Teksti suurus:

Kaitseministri 21. mai 2013. a määruse nr 33 „Teenistusülesannete täitmise tõttu hukkumise või töövõimetuks jäämise korral ühekordse hüvitise maksmiseks taotluse esitamise, hüvitise määramise ja väljamaksmise tingimused ning kord” muutmine

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.02.2015
Avaldamismärge:RT I, 03.02.2015, 10

Kaitseministri 21. mai 2013. a määruse nr 33 „Teenistusülesannete täitmise tõttu hukkumise või töövõimetuks jäämise korral ühekordse hüvitise maksmiseks taotluse esitamise, hüvitise määramise ja väljamaksmise tingimused ning kord” muutmine

Vastu võetud 28.01.2015 nr 2

Määrus kehtestatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 197 lõike 9 alusel.

Kaitseministri 21. mai 2013. a määruses nr 33 „Teenistusülesannete täitmise tõttu hukkumise või töövõimetuks jäämise korral ühekordse hüvitise maksmiseks taotluse esitamise, hüvitise määramise ja väljamaksmise tingimused ning kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kaitseväelase ja asendusteenistuja teenistusülesannete täitmise tõttu püsivalt töövõimetuks jäämise korral ühekordse hüvitise taotlemisel teeb Kaitseministeerium otsuse 60 päeva jooksul pärast taotluse Kaitseministeeriumisse jõudmist.”;

2) paragrahv 3 tunnistatakse kehtetuks.

Sven Mikser
Minister

Mikk Marran
Kantsler

/otsingu_soovitused.json