Teksti suurus:

Meretöö seaduse ja meresõiduohutuse seaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.01.2020
Avaldamismärge:RT I, 03.01.2020, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
19.12.2019 otsus nr 536

Meretöö seaduse ja meresõiduohutuse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 12.12.2019

§ 1.  Meretöö seaduse muutmine

Meretöö seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Käesolevat seadust ei kohaldata töötamisele alla 24 meetri pikkusel kalalaeval, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 31 sätestatud juhtudel.”;

2) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Töötamisele alla 24 meetri pikkusel kalalaeval kohaldatakse käesoleva seaduse §-des 3, 4, 8–10 ja 12, § 22 punktis 1, § 26 lõike 1 punktis 5, § 28 lõikes 1, § 32 lõigetes 1 ja 6, § 33 lõigetes 1–3, § 34 lõikes 1 ja lõike 2 teises lauses, §-des 36, 37 ja 45, § 55 lõigetes 1, 2 ja 4–7, §-des 56 ja 60 ning § 71 lõikes 4 sätestatut.”;

3) seaduse 3. peatüki 3. jagu täiendatakse §-ga 391 järgmises sõnastuses:

§ 391. Kutsehaigestumisest ja tööõnnetusest põhjustatud tervisekahjustuse ja surmaga seotud lepinguliste nõuete hüvitamise tagatis

(1) Reederil, kelle laeval peab meresõiduohutuse seaduse § 1113 lõike 1 punkti 1 kohaselt olema meretöötunnistus või kellele see sama sätte lõike 2 alusel väljastatakse, peab olema piisav rahaline tagatis laevapere liikme meretöölepingust või kollektiivlepingust tulenevate kutsehaigestumisest või tööõnnetusest põhjustatud tervisekahjustuse või surmaga seotud lepinguliste nõuete hüvitamiseks.

(2) Tagatiseks võib muu hulgas olla Eestis või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis asuva kindlustusseltsi või krediidiasutuse kohustus tagada vastavad rahalised vahendid.

(3) Vastutuskindlustuse poliisil või muul tagatise olemasolu tõendaval dokumendil, mis on väljastatud laevale, millele kohaldatakse käesolevas paragrahvis sätestatud tagatise nõuet, peavad lisaks kaubandusliku meresõidu seaduse § 773 lõikes 2 nimetatud andmetele olema märgitud järgmised andmed:
1) laeva kutsungsignaal;
2) laevapere liikmete nõuetega tegeleva tagatiseandja töötaja või üksuse kontaktandmed;
3) tagatiseandja kinnitus, et tagatisleping vastab Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni meretöö konventsiooni standardi A4.2.1 lõike 8 nõuetele.

(4) Veeteede Ameti nõudel on reeder kohustatud esitama kõigi laeval töötavate laevapere liikmete meretöölepingud või kollektiivlepingud, millest nähtuvad andmed, mille põhjal kujuneb laevapere liikmele tasumisele kuuluvate nõuete suurus.

(5) Tagatise piisavuse hindamise ja suuruse arvutamise täpsema korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

(6) Tagatise olemasolu tõendav vastutuskindlustuse poliis või muu kehtiv dokument peab olema laeva pardal laevapere liikmetele kättesaadav. Kui tagatiseandjaid on mitu, peavad laeva pardal laevapere liikmetele kättesaadavad olema kõigi tagatiseandjate väljastatud tagatise olemasolu tõendavad dokumendid.

(7) Tagatiseandja peab Veeteede Ametit teavitama tagatise ennetähtaegsest lõppemisest 30 päeva ette. Reeder teavitab viivitamata laevapere liikmeid tagatise lõppemisest.”;

4) paragrahvi 45 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kokkulepe, mille kohaselt alaealine laevapere liige kohustub tööd tegema ajavahemikus kell 21.00–06.00, on tühine.

(2) Alaealise laevapere liikme tööle rakendamisele ei kohaldata käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud piirangut, kui alaealine teeb tööd koolituse või praktika käigus ja töötamine ei kahjusta tema tervist ega heaolu.”;

5) seaduse 3. peatüki 6. jao pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

6. jagu
Laevapere liikme kojusõit ja tagatis tema hülgamise korral
”;

6) seaduse 3. peatüki 6. jagu täiendatakse §-ga 611 järgmises sõnastuses:

§ 611. Tagatis laevapere liikme hülgamise korral

(1) Reederil, kelle laeval peab meresõiduohutuse seaduse § 1113 lõike 1 punkti 1 kohaselt olema meretöötunnistus või kellele see sama sätte lõike 2 alusel väljastatakse, peab olema piisav rahaline tagatis kulude hüvitamiseks laevapere liikme hülgamise korral.

(2) Käesoleva seaduse tähenduses loetakse laevapere liige hüljatuks, kui reeder meretöölepingu tingimusi rikkudes:
1) ei kata laevapere liikme kojusõidu korraldamise kulusid;
2) on jätnud laevapere liikme ilma vajalikust ülalpidamisest ja toetusest (piisav toit, majutus, joogivesi, hädavajalik kütus laeva pardal ellujäämiseks, vajalik meditsiiniabi) või
3) on ühepoolselt lõpetanud laevapere liikmega töösuhte või jätnud talle maksmata meretöölepingus kokkulepitud kahe või enama kuu töötasu.

(3) Tagatis peab olema piisav järgmiste kulude katmiseks:
1) laevapere liikme nelja kuu töötasu ja muud tasud, mida laevapere liikmel on meretöölepingu või kollektiivlepingu alusel õigus reederilt saada;
2) laevapere liikme mõistlikud kulud, sealhulgas käesoleva seaduse §-des 56–58 nimetatud kojusõidu transpordi, toidu- ja majutuskulud ning kulud meditsiiniabile;
3) laevapere liikmele esmavajaliku tagamise kulud, sealhulgas kulud piisavale toidule, vajaduse korral riietele, majutusele, joogiveele, hädavajalikule kütusele laeva pardal ellujäämiseks ja vajalikule meditsiiniabile ning muud mõistlikud kulud kuni laevapere liikme kojujõudmiseni.

(4) Tagatiseks võib muu hulgas olla Eestis või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis asuva kindlustusseltsi või krediidiasutuse kohustus tagada vastavad rahalised vahendid.

(5) Tagatise suuruse arvutamise aluseks on laevapere liikmete arv ametikohtade järgi ja käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud reederi kohustuste täitmiseks vajalikud eeldatavad kulutused.

(6) Tagatise hindamise ja suuruse arvutamise täpsema korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

(7) Vastutuskindlustuse poliisil või muul tagatise olemasolu tõendaval dokumendil, mis on väljastatud laevale, millele kohaldatakse käesolevas paragrahvis sätestatud tagatise nõuet, peavad lisaks kaubandusliku meresõidu seaduse § 773 lõikes 2 nimetatud andmetele olema märgitud järgmised andmed:
1) laeva kutsungsignaal;
2) laevapere liikmete abitaotlustega tegeleva tagatiseandja töötaja või üksuse kontaktandmed;
3) tagatiseandja kinnitus, et tagatisleping vastab Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni meretöö konventsiooni standardi A2.5.2 nõuetele.

(8) Tagatise olemasolu tõendav vastutuskindlustuse poliis või muu kehtiv dokument peab olema laeva pardal laevapere liikmetele kättesaadav. Kui tagatiseandjaid on mitu, peavad laeva pardal laevapere liikmetele kättesaadavad olema kõigi tagatiseandjate väljastatud tagatise olemasolu tõendavad kehtivad dokumendid.

(9) Tagatiseandja peab Veeteede Ametit teavitama tagatise ennetähtaegsest lõppemisest 30 päeva ette. Reeder teavitab viivitamata laevapere liikmeid tagatise lõppemisest.”;

7) paragrahvi 73 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Riiklikku järelevalvet käesoleva seaduse § 32 lõike 2 alusel kehtestatud ning § 55 lõigetes 1–4 ning §-des 391, 59 ja 611 sätestatud nõuete täitmise üle teeb Veeteede Amet meresõiduohutuse seaduses sätestatud tingimustel ja korras.”;

8) seadust täiendatakse §-ga 802 järgmises sõnastuses:

§ 802. Üleminek alla 24 meetri pikkusel kalalaeval töölepingult meretöölepingule

(1) Alates 2020. aasta 1. jaanuarist loetakse alla 24 meetri pikkusel kalalaeval töötava töötajaga sõlmitud tööleping meretöölepinguks.

(2) Alla 24 meetri pikkusel kalalaeval töötava töötaja meretööleping tuleb viia käesoleva seaduse §-des 3, 4 ja 8–10 sätestatud nõuetega kooskõlla hiljemalt 2020. aasta 31. detsembriks.”;

9) seaduse normitehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1 Nõukogu direktiiv 1992/29/EMÜ ohutuse ja tervishoiu miinimumnõuete kohta, et osutada paremaid raviteenuseid laevadel (EÜT L 113, 30.04.1992, lk 19–36);
nõukogu direktiiv 1999/63/EÜ, milles käsitletakse Euroopa Ühenduse Reederite Ühingu (ECSA) ja Euroopa Liidu Transporditöötajate Ametiühingute Liidu (FST) sõlmitud kokkulepet meremeeste tööaja korralduse kohta (EÜT L 167, 02.07.1999, lk 33–37), muudetud direktiividega 2009/13/EÜ (ELT L 124, 20.05.2009, lk 30–50) ja (EL) 2018/131 (ELT L 22, 26.01.2018, lk 28–33);
nõukogu direktiiv 2014/112/EL, millega rakendatakse Euroopa Siseveetranspordi Liidu (EBU), Euroopa Kiprite Liidu (ESO) ja Euroopa Transporditöötajate Föderatsiooni (ETF) vahel sõlmitud kokkulepe, milles käsitletakse tööaja korralduse teatavaid aspekte siseveetranspordi sektoris (ELT L 367, 23.12.2014, lk 86–95);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2015/1794, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2008/94/EÜ, 2009/38/EÜ ja 2002/14/EÜ ning nõukogu direktiive 98/59/EÜ ja 2001/23/EÜ seoses meremeestega (ELT L 263, 08.10.2015, lk 1–5);
nõukogu direktiiv (EL) 2017/159, millega rakendatakse Euroopa Liidu põllumajandusühistute üldise liidu (Cogeca), Euroopa Transporditöötajate Föderatsiooni (ETF) ja Euroopa Liidu kalandusettevõtete riiklike organisatsioonide ühenduse (Europêche) vahel 21. mail 2012 sõlmitud kokkulepe, mis käsitleb Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 2007. aasta kalandustöö konventsiooni rakendamist (ELT L 25, 31.01.2017, lk 12–35).”.

§ 2.  Meresõiduohutuse seaduse muutmine

Meresõiduohutuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1114 lõike 4 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6) rahaline tagatis laevapere liikme kojusõidu korraldamise ja hülgamise kulude hüvitamiseks, välja arvatud käesoleva seaduse § 1113 lõike 1 punktis 2 sätestatud kalalaeva ülevaatusel;”;

2) paragrahvi 1114 lõiget 4 täiendatakse punktiga 61 järgmises sõnastuses:

„61) meretöö seaduse §-s 391 nimetatud nõuete hüvitamisega seotud tagatis, välja arvatud käesoleva seaduse § 1113 lõike 1 punktis 2 sätestatud kalalaeva ülevaatusel;”;

3) paragrahvi 1118 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Kui laev on edukalt läbinud täisülevaatuse meretöötunnistuse uuendamiseks, kuid uut tunnistust ei ole võimalik väljastada enne olemasoleva meretöötunnistuse kehtivuse lõppu, võib Veeteede Amet pikendada olemasoleva meretöötunnistuse kehtivust kuni viie kuu võrra.”.

Henn Põlluaas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json