Teksti suurus:

Sotsiaalministri 14. detsembri 2000. a määruse nr 79 "Tehniliste abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise tingimused ja kord" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.05.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 43, 776

Sotsiaalministri 14. detsembri 2000. a määruse nr 79 "Tehniliste abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise tingimused ja kord" muutmine

Vastu võetud 16.05.2006 nr 40

Määrus kehtestatakse «Sotsiaalhoolekande seaduse» § 12 lõike 2, § 45 lõike 2 ja § 46 lõike 2 alusel.

Sotsiaalministri 14. detsembri 2000. a määruses nr 79 «Tehniliste abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise tingimused ja kord» (RTL 2000, 136, 2156; 2006, 9, 170) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambulit muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Sotsiaalhoolekande seaduse» § 12 lõike 2, § 45 lõike 2 ja § 46 lõike 2 alusel.»;

2) paragrahvi 4 lõiget 1 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

« 5) isik taotleb § 10 lõikes 7 nimetatud isiku omaosaluse vähendamist 5 protsendini abivahendi kogumaksumusest.»;

3) paragrahvi 10 lõiget 7 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:

« (7) Isiku omaosalus on abivahendi maksumuse ja käesoleva määruse lisas 1 või lisas 2 kindlaks määratud riigi osaluse vahe, kuid mitte väiksem kui 100 krooni. Erandkorras võib kohaliku ekspertkomisjoni otsusega abivahendi omaosalust vähendada 5 protsendini abivahendi kogumaksumusest, lähtudes otsuse tegemisel taotleja ja tema perekonna majanduslikest võimalustest omaosaluse tasumiseks või abivahendi soetamisest tingitud lisakulude kõrgest tasemest.»;

4) paragrahvi 13 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

Minister Jaak AAB

Kantsler Maarja MÄNDMAA

/otsingu_soovitused.json