Teksti suurus:

Suurima lubatud sõidukiiruse suurendamise tingimused ja kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Teede- ja Sideminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.05.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.02.2015
Avaldamismärge:

Suurima lubatud sõidukiiruse suurendamise tingimused ja kord

Vastu võetud 09.05.2001 nr 48
RTL 2001, 60, 830
jõustumine 20.05.2001

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.05.2002RTL 2002, 64, 97307.06.2002
10.05.2006RTL 2006, 41, 73321.05.2006

Määrus kehtestatakse «Liiklusseaduse» § 47 lõike 4 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrus reguleerib «Liiklusseadusega» kehtestatud suurimate lubatud sõidukiiruste suurendamise ja kehtestamise tingimusi ning korda.

§ 2.  Üldnõuded suurima lubatud sõidukiiruse suurendamiseks

  (1) Maanteeamet ja kohalikud omavalitsused võivad suurendada suurimat lubatud sõidukiirust teelõikudel, mis vastavad käesoleva määrusega kehtestatud nõuetele.

  (2) Suurimat lubatud sõidukiirust võib suurendada nendel teelõikudel, kus
  1) lubatud sõidukiiruse suurendamisele vastava ajaperioodi vältel kolmel viimasel aastal kannatanutega liiklusõnnetuste arv ühe miljoni autokilomeetri kohta ei ületa antud tee keskmist väärtust;
  2) kuni 500 m pikkusel teelõigul ei ole lubatud sõidukiiruse suurendamisele vastava ajaperioodi vältel kolmel viimasel aastal toimunud 3 või enamat kannatanutega liiklusõnnetust;
  3) käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 2 nimetatud liiklusõnnetusi soodustanud asjaolud on kõrvaldatud;
  4) käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 1 nimetatud nõue pole täidetud tingimusel, et sõidukiiruse suurendamisele vastava ajaperioodi vältel kolmel viimasel aastal toimunud kannatanutega liiklusõnnetused polnud või tõenäoliselt ei saanud olla põhjuslikult tingitud sõidukiiruse suurendamisest või on liiklusõnnetusi soodustanud asjaolud kõrvaldatud.

  (3) Asulavälisel teel võib suurimat lubatud sõidukiirust A- ja B-kategooria sõidukitele suurendada ajavahemikul mai–september:
  1) kiirteel kuni 120 kilomeetrini tunnis;
  2) eraldusribaga teel kuni 110 kilomeetrini tunnis;
  3) eraldusribata teel kuni 100 kilomeetrini tunnis.

  (4) Asulasisesel teel võib suurimat lubatud sõidukiirust suurendada kuni 90 kilomeetrini tunnis.

  (5) Lubatud sõidukiiruse suurendamisel peab kehtestatav kiirusrežiim olema juhile kergesti mõistetav ja järgitav. Üldjuhul on soovitatav ühel teel rakendada ühte suurendatud sõidukiirust. Üleminek suuremalt kiiruselt väiksemale ei tohi toimuda suurema sammuga kui 20 kilomeetrit tunnis.

2. peatükk SUURIMA LUBATUD SÕIDUKIIRUSE SUURENDAMISE TINGIMUSED 

§ 3.  Tingimused suurima lubatud sõidukiiruse suurendamiseks asulavälisel teel

  (1) Eraldusribata tee teekatte laius peab vastama vähemalt tabelis 1 näidatud väärtustele sõltuvalt prognoositud aasta keskmisest ööpäevasest liiklussagedusest.

  Tabel 1

Teekatte laius meetrites Liiklussagedus ei ületa autot ööpäevas
>10,5 12 000
≥8,5 9000
≥7,5 4500
≥7,0 2500
Joonis 1. Omaette pöörderaja või sõidutee laiendi vajadus

  (2) Ristmikul peab olema pöörde sooritamiseks vajalik lisarada (vasakpöörderada, aeglustusrada või kiirendusrada) või vasakpöörde sooritajast möödumiseks sõidutee laiend kooskõlas joonisel 1 esitatuga.

  (3) Teekatte tasasust iseloomustav IRI (International Roughness Index) arv ei tohi ületada 5 mm/m ja pikiroobaste sügavus 20 mm.

  (4) Külgnähtavus peab olema vähemalt tabelis 2 esitatud üldnõude suurustega. Külgnähtavus on sõiduteega külgnev ala, kus liiklusohutuse seisukohalt ei tohi olla nähtavust piiravaid ja tee juurde mittekuuluvaid takistusi. Külgnähtavusala laiust mõõdetakse sõidutee äärest ristsuunas väljapoole. Nähtavust piirav takistus on külgnähtavuse alale jääv takistus, mis ei võimalda vaadeldaval alal teega ristsuunas kiirusel 10 km/h kuni 15 km/h liikuva objekti olemasolu, liiki, liikumissuunda ja -kiirust määrata.

  Tabel 2

Suurim lubatud sõidukiirus (km/h)

Külgnähtavus sõidutee äärest meetrites

Üldnõue Erinõue
120 14 24
110 12 24
100 10 20

[RTL 2006, 41, 733 - jõust. 21.05.2006]

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 esitatud külgnähtavuse erinõue peab olema täidetud liiklusmärkidega «Karja üleajamise koht» või «Metsloomad» tähistatud teelõigul. Nimetatud nõude mittetäitmise korral tuleb loomade teele pääsemine takistada piirdeaiaga vähemalt teelõigu ulatuses, kus külgnähtavuse erinõue pole täidetud. Piirdeaed peab olema paigaldatud mõlemale poole teed võrdsetes pikkustes ja asetsema kohakuti. Eraldusribaga teel ei paigaldata piirdeaeda eraldusribale. Hoiatusmärgid peab ümber paigutama vastavalt tekkinud olukorrale.
[RTL 2006, 41, 733 - jõust. 21.05.2006]

  (6) Kohtumisnähtavus vastusõitva sõiduki suhtes eraldusribata teel peab olema vähemalt 400 m. Selle nõude mittetäitmisel peab möödasõit olema keelatud ja nende lõikude kogupikkus ei tohi ületada 30% suurendatud sõidukiirusega teelõigu pikkusest.

  (7) Teekattel peab olema Eesti standardi EV ST 614-92 «Teemärgised ja nende kasutamine» kohane märgistus, kusjuures märgistatud peavad olema nii suunavööndite ja sõiduradade eraldusjooned, kui ka sõidutee äärejooned.

  (8) Põrkepiire peab olema paigaldatud kooskõlas «Maanteede projekteerimisnormide» nõuetega, arvestades erandliku projekteerimise lähtetasemega. Nelja- ja enamarajalisel teel tuleb põrkepiire paigaldada eraldusribale kooskõlas joonisel 2 esitatud nõuetega.

 

  Joonis 2. Põrkepiirde vajadus sõidusuundi eraldaval ribal

  (9) Suurendatud sõidukiirusega teelõigu algus tähistatakse liiklusmärgiga «Suurim kiirus» ja lisateatetahvlitega «Sõidukiliik» (A- ja B-kategooria). Märki korratakse üldjuhul pärast lõikumist riigimaanteega, kuid mitte harvemini kui 5 kilomeetri tagant. Suurendatud sõidukiirusega teelõigu lõpp tähistatakse mõlemal pool sõiduteed paigaldatava liiklusmärgiga «Suurim kiirus».

  (10) Teelõigu pikkus, millel sõidukiirust suurendatakse, peab olema vähemalt 3 kilomeetrit.

§ 4.  Tingimused suurima lubatud sõidukiiruse suurendamiseks asulasisesel teel

  (1) Asulasisesel teel võib suurimat lubatud sõidukiirust suurenda, kui tee vastab tabelis 3 ja käesoleva paragrahvi lõigetes 2–7 toodud nõuetele.

  Tabel 3

Jrk
nr
Näitaja Ühik Piirang 90 km/h 80 km/h 70 km/h 60 km/h
1. Tee/tänava klass/liik    

linna kiirtee või magistraaltänav hõreda asustusega alal

tee või tänav tee või tänav
2. Sõiduradade arv tk vähemalt

4 sõidurada, sõidusuunad eraldatud eraldusriba või põrkepiirdega

2 sõidurada

3. Sõiduraja laius m vähemalt

3,5

4. Kindlustatud peenra laius või ohutusriba laius (äärekiviga) m

m

vähemalt

vähemalt

1,5

1,0

1,0

0,5

0,75

0,25

0,5

0,25

5. Sõidutee põikkalle sirgel teelõigul % vahemikus

2,0 – 3,0

6. Plaanikõveriku raadius:

– kahepoolse põikkaldega

– viraažikaldel 2,5%

– viraažikaldel 4%

m vähemalt  

1250

750

670

 

900

560

510

 

650

450

390

 

460

350

300

7. Tee pikikalle % alla 4,0 4,5 5,0 5,0
8. Sõiduauto peatumisnähtavus m vähemalt 160 130 100 70
9. Möödasõidunähtavus* m vähemalt 610 550 480 420
10. Nähtavuskolmnurk reguleerimata ristmikel**:

– küljemõõt peateele

– küljemõõt kõrvalteele:

«Anna teed»-märgi korral

«Peatu ja anna teed»-märgi korral

m vähemalt  

210  

20

5

 

200  

20

5

 

170  

20

5

 

150  

20

5

11. Mulde kõrgus***   alla 2 2 2 3
12. Teekatte tasasus (IRI arv) mm/m mitte üle 3 4 5 5
13. Pikiroopa sügavus mm ei ületa 15 20 30 30
14. Teelõigu pikkus km vähemalt 2 2 1 1
15. Ristmikud    

valdavalt eritasandilised või adaptiivse foorjuhtimisega

valdavalt eritasandilised või foorjuhtimisega

16. Ühissõiduki peatus    

suletud peatusetasku

nõutav peatusetasku olemasolu

17. Peatumine sõidurajal    

keeld

teelaiendi olemasolul

18. Parkimine sõidurajal     keeld keeld teelaiendi olemasolul
19. Kiirendus- ja aeglustusrajad     nõutav vastavalt nomogrammile joonis 1  

20.

Jalakäijate ja/või jalgratturite liiklus piki teed

jalakäijat ja jalgratturit tipptunnis

20 nõutav kõnnitee ja/või jalgrattatee olemasolu võimaldatud jalakäijate ja jalgratturite liikumine teepeenral
20–50

nõutav kõnnitee ja/või jalgrattatee olemasolu

      >50 kõnnitee ja/või jalgrattatee peab olema eraldatud sõiduteest piirde või minimaalselt 3m eraldusribaga
21. Ülekäigurada ja/või ristumine jalgrattateega     eritasandiline eri- või ühetasandiline
22. Jalakäija ja/või jalgratturi poolt ületatava sõidutee või selle osa laius ületuskohal (ühetasandilisel ristumisel) m mitte üle   9 11
23. Valgustus ülekäigurajal ja/või jalgrattatee ühetasandilisel ristumisel ****       nõutav nõutav


* ainult kahesuunalisel kaherajalisel eraldusribata teel, väiksema nähtavuse korral möödasõidu keeld.
** ristuva liikluse korral või kiirendus ja aeglustusradade puudumisel.
*** vastasel korral peab olema põrkepiire.
**** kooskõlas Eesti standardi EVS 843:2003 «Linnatänavad» nõuetega.
[RTL 2006, 41, 733 - jõust. 21.05.2006]

  (2) Suurimat lubatud sõidukiirust ei tohi suurendada teelõigul, mis on tähistatud liiklusmärkidega «Jalakäijad», «Lapsed», «Vanurid» või «Suusatajad».

  (3) Ristmikul või peale- ja mahasõidul peab manöövri sooritamiseks olema lisarada vastavalt joonisel 1 esitatule.

  (4) Külgnähtavus peab olema vähemalt võrdne tabelis 4 näidatud väärtustega.

  Tabel 4

Sõidukiirus (km/h)

Külgnähtavus sõidutee (tänava) äärest meetrites

Põhinõue – vähemalt 70% ulatuses kogu teelõigu pikkusest Erandlik – lubatud kuni 30% ulatuses kogu teelõigu pikkusest
60 12   6
70 14   7
80 16   8
90 18 10

  (5) Teekattel peab olema Eesti standardi EV ST 614-92 «Teemärgised ja nende kasutamine» nõuete kohane märgistus.

  (6) Teele peab olema paigaldatud põrkepiire:
  1) kiirusel alla 80 km/h kooskõlas Eesti standardi EVS 843:2003 «Linnatänavad» nõuetega;
[RTL 2006, 41, 733 - jõust. 21.05.2006]
  2) kiirusel 80 km/h ja üle selle kooskõlas «Maanteede projekteerimisnormide» I kuni III klassi tee erandliku projekteerimise lähtetaseme nõuetega lähtudes tee ristprofiilist.

  (7) Suurendatud sõidukiirusega teelõigu algus tähistatakse liiklusmärgiga «Suurim kiirus» ja teelõigu lõpp tähistatakse mõlemal pool sõiduteed paigaldatava liiklusmärgiga «Suurim kiirus». Nelja ja enama sõidurajaga eraldusribata teel paigaldatakse suurendatud sõidukiirusega teelõigu lõppu tähistav liiklusmärk «Suurim kiirus» paremale poole sõiduteed ja tee kohale.

3. peatükk SUURIMA LUBATUD SÕIDUKIIRUSE SUURENDAMISE KORD 

§ 5.  Sõidukiiruse suurendamise korraldamine

  (1) Otsuse suurima lubatud sõidukiiruse suurendamise ja tühistamise kohta maanteel teeb Maanteeamet ja tänaval kohalik omavalitsus.

  (2) Maanteeamet ja kohalikud omavalitsused määravad kindlaks sõltuvalt liiklusoludest ja -ohutusest teelõigud, millistel on võimalik suurendada suurimat lubatud sõidukiirust, suurema sõidukiiruse rakendamise ja lõpetamise tähtaja ning kindlustavad liikluse korraldamise.

  (3) Maanteeametil on õigus sõltuvalt tee- ja ilmaoludest § 2 lõike 3 kohast suurima lubatud sõidukiiruse ajavahemikku lühendada või pikendada.

  (4) Maanteeameti kohalik asutus ja hallatav riigiasutus ning kohalik omavalitsus jälgivad liiklusõnnetuste esinemissagedust ning tee- ja ilmaolude muutumist teelõikudel, millistel on suurendatud suurimat lubatud sõidukiirust ja rakendavad vajaduse korral kiiresti meetmed tee seisundi kehtestatud nõuetega vastavusse viimiseks või tühistavad suurendatud lubatud sõidukiiruse.
[RTL 2006, 41, 733 - jõust. 21.05.2006]

§ 6.  Määruse rakendamine

  (1) Käesoleva määruse § 3 lõike 4 kohast erandlikku külgnähtavuse nõuet on lubatud rakendada kogu suurendatud sõidukiirusega teelõigu ulatuses kuni 2006. aasta 1. maini.

  (2) Käesoleva määruse § 4 lõige 6 jõustub 2002. aasta 1. detsembril.
[RTL 2002, 64, 973 - jõust. 07.06.2002]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json