Teksti suurus:

Põllumajandusministri 18. aprilli 2006. a määruse nr 47 „Dekoratiivkultuuride paljundusmaterjali tootmise ja turustamise nõuded” muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.02.2012
Avaldamismärge:RT I, 03.02.2012, 2

Põllumajandusministri 18. aprilli 2006. a määruse nr 47 „Dekoratiivkultuuride paljundusmaterjali tootmise ja turustamise nõuded” muutmine

Vastu võetud 01.02.2012 nr 12

Määrus kehtestatakse „Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse” § 4 lõike 3, § 34 lõike 3, § 64 lõike 5, § 65 lõigete 4 ja 7, § 76 lõike 4, § 101 lõike 4 ning § 104 lõike 4 alusel.

Põllumajandusministri 18. aprilli 2006. a määrust nr 47 „Dekoratiivkultuuride paljundusmaterjali tootmise ja turustamise nõuded” (RTL 2006, 35, 617; 2009, 93, 1348) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõigetega 3–5 järgmises sõnastuses:

„(3) Dekoratiivkultuuride paljundusmaterjali tootmise ja turustamise suhtes kohaldatakse ka „Taimekaitseseaduses” sätestatud nõudeid.

(4) Määruse nõudeid kohaldatakse „Taimekaitseseaduse” § 31 lõike 1 punktis 2 ja lõikes 2 nimetatud paljundusmaterjaliga tegeleva taimetervise registrisse kantud tarnija suhtes.

(5) Määruse nõudeid ei kohaldata paljundusmaterjali suhtes, millest saadavad tooted ei ole ette nähtud dekoratiivseks kasutamiseks ja mille suhtes kohaldatakse paljundusmaterjali turustamist käsitlevate muude õigusaktide nõudeid.”;

2) paragrahvi 2 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Määruse tähenduses on dekoratiivkultuuri paljundusmaterjal (edaspidi paljundusmaterjal) taimne materjal, mis on ette nähtud dekoratiivkultuuri perekondade ja liikide ning nende hübriidide paljundamiseks või turustamisotstarbeliseks tootmiseks.”;

3) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Määruse tähenduses on paljundusmaterjali partii sama päritolu ja koostisega sama liiki ja sorti paljundusmaterjali kogus.”;

4) paragrahvi 4 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Paljundusmaterjali tootmise nõuetekohasuse ja turustatava nõuetekohase paljundusmaterjali tagamiseks määrab tarnija tulenevalt tootmismeetodist kindlaks tootmise olulised kriitilised punktid ja nendes rakendatavad meetmed, dokumenteerib need ja tagab nende meetmete rakendamise (edaspidi enesekontrollisüsteem).

(2) Kriitiliste punktidena käsitatakse eelkõige järgmisi tegevusi:
1) paljundusmaterjali toomine ettevõttesse ja tema kvaliteedi, sealhulgas taimetervisliku seisundi hindamine;
2) paljundusmaterjali külvamine, paljundamine, pikeerimine, istutamine ja ümberistutamine;
3) paljundusmaterjali kasvatamine, arvestades kasutatavat tehnoloogiat;
4) paljundusmaterjali koristamine;
5) paljundusmaterjali kontrollimisel taimekahjustaja esinemise tuvastamiseks meetmete kohaldamine;
6) paljundusmaterjali töötlemine, pakendamine, ladustamine ja vedu.

(3) Enesekontrolliplaan peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
1) ettevõtja nimi ja kontaktandmed;
2) tootmise eest vastutava isiku nimi ja kontaktandmed;
3) taimetervise registri registrikande number;
4) andmed paljundamise algmaterjali, sealhulgas selle ettevõttesse toomise ja päritolu kohta;
5) andmed kasvatatava paljundusmaterjali kohta liikide, sortide ja partiide kaupa koos andmetega tootmiseks kasutatava maatüki kohta, lähtudes põlluraamatust või maakasutuskavast ja hoone või rajatise kasutuskavast;
6) andmed ladustatud ja turustatud paljundusmaterjali kohta partiide kaupa;
7) andmed tehtud vaatluste ja kontrollide, sealhulgas proovide võtmiste ja nende tulemuste kohta;
8) ettevõttesse taimekahjustaja sissetoomise vältimiseks ja leviku takistamiseks rakendatud meetmete ja tõrjeabinõude kirjeldus ning nende rakendamise tulemused;
9) taimekahjustajast vabanemiseks rakendatud meetmete kirjeldus ja nende rakendamise tulemused, sealhulgas andmed kahjustatud taimede hävitamise ja nende koguse kohta ning hävitamisviisi kirjeldus.

(4) Tarnija säilitab andmeid kriitiliste punktide kontrolli ja rakendatud meetmete tulemuste kohta ning andmeid ja dokumente ostetud, imporditud, toodetud, ladustatud ja turustatud paljundusmaterjali kohta paberkandjal või elektrooniliselt vähemalt kolm aastat.”;

5) paragrahvi 7 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Turustatav paljundusmaterjal peab vastama §-s 6 sätestatud kvaliteedinõuetele.

(2) Turustatavat paljundusmaterjali hoitakse partiina. Erinevaid partiisid peab olema võimalik eristada ja kindlaks teha. Erineva päritoluga paljundusmaterjali partiide ühendamise korral säilitab tarnija andmeid partii koostise ja partii erinevate osade päritolu kohta.

(3) Lõiget 2 ei kohaldata jaemüügi korras lõpptarbijale turustatava paljundusmaterjali suhtes.

(4) Tarnija väljastab tarnija dokumendi paljundusmaterjali partii või üksikistiku kohta, mis turustatakse isikule, kes tegeleb paljundusmaterjali tootmisega, ja tarnijale, kes tegeleb paljundusmaterjali turustamisega.

(5) Tarnija varustab lõpptarbijale jaemüügi korras turustatava paljundusmaterjali partii või üksikistiku tootekirjeldusega, millele märgitakse paljundusmaterjali taimeliigi nimi eesti ja ladina keeles, sordinimi, päritolumaa ja tarnija nimi.

(6) Tarnija dokument on ühekordselt kasutatav, see täidetakse eesti keeles ja vajaduse korral muus Euroopa Liidu ametlikus keeles. Tarnija dokumendile märgitakse järgmised andmed:
1) sõnad „EL kvaliteet”;
2) liikmesriigi nimi või selle lühend;
3) järelevalveasutuse nimi või selle lühend;
4) tarnija registrikande number taimetervise registris;
5) tarnija nimi;
6) partii number või muu partiid identifitseeriv tunnus;
7) tarnija dokumendi väljastamise kuupäev;
8) paljundusmaterjali taimeliigi botaaniline nimi ladina keeles;
9) sordinimi või taimerühma nimi;
10) pookealuse kasutamise korral pookealuse sordinimi, märgistus või pookealuse taimeliigi nimi, kui pookealus on teisest taimeliigist;
11) partiid moodustavate taimede arv;
12) ühendusevälisest riigist Eestisse toimetatava paljundusmaterjali puhul tootjariigi nimi.

(7) Tarnija dokumendile ja tootekirjeldusele märgitakse sordinimi üksnes juhul, kui paljundusmaterjali sort on tuntud, kaitse alla võetud, kantud riiklikku sordiregistrisse või „Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse” § 34 lõikes 1 nimetatud sortide nimekirja. Tarnija dokumendile taimerühma nime märkimise korral märgitakse see viisil, mis hoiab ära taimerühma nime segiajamise sordinimega.

(8) Mikropaljundatud paljundusmaterjali puhul märgitakse tarnija dokumendile või tootekirjeldusele sõna „Mikropaljundatud”.

(9) Üksnes paljundusmaterjali turustamisega tegelev tarnija koostab enesekontrolliplaani, milles kirjeldab § 4 lõike 2 punktis 6 nimetatud kriitilisi punkte ning mis sisaldab sama paragrahvi lõike 3 punktides 1–3 ja 6 loetletud andmeid.

(10) Turustatava paljundusmaterjali liigi- ja sordiehtsuse ning liigi- ja sordipuhtuse eest vastutab tarnija.”

Helir-Valdor Seeder
Minister

Ants Noot
Kantsler

/otsingu_soovitused.json