Teksti suurus:

Jahiulukite loenduse metoodika, nõutavad küttimisandmed ja nende esitamise kord, aruandeperiood ja tähtajad

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.05.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2009
Avaldamismärge:

Jahiulukite loenduse metoodika, nõutavad küttimisandmed ja nende esitamise kord, aruandeperiood ja tähtajad

Vastu võetud 11.07.2003 nr 62
RTL 2003, 87, 1276
jõustumine 26.07.2003

Muudetud järgmise määrusega (vastuvõtmise aeg, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

2.05.2006 nr 32 (RTL 2006, 40, 698) 15.05.2006

Määrus kehtestatakse «Jahiseaduse» § 20 lõike 3 alusel.

§ 1. Jahiulukite loenduse meetodid

(1) Jahiulukite loendusel kasutatavad loendusmeetodid on:
1) jahiulukite loendus vaatluste ja jälgede järgi;
2) kobraste loendus pesakondade järgi;
3) mäkrade loendus asustatud urgude järgi;
4) jahiulukite talvine ruutloendus.

(2) Jahiulukite loendusandmete õigsuse kontrollimisel võib keskkonnateenistus kasutada käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata loendusmeetodeid.

§ 2. Suurkiskjate vaatluste ja jälgede järgi teostatud loenduse andmete esitamine ja loenduslehtede vormid

(1) Hundi ja ilvese vaatluste ja jälgede järgi loendamisel saadud loendusandmed kannab loendaja loenduslehele, mille vorm on esitatud määruse lisas 1.

(2) Pruunkaru loenduse andmed kannab loendaja loenduslehele, mille vorm on esitatud määruse lisas 2.

(3) Lõikes 1 nimetatud loenduslehe esitab jahipiirkonna kasutaja või jahipiirkonna koosseisu mittekuuluva kaitseala valitseja keskkonnateenistusele jooksva aasta 1. aprilliks.

(4) Lõikes 2 nimetatud loenduslehe esitab jahipiirkonna kasutaja või jahipiirkonna koosseisu mittekuuluva kaitseala valitseja keskkonnateenistusele jooksva aasta 20. novembriks.

(5) Lõigetes 1 ja 2 nimetatud loenduslehed esitab keskkonnateenistus keskkonnaregistrile ja loenduslehtede ärakirjad Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskusele iga aasta 10. aprilliks.

[RTL 2006, 40, 698 - jõust. 15.05.2006]

§ 3. Kopra pesakondade järgi teostatud loenduse andmete esitamine ja loenduslehe vorm

(1) Kopra pesakondade järgi loendusel saadud andmed kannab loendaja loenduslehele, mille vorm on esitatud määruse lisas 3.

(2) Lõikes 1 nimetatud loenduslehe esitab jahipiirkonna kasutaja või jahipiirkonna koosseisu mittekuuluva kaitseala valitseja keskkonnateenistusele jooksva aasta 1. aprilliks.

(3) Lõikes 1 nimetatud loenduslehe esitab keskkonnateenistus keskkonnaregistrile ja loenduslehe ärakirja Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskusele iga aasta 10. aprilliks.

[RTL 2006, 40, 698 - jõust. 15.05.2006]

§ 4. Jahiulukite talvise ruutloenduse andmete esitamine ja ruutloenduslehe vorm

(1) Jahiulukite talvise ruutloenduse andmed kannab loendaja ruutloenduslehele, mille vorm on esitatud määruse lisas 4.

(2) Jahiulukite ruutloenduslehe esitab jahipiirkonna kasutaja või jahipiirkonna koosseisu mittekuuluva kaitseala valitseja keskkonnateenistusele jooksva aasta 1. aprilliks.

(3) Jahiulukite ruutloenduslehe esitab keskkonnateenistus keskkonnaregistrile ja ruutloenduslehe ärakirja Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskusele iga aasta 10. aprilliks.

[RTL 2006, 40, 698 - jõust. 15.05.2006]

§ 5. Üldloenduslehele kantavad andmed, üldloenduslehe vorm ja esitamine

(1) Loendaja kannab vastavalt selle määruse § 2 lõigetes 1 ja 2 ning § 3 lõikes 1 nimetatud loenduslehtedele kantud andmed üldloenduslehele, mille vorm on esitatud määruse lisas 5.

(2) Mägra asustatud urgude järgi loendusel saadud andmed kannab loendaja üldloenduslehele.

(3) Üldloenduslehe esitab jahipiirkonna kasutaja või jahipiirkonna koosseisu mittekuuluva kaitseala valitseja keskkonnateenistusele jooksva aasta 1. aprilliks.

(4) Üldloenduslehe esitab keskkonnateenistus keskkonnaregistrile ja üldloenduslehe ärakirja Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskusele iga aasta 10. aprilliks.

[RTL 2006, 40, 698 - jõust. 15.05.2006]

§ 6. Küttimisandmete aruandeperiood

Küttimisandmete aruandeperiood on 1. märtsist 28. veebruarini.

§ 7. Nõutavad küttimisandmed

(1) Kütitud jahiulukite kohta tuleb esitada järgmised andmed:
1) jahiuluki liik;
2) jahiulukite arv.

(2) Kütitud suuruluki kohta tuleb esitada lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud andmetele sugu ja vanusgrupp.

§ 8. Küttimisandmete esitamise kord ning tähtajad

(1) Kütitud hundist, ilvesest või pruunkarust tuleb teatada ühe ööpäeva jooksul küttimiskoha keskkonnateenistusele.

(2) Aruandeperioodil kütitud jahiulukite arv esitatakse keskkonnateenistusele iga aasta 1. aprilliks.

(3) Keskkonnateenistus koondab jahiulukite küttimisandmed ja edastab need keskkonnaregistrile ning Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskusele iga aasta 10. aprilliks.

[RTL 2006, 40, 698 - jõust. 15.05.2006]

§ 9. Rakendussäte

Käesoleva määruse § 2 lg 5, § 3 lg 3, § 4 lg 3, § 5 lg 4 ja § 8 lg 3 jõustuvad 2004. a 1. juulil. Enne 2004. a 1. juulit koondab ja edastab keskkonnateenistus § 2 lg-s 1 ja 2, § 3 lg-s 1, § 4 lg-s 1 ja § 5 lg-s 1 nimetatud loenduslehed ja jahiulukite küttimisandmed Keskkonnaministeeriumi metsaosakonnale 10. aprilliks 2004. a.


Keskkonnaministri 11. juuli 2003. a määruse nr 62 «Jahiulukite loenduse metoodika, nõutavad küttimisandmed ja nende esitamise kord, aruandeperiood ja tähtajad»
lisa 1

Keskkonnaministri 11. juuli 2003. a määruse nr 62 «Jahiulukite loenduse metoodika, nõutavad küttimisandmed ja nende esitamise kord, aruandeperiood ja tähtajad»
lisa 2

Keskkonnaministri 11. juuli 2003. a määruse nr 62 «Jahiulukite loenduse metoodika, nõutavad küttimisandmed ja nende esitamise kord, aruandeperiood ja tähtajad»
lisa 3

Keskkonnaministri 11. juuli 2003. a määruse nr 62 «Jahiulukite loenduse metoodika, nõutavad küttimisandmed ja nende esitamise kord, aruandeperiood ja tähtajad»
lisa 4

Keskkonnaministri 11. juuli 2003. a määruse nr 62 «Jahiulukite loenduse metoodika, nõutavad küttimisandmed ja nende esitamise kord, aruandeperiood ja tähtajad»
lisa 5

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json