Eesti Panga päevakursile.

35. Välisriigis kinnipeetud tulumaksu saab residendist äriühing Eestis tasumisele kuuluvast tulumaksust maha arvata välisriigi maksuhalduri või maksu kinnipidaja tõendi alusel.

36.  Veerg 9. “Tulumaksuseaduse” § 53 lõike 4 alusel tasumisele kuuluvast tulumaksust saab maha arvata ainult selle osa välisriigis saadud dividendilt kinnipeetud tulumaksust, mis ei ületa (märgib Maksu- ja Tolliamet) mitteresidendi poolt makstud dividendi summast vastavalt “Tulumaksuseaduse” § 61 lõikele 25: 

kui  veerg 7 x (märgib Maksu- ja Tolliamet) ≤  kui veerg 8, siis  veerg 9 = veerg 7 x (märgib Maksu- ja Tolliamet);

kui  veerg 7 x (märgib Maksu- ja Tolliamet) >  kui veerg 8, siis  veerg 9  = veerg 8

37.  Arvesse võetakse vaid see osa välisriigi tulumaksust, mille tasumine oli vastava riigi seaduse või Eesti Vabariigi ja dividendi maksja residendiriigi vahel kehtiva maksulepingu alusel kohustuslik.

38. Veeru 9  kokkuvõte kantakse vormi TSD lisa 6 reale 53.

Tabelis 62 näidatakse püsiva tegevuskoha maksulepingu aluselEestis arvesse võetav välisriigis saadud tulult kinnipeetud või tasutud tulumaks, välja arvatud tabelites 4-61 arvesse võetud tulumaks. Saadud tulu näidatakse koos kinnipeetud tulumaksuga.

TABEL 62

Riik

Väljamakse tegija

Väljamakse

Välisriigis saadud tulu  kroonides

Välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaks kroonides

Eestis arvesse võetav välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaksu osa kroonides

Nimetus

Kood

Nimi

Registri-kood

Liik

Kood

Kuupäev

Summa

Kuupäev

Summa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokku

 

39. Arvesse võetakse see osa välisriigi tulumaksust, mille tasumine oli vastava riigi seaduse või maksulepingu alusel kohustuslik.

40. Välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaksu saab püsiv tegevuskoht Eestis tasumisele kuuluvast tulumaksust maha arvata välisriigi maksuhalduri või maksu kinnipidaja tõendi alusel.

41. Veerus 1 näidatakse riik, kus tulu on saadud.

42. Veerus 2 näidatakse maksulepinguriigi kood vastavalt Maksu- ja Tolliameti  poolt koostatud loetelule. Kui väljamakse tegija on sellise riigi resident, kellega Eesti Vabariigil kehtivat maksulepingut ei ole,  märgitakse veergu 2 tähis “X”. 

43. Veerud 3 ja 4. Iga väljamakse tegija (mitteresidendi) kohta täidetakse eraldi rida.

44. Veergu 5 märgitakse väljamakse liik ning veergu 6 väljamakse kood, mis määratakse OECD mudellepingu artikli numbri alusel: 6 - kinnisvaratulu, 7 - ärikasum, 8 - rahvusvaheline transport, 11 – intressid (välja arvatud tabelis 6 näidatud), 12 – litsentsitasud (välja arvatud tabelis 6 näidatud), 17- kunstnikud ja sportlased, 21 – muu tulu.

45. Veerus 7 näidatakse väljamakse kuupäev. Veerus 8 näidatakse välisriigist saadud, välisriigis maksustatud tulu summa enne tulumaksu kinnipidamist. Tulu näidatakse Eesti kroonides vastavalt väljamakse toimumise päeval kehtinud Eesti Panga päevakursile.

46. Veergudes 9 ja 10 näidatakse väljamaksetelt välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaks koos tulumaksu kinnipidamise või tasumise kuupäeva märkimisega. Välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaks näidatakse Eesti kroonides vastavalt tulumaksu kinnipidamise või tasumise päeval kehtinud Eesti Panga päevakursile.

47. Veerg 11. Tasumisele kuuluvast tulumaksust saab maha arvata ainult selle osa välisriigist saadud väljamakselt kinnipeetud või tasutud tulumaksust, mis ei ületa (märgib Maksu- ja Tolliamet) saadud väljamaksest: 

kui veerg 8 x (märgib Maksu- ja Tolliamet) ≤  kui veerg 10, siis  veerg 11 = veerg 8 x (märgib Maksu- ja Tolliamet);

kui veerg 8 x (märgib Maksu- ja Tolliamet) >  kui veerg 10, siis  veerg 11 = veerg 10.

48. Veeru 11 kokkuvõte kantakse vormi TSD lisa 6 reale 54.

Tabelis 7 (vormi TSD lisa 6 rida 9) näidatakse ümberarvutuse tulemusena saadud tagastamisele kuuluv tulumaksu summa.

TABEL 7

Eelmise

tabeli  7

veerg  5

 

Vormi TSD lisa 6 ridade 8 kokkuvõte

 

Käesoleva vormi TSD lisa 6

(rida 1+rida 2+rida3) (märgib Maksu- ja Tolliamet) 0

negatiivne tulem plussmärgiga

 

Tagastamisele kuuluv tulumaksu osa

 

Järgmistele ümberarvestuse perioodidele edasikantav tulumaks

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

49. Veerus 1 näidatakse eelmise ümberarvestusperioodi  sama tabeli veerus 5 näidatud edasikantud tulumaks. Püsiv tegevuskoht, kes täitis perioodil 01.01.2004-30.04.2004. a tabeli 5 veeru 5, kannab pärast 01.05.2004. a esmakordselt täitmisele kuuluva tabeli 7 veergu 1 enne 30.04.2004. a täidetud viimase tabeli 5 veeru 5 summa.

50. Veerus 2 näidatakse pärast viimast ümberarvestust tasumisele kuulunud tulumaksu summad käesoleva ja eelmiste deklaratsioonide vormi TSD lisa 6 realt 8.

51. Veerus 3 arvutatakse tagastamisele kuuluv tulumaks.

52. Veerus 4 korrigeeritakse tagastamisele kuuluv tulumaks tegelikult tasutud tulumaksuga:

kui veerg 1 + veerg 2 – veerg 3 > 0, siis veerg 4 = veerg 3  

kui veerg 1 + veerg 2 – veerg 3 0, siis veerg 4 = veerg 1 + veerg 2.

Veerus 4 olev summa  kantakse vormi TSD lisa 6 reale 9. 

53. Veerus 5 arvutatakse järgmistele maksustamisperioodidele edasikantav tulumaks:

kui veerg 4 = veerg 3, siis veerg 5 = veerg 1 + veerg 2 – veerg 3

kui veerg 4 = veerg 1 + veerg 2, siis veerg 5 = 0.

Rahandusministri  24. detsembri 2003. a määruse nr 107
““Tulumaksuseadusest”, “Sotsiaalmaksuseadusest”, “Kogumispensionide seadusest” ja
“Töötuskindlustuse seadusest”  tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine”
lisa 8
(Rahandusministri 04.07.2005. a määruse nr 50 sõnastuses)

Vormi TSD lisa  7

Maksumaksja

 

Nimi

 

Registrikood

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVIDENDID JA MUUD KASUMIERALDISED

_____________aasta __________kuu

          

Jrk

 

Summa kroonides

1

2

3

1.

Maksustamisele kuuluv aastatel 1994–1999 lõppenud majandusaastate puhaskasumist maksustamisperioodil väljamakstud dividendi summa

 

2.

Arvutatud tulumaks: rida 1x (märgib Maksu- ja Tolliamet)

 

3.

Tulumaksu  mahaarvatav osa: rida 1 x k

 

4.

Tulumaksu mahaarvatava osa kasutamata jääk maksustamisperioodi alguses

 

5.

Tulumaksu mahaarvatava osa kasutamata jääk maksustamisperioodi lõpus:

rida 2 - rida 3 - rida 4 (negatiivne tulem plussmärgiga)

 

6.

Maksukohustus real 1 näidatud dividendilt: rida 2 - rida 3 - rida 4 (positiivne tulem)

 

7.

Maksustamisele kuuluv kuni 31.12.1993. a lõppenud majandusaastate puhaskasumist ja alates  1.01.2000. a teenitud kasumist maksustamisperioodil väljamakstud dividendi summa 

 

8.

Arvutatud tulumaks: rida 7 x (märgib Maksu- ja Tolliamet)

 

9.

Dividendilt arvutatud maksukohustus kokku: rida 6 + rida 8

 

10.

Eestis arvesse võetav välismaal alates 1. jaanuarist 2005. a saadud dividendilt kinnipeetud tulumaksu osa (tabeli 2 veeru 9 kokkuvõte)

 

101.

Eestis arvesse võetav välismaal kuni 31. detsembrini 2004. a saadud dividendilt kinnipeetud või dividendi aluseks olevalt kasumiosalt tasutud tulumaksu osa (lisaleht 1 tabeli 2a veeru 11 kokkuvõte)

 

 

11.

Residendist äriühingult kuni 31. detsembrini 2004. a saadud dividendilt arvutatud tulumaksu mahaarvamise õigus (lisaleht 2 tabeli 4 veeru 6 kokkuvõte)

 

111.

Mitteresidendilt saadud litsentsitasult ja intressilt kinnipeetud tulumaksu mahaarvamine (tabeli 3 veeru 9 kokkuvõte)

 

12.

Kuni 31.12.1999. a kehtinud "Tulumaksuseaduse" § 32 lõike 2 alusel tasutud dividendi tulumaksu enammakse

 

13.

Eelmiselt maksustamisperioodilt edasi kantud tulumaksukohustust vähendav osa 

 

14.

Järgmistele maksustamisperioodidele edasi kantav tulumaksu kohustust vähendav summa: rida 9 – rida 10 - rida 101 - rida 11- rida 111 - rida 12 - rida 13 (negatiivne tulem plussmärgiga) või

 

15.

Tasumisele kuuluv tulumaks: rida 9 – rida 10 - rida 101  - rida 11 - rida 111 - rida 12 - rida 13 (positiivne tulem)

 

MAKSUMAKSJA/JUHT

VÕI  ESINDAJA

 

Ees- ja perekonnanimi

Allkiri

Kuupäev

 

 

 

KOOSTAJA

Ees- ja perekonnanimi

Allkiri

Telefon

 

 

e-post

Märkused

1. Vormi TSD lisas 7 näidatakse residendist äriühingu poolt kalendrikuul väljamakstud dividendid ja muud kasumieraldised vastavalt “Tulumaksuseaduse” § 50 lõikele 1, § 54 lõigetele 5, 53 ja 54, §-le  60 ja § 61 lõigetele 25-28.

2. Vormi TSD lisa 7 esitatakse koos selle kuu vormiga TSD, millal väljamakseid tehti, olenemata sellest, kas maksustamisperioodil maksukohustus tekkis või mitte.

3. Vormi TSD lisa 7 real 1 näidatakse aastatel 1994-1999 lõppenud majandusaastate puhaskasumist maksustamisperioodil väljamakstud ja "Tulumaksuseaduse" § 50 lõike 1 alusel maksustamisele kuuluv dividendi summa. Siin ei näidata kuni 31.12.1999. a kehtinud "Tulumaksuseaduse" § 32 lõike 4 alusel moodustatud dividendiarvelt makstud dividendi vastavalt kehtiva “Tulumaksuseaduse” § 60 lõikele 8. Real 1 näidatakse dividendi summa enne tulumaksu kinnipidamist “Tulumaksuseaduse” § 29 lõike 8 alusel.

4. Real 2 arvutatakse tulumaksu summa real 1 näidatud väljamaksetelt.

5. Real 3 näidatakse tulumaksu mahaarvatav osa, mis saadakse koefitsiendi k korrutamisel real 1 näidatud summaga, kuid mitte rohkem kui real 2 arvutatud tulumaks (“Tulumaksuseaduse” § 60 lõige 2). Koefitsient k arvutatakse tabelis 1 esitatud andmete alusel.

TABEL 1

Kroonides

Aasta

Tulumaks (T)

Puhaskasum (K1)

Fondiemissiooni summa (F1)

Väljamakstud dividend (D1)

1

2

3

4

5

1994

 

 

 

 

1995

 

 

 

 

1996

 

 

 

 

1997

 

 

 

 

1998

 

 

 

 

1999

 

 

 

 

Kokku

 

 

 

 

Maksumaksja poolt tabeli 1 andmete alusel arvutatud  k = T/(K1 - F1) kolme kohaga pärast koma

5.1 Tabel 1 täidetakse vormi TSD lisa 7 esmakordsel täitmisel (“Tulumaksuseaduse”§ 60 lõige 2). Residendist äriühing, kes on aastal 2000 või hiljem esitanud vormi TSD lisa 7, ei pea tabelit 1 täitma.

5.2  1994. a tuludeklaratsioonidest võetakse arvesse aasta deklaratsioon. Kui äriühingu majandusaasta ei ühti kalendriaastaga, siis mahaarvatava tulumaksu arvutamisel lähtutakse nendest majandusaastatest, mis lõppesid aastatel 1994-1999, millele lisatakse 31.12.1999. a lõppenud maksustamisperioodi tulemused nimetatud perioodi eest esitatud tuludeklaratsiooni  ja bilansi alusel.

5.3 Tabeli 1 veerus 2 näidatakse maksustatavalt tulult arvutatud ja soodustusega korrigeeritud tulumaksu(T) summad, mis saadakse aastate 1994-1999 ettevõtte tuludeklaratsiooni realt 22. Maksuhalduri poolt tehtud maksuotsuse alusel on maksumaksjal kuni 1999. a täiendavalt määratud ja pärast tulumaksu tasumist õigus muuta veergu (T) ja arvutada uus k.

5.4 Veerus 3 näidatud puhaskasum(K1) saadakse 1994-1999. a  majandusaasta aruannete bilansi realt “aruandeaasta kasum (kahjum)”. Kui majandusaastal saadi kahjumit, märgitakse vastavale reale kahjum miinusmärgiga. Konsolideeritud aruandluse korral näitab iga äriühing vaid oma majandusaasta kasumi/kahjumi.

5.5 Veerus 4 näidatud fondiemissiooni summa (F1) on aastatel 1994-1999  samade aastate puhaskasumi arvel läbiviidud fondiemissiooni summa.

5.6 Veerus 5 näidatakse aastatel 1994-1999 samade aastate puhaskasumi arvel enne 1.01.2000. a. väljamakstud dividendi (D1) summa.

5.7 Esmasel 1994-1999 aastate puhaskasumi arvelt dividendi väljamaksmisel pärast1.01.2000. a arvutatakse tabelis 1 esitatud koondandmete alusel puhaskasumi ühikule langev mahaarvatav tulumaksu osa (edaspidi koefitsient k) lähtuvalt tabelis 1 toodud valemist. Kui K1 või  K1-F1 on negatiivne arv või null, samuti kui T on null, siis koefitsienti  k ei arvutata.

Vormi TSD lisa 7 esitamisel jääb koefitsient k edaspidi muutumatuks.

6. Vormi TSD lisa 7 real 4 näidatakse eelmise esitatud vormi TSD lisa 7 rea 5 negatiivne tulem plussmärgiga. Vormi TSD lisa 7 esmasel esitamisel pärast 1.01.2003. a kantakse vormi TSD lisa 7 reale 4 maksumaksja poolt esitatud viimase kuni 31.12.2002. a kehtinud vormi TSD lisa 7 real 18 näidatud jäägist kasutamata tulumaksu mahaarvamise õigus ("Tulumaksuseaduse" § 60 lõige 6).

7. Real 5 näidatakse maksustamisperioodi lõpuks tulumaksu mahaarvamise õiguse kasutamata jääk, mida saab järgmistel maksustamisperioodidel kasutada real 1 näidatud dividendilt arvutatud maksukohustuse vähendamiseks. Kui residendist äriühingul ei ole enam aastatel 1994-1999 lõppenud majandusaastate puhaskasumit, millest dividendi välja maksta, kuid real 5 on veel tulumaksu mahaarvatava osa kasutamata jääki, siis selle jäägiga ei saa katta real 7 näidatud dividendilt arvutatud maksukohustust vastavalt “Tulumaksuseaduse” § 60 lõikes 2 sätestatule.

8. Real 6 arvutatakse maksukohustus real 1 näidatud väljamaksetelt.

9. Real 7 näidatakse kuni 31.12.1993. a lõppenud majandusaastate puhaskasumist  ja alates 1.01.2000. a teenitud kasumist väljamakstud dividend. Siin ei näidata alates 2005. aasta 1. jaanuarist saadud ja § 50 lõikes 11 sätestatud tingimustel väljamakstavaid maksustamisele mittekuuluvaid dividende. Real 7 näidatakse dividendi summa enne tulumaksu kinnipidamist “Tulumaksuseaduse”§ 29 lõike 8 alusel.

10. Real 8 arvutatakse maksukohustus real 7 näidatud väljamaksetelt.

11. Real 9 näidatakse ridadel 1 ja 7 näidatud väljamaksete maksukohustus kokku enne "Tulumaksuseaduse" § 54 lõigetes 5, 53 ja 54, § 60 lõikes 1 ja § 61 lõigetes 27 ja 28  sätestatud mahaarvamiste rakendamist.

12. Rea 10 täidab residendist äriühing alates 2005. aasta 1. jaanuarist mitteresidendilt saadud dividendi arvel tehtud väljamaksete kohta vastavalt “Tulumaksuseaduse”§ 54 lõikele 5 ja § 61 lõigetele 25 ja 26, kui:

- on täidetud read 1 ja/või 7 ja

- võetakse arvesse mitteresidendi äriühingult saadud dividendilt välisriigis kinnipeetud tulumaksu;

- osaluse  suurus dividendi maksnud  mitteresidendist äriühingus oli dividendi maksmise ajal alla 20%.

Eestis arvesse võetav välisriigis dividendilt kinnipeetud tulumaksu osa arvutatakse tabelis 2.

“Tulumaksuseaduse” § 50 lõike 11 kohaselt mittemaksustatava dividendi aluseks olevalt dividendilt välisriigis tasutud tulumaksu arvesse ei võeta ja tabelis 2 ei kajastata.

TABEL 2

Riik

Väljamakse tegija

 

Dividendisaaja osaluse suurus % dividendi maksvas äriühingus

Välisriigist saadud dividend

kroonides

Välisriigis dividendilt kinnipeetud  tulumaks  kroonides

 

Eestis arvesse võetav välisriigis kinnipeetud tulumaksu osa kroonides

 

 

 

Nimetus

Kood

Nimi

Registri-kood

Kuu-päev

Summa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    Kokku

 

 

 

 

 

12.1 Tabeli 2 veerus 2 näidatakse maksulepinguriigi kood vastavalt Maksu- ja Tolliameti  poolt koostatud loetelule. 

Kui väljamakse tegija on sellise riigi resident, kellega Eesti Vabariigil kehtivat maksulepingut   ei ole, märgitakse veergu 2 tähis “X”.

12.2 Veerud 3 ja 4 täidetakse iga dividendi väljamaksnud mitteresidendi kohta eraldi.

12.3 Veerus 5 näitab dividendi saaja oma osaluse temale dividendi maksvas mitteresidendist äriühingus. Protsent näidatakse kahe kohaga pärast koma, ümardamata.

12.4 Veergudes 6-8 näidatakse vastavalt välisriigist saadud ja maksustamisperioodil väljamakstud dividend, dividendilt kinnipeetud tulumaks Eesti kroonides, vastavalt tehingu toimumise päeval kehtinud Eesti Panga päevakursile.

12.5 Välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaksu saab residendist äriühing Eestis tasumisele kuuluvast tulumaksust maha arvata välisriigi maksuhalduri või maksu kinnipidaja tõendi alusel.

12.6 Veerg 9. "Tulumaksuseaduse" § 50 lõike 1 alusel tasumisele kuuluvast tulumaksust saab maha arvata ainult selle osa välisriigis saadud dividendilt kinnipeetud tulumaksust, mis ei ületa (märgib Maksu- ja Tolliamet) mitteresidendi poolt makstud dividendi summast vastavalt “Tulumaksuseaduse”§ 61 lõikele 25: 

kui  veerg 7 x (märgib Maksu- ja Tolliamet) ≤  kui veerg 8, siis  veerg 9 = veerg 7 x (märgib Maksu- ja Tolliamet);

kui  veerg 7 x (märgib Maksu- ja Tolliamet) >  kui veerg 8, siis  veerg 9 = veerg 8.

12.7 Arvesse võetakse vaid see osa välisriigi tulumaksust, mille tasumine oli vastava riigi seaduse või Eesti Vabariigi ja dividendi allikariigi vahel kehtiva maksulepingu alusel kohustuslik.

12.8 Veeru 9 kokkuvõte kantakse vormi TSD lisa 7 reale 10.

13. Rida 101täidetakse lisalehe 1 alusel. Kuni 31. detsembrini 2004. a välisriigist saadud,  kuid kuni eelnimetatud kuupäevani kehtinud vormi TSD lisa 7 tabelis 2 kajastamata dividendide arvestus on toodud käesoleva vormi lisalehel 1, kus tabeli 2a veeru 11 kokkuvõte kantakse vormi TSD lisa 7 reale 101.  Lisaleht 1 esitatakse koos maksustamisperioodi vormi TSD lisaga 7 (“Tulumaksuseaduse” § 61 lõige 28).

14. Rida 11täidetakse lisalehe 2 alusel. Kuni 31. detsembrini 2004. a teiselt residendist äriühingult saadud, kuid kuni eelnimetatud kuupäevani kehtinud vormi TSD lisa 7 tabelis 3 kajastamata dividendide arvestus on toodud käesoleva vormi lisalehel 2, kus tabeli 4 veeru 6 kokkuvõte kantakse vormi TSD lisa 7 reale 11. Lisaleht 2 täidetakse ainult juhul, kui dividendi saaja osalus dividendi maksjas oli vähemalt 20% (“Tulumaksuseaduse”§ 61 lõige 27).

15. Rea 111 ja tabeli 3 täidab residendist äriühing vastavalt “Tulumaksuseaduse”§ 54 lõigetele 53 ja 54, kui § 50 lõike 1 alusel tekkinud maksukohustuse  vähendamiseks võetakse arvesse Hispaania, Kreeka, Leedu, Läti, Poola, Portugali, Slovakkia või Tšehhi residendist äriühingult või Euroopa Liidu liikmesriigi residendist äriühingult tema eelnimetatud riikides registreeritud püsiva tegevuskoha kaudu või arvel saadud litsentsitasult kinnipeetud tulumaks. Samuti võetakse siin arvesse Kreeka, Leedu, Läti, Poola või Portugali residendist äriühingult või Euroopa Liidu liikmesriigi residendist äriühingult tema eelnimetatud riikides registreeritud püsiva tegevuskoha kaudu või arvel saadud intressilt kinnipeetud tulumaks. 

TABEL 3

Riigi

nimetus

 

Väljamakse tegija

 

Osaluse suurus ≥ 25%

Saamise kuupäev

Litsentsi-tasu  kroonides

Intress

kroonides

Välisriigis  kinnipeetud  tulumaks  kroonides

Eestis arvesse võetav  tulumaksu osa kroonides

 

Nimi

Registri-kood

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Kokku

 

 

 

 

 

15.1 Litsentsitasult ja intressilt kinnipeetud tulumaks arvestatakse juhul, kui eelnimetatud tasude maksmisele vahetult eelnenud kaheaastase katkematu perioodi jooksul  on osaluse suurus olnud vähemalt 25%. Taoline  osalus võib olla:

- litsentsitasu või intressi saaval äriühingul litsentsitasu maksva äriühingu aktsia- või osakapitalist või  

- litsentsitasu või intressi maksval äriühingul litsentsitasu saava äriühingu aktsia- või osakapitalist või  

- Euroopa Liidu liikmesriigi residendist äriühingul litsentsitasu või intressi maksva äriühingu, samuti litsentsitasu või intressi saava äriühingu aktsia- või osakapitalis.  

15.2 Iga litsentsitasu või intressi väljamaksnud mitteresidendi ning tululiigi (intressi või litsentsitasu) kohta täidetakse eraldi read.

15.3 Veerus 4 näidatakse osaluse suurus (kahe kohaga pärast koma, ümardamata). 

15.4 Veergudes 6 ja 8 näidatakse vastavalt välisriigist saadud litsentsitasu ja litsentsitasudelt kinnipeetud tulumaks ning veergudes 7 ja 8 näidatakse vastavalt välisriigist saadud intress ja intressilt kinnipeetud tulumaks Eesti kroonides vastavalt tehingu toimumise päeval kehtinud Eesti Panga päevakursile.

Veerus 8 näidatakse ning mahaarvamisel arvestatakse ainult selle osa välisriigi tulumaksust, mille tasumine oli vastava riigi seaduse või välislepingu alusel kohustuslik.

15.5 Välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaksu saab residendist äriühing Eestis tasumisele kuuluvast tulumaksust maha arvata välisriigi maksuhalduri või maksu kinnipidaja tõendi alusel.

15.6 Veerus 9 näidatakse välisriigis kinnipeetud Eestis arvesse võetav tulumaksu osa vastavalt “Tulumaksuseaduse” § 61 lõikele 25:

kui (veerg 6 või veerg 7) x (märgib Maksu- ja Tolliamet) ≤  kui veerg 8, siis veerg 9 = (veerg 6 või veerg 7) x (märgib Maksu- ja Tolliamet),

kui (veerg 6 või veerg 7) x (märgib Maksu- ja Tolliamet) >  kui veerg 8, siis veerg 9 = veerg 8.

15.7 Veeru 9 kokkuvõte kantakse vormi TSD lisa 7 reale 111.

16. Vormi TSD lisa 7 esmasel esitamisel pärast 1.01.2003. a kantakse vormi TSD lisa 7 reale 12 maksumaksja poolt esitatud  viimase kuni 31.12.2002. a kehtinud vormi TSD lisa 7 rea 18 jäägist edasikantav kasutamata tulumaksu enammakse osa.

Rea 12 täidavad ka need residendist äriühingud, kes aastal 2000 või hiljem ei ole esitanud ühtegi vormi TSD lisa 7 ning kellel enne kehtiva seaduse jõustumist kehtinud “Tulumaksuseaduse”§ 32 lõike 2 alusel tasutud tulumaks ei olnud 1999. a maksustamisperioodi kohta esitatud viimases ettevõtte tuludeklaratsioonis täies ulatuses maha arvatud sellesama seaduse alusel tasumisele kuuluvast ettevõtte tulumaksust. Real 12 näidatakse vormi TSD lisa 7 esmakordsel täitmisel tulumaksu enammakse jääk kontokaardilt, kaasa arvatud enne 2000. a tekkinud dividendi tulumaksu võlg, mis on tasutud pärast 1.01.2000. a.

17. Rida 13. Täidetakse pärast 1.01.2003. a vormi TSD lisa 7 esmasel esitamisel maksumaksja poolt viimase kuni 31.12.2002. a kehtinud vormi TSD lisa 6 rea 14 ja/või vormi TSD lisa 7 real 7.1.3 näidatud jääkide alusel. Edaspidi näidatakse eelmise esitatud vormi TSD lisa 7 rea 14 negatiivne tulem plussmärgiga.

18. Real 14 näidatakse maksustamisperioodi lõpuks “Tulumaksuseaduse”§ 54 lõigetes 5, 53, ja 54, § 60 lõikes 1 ja § 61 lõigetes 27 ja 28 sätestatud tulumaksu mahaarvamise õiguse kasutamata osa, mida saab kasutada järgmistel maksustamisperioodidel real 9 näidatud maksukohustuse vähendamiseks ja mis kantakse järgmise esitamisele kuuluva vormi TSD lisa 7 reale 13.

18. Real 15 näidatud tulumaksu summa kantakse vormi TSD reale 13.

Rahandusministri  24. detsembri 2003. a määruse nr 107
""Tulumaksuseadusest", "Sotsiaalmaksuseadusest", "Kogumispensionide seadusest" ja
"Töötuskindlustuse seadusest"  tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine"
lisa 81
(Rahandusministri 04.07.2005. a määruse nr 50 sõnastuses) 

Vormi TSD lisa 7 lisalehed 1 ja 2

Lisaleht 1 (täidetakse ja esitatakse koos vormi TSD lisaga 7).

Käesoleva lisalehe ja vormi TSD lisa 7 rea 101 täidab residendist äriühing kuni 31. detsembrini 2004. a saadud dividendi arvel tehtud väljamakse kohta vastavalt "Tulumaksuseaduse" § 61 lõikele 28, kui:

- on täidetud vormi TSD lisa 7 read 1 ja/või 7 ja

- võetakse arvesse mitteresidendilt äriühingult kuni 31. detsembrini 2004. a saadud dividendilt välisriigis kinnipeetud tulumaksu või

- võetakse arvesse mitteresidendilt äriühingult kuni 31. detsembrini 2004. a saadud dividendi aluseks olevalt kasumiosalt  välisriigis tasutud tulumaksu, kui dividendi saanud residendist äriühingule kuulus dividendi väljamaksmise ajal vähemalt 20% dividende maksnud mitteresidendist äriühingu aktsiatest, osadest või häältest.

Eestis arvesse võetav välisriigis dividendilt kinnipeetud ja saadud dividendi aluseks olevalt kasumiosalt välisriigis tasutud tulumaksu osa arvutatakse tabelis 2a juhul, kui eespoolnimetatud tingimustel mitteresidendilt saadud dividende ei ole eelnevalt kajastatud kuni 31. detsembrini 2004. a kehtinud vormi TSD lisa 7 tabelis 2.

TABEL  2a

Riik

Väljamakse tegija

 

Saaja osaluse suurus % dividendi maksvas äriühingus

Saadud dividend

Dividendilt kinnipeetud  tulumaks  kroonides

Kasumiosalt tasutud  tulumaks

Arvesse võetav  kinnipeetud ja kasumiosalt tasutud tulumaksu osa kroonides

 

 

 

 

Nimetus

Kood

Nimi

Registri-kood

Kuu-päev

Summa

kroonides

Kuu-päev

Summa

krooni-des

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokku

 

 

13.1 Tabeli 2a veerus 2 näidatakse maksulepinguriigi kood vastavalt Maksu- ja Tolliameti  poolt koostatud loetelule.  Kui väljamakse tegija on sellise riigi resident, kellega Eesti Vabariigil kehtivat maksulepingut  ei ole,  märgitakse veergu 2 tähis "X".

13.2 Veerud 3 ja 4 täidetakse iga dividendi väljamaksnud mitteresidendi kohta eraldi.

13.3 Veerus 5 näitab dividendi saaja oma osaluse temale dividendi maksnud mitteresidendist äriühingus, kui osaluse suurus on vähemalt 20%. Kui maksulepingu kohaselt dividendi aluseks olevalt kasumiosalt tasutud tulumaksu arvessevõtmiseks nõutav osaluse suurus on väiksem kui 20%, siis võetakse aluseks maksulepingus sätestatud osaluse suurus. Protsent näidatakse kahe kohaga pärast koma, ümardamata.

13.4 Veergudes 6-10 näidatakse vastavalt välisriigist saadud ja maksustamisperioodil väljamakstud dividend, dividendilt kinnipeetud või dividendi aluseks olevalt kasumiosalt tasutud tulumaks Eesti kroonides, vastavalt tehingu toimumise päeval kehtinud Eesti Panga päevakursile.

13.5 Välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaksu saab residendist äriühing Eestis tasumisele kuuluvast tulumaksust maha arvata välisriigi maksuhalduri või maksu kinnipidaja tõendi alusel.

13.6 Veerud 9 ja 10 täidetakse juhul, kui on täidetud veerg 5.

13.7 Veerg 11. “Tulumaksuseaduse”§ 50 lõike 1 alusel tasumisele kuuluvast tulumaksust saab maha arvata ainult selle osa välisriigis saadud dividendilt kinnipeetud või saadud dividendi aluseks olevalt kasumiosalt välisriigis tasutud tulumaksust, mis ei ületa (märgib Maksu- ja Tolliamet) mitteresidendi poolt makstud dividendi summast: 

kui  veerg 7 x (märgib Maksu- ja Tolliamet) ≤  kui veerg 8 + veerg 10, siis  veerg 11 = veerg 7 x (märgib Maksu- ja Tolliamet);

kui  veerg 7 x (märgib Maksu- ja Tolliamet) >  kui veerg 8 + veerg 10, siis  veerg 11 = veerg 8 + veerg 10.

13.8 Arvesse võetakse vaid see osa välisriigi tulumaksust, mille tasumine oli vastava riigi seaduse või Eesti Vabariigi ja dividendi maksja residendiriigi vahel kehtiva maksulepingu alusel kohustuslik.

13.9 Veeru 11 kokkuvõte kantakse vormi TSD lisa 7 reale 101.

Rahandusministri  24. detsembri 2003. a määruse nr 107
""Tulumaksuseadusest", "Sotsiaalmaksuseadusest", "Kogumispensionide seadusest" ja
"Töötuskindlustuse seadusest"  tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine"
lisa 81
(Rahandusministri 04.07.2005. a määruse nr 50 sõnastuses)

Vormi TSD lisa 7 lisalehed 1 ja 2

Lisaleht 2 (täidetakse ja esitatakse koos vormi TSD lisaga 7).

Käesoleva lisalehe ja vormi TSD lisa 7 rea 11 täidab residendist äriühing kuni 31. detsembrini 2004. a teiselt residendist äriühingult saadud dividendi arvel tehtud väljamakse kohta vastavalt "Tulumaksuseaduse" § 61 lõikele 27, kui:

- on täidetud vormi TSD lisa 7 read 1 ja/või 7 ja

- residendist äriühing on saanud alates 1. jaanuarist 2003. a kuni 31. detsembrini 2004. a teiselt residendist äriühingult dividendi ja dividendi saaja osalus dividende maksvas äriühingus dividendi maksmise ajal on vähemalt 20% ning neid saadud dividende ei ole kajastatud kuni 31. detsembrini 2004. a kehtinud vormi TSD lisa 7 tabelis 3.

Residendist äriühingult kuni 31. detsembrini 2004. a saadud dividendi ning maksumaksja maksukohustust vähendava summa arvestus näidatakse tabelis 4.

TABEL 4

Dividendi väljamaksnud residendist  äriühingu

Dividendi saaja

osaluse suurus %

Dividendi saamise kuupäev

Dividendi summa  kroonides

Maksukohustust vähendav summa kroonides

Nimi

Registrikood

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Kokku

 

14.1 Tabelis 3 peetakse eraldi arvestust igalt residendist äriühingult saadud dividendi kohta.

14.2 Veerus 3 näitab dividendi saaja oma osaluse temale dividendi maksnud residendist äriühingus juhul, kui osaluse suurus on vähemalt 20%. Protsent näidatakse kahe kohaga pärast koma, ümardamata.

14.3 Veerus 4 näidatakse dividendi saamise kuupäev.

14.4 Veerus 5 näidatakse residendist äriühingult saadud ja maksustamisperioodil väljamakstud dividend.

14.5 Veerus 6 arvutatakse maksukohustust vähendav summa: veerg 5 x (märgib Maksu- ja Tolliamet). Veeru 6 kokkuvõte kantakse vormi TSD lisa 7 reale 11.

 

Rahandusministri 24. detsembri 2003. a määruse nr 107 ««Tulumaksuseadusest», «Sotsiaalmaksuseadusest», «Kogumispensionide seadusest» ja «Töötuskindlustuse seadusest» tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine»
lisa 9

Vorm TSD lisa 8

Maksumaksja

Nimi

Registrikood

 

 

 

 

 

 

 

 

VÄLISRIIGIS KINNIPEETUD VÕI TASUTUD TULUMAKSU ARVESTAMINE MAKSULEPINGU ALUSEL

______ aasta _____________ kuu

Jrk

 

Summa kroonides

1

2

3

1.

Eestis arvesse võetav välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaks

 

2.

Eelmise vormi TSD lisalt 8 edasikantav välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaksu summa (eelmise vormi TSD lisa 8 rea 4 tulem)

 

3.

Vormi TSD lisa 7 alusel tasumisele kuuluvast tulumaksust vormi TSD lisa 8 alusel mahaarvatav tulumaks: rida 1 + rida 2 (mitte rohkem kui vormi TSD rida 13). Kantakse vormi TSD reale 14

 

4.

Välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaksu järgmise vormi TSD lisa 8 reale 2 edasikantav osa: rida 1 + rida 2 – rida 3 (positiivne tulem)

 

MAKSUMAKSJA/JUHT VÕI ESINDAJA

Ees- ja perekonnanimi

Allkiri

Kuupäev

KOOSTAJA

Ees- ja perekonnanimi

Allkiri

Telefon
e-post

Märkused

1. Vormi TSD lisas 8 vähendab residendist juriidiline isik vormi TSD rea 13 alusel tasumisele kuuluvat tulumaksu välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaksu võrra. Vormi TSD lisa 8 täidetakse vaid juhul, kui vormi TSD lisa 7 alusel on maksumaksjal tulumaksu tasumise kohustus.

2. Vormi TSD lisa 8 täidetakse juhul, kui residendist juriidiline isik on tasunud tulumaksu välisriigis, kellega Eestil on kehtiv tulu- ja kapitalimaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise leping (edaspidi maksuleping), mille topeltmaksustamise vältimise artiklis on sätestatud krediidimeetod, mis lubab Eesti residendi poolt Eestis tasumisele kuuluvat tulumaksu vähendada nimetatud välisriigis tasutud või kinnipeetud tulumaksu võrra.

3. Arvesse võetakse see osa välisriigi tulumaksust, mille tasumine oli vastava riigi seaduse või maksulepingu alusel kohustuslik.

4. Välisriigis saadud tulu, tulult kinnipeetud või tasutud tulumaks arvestatakse ümber Eesti kroonidesse vastavalt väljamakse tegemise ja tulumaksu kinnipidamise või tasumise päeval kehtinud Eesti Panga päevakursi alusel.

5. Välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaksu saab residendist äriühing Eestis tasumisele kuuluvast tulumaksust maha arvata välisriigi maksuhalduri või maksu kinnipidaja tõendi alusel.

6. Vormi TSD lisas 8 ei näidata mitteresidendist äriühingult saadud dividendidelt ja dividendide aluseks olevalt kasumiosalt välisriigis tasutud tulumaksu. Vastav arvestus on vormi TSD lisas 7.

7. Vormi TSD lisa 8 real 1 näidatakse Eestis arvesse võetav välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaks. Tõendilt kantakse andmed välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaksu kohta vormi TSD lisale 8 vaid ühe korra. Eestis arvesse võetav välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaks arvutatakse järgmises tabelis.

TABEL

Riik

Väljamakse tegija

Väljamakse

Välisriigist saadud väljamakse summa kroonides

Välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaks kroonides

Eestis arvesse võetav välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaksu osa kroonides

Nimetus

Kood

Nimi

Registrikood

Liik

Kood

Kuupäev

Summa

Kuupäev

Summa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokku

 

7.1. Tabeli veerus 2 näidatakse maksulepinguriigi kood vastavalt Maksu- ja Tolliameti poolt koostatud loetelule.

7.2. Iga riigi kohta peetakse eraldi arvestust.

7.3. Veergu 3 märgitakse väljamakse tegija nimi ning veergu 4 väljamakse tegija registrikood residendiriigis.

7.4. Veergu 5 märgitakse väljamakse liik ning veergu 6 väljamakse kood, mis määratakse OECD mudellepingu artikli numbri alusel: 6 – kinnisvaratulu, 7 – ärikasum, 8 – rahvusvaheline transport, 11 – intressid, 12 – litsentsitasud, 17 – kunstnikud ja sportlased, 21 – muu tulu.

7.5. Veerus 7 näidatakse väljamakse kuupäev. Veerus 8 näidatakse välisriigist saadud, välisriigis maksustatud tulu summa enne tulumaksu kinnipidamist. Tulu näidatakse Eesti kroonides vastavalt väljamakse toimumise päeval kehtinud Eesti Panga päevakursile.

7.6. Veergudes 9 ja 10 näidatakse väljamaksetelt välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaks koos tulumaksu kinnipidamise või tasumise kuupäeva märkimisega. Välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaks näidatakse Eesti kroonides vastavalt tulumaksu kinnipidamise või tasumise päeval kehtinud Eesti Panga päevakursile.

7.7. Veerg 11. Tasumisele kuuluvast tulumaksust saab maha arvata ainult selle osa välisriigist saadud väljamakselt kinnipeetud või tasutud tulumaksust, mis ei ületa 24% saadud väljamaksest: (õ. 25.04.2008 13:30)
kui veerg 8 × (märgib Maksu- ja Tolliamet) ≤ kui veerg 10, siis veerg 11 = veerg 8 × (märgib Maksu- ja Tolliamet);
kui veerg 8 × (märgib Maksu- ja Tolliamet) > kui veerg 10, siis veerg 11 = veerg 10.

Veeru 11 kokkuvõte kantakse vormi TSD lisa 8 reale 1.

8. Vormi TSD lisa 8 real 3 näidatakse vormi TSD lisa 7 alusel tasumisele kuuluvast tulumaksust mahaarvatav summa. Kui vormi TSD lisa 8 rida 1 + rida 2 ≥ vormi TSD rida 13, siis vormi TSD lisa 8 real 3 näidatakse vormi TSD rea 13 summa. Real 3 näidatud summa kantakse vormi TSD reale 14.

[RTL 2004, 160, 2409; 01.01.2005]

 

Rahandusministri 24. detsembri 2003. a määruse nr 107 ««Tulumaksuseadusest», «Sotsiaalmaksuseadusest», «Kogumispensionide seadusest» ja «Töötuskindlustuse seadusest» tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine»
lisa 10

[RTL 2006, 40, 702 - jõust. 15.05.2006] - rakendatakse alates 13.02.2006

Vorm ESD

Maksukohustuslane

Nimi

Registrikood

 

 

 

 

 

 

 

 

Asukoha aadress

Telefon

e-post

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOTSIAALMAKSU DEKLARATSIOON ERIJUHTUDEL

______ aasta _____________ kuu

Ees- ja perekonnanimi

Isikukood

Riigi-, valla- või linnapoolse kohustuse

Arvutatud sotsiaalmaks kroonides

Märkused

Maksumäär, % (33, 13)

tekkimise kuupäev

lõppemise kuupäev

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokku

 

 

 

MAKSUKOHUSTUSLANE/
JUHT VÕI ESINDAJA

Ees- ja perekonnanimi

Allkiri

Kuupäev

KOOSTAJA

Ees- ja perekonnanimi

Allkiri

Telefon
e-post

Märkused

1. Vormil ESD näidatakse «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 alusel arvutatud sotsiaalmaks.

2. Vorm ESD esitatakse Maksu- ja Tolliametile vastavate infotehnoloogiliste võimaluste olemasolul elektrooniliselt maksustamisperioodile järgneva kuu kümnendaks kuupäevaks. Samaks kuupäevaks kantakse maksu summa üle Maksu- ja Tolliameti pangakontole.

3. Veergudes 1 ja 2 näidatakse isiku andmed, kelle eest maksab riik, linn või vald sotsiaalmaksu.

4. Veergudes 3 ja 4 näidatakse kuupäev ja aasta, mis ajast riigil, linnal või vallal tekib või lõpeb kohustus maksta selle isiku eest sotsiaalmaksu. Kui riigi, linna või valla kohustus maksta sotsiaalmaksu «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõigetes 1 või 1 1 nimetatud isiku eest tekib või lõpeb aruandekuu kestel, siis arvutatakse maksmisele kuuluv sotsiaalmaksu summa proportsionaalselt kalendripäevade arvuga, mille kestel on riigil, linnal või vallal kohustus maksta sotsiaalmaksu.

5. Veerus 6 näidatakse “Sotsiaalmaksuseaduse”§ 6 alusel sätestatud erijuht, mille alusel riik, linn või vald maksab isiku eest sotsiaalmaksu, alljärgnevate koodide järgi:

“Sotsiaalmaksuseaduse” § 6 lõike 1 punkti 1   kood – 611

                                                          punkti 11 kood – 6111

                                                          punkti 2   kood – 612

                                                          punkti 21 kood – 6121

                                                          punkti 22 kood – 6122

                                                          punkti 3   kood – 613

                                                          punkti 4   kood – 614

                                                          punkti 5   kood – 615

                                                          punkti 6   kood – 616

                                                          punkti 7   kood – 617

                                                          punkti 8   kood – 618

                                                          punkti 9   kood – 619

                                                          punkti 10 kood – 6110

                                                          punkti 11 kood – 6211

                                                          punkti 12 kood – 6212

              “Sotsiaalmaksuseaduse” § 6 lõike 11 kood – 620.

[RTL 2006, 40, 702 - jõust. 15.05.2006] - rakendatakse alates 13.02.2006

6. Vorm ESD täidetakse täiskroonides, seejuures jäetakse vähem kui 50 senti ära ning 50 senti ja rohkem ümardatakse täiskrooniks.

[RTL 2005, 32, 450; 01.04.2005]

 

Rahandusministri 24. detsembri 2003. a määruse nr 107 ««Tulumaksuseadusest», «Sotsiaalmaksuseadusest», «Kogumispensionide seadusest» ja «Töötuskindlustuse seadusest» tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine»
lisa 11

Vorm TSM

Maksukohustuslane

Nimi või ees- ja perekonnanimi

Registri- või isikukood

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asu- või elukoha aadress

Telefon

e-post

RESIDENDIST FÜÜSILISELE ISIKULE TEHTUD VÄLJAMAKSETE,
KINNIPIDAMISTE JA ARVUTUSTE TÕEND

Füüsilise isiku andmed (väljamakse saaja)

Ees- ja perekonnanimi

Isikukood või selle puudumisel sünniaeg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elukoha aadress

Ajavahemikul: ______________________ a kuni __________________________ a

I. Tehtud väljamaksed ja kinnipeetud tulumaks

Tululiik

Tululiigi kood

Summa
kroonides

Kinnipeetud tulumaks (märgib Maksu- ja Tolliamet) kroonides

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tululiik

Tululiigi kood

Summa
kroonides

Kinnipeetud tulumaks 10% kroonides

 

 

 

 

II. Muud kinnipidamised, arvutatud sotsiaalmaks ja vanemahüvitiselt arvutatud kogumispensioni makse

Jrk

 

Summa kroonides

1

2

3

1.

Elatis

 

2.

Ametiühingu sisseastumis- ja liikmemaksud

 

Ametiühingu:

 

registrikood

nimi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Kohustusliku kogumispensioni makse

 

4.

Töötuskindlustusmakse

 

5.

Sotsiaalmaksuga maksustatavad väljamaksed

 

6.

Arvutatud sotsiaalmaks

 

7.

Vanemahüvitiselt arvutatud kogumispensioni makse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 alusel riigipoolse kohustuse

tekkimise kuupäev: ..................a, lõppemise kuupäev: ..................a.

MAKSUKOHUSTUSLANE/
JUHT VÕI ESINDAJA

Ees- ja perekonnanimi

Allkiri

Kuupäev

KOOSTAJA

Ees- ja perekonnanimi

Allkiri

Telefon
e-post

Märkused

1. Tõendi vorm on kehtestatud «Tulumaksuseaduse» § 40 lõike 6, «Sotsiaalmaksuseaduse» § 9 lõike 1 punkti 6, «Töötuskindlustuse seaduse» § 42 lõike 1 punkti 4 ja «Kogumispensionide seaduse» § 11 lõike 1 punkti 4 alusel.

2. Tõendil näidatakse residendist füüsilisele isikule maksustamisperioodil tehtud tulumaksuga maksustatavad väljamaksed, nendelt väljamaksetelt kinnipeetud tulumaks, elatis, ametiühingute registrisse kantud ametiühingu sisseastumis- ja liikmemaksud, kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustuse maksed, sotsiaalmaksuga maksustatavad väljamaksed, arvutatud sotsiaalmaks ning vanemahüvitiselt arvutatud kogumispensioni makse. Väljamakse deklareeritakse ka juhul, kui nendelt ei ole maksu arvutatud või kinni peetud.

3. Tõend antakse isikule, kellele tehti «Tulumaksuseaduse» §-s 41 nimetatud väljamakseid ja kelle eest maksti sotsiaalmaksu «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 alusel.

4. Tõend antakse isiku nõudmisel hiljemalt kalendriaastale järgneva aasta 1. veebruariks või maksumaksja töölt lahkumisel koos lõpparvega.

5. Tõend täidetakse täiskroonides, seejuures jäetakse vähem kui 50 senti ära ning 50 senti ja rohkem ümardatakse täiskrooniks. Tõendil märgitud ajavahemik on periood, millal väljamakseid tehti.

6. I osa veergudes 1 ja 2 näidatakse residendist füüsilisele isikule tehtud väljamaksed tululiikide lõikes vastavalt alljärgnevatele koodidele:

01 – sotsiaalmaksuga maksustatavad rahalised tasud, mida makstakse töötajale või avalikule teenistujale («Tulumaksuseaduse» § 13 lõige 1), stipendiumid, toetused ja pensionid, mida makstakse seoses töö- või teenistussuhtega («Tulumaksuseaduse» § 19 lõige 2, lõike 3 punkt 3), seaduse või muu õigusakti alusel töö tegemise eest makstavad tasud («Sotsiaalmaksuseaduse» § 2 lõike 1 punkt 9), samuti muud tasud, mida makstakse isikule pärast töö- või teenistussuhte lõppemist.

Siin ei näidata koodiga 13 märgitavaid töölepingu lõpetamisel «Eesti Vabariigi töölepingu seaduse» või teenistusest vabastamisel «Avaliku teenistuse seaduse» alusel töötajale või avalikule teenistujale makstavaid hüvitisi, samuti koodidega 11 ja 15 märgitavaid väljamakseid;

02 – rendi- või üüritulu ning litsentsitasud «Tulumaksuseaduse» § 16 alusel, välja arvatud kui väljamakse saaja on kantud äriregistrisse või registreeritud Maksu- ja Tolliameti piirkondlikus maksukeskuses füüsilisest isikust ettevõtjana ning tasu on saaja ettevõtlustuluks;

03 – intressid «Tulumaksuseaduse» § 17 alusel;

04 – elatis «Tulumaksuseaduse» § 19 lõike 1 alusel;

05 – Eesti riigi poolt seaduse alusel makstav pension ja «Kogumispensionide seaduse» alusel makstav kohustuslik kogumispension («Tulumaksuseaduse» § 19 lõige 2) enne täiendava maksuvaba tulu mahaarvamist;

06 – stipendiumid, toetused, kultuuri-, spordi- ja teaduspreemiad ning loteriivõidud «Tulumaksuseaduse» § 19 lõike 2 alusel;

07 –ajutise töövõimetuse rahaline hüvitis «Tulumaksuseaduse» § 20 lõike 1 alusel;

08 – investeerimisriskiga elukindlustuslepingu alusel kindlustusvõtjale või soodustatud isikule väljamakstav summa vastavalt «Tulumaksuseaduse» § 20 lõikele 3;

09 – (märgib Maksu- ja Tolliamet) maksumääraga maksustatavad väljamaksed, mis on tehtud täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu alusel või vabatahtlikust pensionifondist («Tulumaksuseaduse» § 21 lõige 1);

10 – 10% maksumääraga maksustatavad väljamaksed, mis on tehtud täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu alusel või vabatahtlikust pensionifondist («Tulumaksuseaduse» § 21 lõiked 2 ja 3);

11 –juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele makstav tasu vastavalt «Tulumaksuseaduse» § 13 lõikele 2 (välja arvatud kui tasu saaja on kantud äriregistrisse või registreeritud Maksu- ja Tolliameti piirkondlikus maksukeskuses füüsilisest isikust ettevõtjana ning tasu on saaja ettevõtlustuluks), stipendiumid, toetused ja pensionid, mida makstakse seoses juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmeks olekuga («Tulumaksuseaduse» § 19 lõige 2, lõike 3 punkt 3), samuti muud väljamaksed, mis on tehtud endisele juhtimis- või kontrollorgani liikmele;

12 –seoses tööõnnetusega või kutsehaigusega makstav hüvitis («Tulumaksuseaduse» § 13 lõige 1) enne täiendava maksuvaba tulu mahaarvamist;

13 – töölepingu lõpetamisel «Eesti Vabariigi töölepingu seaduse» alusel või teenistusest vabastamisel «Avaliku teenistuse seaduse» alusel töötajale või avalikule teenistujale makstavad hüvitised;

14 – muud väljamaksed, millelt vastavalt «Tulumaksuseaduse» §-le 41 on väljamakse tegija kohustatud tulumaksu kinni pidama;

15 – töövõtu-, käsundus- või muu võlaõigusliku lepingu alusel makstav töö- või teenustasu, sealhulgas «Spordiseaduse» § 13 lõikes 2 nimetatud lepingute alusel makstav tasu («Tulumaksuseaduse» § 13 lõige 11 ), välja arvatud kui tasu saaja on kantud äriregistrisse või registreeritud Maksu- ja Tolliameti piirkondlikus maksukeskuses füüsilisest isikust ettevõtjana ning töö- või teenustasu on saaja ettevõtlustuluks;

16 – Töötukassa poolt «Töötuskindlustuse seaduse» alusel väljamakstav töötuskindlustushüvitis;

17 – Töötukassa poolt «Töötuskindlustuse seaduse» alusel väljamakstav hüvitis töölepingute kollektiivse ülesütlemise korral;

18 – Töötukassa poolt «Töötuskindlustuse seaduse» alusel väljamakstav hüvitis tööandja maksejõuetuse korral;

19 – «Vanemahüvitise seaduse» alusel väljamakstav vanemahüvitis.

7. II osa real 1 näidatakse kohtuotsuse, kohtumäärusega või notariaalselt kinnitatud kokkuleppe alusel kinnipeetud elatise summa vastavalt «Tulumaksuseaduse» §-le 24.

8. Real 2 näidatakse ametiühingute registrisse kantud ametiühingule maksustamisperioodil makstud sisseastumis- ja liikmemaksud vastavalt «Tulumaksuseaduse» § 27 lõikele 2. Siin näidatakse ka sisseastumis- ja liikmemaksu saanud ametiühingu nimi ja registrikood.

9. Real 3 näidatakse kinnipeetud kohustusliku kogumispensioni makse vastavalt «Kogumispensionide seaduse» § 11 lõike 1 punktidele 1 ja 2.

10. Real 4 näidatakse tehtud väljamaksetelt kinnipeetud töötuskindlustusmakse vastavalt «Töötuskindlustuse seaduse» § 42 lõike 1 punktile 1.

11. Real 5 näidatakse tehtud vastavalt «Sotsiaalmaksuseaduse» § 2 lõike 1 punktidele 1–4, 6, 8 ja 9 sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksed.

12. Real 6 näidatakse «Sotsiaalmaksuseaduse» § 2 lõike 1 punktidele 1–4, 6, 8 ja 9 ning lõigete 2 ja 3 alusel arvutatud sotsiaalmaks.

13. Real 7 näidatakse Pensioniameti poolt vanemahüvitiselt vastavalt «Kogumispensionide seaduse «§ 11 lõike 1 punktile 3 arvutatud kogumispensioni täiendav sissemakse.

14. Tõendile kirjutab alla maksukohustuslane või tema esindaja. Esindaja peab Maksu- ja Tolliameti nõudmisel esitama tõendava volikirja.

[RTL 2004, 160, 2409; 01.01.2005]

 

Rahandusministri 24. detsembri 2003. a määruse nr 107 ««Tulumaksuseadusest», «Sotsiaalmaksuseadusest», «Kogumispensionide seadusest» ja «Töötuskindlustuse seadusest» tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine»
lisa 12

Vorm TSM 1

Maksukohustuslane

Nimi või ees- ja perekonnanimi

Registri- või isikukood

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asu- või elukoha aadress

Telefon

e-post

MITTERESIDENDIST FÜÜSILISELE ISIKULE TEHTUD VÄLJAMAKSETE, KINNIPIDAMISTE JA ARVUTATUD SOTSIAALMAKSU
TÕEND

Mitteresidendist füüsilise isiku andmed (väljamakse saaja)

Ees- ja perekonnanimi

Isikukood residendiriigis

Elukoha aadress residendiriigis

Ajavahemikul: ______________________ a kuni __________________________ a

I. Tehtud väljamaksed ja kinnipeetud tulumaks

Tululiik

Kood

Maksustatav summa kroonides

Väljamakse kuupäev

Kinnipeetud tulumaks

Määr %
(märgib Maksu- ja Tolliamet)

Summa kroonides

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Muud kinnipidamised ning arvutatud sotsiaalmaks

Jrk

 

Summa kroonides

1

2

3

1.

Töötuskindlustusmakse

 

2.

Sotsiaalmaksuga maksustatavad väljamaksed

 

3.

Arvutatud sotsiaalmaks

 

MAKSUKOHUSTUSLANE/
JUHT VÕI ESINDAJA

Ees- ja perekonnanimi

Allkiri

Kuupäev

KOOSTAJA

Ees- ja perekonnanimi

Allkiri

Telefon, e-post
 

Maksu- ja Tolliameti kinnitus1

Maksu- ja Tolliameti maksu- ja tollikeskus

Aadress

Kuupäev

Ees- ja perekonnanimi, amet
 

Allkiri

Telefon, e-post


1 täidetakse vajadusel

Märkused

1. Tõendi vorm on kehtestatud «Tulumaksuseaduse» § 40 lõike 6, «Sotsiaalmaksuseaduse» § 9 lõike 1 punkti 6 ja «Töötuskindlustuse seaduse» § 42 lõike 1 punkti 4 alusel.

2. Tõendil näidatakse mitteresidendist füüsilisele isikule maksustamisperioodil tehtud maksustatavad väljamaksed, kinnipeetud tulumaks ja töötuskindlustusmakse ning arvutatud sotsiaalmaks.

3. Tõend antakse isikule, kellele tehti «Tulumaksuseaduse» §-s 41 nimetatud väljamakseid.

4. Tõend antakse isiku nõudmisel hiljemalt kalendriaastale järgneva aasta 1. veebruariks või koos lõpparvega.

5. Tululiikide koodid I osas on OECD mudellepingu alusel:

6 –kinnisvaratulu;

11 –intressid;

12 – litsentsitasud;

14 –eraviisiline teenistus (ettevõtlustulu);

15 –palgatulu (saadud töölepingu või töövõtu-, käsundus- või muu töö tegemiseks või teenuse osutamiseks sõlmitud võlaõigusliku lepingu alusel töötamisest, välja arvatud koodiga 15a märgitavad töösuhte lõppemisel või lõpetamisel töötajale makstavad hüvitised);

15a – töösuhte lõppemisel või lõpetamisel töötajale makstavad hüvitised;

16 – juhatuse ja nõukogu liikmete tasud;

17 – kunstnikud ja sportlased;

18 –pensionid ja muud sarnased väljamaksed;

19 –palgatulu (saadud avalikus teenistuses töötamisest, välja arvatud koodiga 19a märgitavad teenistusest vabastamisel teenistujale makstavad hüvitised);

19a – teenistusest vabastamisel teenistujale makstavad hüvitised;

20 – üliõpilaste tulu;

21 –muu tulu.

6. Kui väljamakse tehakse sellise riigi residendile, kellega Eesti Vabariigil kehtivat tulu- ja kapitalimaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingut ei ole, siis kasutatakse tulumaksu kinnipidamisel «Tulumaksuseaduse» § 43 lõikes 1 sätestatud maksumäärasid ning kood märgitakse tähisega «×».

7. II osa real 1 näidatakse tehtud väljamaksetelt kinnipeetud töötuskindlustusmakse vastavalt «Töötuskindlustuse seaduse» § 42 lõike 1 punktile 1.

8. Real 2 näidatakse tehtud vastavalt «Sotsiaalmaksuseaduse» § 2 lõike 1 punktidele 1–4, 6, 8 ja 9 sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksed.

9. Real 3 näidatakse «Sotsiaalmaksuseaduse» § 2 lõike 1 punktidele 1–4, 6, 8 ja 9 ning lõigete 2 ja 3 alusel arvutatud sotsiaalmaks.

10. Vorm täidetakse täiskroonides, kusjuures vähem kui 50 senti jäetakse ära ning 50 senti ja üle selle ümardatakse täiskrooniks.

[RTL 2005, 80, 1135; 2.07.2005]

 

Rahandusministri 24. detsembri 2003. a määruse nr 107 ««Tulumaksuseadusest», «Sotsiaalmaksuseadusest», «Kogumispensionide seadusest» ja «Töötuskindlustuse seadusest» tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine»
lisa 13

Vorm TM 1

Maksukohustuslane

Nimi või ees- ja perekonnanimi

Registri- või isikukood

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asu- või elukoha aadress

Telefon

e-post

MITTERESIDENDIST JURIIDILISELE ISIKULE TEHTUD VÄLJAMAKSETE JA KINNIPEETUD TULUMAKSU TÕEND

Mitteresidendist juriidilise isiku andmed (väljamakse saaja)

Nimi

Registrikood residendiriigis

Aadress residendiriigis

Ajavahemikul: ______________________ a kuni __________________________ a

Tehtud väljamaksed ja kinnipeetud tulumaks

Tululiik

Kood

Maksustatav summa kroonides

Väljamakse kuupäev

Kinnipeetud tulumaks

Määr, %
(märgib Maksu- ja Tolliamet)  

Summa kroonides

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAKSUKOHUSTUSLANE/
JUHT VÕI ESINDAJA

Ees- ja perekonnanimi

Allkiri

Kuupäev

KOOSTAJA

Ees- ja perekonnanimi

Allkiri

Telefon, e-post
 

Maksu- ja Tolliameti kinnitus1

Maksu- ja Tolliameti maksu- ja tollikeskus

Aadress

Kuupäev

Ees- ja perekonnanimi, amet
 

Allkiri

Telefon, e-post


1 täidetakse vajadusel

Märkused

1. Tõend kehtestatakse «Tulumaksuseaduse» § 40 lõike 6 alusel.

2. Tõendil näidatakse mitteresidendist juriidilisele isikule maksustamisperioodil tehtud tulumaksuga maksustatavad väljamaksed ja kinnipeetud tulumaks.

3. Tõend antakse isikule, kellele tehti «Tulumaksuseaduse» §-s 41 nimetatud väljamakseid.

4. Tõend antakse isiku nõudmisel kalendriaastale järgneva aasta 1. veebruariks.

5. Tululiikide koodid OECD mudellepingu alusel on: 6 – kinnisvaratulu, 7 – ärikasum, 8 – rahvusvaheline transport, 10 – dividendid, 11 – intressid, 12 – litsentsitasud, 17 – kunstnikud ja sportlased, 21 – muu tulu.

6. Kui väljamakse tehakse sellise riigi residendile, kellega Eesti Vabariigil kehtivat tulu- ja kapitalimaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingut ei ole, siis rakendatakse tulumaksu kinnipidamisel «Tulumaksuseaduse» § 43 lõikes 1 sätestatud maksumäärasid ning kood märgitakse tähisega «×».

7. Vorm täidetakse täiskroonides, kusjuures vähem kui 50 senti jäetakse ära ning 50 senti ja üle selle ümardatakse täiskrooniks.

[RTL 2005, 80,1135; 22.07.2005]

Rahandusministri 24.12.2003 a määruse nr 107
““Tulumaksuseadusest”, “Sotsiaalmaksuseadusest”, “Kogumispensionide seadusest” ja
“Töötuskindlustuse seadusest”  tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine"
lisa 14
(Rahandusministri 04.07.2005. a määruse nr 50 sõnastuses)

Vorm INF 1

Maksu- ja Tolliameti piirkondlik maksu- ja tollikeskus (õ. 25.04.2008 13:30)

Dividende või muid kasumieraldisi väljamaksva äriühingu

Nimi

 

Registrikood

 

 

 

 

 

 

 

 

Asukoha aadress

Telefon

e-post

 

                                                                                                                         

DIVIDENDIDE JA MUUDE KASUMIERALDISTE SAAJATE DEKLARATSIOON

_______________aasta ________________kuu

Saaja isikukood

või

registrikood

Ees- ja perekonna-nimi või

nimi

Resi- dendi-

riigi kood

Elukoha või asukoha aadress

Maksustatud dividendi arvelt  väljamakstud dividendid   kroonides

Maksuvabade dividendi arvelt  väljamakstud dividendid  

kroonides

Osaluse suuruse %

1

2

3

4

5

51

6

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Kokku                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Äriühingu juht või esindaja

 

Ees- ja perekonnanimi

Allkiri

Kuupäev

 

 

 

Koostaja

Ees- ja perekonnanimi

Allkiri

Telefon

 

 

e-post

Märkused

1. Deklaratsiooni vorm on kehtestatud  ja täidetakse vastavalt “Tulumaksuseaduse” § 56 lõikele 21. Sellel vormil näitab residendist äriühing väljamakstud  dividendid ja muud kasumieraldised (edaspidi dividendid) ning nende saajad. Lisaks vormi TSD lisa 7 ridadel 1 ja 7 näidatud dividendi saajatele näidatakse ka isikud, kellele tehakse väljamakseid kuni 31.12.1999. a kehtinud “Tulumaksuseaduse” § 32 lõike 4 alusel moodustatud dividendiarvelt, samuti “Tulumaksuseaduse” § 50 lõike 11 kohaselt.

2. “Tulumaksuseaduse” § 50 lõikes 11 sätestatud tingimustele vastavate dividendide väljamaksmise korral esitatakse vorm INF 1 koos vormiga INF 11.

3. Veerus 3 näidatakse residendiriigi kood vastavalt Maksu- ja Tolliameti poolt koostatud loetelule. Kui väljamakse tehakse sellise välisriigi residendile, kellega Eesti Vabariigil kehtivat maksulepingut ei ole, märgitakse veergu 3 tähis “X”. Kui dividendi saaja on Eesti resident, kirjutatakse veergu 3 null.

4. Veerus 5 näidatakse maksustatud dividendide arvelt väljamakstud dividendid või muud kasumieraldised enne tulumaksu kinnipidamist “Tulumaksuseaduse”§ 29 lõike 8 alusel, st sama summa, mis on näidatud vormi TSD lisa 7 ridadel 1 ja 7.

5. Veerus 51 näidatakse kuni 31.12.1999. a kehtinud "Tulumaksuseaduse" § 32 lõike 4 alusel moodustatud dividendiarvelt ning  “Tulumaksuseaduse” § 50 lõike 11  alusel makstud dividendid  enne tulumaksu kinnipidamist “Tulumaksuseaduse” § 29 lõike 8 alusel. Kui deklareeritakse ainult “Tulumaksuseaduse” § 50 lõike 11  alusel makstud dividendi, peavad vormi INF 1 veeru 51 andmed võrduma vormi INF 11 tabeli 2 veerus 2 näidatud andmetega.

6. Veerus 6 näidatakse dividendi saaja aktsiate, osade või häälte osatähtsus äriühingus, kui see on vähemalt 10%. Protsent näidatakse kahe kohaga pärast koma, ümardamata.

7. Deklaratsioon esitatakse Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule maksu- ja tollikeskusele väljamakse tegemise kuule järgneva kalendrikuu 10. kuupäevaks.

 

Rahandusministri 24. detsembri 2003. a määruse nr 107 ««Tulumaksuseadusest», «Sotsiaalmaksuseadusest», «Kogumispensionide seadusest» ja «Töötuskindlustuse seadusest» tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine»
lisa 15

Vorm INF 2

Maksu- ja Tolliameti maksu- ja tollikeskus

Krediidi- või finantseerimisasutuse

Nimi

Registrikood

 

 

 

 

 

 

 

 

Asukoha aadress

Telefon

e-post

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÜÜSILISTE ISIKUTE TASUTUD ELUASEMELAENU INTRESSIDE DEKLARATSIOON

_________________ aasta

Laenu- või rendilepingu number

Tasutud eluasemelaenu või kapitalirendi intressi summa kroonides

Kapitalirendi korral objekti tulevase omaniku

Eluasemelaenu saaja

Eluasemelaenu saaja

Ees- ja perekonnanimi

Isikukood

Ees- ja perekonnanimi

Isikukood

Ees- ja perekonnanimi

Isikukood

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krediidi- või finantseerimisasutuse juht või esindaja

Ees- ja perekonnanimi

Allkiri

Kuupäev

Koostaja

Ees- ja perekonnanimi

Allkiri

Telefon,
e-post

Märkused

1. Deklaratsiooni vorm on kehtestatud ja täidetakse vastavalt «Tulumaksuseaduse» § 571 lõikele 6.

2. Deklaratsiooni esitab residendist krediidi- või finantseerimisasutus ja mitteresidendist krediidiasutuse Eesti äriregistrisse kantud filiaal. Deklaratsioonis näidatakse kalendriaastal füüsiliste isikute poolt tasutud laenu või liisingu intresside summa, kui krediidiasutusele teadaolevalt on laenu üheks eesmärgiks eluaseme soetamine (kaasa arvatud ehitamine) või eluaseme ehitamise eesmärgil maa soetamine.

3. Iga laenu- või rendilepingu kohta täidetakse eraldi rida.

4. Kui lepingujärgselt on mitu laenusaajat, märgitakse kõikide isikute ees- ja perekonnanimi ning isikukood.

5. Deklaratsioon esitatakse elektrooniliselt Maksu- ja Tolliameti maksu- ja tollikeskusele kalendriaastale järgneva aasta 1. veebruariks.

[RTL 2005, 80, 1135; 22.07.2005]

 

Rahandusministri 24. detsembri 2003. a määruse nr 107 ««Tulumaksuseadusest», «Sotsiaalmaksuseadusest», «Kogumispensionide seadusest» ja «Töötuskindlustuse seadusest» tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine»
lisa 16

Vorm INF 3

Maksu- ja Tolliameti maksu- ja tollikeskus

Haridusasutuse, ülikooli või kooli

Nimi

Registrikood

 

 

 

 

 

 

 

 

Asukoha aadress

Koolitusloa number

Telefon

e-post

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÜÜSILISTE ISIKUTE TASUTUD KOOLITUSKULUDE DEKLARATSIOON

_________________ aasta

Koolituse eest tasunud isiku

Koolitatava isiku

Koolituse eest tasutud summa kroonides

Ees- ja perekonnanimi

Isikukood

Ees- ja perekonnanimi

Isikukood

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haridusasutuse,
ülikooli või kooli
juht või esindaja

Ees- ja perekonnanimi

Allkiri

Kuupäev

Koostaja

Ees- ja perekonnanimi

Allkiri

Telefon,
e-post

Märkused

1. Deklaratsiooni vorm on kehtestatud ja täidetakse vastavalt «Tulumaksuseaduse» § 571 lõikele 6.

2. Deklaratsiooni esitab riigi, valla või linna haridusasutus, avalik-õiguslik ülikool ja antud õppekava osas koolitusluba omav või positiivselt akrediteeritud erakool kalendriaastal füüsiliste isikute poolt õppimise eest tasutud koolituskulude kohta.

3. Deklaratsioon esitatakse Maksu- ja Tolliameti maksu- ja tollikeskusele kalendriaastale järgneva aasta 1. veebruariks.

4. Deklaratsioon esitatakse elektrooniliselt, kui on täidetud üle 10 rea. Vajadusel on Maksu- ja Tolliametil õigus nõuda deklaratsiooni esitamist ka paberkandjal.

[RTL 2005, 80, 1135; 22.07.2005]

 

Rahandusministri 24. detsembri 2003. a määruse nr 107 ««Tulumaksuseadusest», «Sotsiaalmaksuseadusest», «Kogumispensionide seadusest» ja «Töötuskindlustuse seadusest» tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine»
lisa 17

Vorm INF 4

Maksu- ja Tolliameti maksu- ja tollikeskus

Kingitusi ja annetusi saanud isiku

Nimi

Registrikood

 

 

 

 

 

 

 

 

Asukoha aadress

Telefon

e-post

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAADUD KINGITUSTE JA ANNETUSTE DEKLARATSIOON

_________________ aasta

Kingitusi ja annetusi teinud isiku

Kingituste ja annetuste summa kroonides

Ees- ja perekonnanimi või nimi

Isikukood või registrikood

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kingitusi või annetusi saanud
isiku juht või esindaja

Ees- ja perekonnanimi

Allkiri

Kuupäev

Koostaja

Ees- ja perekonnanimi

Allkiri

Telefon,
e-post

Märkused

1. Deklaratsioon on kehtestatud «Tulumaksuseaduse» § 57 1 lõike 6 alusel.

2. Deklaratsioonil näitab «Tulumaksuseaduse» § 11 lõikes 1 nimetatud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud mittetulundusühing või sihtasutus, samuti avalik-õiguslik ülikool, erakond ning haiglat pidav isik kalendriaastal residendist füüsilistelt isikutelt, residendist juriidilistelt isikutelt, samuti Eestis registreeritud püsivat tegevuskohta omavatelt mitteresidendist juriidilistelt isikutelt saadud kingitused ja annetused. Saadud kingituste ja annetuste ning muude tulude kasutamine deklareeritakse vormil INF 9.

3. Deklaratsioon esitatakse Maksu- ja Tolliameti maksu- ja tollikeskusele kalendriaastale järgneva aasta 1. veebruariks.

4. Deklaratsioon esitatakse elektrooniliselt, kui on täidetud üle 10 rea. Vajadusel on Maksu- ja Tolliametil õigus nõuda deklaratsiooni esitamist ka paberkandjal.

[RTL 2005, 80, 1135; 22.07.2005]

 

Rahandusministri 24. detsembri 2003. a määruse nr 107 ««Tulumaksuseadusest», «Sotsiaalmaksuseadusest», «Kogumispensionide seadusest» ja «Töötuskindlustuse seadusest» tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine»
lisa 18

Vorm INF 5

Maksu- ja Tolliameti maksu- ja tollikeskus

Kindlustusandja

Nimi

Registrikood

 

 

 

 

 

 

 

 

Asukoha aadress

Telefon

e-post

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÄIENDAVA KOGUMISPENSIONI KINDLUSTUSLEPINGU ALUSEL FÜÜSILISTELT ISIKUTELT SAADUD KINDLUSTUSMAKSETE DEKLARATSIOON

_________________ aasta

Kindlustusvõtja

Kindlustuslepingu

Enne 2002. a 1. maid sõlmitud kindlustuslepingu alusel saadud summad kroonides

Pärast 2002. a 1. maid sõlmitud kindlustuslepingu alusel saadud kindlustusmaksete osa, mille eesmärgiks on kindlustussumma maksmine kindlustuspensionina kroonides

Ees- ja perekonnanimi

Isikukood

Number

Sõlmimise kuupäev

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kindlustusandja juht
või esindaja

Ees- ja perekonnanimi

Allkiri

Kuupäev

Koostaja

Ees- ja perekonnanimi

Allkiri

Telefon,
e-post

Märkused

1. Deklaratsiooni vorm on kehtestatud ja täidetakse vastavalt «Tulumaksuseaduse» § 571 lõikele 6.

2. Deklaratsiooni esitab kindlustusandja kalendriaastal füüsilistelt isikutelt »Kogumispensionide seaduse» § 63 tingimustele vastava täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu alusel saadud kindlustusmaksete kohta.

[RTL 2005, 80, 1133; 22.07.2005 (rakendatakse alates 01.07.2005]

3. Veerus 5 näidatakse täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu alusel saadud kindlustusmaksed, sealhulgas kindlustusmaksete osa, mille eesmärgiks on tagada kindlustussumma maksmine surmajuhtumi hüvitisena.

4. Veerus 6 näidatakse täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu alusel saadud kindlustusmaksete osa, mille eesmärgiks on kindlustussumma maksmine kindlustuspensionina. Siin näidatakse ka täiendava kogumispensioni tagamise eesmärgil moodustatud kindlustustehnilise eraldise negatiivne muutus, mis tuleneb «Kogumispensionide seaduse» § 152 alla mittekuuluvate kindlustuskaitsete eest arvutatud tasude mahaarvamisest. Eraldise negatiivne muutus näidatakse veerus 6 miinusmärgiga.

5. Deklaratsioon esitatakse Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule maksukeskusele kalendriaastale järgneva aasta 1. veebruariks.

6. Deklaratsioon esitatakse elektrooniliselt, kui on täidetud üle 10 rea. Vajadusel on Maksu- ja Tolliametil õigus nõuda deklaratsiooni esitamist ka paberkandjal.

[RTL 2005, 80, 1135; 22.07.2005]

 

Rahandusministri 24. detsembri 2003. a määruse nr 107 ««Tulumaksuseadusest», «Sotsiaalmaksuseadusest», «Kogumispensionide seadusest» ja «Töötuskindlustuse seadusest» tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine»
lisa 19

Vorm INF 6

Maksu- ja Tolliameti maksu- ja tollikeskus

Vabatahtliku pensionifondi valitseja

Nimi

Registrikood

 

 

 

 

 

 

 

 

Asukoha aadress

Telefon

e-post

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÜÜSILISTE ISIKUTE SOETATUD VABATAHTLIKU PENSIONIFONDI OSAKUTE JA NENDE SOETAMISEL MAKSTUD SUMMADE DEKLARATSIOON

_________________ aasta

Pensionifondi osakuid soetanud isiku

Osakute soetamine

Tagasivõetud osakute summa kroonides

Ees- ja perekonnanimi

Isikukood

Arv

Tasutud summa kroonides

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensionifondi valitseja
juht või esindaja

Ees- ja perekonnanimi

Allkiri

Kuupäev

Koostaja

Ees- ja perekonnanimi

Allkiri

Telefon,
e-post

Märkused

1. Deklaratsiooni vorm on kehtestatud ja täidetakse vastavalt «Tulumaksuseaduse» § 571 lõikele 6.

2. Deklaratsiooni esitab «Kogumispensionide seaduses» sätestatud korras loodud vabatahtliku pensionifondi valitseja kalendriaastal füüsiliste isikute poolt soetatud vabatahtliku pensionifondi osakute ja nende soetamiseks makstud summade, samuti pensionifondi vahetamise käigus tagasivõetud pensionifondi osakute kohta.

3. Pensionifondi valitseja esitab deklaratsiooni Maksu- ja Tolliameti maksu- tollikeskusele kalendriaastale järgneva aasta 1. veebruariks.

4. Deklaratsioon esitatakse elektrooniliselt, kui on täidetud üle 10 rea. Vajadusel on Maksu- ja Tolliametil õigus nõuda deklaratsiooni esitamist ka paberkandjal.

[RTL 2005, 80, 1135; 22.07.2005]

 

Rahandusministri 24. detsembri 2003. a määruse nr 107 ««Tulumaksuseadusest», «Sotsiaalmaksuseadusest», «Kogumispensionide seadusest» ja «Töötuskindlustuse seadusest» tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine»
lisa 20

Vorm INF 7

Maksu- ja Tolliameti maksu- ja tollikeskus

Krediidiasutuse

Nimi

Registrikood

 

 

 

 

 

 

 

 

Asukoha aadress

Telefon

e-post

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÜÜSILISTE ISIKUTE TASUTUD ÕPPELAENU INTRESSIDE DEKLARATSIOON

_________________ aasta

Õppelaenu saaja

Laenulepingu number

Tasutud laenuintressi summa kroonides

Ees- ja perekonnanimi

Isikukood

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krediidiasutuse juht
või esindaja

Ees- ja perekonnanimi

Allkiri

Kuupäev

Koostaja

Ees- ja perekonnanimi

Allkiri

Telefon,
e-post

Märkused

1. Deklaratsiooni vorm on kehtestatud ja täidetakse vastavalt «Tulumaksuseaduse» § 571 lõikele 6.

2. Deklaratsiooni esitab residendist krediidiasutus ja mitteresidendist krediidiasutuse Eesti äriregistrisse kantud filiaal (edaspidi krediidiasutus) kalendriaastal füüsiliste isikute tasutud õppelaenu intresside kohta.

3. Krediidiasutus esitab deklaratsiooni Maksu- ja Tolliameti maksu- ja tollikeskusele kalendriaastale järgneva aasta 1. veebruariks.

4. Kui õppelaenu intressi tasub ainult riik, siis nende laenude kohta andmeid deklaratsiooni ei kanta.

5. Iga õppelaenu lepingu kohta täidetakse eraldi rida.

6. Deklaratsioon esitatakse elektrooniliselt, kui on täidetud üle 10 rea. Vajadusel on Maksu- ja Tolliametil õigus nõuda deklaratsiooni esitamist ka paberkandjal.

[RTL 2005, 80, 1135; 22.07.2005]

 

Rahandusministri 24. detsembri 2003. a määruse nr 107 «Tulumaksuseadusest», «Sotsiaalmaksuseadusest», «Kogumispensionide seadusest» ja «Töötuskindlustuse seadusest» tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine»
lisa 21

Vorm INF 8

Ametiühingute registrisse kantud isiku

Nimi

Registrikood

 

 

 

 

 

 

 

 

Asukoha aadress

Telefon

e-post

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÜÜSILISTE ISIKUTE TASUTUD AMETIÜHINGU SISSEASTUMIS- JA LIIKMEMAKSUDE DEKLARATSIOON

_________________ aasta

Ametiühingu sisseastumis- ja liikmemaksu
maksnud isiku

Tasutud ametiühingu sisseastumis- ja liikmemaksu summa kroonides

Ees- ja perekonnanimi

Isikukood

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ametiühingu juht
või esindaja

Ees- ja perekonnanimi

Allkiri

Kuupäev

Koostaja

Ees- ja perekonnanimi

Allkiri

Telefon,
e-post

Märkused

1. Deklaratsiooni vorm on kehtestatud ja täidetakse vastavalt «Tulumaksuseaduse» § 571 lõikele 6 ja § 61 lõikele 22.

2. Deklaratsiooni esitab ametiühingute registrisse kantud isik kalendriaastal füüsilistelt isikutelt saadud sisseastumis- ja liikmemaksude kohta.

3. Veerus 3 näidatakse kalendriaastal füüsilistelt isikutelt saadud ametiühingu sisseastumis- ja liikmemaksu summa füüsiliste isikute lõikes. Isikute, kes ei soovi oma nime ning tasutud sisseastumis- ja liikmemaksude summa avaldamist, andmeid ei esitata.

4. Ametiühingute registrisse kantud isik esitab tuludeklaratsiooni Maksu- ja Tolliameti maksu- ja tollikeskusele kalendriaastele järgneva aasta 1. veebruariks. Esimene deklaratsioon esitatakse 2004. aasta eest.

5. Deklaratsioon esitatakse elektrooniliselt, kui on täidetud üle 10 rea. Vajadusel on Maksu- ja Tolliametil õigus nõuda deklaratsiooni esitamist ka paberkandjal.

[RTL 2005, 80, 1135; 22.07.2005]

 

Rahandusministri 24. detsembri 2003. a määruse nr 107 ««Tulumaksuseadusest», «Sotsiaalmaksuseadusest», «Kogumispensionide seadusest» ja «Töötuskindlustuse seadusest» tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine»
lisa 22

Vorm INF 9

Maksu- ja Tolliameti maksu- ja tollikeskus

Kingitusi ja annetusi saanud isiku

Nimi

Registrikood

 

 

 

 

 

 

 

 

Asukoha aadress

Telefon

e-post

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KINGITUSTE JA ANNETUSTE NING MUUDE TULUDE KASUTAMISE DEKLARATSIOON

_________________ aasta

Jrk

 

Summa kroonides

1

2

3

1.

Tulud

×

1.1

Kingitused ja annetused

 

1.2

Liikmetelt saadud tasud

 

1.3

Finantstulud

 

1.4

Ettevõtlustulu

 

1.5

Muud tulud

 

 

Kokku rida 1: read 1.1 kuni 1.5

 

2.

Eelmise aruandeaasta kasutamata kingituste ja annetuste jääk 31. detsembri seisuga

 

3.

Kingitused ja annetused kokku: rida 1.1 + rida 2

 

4.

Kulud

×

4.1

Kingituste ja annetustena saadud summade arvel tehtud kulutused

×

4.1.1

Tehtud kingitused ja annetused või väljamakstud hüvitised, toetused, abirahad, stipendiumid jms

 

4.1.2

Põhikirjalised heategevuse projektid ja üritused kokku
sealhulgas:

 

4.1.2.1

–teadus

 

4.1.2.2

–kultuur

 

4.1.2.3

–haridus

 

4.1.2.4

–sport

 

4.1.2.5

–tervishoid

 

4.1.2.6

–sotsiaalhoolekanne

 

4.1.2.7

–loodushoid

 

4.1.2.8

–usuliste ühenduste või usuühingute toetamine

 

4.1.2.9

–vähemusrahvuste kultuurautonoomia

 

4.1.2.10

–korrakaitse

 

4.1.3

Põhikirjalise tegevusega seotud projektid

 

4.1.4

Mitmesugused tegevuskulud

 

4.1.5

Tööjõukulud

 

4.1.6

Finantskulud

 

4.1.7

Ettevõtluskulud

 

4.1.8

Muud kulud

 

 

Kokku rida 4.1: read 4.1.1 kuni 4.1.8

 

4.2

Teistest tuluallikatest saadud tulu kasutamine

×

4.2.1

Tehtud kingitused ja annetused või väljamakstud hüvitised, toetused, abirahad, stipendiumid jms

 

4.2.2

Põhikirjalised heategevuse projektid ja üritused kokku
sealhulgas:

 

4.2.2.1

–teadus

 

4.2.2.2

–kultuur

 

4.2.2.3

–haridus

 

4.2.2.4

–sport

 

4.2.2.5

–tervishoid

 

4.2.2.6

–sotsiaalhoolekanne

 

4.2.2.7

–loodushoid

 

4.2.2.8

–usuliste ühenduste või usuühingute toetamine

 

4.2.2.9

–vähemusrahvuste kultuurautonoomia

 

4.2.2.10

–korrakaitse

 

4.2.3

Põhikirjalise tegevusega seotud projektid

 

4.2.4

Mitmesugused tegevuskulud

 

4.2.5

Tööjõukulud

 

4.2.6

Finantskulud

 

4.2.7

Ettevõtluskulud

 

4.2.8

Muud kulud

 

 

Kokku rida 4.2: read 4.2.1 kuni 4.2.8

 

 

Kokku rida 4: rea 4.1 kokkuvõte + rea 4.2 kokkuvõte

 

5.

Kingituste ja annetuste jääk aruandeaasta lõpus: rida 3 – rea 4.1 kokkuvõte

 

Kingitusi või annetusi
saanud isiku juht või esindaja

Ees- ja perekonnanimi

Allkiri

Kuupäev

Koostaja

Ees- ja perekonnanimi

Allkiri

Telefon,
e-post

Märkused

1. Deklaratsioon on kehtestatud «Tulumaksuseaduse» § 57 1 lõike 6 alusel.

2. Deklaratsioonil näitab «Tulumaksuseaduse» § 11 lõikes 1 nimetatud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud mittetulundusühing või sihtasutus, samuti avalik-õiguslik ülikool, erakond ning haiglat pidav isik kalendriaastal (edaspidi aruandeaasta) saadud (laekunud) kingitused ja annetused (edaspidi annetused) ning muud tulud rahalises väärtuses ning nende kasutamise aruandeaastal.

3. Deklaratsioon esitatakse ka juhul, kui aruandeaastal ei ole annetusi või muud tulu saadud, kuid on tehtud kulutusi.

4. Deklaratsioon esitatakse Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule maksukeskusele kalendriaastale järgneva aasta 1. juuliks.

5. Deklaratsiooni ridadel 1.1–1.5 näidatakse aruandeaastal saadud (laekunud) tulud.

6. Real 1.1 näidatakse aruandeaastal laekunud rahalised ja saadud mitterahalised annetused. Siin näidatakse aruandeaastal laekunud sihtotstarbelised, mittesihtotstarbelised ning oma olemuselt mittetulundusühingu või sihtasutuse põhikapitali sissemaksena käsitletavad annetused.

7. Mitterahalises vormis saadud annetuse puhul peab olema vara üleandmist tõendav dokument. Mitterahalises vormis saadud annetuse maksumuseks on vara turuhind. Kui annetuseks on vara soodushinnaga ost, siis on annetuse maksumuseks müügihinna ja turuhinna vahe. Teenusena saadud annetuse maksumuseks on teenuse turuhind.

8. Real 1.2 näidatakse ühingu liikmetelt saadud liikme- ja sisseastumismaksud, muud laekunud tasud.

9. Real 1.3 näidatakse finantstulu (pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt teenitud kasum, kasum pikaajaliste finantsinvesteeringute müügist, intressi- ja dividenditulud, kasum tütar- või sidusettevõtete müügist, muud intressi- ja finantstulud).

10. Real 1.4 näidatakse ettevõtlustulu, k.a tulu majandustegevusest (toodete ja kaupade müük, teenuste osutamine, vara rentimine jne).

11. Real 1.5 näidatakse muud aruandeaastal saadud ülal nimetamata tulud (kasum vara müügist, hüvitised, abirahad, stipendiumid, grandid, toetused, sealhulgas riigi- ja kohaliku omavalitsusüksuse eelarvest saadud toetused) jms.

12. Real 2 näidatakse eelmise aruandeaasta kasutamata annetuste jääk. Siin näidatud summa saadakse eelmise aruandeaasta realt 5. Vormi INF 9 esmakordsel esitamisel pärast 1.01.2004. a saadakse see summa eelmise aruandeaasta vormi INF 4 realt 5.

13. Real 3 näidatakse aruandeaastal kasutatav annetuste summa kokku.

14. Ridadel 4.1.1–4.1.8 näidatakse real 3 näidatud annetuste summa arvel tehtud kulutused.

15. Real 4.1.1 näidatakse saadud annetuste kasutamine annetuste tegemiseks, toetuste, abirahade, stipendiumide jms väljamaksmiseks.

16. Real 4.1.2 näidatakse annetuste kasutamine põhikirjalistel eesmärkidel: heategevuslik teaduse, kultuuri, hariduse, spordi, korrakaitse, tervishoiu, sotsiaalhoolekande, loodushoiu, vähemusrahvuste kultuurautonoomia või usuliste ühenduste või usuühingute toetamine avalikes huvides (koos projektide nimetamisega).

17. Real 4.1.3 näidatakse annetuste kasutamine teiste põhikirjalise tegevusega seotud projektide realiseerimisel (koolitus, infovahetus, ürituste organiseerimine, trükised jne).

18. Real 4.1.4 näidatakse annetuste kasutamine halduskuludeks (raamatupidamisteenused, konsultatsioonid, kantselei, hooldus, reklaam, kindlustus jms).

19. Real 4.1.5 näidatakse töötajatele makstud palk, lisatasu, juurdemakse, puhkusetasu ja muud tasud ning tasutud sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmakse.

20. Real 4.1.6 näidatakse finantskulu (pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt saadud kahjum, kahjum pikaajaliste finantsinvesteeringute müügist, kahjum tütar- või sidusettevõtete müügist, intressikulud laenudelt, võlakirjadelt, kapitalirendilepingutelt ja muudelt võlakohustustelt, muud finantskulud).

21. Real 4.1.7 näidatakse annetuste kasutamine ettevõtluskulude tegemisel (kaupade, toorme, materjalide, teenuste, seadmete ja muude ettevõtluses vajalike materjalide ostmine).

22. Real 4.1.8 näidatakse annetuste kasutamine muude tegevuskulude tarbeks.

23. Ridadel 4.2.1–4.2.8 näidatakse aruandeaastal teistest (kui annetused) tuluallikatest saadud tulu arvel tehtud kulutused.

24. Real 4.2.1 näidatakse teistest tuluallikatest saadud tulu kasutamine annetuste tegemiseks, toetuste, abirahade, stipendiumide jms väljamaksmiseks.

25. Real 4.2.2 näidatakse teistest allikatest saadud tulu kasutamine põhikirjalistel eesmärkidel: heategevuslik teaduse, kultuuri, hariduse, spordi, korrakaitse, tervishoiu, sotsiaalhoolekande, loodushoiu, vähemusrahvuste kultuurautonoomia või usuliste ühenduste või usuühingute toetamine avalikes huvides (koos projektide nimetamisega).

26. Real 4.2.3 näidatakse teistest allikatest saadud tulu kasutamine teiste põhikirjalise tegevusega seotud projektide realiseerimisel (koolitus, infovahetus, ürituste organiseerimine, trükised jne).

27. Real 4.2.4 näidatakse muu tulu kasutamine halduskuludeks (raamatupidamisteenused, konsultatsioonid, kantselei, hooldus, reklaam, kindlustus jms).

28. Real 4.2.5 näidatakse töötajatele makstud palk, lisatasu, juurdemakse, puhkusetasu ja muud tasud ning tasutud sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmakse.

29. Real 4.2.6 näidatakse finantskulu (pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt saadud kahjum, kahjum pikaajaliste finantsinvesteeringute müügist, kahjum tütar- või sidusettevõtete müügist, intressikulud laenudelt, võlakirjadelt, kapitalirendilepingutelt ja muudelt võlakohustustelt, muud finantskulud).

30. Real 4.2.7 näidatakse ettevõtluses kasutatud muu tulu (kaupade, toorme, materjalide, teenuste, seadmete ja muude ettevõtluses vajalike materjalide ostmine).

31. Real 4.2.8 näidatakse tulu kasutamine muude tegevuskulude tarbeks.

32. Real 5 näidatakse annetustena saadud summade jääk aasta lõpus. Sellel real näidatud positiivne tulem kantakse järgmise aasta reale 2.

33. Deklaratsioon täidetakse täiskroonides, seejuures jäetakse vähem kui 50 senti ära ning 50 senti ja rohkem ümardatakse täiskrooniks.

[RTL 2005, 80, 1135; 22.07.2005]

 

Rahandusministri 24. detsembri 2003. a määruse nr 107 ««Tulumaksuseadusest», «Sotsiaalmaksuseadusest», «Kogumispensionide seadusest» ja «Töötuskindlustuse seadusest» tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine»
lisa 23

Vorm INF 10

Maksu- ja Tolliameti maksu- ja tollikeskus

Ametiühingute registrisse kantud isiku

Nimi

Registrikood

 

 

 

 

 

 

 

 

Asukoha aadress

Telefon

e-post

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMETIÜHINGU SISSEASTUMIS- JA LIIKMEMAKSUDE KASUTAMISE DEKLARATSIOON

_________________ aasta

Jrk

 

Summa kroonides

1

2

3

1.

Saadud sisseastumis- ja liikmemaksud

 

2.

Eelmise aruandeaasta kasutamata sisseastumis- ja liikmemaksude jääk 31. detsembri seisuga

 

3.

Sisseastumis- ja liikmemaksud kokku: rida 1 + rida 2

 

4.

Sisseastumis- ja liikmemaksude kasutamine aruandeaastal
Sealhulgas

× 

4.1

Põhikirjaliste projektidega seotud kulud

 

4.2

Koolituskulud

 

4.3

Jagatud annetused, toetused, stipendiumid

 

4.4

Tööjõu kulud

 

4.5

Muud kulud

 

 

Kokku read 4.1 kuni 4.5

 

5.

Sisseastumis- ja liikmemaksude jääk aruandeaasta 31. detsembri seisuga

 

Ametiühingu juht
või esindaja

Ees- ja perekonnanimi

Allkiri

Kuupäev

Koostaja

Ees- ja perekonnanimi

Allkiri

Telefon,
e-post

Märkused

1. Deklaratsiooni vorm on kehtestatud ja täidetakse vastavalt «Tulumaksuseaduse» § 571 lõikele 6.

2. Deklaratsioonil näitab ametiühingute registrisse kantud isik kalendriaastal füüsilistelt isikutelt saadud sisseastumis- ja liikmemaksud ning nende kasutamine kalendriaastal (edaspidi aruandeaasta).

3. Deklaratsioon esitatakse Maksu- ja Tolliameti maksu- ja tollikeskusele kalendriaastale järgneva aasta 1. juuliks.

4. Real 1 näidatakse aruandeaastal ametiühingu liikmetelt saadud (laekunud) sisseastumis- ja liikmemaksud.

5. Real 2 näidatakse eelmise aruandeaasta kasutamata sisseastumis- ja liikmemaksude jääk. Siin näidatud summa saadakse eelmise aruandeaasta vormi INF 10 realt 5.

6. Real 3 näidatakse aruandeaastal kasutatav sisseastumis- ja liikmemaksude summa kokku.

7. Ridadel 4.1–4.5 näidatakse real 3 näidatud sisseastumis- ja liikmemaksude summa arvel tehtud kulutused.

8. Real 5 näidatakse sisseastumis- ja liikmemaksudena saadud summade jääk aruandeaasta lõpus. Sellel real näidatud positiivne tulem kantakse järgmise aruandeaasta reale 2.

9. Deklaratsioon täidetakse täiskroonides, seejuures jäetakse vähem kui 50 senti ära ning 50 senti ja rohkem ümardatakse täiskrooniks.

[RTL 2005, 80, 1135; 22.07.2005]

Rahandusministri  24. detsembri 2003. a määruse nr 107
“Tulumaksuseadusest”, “Sotsiaalmaksuseadusest”, “Kogumispensionide seadusest” ja
“Töötuskindlustuse seadusest” tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine”
lisa 24
(Rahandusministri 04.07.2005. a määruse nr 50 sõnastuses)

Vorm INF 11

Maksu- ja Tolliameti piirkondlik maksu- ja tollikeskus (õ. 25.04.2008 13:30)

Residendist äriühingu

Nimi

 

Registrikood

 

 

 

 

 

 

 

 

Asukoha aadress

Telefon

e-post

 

                                                                                                                 

MAKSUSTAMISELE  MITTEKUULUVATE  DIVIDENDIDE JA MUUDE KASUMIERALDISTE DEKLARATSIOON

                                 

_____________aasta __________kuu

1. Deklaratsioon on kehtestatud “Tulumaksuseaduse”§ 56 lõike 21 alusel.

2. Deklaratsioon täidetakse ja esitatakse juhul, kui residendist äriühing teeb väljamakseid, mida  “Tulumaksuseaduse”§ 50 lõike 11 alusel ei maksustata.Vorm INF 11 esitatakse koos deklaratsiooniga INF 1.

3. Residendist äriühingu (dividendi saaja) väljamakstavad dividendid ja muud kasumieraldised on maksuvabad, juhul kui dividendid, mille arvel tehakse väljamakse, on:

a) saadud pärast 1. jaanuari 2005. a (“Tulumaksuseaduse“§ 61 lõige 26) ja

b) väljamakse aluseks olev kasumiosa on saadud dividendina residendist või mitteresidendist äriühingult ning sellelt on tulumaks tasutud või kinni peetud (“Tulumaksuseaduse” § 50 lõige 11).

Maksuvabad on ka residendist äriühingu välisriigis asuvale püsivale tegevuskohale omistatud kasumi arvel väljamakstud dividendid, kui sellelt kasumilt on püsiva tegevuskoha riigis  tulumaks makstud (“Tulumaksuseaduse” § 50 lõige 11).

4. Tabelis 1 näidatakse saadud dividendid, mille saajale kuulus dividendi väljamaksmise ajal vähemalt 20 % dividendi maksnud äriühingu aktsiatest, osadest või häältest.

Saadud dividendide arvestus näidatakse tabelis 1.

TABEL 1

Riigi

Väljamaksja

Dividendi

saaja osalus

%

Dividendi

saamise

kuupäev

Saadud

dividend

kroonides

Saadud dividendilt

kinnipeetud tulumaks

kroonides

Saadud

dividendi aluseks olevalt

kasumiosalt tasutud tulumaks kroonides

nimi

kood

nimi

kood

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Äriühingu juht või esindaja

 

Ees- ja perekonnanimi

Allkiri

Kuupäev

 

 

 

Koostaja

Ees- ja perekonnanimi

Allkiri

Telefon

 

 

e-post

4.1. Veerus 2 näidatakse residendiriigi kood vastavalt Maksu- ja Tolliameti poolt koostatud loetelule. Kui väljamakse tehakse sellise välisriigi residendile, kellega Eesti Vabariigil kehtivat maksulepingut ei ole, märgitakse veergu 2 tähis “X”. Kui dividendi saaja on Eesti resident, kirjutatakse veergu 2 null.

4.2 Tabel 1 täidetakse iga dividendi väljamaksnud äriühingu või residendist äriühingu välisriigis asuva püsiva tegevuskoha kohta eraldi.

4.3. Veerus 5 näidatakse dividendi saaja aktsiate, osade või häälte osatähtsus äriühingus. Protsent näidatakse kahe kohaga pärast koma, ümardamata. Residendist äriühingu välisriigis asuva püsiva tegevuskoha puhul märgitakse osaluse suuruseks 100%.

4.4 Residendist äriühingu välisriigis asuva püsiva tegevuskoha puhul märgitakse veergu 6 püsiva tegevuskoha kasumiosalt tulumaksu tasumise kuupäev.

4.5 Veerus 7 näidatakse saadud dividendkoos kinnipeetud tulumaksuga. Veergudes 8 ja 9 näidatakse mitteresidendilt saadud dividendilt kinnipeetud või dividendi aluseks olevalt kasumiosalt tasutud tulumaks Eesti kroonides, vastavalt tehingu toimumise päeval kehtinud Eesti Panga päevakursile. Eesti äriühingult saadud dividendi korral märgitakse veergu 9 tähis “X”.

4.6 Residendist äriühingu välisriigis asuva püsiva tegevuskoha puhul märgitakse veerus 7 püsivale tegevuskohale omistatud kasumiosa suurus. Veerus 8 näidatakse püsivale tegevuskohale omistatud kasumiosa sama äriühingu Eestis asuvale struktuuriüksusele üleandmisel välisriigis tasutud tulumaks. Veerus 9 näidatakse püsivale tegevuskohale omistatud kasumiosalt välisriigis tasutud tulumaks.

5. Välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaksu saab residendist äriühing tabelis kajastada ainult välisriigi maksuhalduri või maksu kinnipidaja tõendi alusel.

6. Veergudes 8 ja 9 võetakse arvesse vaid see osa välisriigi tulumaksust, mille tasumine oli vastava riigi seaduse või Eesti Vabariigi ja dividendi maksja residendiriigi või püsiva tegevuskoha asukohariigi vahel kehtiva maksulepingu alusel kohustuslik.

7. Tabelis 2 peetakse arvestust tabelis 1 näidatud saadud dividendi arvelt väljamakstud dividendide kohta.

TABEL 2

kroonides

Kalendrikuu alguseks saadud ja väljamaksmata dividendide summa kokku (tabel 1 veerg 7 – tabel 1 veerg 8 + eelmise väljamakse kuu  tabel 2 veerg 3)

Kalendrikuus veerus 1 näidatud dividendide summa arvelt väljamakstud summa kokku

Kalendrikuu lõpuks väljamaksmata dividendide summa (veerg 1- veerg 2), mis kantakse järgnevale dividendide väljamaksmise kalendrikuu  tabeli 2 veergu 1

1

2

3

 

 

 

8. Tabeli 2 veerus 2 näidatakse väljamakstud dividendi summa enne “Tulumaksuseaduse”§ 29 lõike 8 alusel tulumaksu kinnipidamist.

9. Dividendide väljamaksmisel tuleb käesolev deklaratsioon esitada koos deklaratsiooniga INF1.

10. Deklaratsioon esitatakse Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule maksu- ja tollikeskusele väljamakse tegemise kuule järgneva kalendrikuu 10. kuupäevaks.

Õiend

lisa 2 vormi TSD lisa 1:

märkuste punkti 16 tekstis parandatud paragrahv: „…”Kogumispensionide seaduse” § 11 lõike 1 punktide 1 ja 2…”

lisa 9 märkus 7.7 asendatud "26%" tekstiga "24%"

"Maksu- ja Tolliameti piirkondlik maksukeskus" asendatud tekstiga "Maksu ja Tolliameti piirkondlik maksu- ja tollikeskus"


Lisa 1027422 Vorm INF 12. Mitteresidendile makstud intressi deklaratsioon (lisa 25)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json