Teksti suurus:

Kaitseliitlase isikliku relva soetamisloa vorm

Kaitseliitlase isikliku relva soetamisloa vorm - sisukord
  Väljaandja:Kaitseminister
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2006
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2015
  Avaldamismärge:

  Kaitseliitlase isikliku relva soetamisloa vorm

  Vastu võetud 24.04.2000 nr 4
  RTL 2000, 50, 746
  jõustumine 01.06.2000

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  20.04.2006RTL 2006, 37, 63401.05.2006

  Määrus kehtestatakse «Kaitseliidu seaduse» paragrahvi 27 lõike 5 alusel.

  § 1.  (1) Kaitseliitlase isikliku relva soetamisluba (edaspidi relvasoetamisluba) on maleva pealiku või Kaitseliidu ülema poolt väljaantud ühtse kujundusega ja turvaelementidega varustatud ning numereeritud dokument formaadis A4 (vorm lisatud), mis koosneb kolmest identsest osast:
  1) A-osa jääb relva müüjale;
  2) B-osa jääb relva omanikule ja annab õiguse hoida ja kanda sellele märgitud relva kuni selle kandmiseni Kaitseliidu isiklike relvade registrisse;
  3) C-osa jääb soetamisloa väljaandjale ning sellest tehakse kinnitatud fotokoopia määruses sätestatud kannete tegemiseks.

  (2) Relvasoetamisloa igale osale kannab relvasoetamisloa väljaandja järgmised andmed, mis kinnitatakse pitseriga:
  1) relvasoetamisloa number ja väljaandmise kuupäev;
  2) relvasoetamisloa välja andnud «Kaitseliidu seaduse» § 3 lõikes 6 nimetatud avalik-õigusliku juriidilise isiku või Kaitseliidu struktuuriüksuse nimetus, aadress, telefon;
  3) relvasoetamisloa väljaandja ametikoht, auaste, ees- ja perekonnanimi ning allkiri;
  4) soetada lubatud relva, relva olulise osa või lisaseadme liik, mudel, kaliiber, valmistaja (laskemoona puhul kaliiber ja mark) ning kogus (viimane ka sõnadega);
  5) isiku, kellelt relv soetatakse, nimi, aadress, registreerimisnumber või -kood või isikukood;
  6) relvasoetamisloa väljaandja käskkirjaga relva soetamise eest vastutavaks isikuks määratud isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood, ametikoht Kaitseliidus ja auaste;
  7) relvasoetamisloa kehtivusaeg (viimase kehtivuspäeva kuupäev).
  [RTL 2006, 37, 634 - jõust. 01.05.2006]

  § 2.  Relvasoetamisloa A- ja B-osa ning C-osast tehtud fotokoopia pöördele kantakse relva müüja ja soetamise eest vastutava isiku poolt soetamisel:
  1) soetatud relva, selle olulise osa või lisaseadme ja laskemoona liik, mark, kaliiber, numbrid, valmistaja, valmistamisaeg, laskemoona puhul ka partii markeering ja kogus sõnadega;
  2) relva müüja nimi, registrikood või registreerimisnumber, tegevuslitsentsi number ja kehtivusaeg, relva müügi teostanud isiku ees- ja perekonnanimi ja isikukood;
  3) relva müügi kuupäev ja soetamise eest vastutava isiku ning relva müüja allkirjad.

  § 3.  Relva soetamisel (müügi teostamisel) tagastab vastutav isik nii kiiresti kui võimalik, kuid mitte hiljem kui seitsme päeva jooksul relvasoetamisloa C-osast tehtud fotokoopia vormistatult koos soetatud relvaga loa väljaandjale relva registreerimiseks ja kandmiseks Kaitseliidu isiklike relvade registrisse.

  § 4.  Relvasoetamisloal on keelatud teha parandusi ja täiendusi (sh pikendada loa väljaandmise aluseks olevas käskkirjas sätestatud loa kehtivusaega).

  § 5.  Relvasoetamislubade valmistamist, jaotust ja arvestust korraldab Kaitseliidu ülem õigusaktidega kehtestatud korras.

  § 6.  Määrus jõustub 1. juunil 2000. a.


  Kaitseministri 24. aprilli 2000. a määruse nr 4
  «Kaitseliitlase isikliku relva soetamisloa vorm»
  lisa  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json