Teksti suurus:

Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu moodustamise kord ja töökord

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 31.08.2018, 4

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu moodustamise kord ja töökord

Vastu võetud 27.12.2011 nr 74
RT I, 03.01.2012, 2
jõustumine 01.03.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
03.07.2018RT I, 31.08.2018, 303.09.2018

Määrus kehtestatakse „Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse” § 121 lõike 5 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesolevas määruses sätestatakse Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu (edaspidi hindamisnõukogu) moodustamise kord ja töökord.

§ 2.  Hindamisnõukogu

 (1) Hindamisnõukogu:
 1) hindab järjepidevalt, asjatundlikult ja sõltumatult institutsionaalse ja personaalse uurimistoetuse taotlusi;
 2) osaleb Eesti Teadusagentuuri otsusel teiste Eesti Teadusagentuurile õigusaktidega pandud ülesannete täitmises;
 3) koostab vähemalt kord kolme aasta jooksul oma tööst kokkuvõtte ning teeb selle avalikult kättesaadavaks.

 (2) Hindamisnõukogusse kuulub kuni 15 liiget, kes on eri teadus- ja arendustegevuse valdkondade tunnustatud teadlased.

 (3) Hindamisnõukogu liikmed tegutsevad kooskõlas kehtivate õigusaktidega ning lähtuvad oma tegevuses teaduse eetilistest põhimõtetest ja headest tavadest.

 (4) Hindamisnõukogu liikmed kinnitavad kirjalikult, et nad on oma töös sõltumatud, ei esinda hindamisnõukogus neid esitanud organisatsiooni ega oma tööandja huve ning hoiavad hindamisnõukogu töö käigus neile teatavaks saanud teavet konfidentsiaalsena.

§ 3.  Hindamisnõukogu liikmete kandidaatide esitamine

 (1) Eesti Teadusagentuur kuulutab välja kandidaatide esitamise hindamisnõukogu liikmete kohtadele ning määrab kandidaatide esitamise tähtpäeva.

 (2) Hindamisnõukogu liikmete kandidaate saavad esitada teadus- ja arendusasutused, mille teadus- ja arendustegevust on vähemalt ühes valdkonnas korraliselt positiivselt evalveeritud, Eesti Teaduste Akadeemia ja teadlaste esindusorganisatsioonid.

 (3) Hindamisnõukogu liikme kandidaadi esitanud organisatsioon esitab Eesti Teadusagentuurile koos kandidaadi nimega põhjenduse kandidaadi sobivuse kohta hindamisnõukogu liikmeks, kandidaadi CV ja kandidaadi kirjaliku nõusoleku.

 (4) Hindamisnõukogu liikme kandidaadiks ei saa esitada teadus- ja arendusasutuse direktorit, asedirektorit ning rektorit, prorektorit, dekaani, prodekaani ega riigi- või kohaliku omavalitsuse ametnikku.

§ 4.  Hindamisnõukogu moodustamine

 (1) Hindamisnõukogu koosseisu kinnitab kuni kolmeks aastaks Eesti Teadusagentuuri nõukogu kooskõlastatult haridus- ja teadusministriga. Kui hindamisnõukogu volituste lõppemisel ei ole uut hindamisnõukogu moodustatud, pikenevad hindamisnõukogu koosseisu volitused uue hindamisnõukogu moodustamiseni, kuid mitte rohkem kui kuue kuu võrra.
[RT I, 31.08.2018, 3 - jõust. 03.09.2018]

 (2) Hindamisnõukogu moodustamisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest:
 1) hindamisnõukogu liikmed nimetatakse erinevatest teadusvaldkondadest;
 2) eelistatakse kandidaate, kelle senine tegevus Eesti teaduse edendamisel on olnud vastavuses akadeemilise ja teaduseetikaga ning suunatud Eesti teaduse kui terviku kvaliteedi tõstmisele;
 3) hindamisnõukogu igas järgmises koosseisus on vähemalt ühe kolmandiku ulatuses uusi liikmeid;
 4) üks ja sama isik ei ole hindamisnõukogu liige rohkem kui kuus aastat järjest.

 (3) Hindamisnõukogu esimees on ametikoha järgi Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees ja tema suhtes ei kohaldata käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1, 3 ja 4 sätestatut.

 (4) Juhul kui hindamisnõukogu liige asub käesoleva määruse § 3 lõikes 4 nimetatud ametikohale või tema tegutsemine hindamisnõukogu liikmena muutub muul põhjusel võimatuks, teeb hindamisnõukogu esimees ettepaneku arvata ta hindamisnõukogu koosseisust välja ning tema asemele nimetatakse uus liige käesoleva määruse §-s 3 ja käesolevas paragrahvis nimetatud korras.

 (5) Kui hindamisnõukogu liige taotleb uurimistoetust või on uurimistoetuse taotluses märgitud põhitäitja või täitjana, peatuvad taotluse menetlemise perioodiks tema volitused ja nõukogu nimetab tema asemele asendusliikme. Eesti Teadusagentuuri nõukogul on õigus esitada asendusliikme kandidaat varem sama hindamisnõukogu koosseisu liikmeks esitatud kandidaatide hulgast.
[RT I, 31.08.2018, 3 - jõust. 03.09.2018]

§ 5.  Hindamisnõukogu koosolek

 (1) Hindamisnõukogu töövorm on koosolek. Koosolekud toimuvad vähemalt neli korda aastas.

 (2) Koosoleku kutsub kokku hindamisnõukogu esimees, tema volitusel aseesimees.

 (3) Koosoleku toimumisest teatatakse hindamisnõukogu liikmetele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ning koosoleku päevakord koos teiste vajalike dokumentidega saadetakse neile vähemalt üks nädal ette.

 (4) Hindamisnõukogu koosolekut juhib esimees, tema volitusel aseesimees.

 (5) Hindamisnõukogu aseesimehe valib hindamisnõukogu oma liikmete seast uue koosseisu esimesel koosolekul.

 (6) Hindamisnõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt 2/3 hindamisnõukogu koosseisust, sealhulgas esimees, tema volitusel aseesimees.

 (7) Nõutud kvoorumi puudumisel kutsub hindamisnõukogu esimees, tema volitusel aseesimees, kahe nädala jooksul kokku uue koosoleku.

 (8) Koosoleku juhatajal on õigus kutsuda päevakorras olevate küsimuste arutamiseks koosolekust osa võtma hindamisnõukogu koosseisu mittekuuluvaid isikuid.

 (9) Lisaks koosolekule võib hindamisnõukogu otsustada kasutada muid töövorme.

§ 6.  Hindamisnõukogu otsus

 (1) Hindamisnõukogu võtab otsused vastu avalikul hääletamisel 2/3 hääletamisel osalejate poolthäälte enamusega.

 (2) Hindamisnõukogu esimees hääletamisel ei osale.

 (3) Hindamisnõukogu liikmega otseselt seotud finantseerimistaotluse osas teeb hindamisnõukogu otsuse vastava finantseerimistaotluse menetlemist reguleerivas õigusaktis sätestatud tingimustel ja korras.

 (4) Hindamisnõukogu liige, kellel on puutumus finantseerimistaotlusega, mille osas hindamisnõukogu peab otsuse vastu võtma, teavitab sellest esimesel võimalusel koosoleku juhatajat.

 (5) Kui hindamisnõukogu liikme puutumus finantseerimistaotlusega, mille osas hindamisnõukogu peab otsuse vastu võtma, võib viia huvide konfliktini või ilmnevad muud asjaolud, mille tõttu hindamisnõukogu liikme kohustuste täitmine käesoleva määruse § 2 lõikes 4 nimetatud viisil on võimatu, otsustab koosoleku juhataja, et hindamisnõukogu liige hääletamisel ei osale.

 (6) Hindamisnõukogu otsused ja eriarvamused otsuse kohta protokollitakse. Protokolli koostab Eesti Teadusagentuuri määratud isik ning sellele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

 (7) Hindamisnõukogu otsused avalikustatakse otsuse tegemisel määratud kuupäeval.

§ 7.  Ekspertkomisjonid

 (1) Hindamisnõukogu võib otsuste tegemiseks vajaliku ekspertiisi tegemiseks moodustada ekspertkomisjone.

 (2) Ekspertkomisjon koosneb vähemalt kolmest liikmest, kellel on varasem kogemus valdkonnas, milles nad ekspertiisi teevad.

 (3) Ekspertkomisjoni liikmete suhtes kohaldatakse käesoleva määruse § 2 lõikeid 3 ja 4.

§ 8.  Hindamisnõukogu esimese koosseisu moodustamine

  Hindamisnõukogu esimese koosseisu moodustamisel ei kohaldata käesoleva määruse § 3 lõiget 1 ning § 4 lõike 2 punkte 3 ja 4.

§ 9.  Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 1. märtsil 2012. a.