Teksti suurus:

Vanglatega seonduvate määruste muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.01.2020
Avaldamismärge:RT I, 03.01.2020, 17

Vanglatega seonduvate määruste muutmine

Vastu võetud 30.12.2019 nr 22

Määrus kehtestatakse vangistusseaduse § 5 lõike 3, § 111 lõike 3, § 1131 lõigete 2 ja 3, § 1221 lõike 2, § 1361 lõike 1 ning § 1363 alusel.

§ 1.  Justiitsministri 25. märtsi 2008. a määruse nr 9 „Täitmisplaan” muutmine

Justiitsministri 25. märtsi 2008. a määruses nr 9 „Täitmisplaan” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambulit täiendatakse pärast tekstiosa „§ 5 lõike 3,” tekstiosaga „§ 111 lõike 3,”;

2) määrust täiendatakse §-ga 12 järgmises sõnastuses:

§ 12. Kinnipeetavate ja vahistatute piirarvud vanglas

(1) Kinnisesse vanglasse võib paigutada Tallinna Vanglas kuni 1190 isikut, Tartu Vanglas kuni 933 isikut ja Viru Vanglas kuni 918 isikut. Piirarvud jagunevad järgmiselt:
1) Tallinna Vanglasse võib paigutada kokku kuni 1008 meessoost täisealist kinnipeetavat, välja arvatud 18–21-aastased, või meessoost täisealist vahistatut ning kuni 182 naissoost kinnipeetavat või vahistatut;
2) Tartu Vanglasse võib paigutada kokku kuni 933 meessoost täisealist kinnipeetavat, välja arvatud 18–21-aastased, või meessoost täisealist vahistatut;
3) Viru Vanglasse võib paigutada kokku kuni 720 meessoost täisealist kinnipeetavat, välja arvatud 18-21-aastased, või meessoost täisealist vahistatut ning kuni 198 meessoost noort kinnipeetavat või vahistatut.

(2) Avavanglasse või kinnise vangla avavanglaosakonda võib paigutada Tallinna Vanglas kuni 102, Tartu Vanglas kuni 60 ning Viru Vanglas kuni 75 kinnipeetavat. Piirarvud jagunevad järgmiselt:
1) Tallinna Vangla avavanglasse võib paigutada kuni 88 meessoost kinnipeetavat ja kuni 14 naissoost kinnipeetavat;
2) Tartu Vangla avavanglasse võib paigutada kuni 54 meessoost kinnipeetavat ja kuni 6 naissoost kinnipeetavat;
3) Viru Vangla avavanglaosakonda võib paigutada kuni 75 meessoost kinnipeetavat.

(3) Lõike 1 punktides 1–3 sätestatust võib kõrvale kalduda §-des 4 ja 6 sätestatud juhtudel, arvestades lõike 1 esimeses lauses sätestatud piirarve.”;

3) paragrahvi 3 lõike 1 punkt 11 sõnastatakse järgmiselt:

„11) naissoost vahistatu paigutatakse Tallinna Vanglasse, sõltumata tema suhtes kriminaalmenetluses vahistamist kohaldanud kohtust;”;

4) paragrahvi 3 lõike 1 punkt 41 ning lõiked 3 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 236 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Naissoost vahistatu, kelle suhtes on 2020. aasta 6. jaanuariks kohaldatud kriminaalmenetluses tõkendina vahi all pidamist, jätkab vahistatuna viibimist samas vanglas.”.

§ 2.  Justiitsministri 22. aprilli 2013. a määruse nr 13 „Vanglaametnike ja vanglas töötavate riigiametnike töötasustamine” muutmine

Justiitsministri 22. aprilli 2013. a määruses nr 13 „Vanglaametnike ja vanglas töötavate riigiametnike töötasustamine” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 5 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) toenglamangus kätekõverduste, kõhulihaste jõuharjutuse ja 3000 m kestusjooksu/kiirkõnni sooritamine vähemalt justiitsministri 23. juuli 2013. a määruse nr 26 „Vanglateenistuse ametnikule esitatavad nõuded, nõuetele vastavuse hindamine ning vangla direktori värbamine ja valik” § 9 lõikes 3 sätestatu kohaselt.”;

2) paragrahvi 2 lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu „vanglas töötavale” sõnadega „sisekontrolli valdkonna spetsialistile ja peaspetsialistile,”;

3) paragrahvi 2 lõiget 2 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) kehalise ettevalmistuse peaspetsialistil lisaks punktis 1 nimetatule ka Vabariigi Valitsuse 11. juuli 2019. a määruse nr 62 „Kõrgharidusstandard” lisas 3 nimetatud spordi õppekavagruppi kuuluva õppekava läbimisel omandatud kõrgharidus.”;

4) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

„(51) Relvastatud üksuse juhile võib lisatasu määrata vanglate valdkonda juhtiva asekantsleri ettepanekul kantsler.”;

5) määruse lisa 1 asendatakse käesoleva määruse lisaga 1 (lisatud);

6) määruse lisa 2 asendatakse käesoleva määruse lisaga 2 (lisatud).

§ 3.  Justiitsministri 23. juuli 2013. a määruse nr 26 „Vanglateenistuse ametnikule esitatavad nõuded, nõuetele vastavuse hindamine ning vangla direktori värbamine ja valik” muutmine

Justiitsministri 23. juuli 2013. a määruses nr 26 „Vanglateenistuse ametnikule esitatavad nõuded, nõuetele vastavuse hindamine ning vangla direktori värbamine ja valik” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 31 lõike 1 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) katsete sooritaja vabal valikul 3000 m kestusjooks/kiirkõnd või 6000 m sõudmine ergomeetril.”;

2) paragrahvi 36 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Korduskatsetel sooritab vanglaametnik tema ametikohale kehtivad katsed. Kui vanglaametnikul oli katsete sooritamisel õigus valida harjutuste vahel, siis on tal õigus valida harjutuste vahel ka korduskatsetel.”;

3) paragrahvi 37 lõikest 2 jäetakse välja tekstiosa „nõunik-”;

4) määruse lisa 2 asendatakse käesoleva määruse lisaga 2 (lisatud);

5) määruse lisa 3 asendatakse käesoleva määruse lisaga 3 (lisatud);

6) määruse lisa 5 asendatakse käesoleva määruse lisaga 5 (lisatud);

7) määruse lisa 6 asendatakse käesoleva määruse lisaga 6 (lisatud).

§ 4.  Määruse rakendamine

Määruse § 2 punkte 2, 3, 5 ja 6 rakendatakse tagasiulatuvalt 2020. aasta 1. jaanuarist.

Raivo Aeg
Justiitsminister

Tõnis Saar
Kantsler

Lisa 1 Vanglas ja Sisekaitseakadeemias töötavate vanglaametnike palgamäärad eurodes

Lisa 2 Riigiametnike palgamäärad eurodes

Lisa 2 Kehaliste katsete sooritamise juhend

Lisa 3 Kehaliste katsete leht

Lisa 5 Kehalise ettevalmistuse nõuded

Lisa 6 Kehalise ettevalmistuse nõuded üleminekuperioodil seoses 2016. aasta 1. juulil jõustunud nõuetega

/otsingu_soovitused.json