Teksti suurus:

Planeerimisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.01.2022
Avaldamismärge:RT I, 03.01.2022, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
22.12.2021 otsus nr 47

Planeerimisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 15.12.2021

§ 1.  Planeerimisseaduse muutmine

Planeerimisseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seaduses asendatakse sõnad „keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus” sõnadega „keskkonnamõju strateegilise hindamise programm” vastavas käändes;

2) paragrahvi 2 lõiked 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Käesolevat seadust kohaldatakse planeerimisele niivõrd, kuivõrd see ei lähe vastuollu riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadusega. Käesolevat seadust ei kohaldata side ja eelhoiatamisega seotud riigikaitselise ehitise planeerimisel. Käesolevat seadust ei kohaldata ladustamisega seotud riigikaitselise ehitise planeerimisel, välja arvatud juhul, kui ehitis asub käesoleva seaduse § 125 lõikes 1 nimetatud detailplaneeringu koostamise kohustusega maa-alal.

(3) Planeeringu koostamise käigus läbiviidavale keskkonnamõju strateegilisele hindamisele kohaldatakse käesolevast seadusest tulenevaid menetlusnõudeid. Natura 2000 võrgustiku alal ja piiriülesel keskkonnamõju strateegilisel hindamisel lähtutakse keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses ettenähtud menetlusest. Nõuded keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi ja aruande sisule ning muudele tingimustele tulenevad keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusest.”;

3) paragrahvi 3 lõiget 4 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

„Kui planeerimismenetluses sõlmitakse käesoleva seaduse § 130 või 131 alusel haldusleping või § 4 lõike 21 kohane leping, loetakse nimetatud lepingud planeeringu juurde kuuluvateks lisadeks.”;

4) seadust täiendatakse §-ga 41 järgmises sõnastuses:

§ 41. Planeeringute andmekogu

(1) Planeeringute andmekogu (edaspidi käesolevas paragrahvis andmekogu) on kehtestatud planeeringute, nende juurde kuuluvate lisade ning planeerimismenetluse käigus tehtud otsuste säilitamiseks ja avalikustamiseks peetav riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu.

(2) Andmekogus säilitatakse ja avalikustatakse teavet kehtestatud käesoleva seaduse § 13 lõikes 2 nimetatud teemaplaneeringute, riigi eriplaneeringute, maakonnaplaneeringute, üldplaneeringute, kohaliku omavalitsuse eriplaneeringute ja detailplaneeringute kohta.

(3) Andmekogu asutab ja selle põhimääruse kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

(4) Andmekogu vastutav töötleja on Rahandusministeerium.

(5) Andmekogu volitatud töötleja määratakse andmekogu põhimääruses.

(6) Andmekogusse kogutakse järgmised andmed ja dokumendid:
1) planeeringu seletuskiri;
2) planeeringu joonise esituskujud;
3) planeeringu digitaalsed kihid;
4) planeeringu juurde kuuluvad lisad;
5) planeerimismenetluse käigus tehtud otsused.”;

5) paragrahvi 6 punktid 16 ja 17 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„16) roheala on loodusliku või inimtekkelise päritoluga taimkattega ala linnas kui asustusüksuses, alevis ja alevikus ning küla tiheasustusega alal;
17) rohevõrgustik on eri tüüpi ökosüsteemide ja maastike säilimist tagav ning asustuse ja majandustegevuse mõjusid tasakaalustav looduslikest ja poollooduslikest kooslustest koosnev süsteem, mis koosneb tugialast ja tugialasid ühendavatest rohekoridoridest.”;

6) paragrahvi 9 täiendatakse lõigetega 21 ja 22 järgmises sõnastuses:

„(21) Käesolevas seaduses ettenähtud kohtades avalike arutelude läbiviimisel võib planeeringu koostamise korraldaja võimaldada avalikel aruteludel osalemist ka elektrooniliste vahendite abil, reaalajas toimuva kahesuunalise side abil või muul sellesarnasel elektroonilisel viisil, mis võimaldab avalikul arutelul osalejal arutelu jälgida ja arvamust avaldada.

(22) Kui tulenevalt kehtivatest piirangutest avalike koosolekute ja avalike ürituste korraldamisele ei ole avalikke arutelusid selleks ettenähtud kohtades võimalik korraldada, võib avalikke arutelusid korraldada ainult elektrooniliste vahendite abil, reaalajas toimuva kahesuunalise side abil või muul sellesarnasel elektroonilisel viisil, mis võimaldab avalikul arutelul osalejal arutelu jälgida ja arvamust avaldada. Eelnimetatud viisil avaliku arutelu korraldamine on lubatud vaid juhul, kui kõik avalikul arutelul osaleda soovijad on sellega nõustunud.”;

7) paragrahvi 12 lõiked 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Asustuse planeerimisel peab tasakaalustatult käsitlema ehitatud keskkonda ja looduskeskkonda, arvestades olemasolevast keskkonnast ning asukohast tulenevaid asjaolusid.

(3) Planeerimisel tuleb võimaluse korral eelistada keskkonnasäästlikke ja energiatõhusaid lahendusi ning soodustada taastuvenergia kasutamist.”;

8) paragrahvi 14 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Üleriigilises planeeringus lahendatavate ülesannete otsustamisel lähtutakse riigi ruumilistest vajadustest ja planeeringu eesmärgist.”;

9) paragrahvi 15 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1–3 nimetatud isikud ja asutused teatavad üleriigilise planeeringu koostamise korraldajale neile käesolevas seaduses ettenähtud teadete edastamise viisi ja selleks vajalikud kontaktandmed. Kui isikud või asutused teadete edastamise viisi ei teata, edastab üleriigilise planeeringu koostamise korraldaja käesolevas seaduses nimetatud teated posti teel või elektrooniliselt. Kui teated edastatakse posti teel, võib need kätte toimetada lihtkirjaga, tähtkirjaga või väljastusteatega tähtkirjaga.”;

10) paragrahv 17 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 24 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Käesoleva seaduse § 13 lõikes 2 nimetatud teemaplaneeringu kehtestamisel esitab planeeringu koostamise korraldaja kehtestatud teemaplaneeringu kohta § 41 lõikes 6 nimetatud andmed planeeringute andmekogusse 14 päeva jooksul teemaplaneeringu kehtestamisest arvates.”;

12) paragrahvi 27 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Riigi eriplaneering tuleb koostada riigi territooriumi või selle osa kohta riigimaantee, avaliku raudtee, torujuhtme, mille töörõhk on üle 16 baari, sealhulgas gaasitrassi, samuti rahvusvahelise lennujaama, rahvusvahelise sadama, riigikaitselise või julgeolekuasutuse ehitise, elektrijaama elektrilise nimivõimsusega alates 150 ja tuuleelektrijaama elektrilise nimivõimsusega alates 400 megavatti, kõrgepingeliini alates pingest 110 kilovolti, ohtlike jäätmete lõppladustuspaiga ning nende toimimiseks vajalike ehitiste püstitamiseks, kui ehitis vastab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tingimustele.”;

13) paragrahvi 27 lõige 8 tunnistatakse kehtetuks;

14) paragrahvi 31 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1–3 nimetatud isikud ja asutused teatavad riigi eriplaneeringu koostamise korraldajale neile käesolevas seaduses ettenähtud teadete edastamise viisi ja selleks vajalikud kontaktandmed. Kui isikud või asutused teadete edastamise viisi ei teata, edastab riigi eriplaneeringu koostamise korraldaja käesolevas seaduses nimetatud teated posti teel või elektrooniliselt. Kui teated edastatakse posti teel, võib need kätte toimetada lihtkirjaga, tähtkirjaga või väljastusteatega tähtkirjaga.”;

15) paragrahvi 31 täiendatakse lõigetega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

„(5) Korteriomanditeks jagatud kinnisomandi puhul loetakse käesolevas seaduses nimetatud teated kinnisasja omanikule edastatuks ka juhul, kui teade on edastatud korteriühistule. Korteriühistu juhatus on kohustatud edastama saadud teate kõigile korteriomanikele.

(6) Riigi eriplaneeringu asukoha eelvaliku tegemise vältel avalikustatakse planeering koos olulisemate lisade, eelkõige uuringute, kooskõlastuste, arvamuste ja muu ajakohase teabega riigi eriplaneeringu koostamise korraldaja veebilehel.”;

16) paragrahvi 32 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Riigi eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalik väljapanek kestab vähemalt 30 päeva.”;

17) paragrahv 35 tunnistatakse kehtetuks;

18) paragrahvi 36 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruanne peab sisaldama keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 40 lõigetes 4 ja 42 nimetatud teavet.”;

19) paragrahvi 36 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

20) paragrahvi 41 lõikes 2 asendatakse sõnad „riigi eriplaneeringu koostamise korraldaja” sõnadega „Vabariigi Valitsus”;

21) paragrahvi 42 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Riigi eriplaneeringu koostamise korraldaja teatab kinnisasja omanikule, kelle kinnisasja suhtes ajutist planeerimis- ja ehituskeeldu kohaldatakse, kohaliku omavalitsuse üksusele, kelle territooriumil ehituskeeluga hõlmatud kinnisasi asub, ning vajaduse korral isikutele, keda ajutine planeerimis- ja ehituskeeld võib puudutada, keelu kehtestamise kavatsusest ja põhjustest tähtkirjaga vähemalt 14 päeva enne ajutise planeerimis- ja ehituskeelu kehtestamist.”;

22) paragrahvi 43 lõike 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Pärast asukoha eelvaliku otsuse vastuvõtmist koostatakse riigi eriplaneeringu detailne lahendus, millega määratakse kavandatava ehitise ehitusõigus ning lahendatakse muud käesoleva seaduse § 126 lõikes 1 nimetatud asjakohased ülesanded.”;

23) paragrahvi 44 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1–3 nimetatud isikud ja asutused teatavad riigi eriplaneeringu koostamise korraldajale neile käesolevas seaduses ettenähtud teadete edastamise viisi ja selleks vajalikud kontaktandmed. Kui isikud või asutused teadete edastamise viisi ei teata, edastab riigi eriplaneeringu koostamise korraldaja käesolevas seaduses nimetatud teated posti teel või elektrooniliselt. Kui teated edastatakse posti teel, võib need kätte toimetada lihtkirjaga, tähtkirjaga või väljastusteatega tähtkirjaga.”;

24) paragrahvi 44 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Korteriomanditeks jagatud kinnisomandi puhul loetakse käesolevas seaduses nimetatud teated kinnisasja omanikule edastatuks ka juhul, kui teade on edastatud korteriühistule. Korteriühistu juhatus on kohustatud edastama saadud teate kõigile korteriomanikele.”;

25) paragrahvid 45–47 tunnistatakse kehtetuks;

26) paragrahvi 53 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Planeeringu koostamise korraldaja esitab käesoleva paragrahvi lõike 4 alusel muudatuste riigi eriplaneeringusse kandmisel muudetud riigi eriplaneeringu kohta käesoleva seaduse § 41 lõikes 6 nimetatud muudetud andmed planeeringute andmekogusse 14 päeva jooksul muudatuste kandmisest arvates.”;

27) paragrahvi 53 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Riigi eriplaneeringu kehtestamisest teatamisel tuleb anda lühikokkuvõte riigi eriplaneeringu sisu kohta, sealhulgas selle kohta, milliseks võivad kujuneda riigi eriplaneeringu elluviimisega eeldatavalt kaasneda võivad majanduslikud, sotsiaalsed ja kultuurilised mõjud ning mõju looduskeskkonnale.”;

28) paragrahvi 53 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

„(8) Planeeringu koostamise korraldaja esitab kehtestatud riigi eriplaneeringu kohta käesoleva seaduse § 41 lõikes 6 nimetatud andmed planeeringute andmekogusse 14 päeva jooksul riigi eriplaneeringu kehtestamisest arvates.”;

29) paragrahvi 57 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1–3 nimetatud isikud ja asutused teatavad maakonnaplaneeringu koostamise korraldajale neile käesolevas seaduses ettenähtud teadete edastamise viisi ja selleks vajalikud kontaktandmed. Kui isikud või asutused teadete edastamise viisi ei teata, edastab maakonnaplaneeringu koostamise korraldaja käesolevas seaduses nimetatud teated posti teel või elektrooniliselt. Kui teated edastatakse posti teel, võib need kätte toimetada lihtkirjaga, tähtkirjaga või väljastusteatega tähtkirjaga.”;

30) paragrahvi 58 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

„(8) Maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmisest ja selle põhjustest teavitatakse, lähtudes käesoleva paragrahvi lõigetes 5–7 sätestatud nõuetest.”;

31) paragrahv 60 tunnistatakse kehtetuks;

32) paragrahvi 71 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Planeeringu koostamise korraldaja esitab kehtestatud maakonnaplaneeringu kohta käesoleva seaduse § 41 lõikes 6 nimetatud andmed planeeringute andmekogusse 14 päeva jooksul maakonnaplaneeringu kehtestamisest arvates.”;

33) paragrahvi 73 täiendatakse lõikega 32 järgmises sõnastuses:

„(32) Planeeringu koostamise korraldaja esitab käesoleva paragrahvi lõigete 2–31 alusel muudatuste maakonnaplaneeringusse kandmisel muudetud maakonnaplaneeringu kohta käesoleva seaduse § 41 lõikes 6 nimetatud muudetud andmed planeeringute andmekogusse 14 päeva jooksul muudatuste kandmisest arvates.”;

34) paragrahvi 75 lõike 1 punktid 10 ja 11 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„10) rohevõrgustiku asukoha ja toimimist tagavate tingimuste täpsustamine ning nendest tekkivate kitsenduste määramine;
11) kallasrajale avaliku juurdepääsu tingimuste määramine ja ülekaaluka huvi korral kallasraja sulgemise otsustamine ning sellest möödapääsu võimaldamine vastavalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduses ettenähtule;”;

35) paragrahvi 75 lõiget 1 täiendatakse punktiga 231 järgmises sõnastuses:

„231) kuritegevuse riske vähendavate tingimuste määramine;”;

36) paragrahvi 76 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1–3 nimetatud isikud ja asutused teatavad üldplaneeringu koostamise korraldajale neile käesolevas seaduses ettenähtud teadete edastamise viisi ja selleks vajalikud kontaktandmed. Kui isikud või asutused teadete edastamise viisi ei teata, edastab üldplaneeringu koostamise korraldaja käesolevas seaduses nimetatud teated posti teel või elektrooniliselt. Kui teated edastatakse posti teel, võib need kätte toimetada lihtkirjaga, tähtkirjaga või väljastusteatega tähtkirjaga.”;

37) paragrahvi 76 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Korteriomanditeks jagatud kinnisomandi puhul loetakse käesolevas seaduses nimetatud teated kinnisasja omanikule edastatuks ka juhul, kui teade on edastatud korteriühistule. Korteriühistu juhatus on kohustatud edastama saadud teate kõigile korteriomanikele.”;

38) paragrahvi 77 täiendatakse lõikega 71 järgmises sõnastuses:

„(71) Üldplaneeringu teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmisest ja selle põhjustest teavitatakse, lähtudes käesoleva paragrahvi lõigetes 5–7 sätestatud nõuetest.”;

39) paragrahv 80 tunnistatakse kehtetuks;

40) paragrahvi 91 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Teate üldplaneeringu kehtestamise kohta saadab planeeringu koostamise korraldaja valdkonna eest vastutavale ministrile ja maakatastri pidajale 14 päeva jooksul üldplaneeringu kehtestamise päevast arvates.”;

41) paragrahvi 91 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Planeeringu koostamise korraldaja esitab kehtestatud üldplaneeringu kohta käesoleva seaduse § 41 lõikes 6 nimetatud andmed planeeringute andmekogusse 14 päeva jooksul üldplaneeringu kehtestamisest arvates.”;

42) paragrahvi 91 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Maakonnaplaneeringu koostamise korraldaja esitab käesoleva paragrahvi lõike 6 alusel muudatuste maakonnaplaneeringusse kandmisel muudetud maakonnaplaneeringu kohta käesoleva seaduse § 41 lõikes 6 nimetatud muudetud andmed planeeringute andmekogusse 14 päeva jooksul muudatuste kandmisest arvates.”;

43) paragrahvi 93 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Planeeringu koostamise korraldaja esitab käesoleva paragrahvi lõigete 2–4 alusel muudatuste üldplaneeringusse kandmisel muudetud üldplaneeringu kohta käesoleva seaduse § 41 lõikes 6 nimetatud muudetud andmed planeeringute andmekogusse 14 päeva jooksul muudatuste kandmisest arvates.”;

44) paragrahvi 95 täiendatakse lõikega 81 järgmises sõnastuses:

„(81) Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringuga võib teha ettepaneku maakonnaplaneeringu muutmiseks.”;

45) paragrahvi 96 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Planeeringu koostamise korraldaja teavitab olulise ruumilise mõjuga ehitiste nimekirja kohase tuulepargi rajamiseks kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu algatamise taotluse saamisel avalikkust esitatud taotluse sisust ja võimalusest esitada samasisuline taotlus, kui võib eeldada mitme isiku huvi taotluse menetlemise vastu. Teade avaldatakse valla- või linnalehes, samuti maakonnalehes või üleriigilise levikuga ajalehes, mille on kohaliku omavalitsuse üksus määranud valla või linna ametlike teadete avaldamise kohaks, ning planeeringu koostamise korraldaja veebilehel. Täiendava taotluse võib esitada 30 päeva jooksul teate avaldamisest arvates.”;

46) paragrahvi 99 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1–3 nimetatud isikud ja asutused teatavad kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu koostamise korraldajale neile käesolevas seaduses ettenähtud teadete edastamise viisi ja selleks vajalikud kontaktandmed. Kui isikud või asutused teadete edastamise viisi ei teata, edastab kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu koostamise korraldaja käesolevas seaduses nimetatud teated posti teel või elektrooniliselt. Kui teated edastatakse posti teel, võib need kätte toimetada lihtkirjaga, tähtkirjaga või väljastusteatega tähtkirjaga.”;

47) paragrahvi 99 täiendatakse lõigetega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

„(5) Korteriomanditeks jagatud kinnisomandi puhul loetakse käesolevas seaduses nimetatud teated kinnisasja omanikule edastatuks ka juhul, kui teade on edastatud korteriühistule. Korteriühistu juhatus on kohustatud edastama saadud teate kõigile korteriomanikele.

(6) Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku tegemise vältel avalikustatakse planeering koos olulisemate lisade, eelkõige uuringute, kooskõlastuste, arvamuste ja muu ajakohase teabega kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu koostamise korraldaja veebilehel.”;

48) paragrahvi 101 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Avaliku väljapaneku käigus kirjalikult arvamust avaldanud isik võib loobuda oma arvamusest, teatades sellest kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu koostamise korraldajale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.”;

49) paragrahvi 104 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruanne peab sisaldama keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 40 lõigetes 4 ja 42 nimetatud teavet.”;

50) paragrahvi 104 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

51) paragrahvi 111 lõike 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Pärast asukoha eelvaliku otsuse vastuvõtmist koostatakse kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu detailne lahendus, millega määratakse kavandatava ehitise ehitusõigus ning lahendatakse muud käesoleva seaduse § 126 lõikes 1 nimetatud asjakohased ülesanded.”;

52) paragrahvi 112 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1–3 nimetatud isikud ja asutused teatavad kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu koostamise korraldajale neile käesolevas seaduses ettenähtud teadete edastamise viisi ja selleks vajalikud kontaktandmed. Kui isikud või asutused teadete edastamise viisi ei teata, edastab kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu koostamise korraldaja käesolevas seaduses nimetatud teated posti teel või elektrooniliselt. Kui teated edastatakse posti teel, võib need kätte toimetada lihtkirjaga, tähtkirjaga või väljastusteatega tähtkirjaga.”;

53) paragrahvi 118 lõige 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(9) Käesoleva seaduse § 120 lõikes 3 nimetatud juhul uue avaliku väljapaneku korraldamisel võib avalikul väljapanekul esitada arvamusi vaid kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu muudatuste kohta, mis on põhilahenduse muutmiseks planeeringusse tehtud pärast planeeringu eelmise avaliku väljapaneku korraldamist.”;

54) paragrahvi 122 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Teate kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu kehtestamise kohta saadab planeeringu koostamise korraldaja valdkonna eest vastutavale ministrile ja maakatastri pidajale 14 päeva jooksul planeeringu kehtestamise päevast arvates.”;

55) paragrahvi 122 täiendatakse lõikega 71 järgmises sõnastuses:

„(71) Planeeringu koostamise korraldaja esitab kehtestatud kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu kohta käesoleva seaduse § 41 lõikes 6 nimetatud andmed planeeringute andmekogusse 14 päeva jooksul kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu kehtestamisest arvates.”;

56) paragrahvi 122 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Maakonnaplaneeringu koostamise korraldaja esitab käesoleva paragrahvi lõike 10 alusel muudatuste maakonnaplaneeringusse kandmisel muudetud maakonnaplaneeringu kohta käesoleva seaduse § 41 lõikes 6 nimetatud muudetud andmed planeeringute andmekogusse 14 päeva jooksul muudatuste kandmisest arvates.”;

57) paragrahvi 124 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Käesoleva seaduse § 125 lõike 1 punktis 4 ja §-s 142 nimetatud detailplaneeringu ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lõike 2 punktis 4 nimetatud detailplaneeringu koostamisel tuleb anda eelhinnang ja kaaluda keskkonnamõju strateegilist hindamist, lähtudes sama seaduse § 33 lõigetes 4 ja 5 sätestatud kriteeriumidest ning § 33 lõike 6 kohaste asjaomaste asutuste seisukohtadest.”;

58) paragrahvi 125 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Hoone laiendamine üle 33 protsendi on lubatud proportsionaalselt maa alla ja maa peale, lähtudes laiendatava hoone esialgu kavandatud maa-alusest ja maapealsest mahust. Hoone mahu arvutamisel lähtutakse ehitisregistrisse kantud andmetest.”;

59) paragrahvi 126 lõiget 1 täiendatakse punktiga 101 järgmises sõnastuses:

„101) kallasraja puudumise korral vähima vajaliku teeninduspiirkonna määramine;”;

60) paragrahvi 127 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1–3 nimetatud isikud ja asutused teatavad detailplaneeringu koostamise korraldajale neile käesolevas seaduses ettenähtud teadete edastamise viisi ja selleks vajalikud kontaktandmed. Kui isikud või asutused teadete edastamise viisi ei teata, edastab detailplaneeringu koostamise korraldaja käesolevas seaduses nimetatud teated posti teel või elektrooniliselt. Kui teated edastatakse posti teel, võib need kätte toimetada lihtkirjaga, tähtkirjaga või väljastusteatega tähtkirjaga.”;

61) paragrahvi 127 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Korteriomanditeks jagatud kinnisomandi puhul loetakse käesolevas seaduses nimetatud teated kinnisasja omanikule edastatuks ka juhul, kui teade on edastatud korteriühistule. Korteriühistu juhatus on kohustatud edastama saadud teate kõigile korteriomanikele.”;

62) paragrahvi 128 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 1 sätestatut ei kohaldata juhul, kui detailplaneering algatatakse käesoleva seaduse §-s 142 sätestatud alusel üldplaneeringut muutva detailplaneeringuna.”;

63) paragrahvi 128 täiendatakse lõikega 81 järgmises sõnastuses:

„(81) Käesoleva seaduse § 124 lõikes 6 ja § 142 lõikes 6 nimetatud detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmisest ja selle põhjustest teavitatakse, lähtudes käesoleva paragrahvi lõigetes 6–8 sätestatud nõuetest.”;

64) paragrahvi 130 lõike 3 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Taotletud planeeringuala muutmine on lubatud planeerimisalase tegevuse korraldaja ja huvitatud isiku kokkuleppel.”;

65) paragrahvi 131 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Planeeringu koostamise korraldaja võib detailplaneeringust huvitatud isikuga sõlmida halduslepingu, millega huvitatud isik võtab kohustuse käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud detailplaneeringukohaste ja planeeringulahenduse elluviimiseks otseselt vajalike ning sellega funktsionaalselt seotud rajatiste väljaehitamiseks või väljaehitamisega seotud kulude täielikuks või osaliseks kandmiseks. Haldusleping avalikustatakse kohaliku omavalitsuse veebilehel.”;

66) paragrahvi 131 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Detailplaneeringu koostamisest huvitatud isikute võrdse kohtlemise ning rajatiste väljaehitamiseks kantavate kulude ja planeeringuga kavandatu omavahelise proportsionaalsuse tagamiseks kehtestab kohaliku omavalitsuse üksus käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud rajatiste väljaehitamiseks ja väljaehitamisega seotud kulude kandmises kokkuleppimiseks korra, milles määratakse vähemalt:
1) millistel juhtudel võib nõuda rajatiste väljaehitamist;
2) millistel juhtudel võib nõuda rajatiste väljaehitamisega seotud kulude täielikku ja millal osalist kandmist;
3) rajatiste väljaehitamise rahastamisega seotud kulude tasumise kord ja tähtajad;
4) rajatiste väljaehitamise rahastamisega seotud kulude arvutamise kord.”;

67) paragrahvi 139 lõike 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Detailplaneeringu kehtestab kohaliku omavalitsuse üksus.”;

68) paragrahvi 139 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Teate detailplaneeringu kehtestamise kohta saadab planeeringu koostamise korraldaja valdkonna eest vastutavale ministrile ja maakatastri pidajale 14 päeva jooksul planeeringu kehtestamise päevast arvates.”;

69) paragrahvi 139 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Planeeringu koostamise korraldaja esitab kehtestatud detailplaneeringu kohta käesoleva seaduse § 41 lõikes 6 nimetatud andmed planeeringute andmekogusse 14 päeva jooksul detailplaneeringu kehtestamisest arvates.”;

70) paragrahvi 140 lõikest 5 jäetakse välja sõna „osalisest”;

71) paragrahvi 140 täiendatakse lõikega 10 järgmises sõnastuses:

„(10) Planeeringu koostamise korraldaja esitab käesoleva paragrahvi lõike 9 alusel muudatuste detailplaneeringusse kandmisel muudetud detailplaneeringu kohta käesoleva seaduse § 41 lõikes 6 nimetatud muudetud andmed planeeringute andmekogusse 14 päeva jooksul muudatuste kandmisest arvates.”;

72) paragrahvi 142 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

„(9) Planeeringu koostamise korraldaja esitab käesoleva paragrahvi lõike 8 alusel muudatuste üldplaneeringusse kandmisel muudetud üldplaneeringu kohta käesoleva seaduse § 41 lõikes 6 nimetatud muudetud andmed planeeringute andmekogusse 14 päeva jooksul muudatuste kandmisest arvates.”.

§ 2.  Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse muutmine

Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lõikes 11 asendatakse sõna „kolme” sõnadega „nelja ja poole”.

§ 3.  Ehitusseadustiku muutmine

Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena tuleb korraldada käesoleva seadustiku §-s 27 ja planeerimisseaduse § 125 lõikes 5 nimetatud juhul.”.

§ 4.  Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse muutmine

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui maakonnaplaneering on koostatud enne käesoleva seaduse jõustumist kehtinud planeerimisseaduse alusel ja selles on määratud ehitise asukoht või tehtud ehitise asukoha eelvalik või asukohavalik enne käesoleva seaduse jõustumist kehtinud planeerimisseaduse §-de 7, 292 ja 34 alusel, võib selle maakonnaplaneeringu alusel koostada planeerimisseaduses ettenähtud riigi eriplaneeringu, alustades detailsema lahenduse menetlusest.”;

2) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud juhul asukoha valikut sisaldava maakonnaplaneeringu keskkonnamõju hindamise strateegilise hindamise aruanne ei sisalda piisavalt lähteandmeid detailse lahenduse keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande koostamiseks, tuleb detailse lahenduse keskkonnamõju strateegiliseks hindamiseks koostada keskkonnamõju strateegilise hindamise programm.”;

3) paragrahvi 10 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui üldplaneering on koostatud enne käesoleva seaduse jõustumist kehtinud planeerimisseaduse alusel ja selles on määratud ehitise asukoht või tehtud ehitise asukoha eelvalik või asukohavalik enne käesoleva seaduse jõustumist kehtinud planeerimisseaduse §-de 8, 292 ja 34 alusel, võib ehitise asukoha valiku või üldplaneeringu teema- või osaplaneeringu põhjal koostada planeerimisseaduses ettenähtud kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu, alustades detailsema lahenduse menetlusest.”;

4) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud juhul asukoha valikut sisaldava üldplaneeringu keskkonnamõju hindamise strateegilise hindamise aruanne ei sisalda piisavalt lähteandmeid detailse lahenduse keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande koostamiseks, tuleb keskkonnamõju strateegiliseks hindamiseks koostada keskkonnamõju strateegilise hindamise programm.”;

5) seadust täiendatakse §-ga 305 järgmises sõnastuses:

§ 305. Planeerimisseaduse § 131 lõike 21 rakendamine

Planeerimisseaduse § 131 lõikes 21 nimetatud korra kehtestab kohaliku omavalitsuse üksus hiljemalt 2022. aasta 1. novembril.”.

§ 5.  Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmine

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 15 lõike 8 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Litsentsi kehtivust pikendatakse, kui taotleja on litsentsi kehtivusaja jooksul vähemalt neljal korral juhteksperdina osalenud keskkonnamõju hindamises või detailplaneeringu või riigi või kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu detailse lahenduse keskkonnamõju strateegilises hindamises.”;

2) paragrahvi 261 lõiked 5 ja 6 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Keskkonnamõju hindamise algatamise taotlus peab sisaldama kogu arendajal olemas olevat teavet kavandatava tegevuse kohta, sealhulgas selle kehtivale planeeringule vastavuse kohta.

(6) Kui otsustajale olemasoleva teabe kohaselt on kavandatav tegevus ilmselgelt perspektiivitu, sealhulgas ei ole kooskõlas selle asukohaga seotud kitsenduste või kehtiva planeeringuga, tagastab otsustaja keskkonnamõju hindamise algatamise taotluse.”;

3) paragrahvi 261 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud keskkonnamõju hindamine ei asenda seaduses ettenähtud tegevuslube ega planeeringuid, mis on vajalikud kavandatavaks tegevuseks.”;

4) paragrahvi 33 lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) koostatakse detailplaneering planeerimisseaduse § 142 lõike 1 punktides 1–3 sätestatud juhul;”;

5) paragrahvi 34 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Riigi ja kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu detailse lahenduse ning detailplaneeringu elluviimisega kaasnevat keskkonnamõju võib hinnata või selle hindamist juhtida käesoleva seaduse § 14 lõike 1 kohane juhtekspert.”;

6) paragrahvi 36 lõike 2 punkt 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„9) kirjeldab käesoleva seaduse § 361 kohaseid asjaomaste asutuste või planeerimisseaduse § 18 lõikes 1, § 35 lõikes 1, § 61 lõikes 1, § 81 lõikes 1 ja § 103 lõikes 1 nimetatud isikute ja asutuste esitatud seisukohti.”;

7) paragrahvi 40 täiendatakse lõigetega 41 ja 42 järgmises sõnastuses:

„(41) Riigi ja kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku koostamisel koostatakse keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruanne, mis on keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande koostamise alus.

(42) Keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruanne peab lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatule sisaldama lähteandmeid riigi ja kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande koostamiseks.”.

§ 6.  Seaduse jõustumine

Käesoleva seaduse § 1 punktid 4, 11, 26, 28, 32, 33, 40–43, 54–56, 58, 68, 69, 71 ja 72 jõustuvad 2022. aasta 1. novembril.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json