Teksti suurus:

Lootsitasu määrad ja maksmise kord

Väljaandja:Kliimaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.01.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2024
Avaldamismärge:RT I, 03.01.2024, 2

Lootsitasu määrad ja maksmise kord

Vastu võetud 22.06.2023 nr 38
RT I, 28.06.2023, 7
jõustumine 01.07.2023

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.12.2023RT I, 03.01.2024, 106.01.2024, osaliselt 1. juulil 2024. a.

Määrus kehtestatakse meresõiduohutuse seaduse § 68 lõike 27 alusel.

§ 1.  Määruse kohaldamisala

  (1) Määrusega kehtestatakse riigieelarvesse laekuvate lootsitasude määrad ja maksmise kord lootsiteenuse eest, mida osutab Riigilaevastik.

  (2) Määruse tähenduses on lootsitasu meresõiduohutuse seaduse:
  1) paragrahvi 68 lõikes 22 nimetatud lootsitasu lootsimisel sadama akvatooriumil;
  2) paragrahvi 68 lõikes 23 nimetatud lootsitasu lootsimisel väljaspool sadama akvatooriumi;
  3) paragrahvi 68 lõikes 24 nimetatud lisatasu;
  4) paragrahvi 68 lõikes 25 nimetatud tasu;
  5) paragrahvi 68 lõikes 26 nimetatud erisustest lähtudes arvestatud lootsitasu.

§ 2.  Lootsitasu määrad lootsimisel väljaspool sadama akvatooriumi

  (1) Lootsitasu määrad lootsimisel väljaspool sadama akvatooriumi on kehtestatud määruse lisas.

  (2) Lootsimisel väljaspool sadama akvatooriumi arvestatakse lootsitasu lootsitava laeva kogumahutavuse ja lootsimisel läbitud meremiilide arvu järgi.

§ 3.  Erisus lootsitasu arvestamisel avamerelootsimisel

  (1) Lootsimisel väljaspool kohustusliku lootsimise ala (edaspidi avamerelootsimine) on lootsitasu põhitasu määrad ühe meremiili kohta järgmised:
  1) laev kogumahutavusega kuni 50 000 – 16 eurot lootsimisel Ristna meridiaanist ida poole ja 15 eurot lootsimisel Ristna meridiaanist lääne poole;
[RT I, 03.01.2024, 1 - jõust. 06.01.2024]
  2) laev kogumahutavusega 50 001 ja enam – 20 eurot lootsimisel Ristna meridiaanist ida poole ja 16 eurot lootsimisel Ristna meridiaanist lääne poole.
[RT I, 03.01.2024, 1 - jõust. 06.01.2024]

  (2) Avamerelootsimisel arvestatakse lootsitasu laeva kogumahutavuse ja lootsimisel läbitud meremiilide arvu järgi, korrutades lootsimisel läbitud meremiilide arvu lõikes 1 sätestatud lootsitasu määraga.

§ 4.  Erisus lootsitasu arvestamisel lootsimisel Väinameres

  (1) Laeva lootsimisel läbi Väinamere sadamat külastamata on lootsitasu määrad ühes suunas lootsimisel järgmised:
  1) laev kogumahutavusega kuni 1500 – 520 eurot;
  2) laev kogumahutavusega 1500 kuni 2999 – 731 eurot;
  3) laev kogumahutavusega üle 3000 – 1054 eurot.

  (2) Kui laeva lootsimisel läbi Väinamere sadamat külastamata läbitakse vähem kui 25 meremiili, kohaldatakse § 2 lõikes 1 nimetatud lootsitasu määra.

§ 5.  Lootsitasu määrad lootsimisel sadama akvatooriumil

  (1) Lootsitasu määrad lootsimisel sadama akvatooriumil on kehtestatud määruse lisas.

  (2) Lootsimisel sadama akvatooriumil arvestatakse lootsitasu laeva kogumahutavuse järgi.

§ 6.  Erisus lootsitasu arvestamisel lootsimisel õhtusel või öisel ajal, puhkepäeval või riigipühal

  (1) Lootsimisel tööpäeval ajavahemikus kella 18.00–06.00 või puhkepäeval korrutatakse olenevalt lootsimise alast § 2, 3, 4 või 5 kohaselt arvestatud lootsitasu läbi kordajaga 1,25 ja riigipühal kordajaga 1,5.

  (2) Lõikes 1 nimetatud koefitsiente rakendatakse juhul, kui lootsimine algab lõikes 1 nimetatud ajavahemikus või päeval.

§ 7.  Erisus lootsitasu arvestamisel mehitamata ujuvobjekti lootsimisel

  (1) Määruse tähenduses on mehitamata ujuvobjektiks mehitamata veesõiduk, veesõiduk, mille käiturid ei tööta, teisaldatav ujuvvahend ja veesõidukiks mitteolev ujuvobjekt.

  (2) Mehitamata ujuvobjekti lootsimisel puksiirkoosseisus lähtutakse lootsitasu arvestamisel olenevalt lootsimise alast §-s 2, 3, 4 või 5 sätestatust.

  (3) Kui veesõidukiks mitteoleva ujuvobjekti kogumahutavust ei ole määratud, lähtutakse lootsitasu arvestamisel ujuvobjekti kogukaalust, mis võrdsustatakse kogumahutavusega.

  (4) Kui loots juhendab puksiirkoosseisu moodustamist ja tööd mehitamata veesõiduki või teisaldatava ujuvvahendi pardalt, millel puudub kapten või kaptenit asendav meeskonnaliige, või veesõidukiks mitteolevalt ujuvobjektilt, lisandub lõikes 2 nimetatud lootsitasule ajatasu 300 eurot iga alustatud tunni eest.

§ 8.  Erijuhtumi lisatasu

  (1) Laeva lootsimisel dokkimise, deviatsiooni määramise, päästetööde või käigukatsetuse korral lähtutakse lootsitasu arvestamisel olenevalt lootsimise alast §-s 2, 3, 4 või 5 sätestatust.

  (2) Lõikes 1 nimetatud lootsitasule lisandub ajatasu 300 eurot iga alustatud tunni eest.

§ 9.  Ooteaja lisatasu

  (1) Kui lootsimine katkeb ekspluatatsiooniliste varude (kütus, vesi, proviant) täiendamise või lootsitava laeva tehnilise rikke tõttu või mõnel muul lootsist sõltumata põhjusel, lisandub olenevalt lootsimise alast § 2, 3, 4 või 5 kohaselt arvestatud lootsitasule kuni lootsimise katkestuse lõpuni ooteaja lisatasu 300 eurot iga alustatud tunni eest.

  (2) Kui lootsil ei ole lootsimise sihtkohas võimalik temast sõltumata põhjusel 30 minuti jooksul laevalt ohutult lahkuda, lisandub olenevalt lootsimise alast § 2, 3, 4 või 5 kohaselt arvestatud lootsitasule kuni lootsi laevalt lahkumiseni ooteaja lisatasu 300 eurot iga alustatud tunni eest.

§ 10.  Lisatasu laeva lootsimisel rohkem kui ühe lootsiga

  Kui laeva lootsitakse rohkem kui ühe lootsiga, on olenevalt lootsimise alast § 2, 3, 4 või 5 kohaselt arvestatud lootsitasu iga lisanduva lootsi eest 30 protsenti suurem.

§ 11.  Valeväljakutse lisatasu

  (1) Meresõiduohutuse seaduse § 55 lõike 2 alusel kehtestatud õigusakti kohase valeväljakutse korral on valeväljakutse lisatasu 750 eurot.

  (2) Valeväljakutse tasu tuleb maksta ka juhul, kui enne lootsimise alustamist või lootsimise alustamisel selgub, et laev on meresõiduohutuse seaduse § 57 lõike 1 punkti 3 kohaselt kohustusliku lootsimise alas lootsimisest vabastatud.

§ 12.  Lootsitellimuse muutmise ja tühistamise tasu

  (1) [Kehtetu - RT I, 03.01.2024, 1 - jõust. 06.01.2024]

  (2) Lootsitellimuse muutmine või tühistamine vähem kui kaks tundi enne lootsitellimuses märgitud laeva saabumise või väljumise aega loetakse valeväljakutseks ja kohaldatakse §-s 11 nimetatud valeväljakutse lisatasu.
[RT I, 03.01.2024, 1 - jõust. 06.01.2024]

§ 13.  Lootsitasu maksmine

  (1) Riigilaevastik esitab reederile või tema nimel tegutsevale laevaagendile tasumisele kuuluva lootsitasu kohta makseteatise. Makseteatis koostatakse lootsikviitungi andmete põhjal.

  (2) Makseteatisel näidatakse:
  1) makseteatise koostaja ees- ja perekonnanimi ning ametinimetus;
  2) makseteatise koostamise kuupäev;
  3) maksja nimi ja aadress;
  4) lootsikviitungi number ja kuupäev;
  5) lootsitud laeva nimi;
  6) tasumisele kuuluva lootsitasu suurus;
  7) makseteatise õiguslik ja faktiline alus;
  8) maksetähtpäev;
  9) hoiatus viivise maksmise kohustuse ja sundtäitmise rakendamise kohta, kui lootsitasu jäetakse tähtajaks tasumata.

  (3) Riigilaevastik esitab reederile või või tema nimel tegutsevale laevaagendile makseteatise 30 päeva jooksul lootsiteenuse osutamisest arvates.

  (4) Riigilaevastik võib esitada reederile või või tema nimel tegutsevale laevaagendile ühe makseteatise mitme lootsimise kohta.

  (5) Lootsitasu tasumise tähtaeg on 30 päeva makseteatise saamisest arvates.

§ 14.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2023. a.

Lisa Lootsitasu määrad lootsimisel sadama akvatooriumil ja väljaspool sadama akvatooriumi

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json