Teksti suurus:

Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2017. aastal

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.08.2017
Avaldamismärge:RT I, 03.01.2017, 28

Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2017. aastal

Vastu võetud 02.01.2017 nr 1

Määrus kehtestatakse kalapüügiseaduse § 11 lõigete 2 ja 5 ning Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2016. a määruse nr 65 „Kalapüügieeskiri” § 44 lõike 4 punktide 1, 3 ja 4 alusel.

§ 1.  Püük kaldavõrguga

 (1) Keelatud on kasutada muid silmasuurusi kui 60–80 millimeetrit.

 (2) Jääalusel püügil 1. märtsist 4. maini on Nina külast (58º36,59'N, 27º12,15'E) lõuna poole jääval Peipsi järve osal kaldast arvates kolme kilomeetri laiusel veealal lubatud kasutada lõikes 1 nimetatud silmasuurusega kaldavõrke.

§ 2.  Püük lõkspüünistega

 (1) Kalapüügieeskirja §-s 43 kirjeldatud püügikeelu ajal peab ankurdatud mõrrad ja mõrrajadad Lämmijärvest välja võtma 10. maiks ja vaiadega veekogu põhja kinnitatud mõrrad ja mõrrajadad viima mittetöötavasse seisundisse, lastes mõrrakere veekogu põhja ning uputades kari- ja juhtaia vähemalt pooleni mõrralina kõrgusest või veesamba sügavusest.

 (2) Kui Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on ahvenapüük kalapüügiseaduse § 49 lõigetes 1 ja 2 sätestatud juhul ja korras peatatud, on nimetatud veekogudes lõkspüünistega püügil keelatud kasutada juht- ja kariaias või päras väiksemat silmasuurust kui 90 millimeetrit.

§ 3.  Püük pööri- ja põhjanoodaga

 (1) Peipsi järvel on keelatud jääalune kalapüük põhjanooda ehk mutnikuga ning selle püügivahendi kasutamine 1. septembrist 14. septembrini.

 (2) Keelatud on kalapüük pöörinoodaga 14. septembrini.

 (3) Kui Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on ahvenapüük kalapüügiseaduse § 49 lõigetes 1 ja 2 sätestatud juhul ja korras peatatud, on nimetatud veekogudes kalapüügil keelatud kasutada pööri- ja põhjanooda noodapäras vähemalt viie meetri ulatuses pära lõpuosast väiksemat silmasuurust kui 110 mm.

§ 4.  Koha alammõõt

  Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on 15. septembrist kuni kalapüügiseaduse § 49 lõigetes 1 ja 2 sätestatud juhul ja korras ahvenapüügi peatamiseni keelatud püüda koha, mille pikkus ninamiku tipust (suu suletud) kuni sabauime keskmiste kiirte alguseni on väiksem kui 20 cm või pikkus ninamiku tipust (suu suletud) kuni sabauime lõpuni on väiksem kui 25 cm.

§ 5.  Püügikeelud

 (1) Keelatud on rääbisepüük 1.augustist 20. augustini.

 (2) Keelatud on siia- ja tindipüük.

Kaia Iva
Sotsiaalkaitseminister keskkonnaministri ülesannetes

Andres Talijärv
Kantsler