Teksti suurus:

Teenistusülesannete täitmise tõttu hukkumise või töövõimetuks jäämise korral ühekordse hüvitise maksmiseks taotluse esitamise, hüvitise määramise ja väljamaksmise tingimused ning kord

Teenistusülesannete täitmise tõttu hukkumise või töövõimetuks jäämise korral ühekordse hüvitise maksmiseks taotluse esitamise, hüvitise määramise ja väljamaksmise tingimused ning kord - sisukord
Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.12.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.11.2023, 12

Teenistusülesannete täitmise tõttu hukkumise või töövõimetuks jäämise korral ühekordse hüvitise maksmiseks taotluse esitamise, hüvitise määramise ja väljamaksmise tingimused ning kord

Vastu võetud 21.05.2013 nr 33
RT I, 24.05.2013, 9
jõustumine 27.05.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.01.2015RT I, 03.02.2015, 1006.02.2015
31.01.2017RT I, 03.02.2017, 106.02.2017
11.10.2019RT I, 17.10.2019, 1120.10.2019
27.03.2023RT I, 29.03.2023, 2401.04.2023
28.11.2023RT I, 29.11.2023, 1102.12.2023

Määrus kehtestatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 197 lõike 9 alusel.

§ 1.   Taotluse esitamine ja läbivaatamine

  (1) Kaitseväeteenistuse seaduse § 196 lõigetes 1 ja 7 sätestatud ühekordset hüvitist saama õigustatud isikul on õigus hüvitist taotleda ühe aasta jooksul töövõimetuse määramisest või kaitseväelase või asendusteenistuja hukkumisest.

  (2) Kaitseväelase teenistusülesannete täitmise tõttu püsivalt töövõimetuks jäämise korral esitatakse ühekordse hüvitise taotlus Kaitseväele asjaomase Kaitseväe struktuuriüksuse või Kaitseliidu kaudu, lähtudes sellest, kus asus isiku sõjaväelise auastmega ametikoht.
[RT I, 29.03.2023, 24 - jõust. 01.04.2023]

  (3) Asendusteenistuja teenistusülesannete täitmise tõttu püsivalt töövõimetuks jäämise korral esitatakse ühekordse hüvitise taotlus Kaitseressursside Ametile.
[RT I, 29.03.2023, 24 - jõust. 01.04.2023]

  (4) Kaitseväelase teenistusülesannete täitmise tõttu hukkumise korral esitatakse ühekordse hüvitise taotlus Kaitseväele asjaomase Kaitseväe struktuuriüksuse või Kaitseliidu kaudu, lähtudes sellest, kus asus isiku sõjaväelise auastmega ametikoht. Taotlusele tuleb lisada dokumendid, mis tõendavad isiku õigust saada ühekordset hüvitist.
[RT I, 17.10.2019, 11 - jõust. 20.10.2019]

  (5) Asendusteenistuja teenistusülesannete täitmise tõttu hukkumise korral esitatakse ühekordse hüvitise taotlus Kaitseressursside Ametile. Taotlusele tuleb lisada dokumendid, mis tõendavad isiku õigust saada ühekordset hüvitist.
[RT I, 17.10.2019, 11 - jõust. 20.10.2019]

  (6) Ühekordse hüvitise taotlus edastatakse pärast seda, kui on kindlaks tehtud kaitseväeteenistuse seaduse § 203 lõigetes 1 ja 2 sätestatud hüvitise maksmist välistavate asjaolude esinemine või puudumine, Kaitseväe juhatajale või Kaitseressursside Ameti peadirektorile või nende volitatud isikule koos järgmiste asjakohaste dokumentidega:
  1) Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 2008. a määruse nr 75 „Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise, teatamise ja uurimise kord“ kohane tööõnnetuse või kutsehaigestumise teatis ja raport, kui need on olemas;
  2) püsiva töövõimetuse korral kaitseministri 28. märtsi 2023. a määruse nr 12 „Kaitseväe- ja asendusteenistuses teenistusülesannete täitmise tõttu saadud tervisekahjustusest põhjustatud püsiva töövõimetuse, selle ulatuse, põhjuse ja kestuse tuvastamise tingimused ja kord“ § 4 lõikes 1 sätestatud hinnang püsiva töövõimetuse tuvastamise kohta;
  3) kaitseministri 20. märtsi 2013. a määruse nr 19 „Teenistusalase tagatise saamise õiguse kindlakstegemiseks tehtava uurimise kord“ § 4 lõikes 1 sätestatud uurimise kokkuvõte.
[RT I, 29.11.2023, 11 - jõust. 02.12.2023]

  (7) Kui hukkunud kaitseväelane või asendusteenistuja on nimetanud kaitseväeteenistuse seaduse § 196 lõike 2 kohaselt füüsilise isiku või isikud, edastab sellekohast avaldust hoidev asutus selle Kaitseväe juhatajale või Kaitseressursside Ameti peadirektorile või nende volitatud isikule kaitseväeteenistuse seaduse § 196 lõike 3 alusel kehtestatud korras.
[RT I, 17.10.2019, 11 - jõust. 20.10.2019]

  (8) Kaitseväe juhatajal või Kaitseressursside Ameti peadirektoril või nende volitatud isikul on taotluse läbivaatamisel õigus küsida asjaomastelt isikutelt ja asutustelt lisateavet kaitseväeteenistuse seaduse § 14 järgi.
[RT I, 17.10.2019, 11 - jõust. 20.10.2019]

§ 2.   Hüvitise määramine

  (1) Kaitseväelase ja asendusteenistuja teenistusülesannete täitmise tõttu püsivalt töövõimetuks jäämise korral ühekordse hüvitise taotlemisel teeb Kaitseväe juhataja või Kaitseressursside Ameti peadirektor otsuse 60 päeva jooksul pärast taotluse kättesaamist.
[RT I, 29.11.2023, 11 - jõust. 02.12.2023]

  (2) Kaitseväelase ja asendusteenistuja teenistusülesannete täitmise tõttu hukkumise korral ühekordse hüvitise taotlemisel jaotatakse hüvitis kahte ossa.

  (3) Esimese osa maksmise otsuse teeb Kaitseväe juhataja või Kaitseressursside Ameti peadirektor 90 päeva jooksul pärast esimese taotluse kättesaamist, kuid mitte enne kui 150 päeva möödumisel kaitseväelase või asendusteenistuja hukkumisest.
[RT I, 29.11.2023, 11 - jõust. 02.12.2023]

  (4) Teise osa maksmise otsuse teeb Kaitseväe juhataja või Kaitseressursside Ameti peadirektor või nende volitatud isik 60 päeva jooksul pärast ühe aasta möödumist kaitseväelase või asendusteenistuja hukkumisest.
[RT I, 17.10.2019, 11 - jõust. 20.10.2019]

  (5) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 3 sätestatud tähtaega on Kaitseväe juhatajal või Kaitseressursside Ameti peadirektoril või nende volitatud isikul õigus pikendada 60 päeva võrra, kui ilmnevad uued asjaolud või otsuse tegemiseks ei ole piisavalt teavet.
[RT I, 17.10.2019, 11 - jõust. 20.10.2019]

  (6) Kaitseväe juhatajal või Kaitseressursside Ameti peadirektoril või nende volitatud isikul on õigus jätta käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud tähtajaks esimese osa väljamaksmise otsus tegemata ja maksta ühekordne hüvitis ühes osas käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud tähtajal, kui:
[RT I, 17.10.2019, 11 - jõust. 20.10.2019]
  1) ühtegi ühekordse hüvitise saamise taotlust ei ole esitatud enne 120 päeva möödumist kaitseväelase või asendusteenistuja hukkumisest;
  2) pärast 150 päeva möödumist kaitseväelase või asendusteenistuja hukkumisest esitatakse täiendav taotlus ühekordse hüvitise saamiseks;
  3) kaitseväeteenistuse seaduse § 202 lõike 4 alusel tehtava lisauurimise tulemused ei ole selgunud 150 päeva jooksul pärast kaitseväelase või asendusteenistuja hukkumist;
  4) vähemalt üks ühekordse hüvitise saamist taotlenud isik, kes on esitanud ühekordse hüvitise taotluse enne 120 päeva möödumist kaitseväelase või asendusteenistuja hukkumisest, on jätnud vastamata Kaitseväe juhataja või Kaitseressursside Ameti peadirektori või nende volitatud isiku poolt käesoleva määruse § 1 lõikes 8 sätestatud lisateabe küsimisele või on esitanud oma vastuse hiljem kui 150 päeva pärast kaitseväelase või asendusteenistuja hukkumist.
[RT I, 17.10.2019, 11 - jõust. 20.10.2019]

  (7) Kaitseväe juhatajal või Kaitseressursside Ameti peadirektoril või nende volitatud isikul on õigus jätta ühekordne hüvitis või selle osa välja maksmata, kui ühekordse hüvitise või selle osa maksmise otsuse kohta on esitatud vaie või kaebus, kuni vaide või kaebuse menetluse lõppemiseni.
[RT I, 17.10.2019, 11 - jõust. 20.10.2019]

§ 3.   Püsiva töövõimetuse korral hüvitise väljamaksmise tingimused
[Kehtetu - RT I, 03.02.2015, 10 - jõust. 06.02.2015]

§ 4.   Hukkumise korral hüvitise väljamaksmise tingimused

  (1) Kaitseväelase või asendusteenistuja kaitseväeteenistuse seaduse § 196 lõike 2 alusel nimetatud füüsilisele isikule makstakse hüvitis välja talle avalduses määratud suuruses käesoleva määruse § 2 lõikes 3 määratud tähtaja jooksul.

  (2) Kaitseväeteenistuse seaduse § 197 lõike 1 punktis 2 nimetatud isikule (edaspidi perekonnaliige) makstakse käesoleva määruse § 2 lõikes 3 määratud tähtaja jooksul välja 30 protsenti kaitseväeteenistuse seaduse § 196 lõikes 1 nimetatud summast, millest on maha arvatud käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel väljamakstav summa.

  (3) Mitme perekonnaliikme korral jaotatakse käesoleva paragrahvi lõike 2 alusel väljamakstav hüvitise osa perekonnaliikmete vahel võrdselt.

  (4) Käesoleva määruse § 2 lõikes 4 sätestatud teise osa suurus arvutatakse järgmiselt:
  1) kaitseväeteenistuse seaduse § 196 lõikes 1 nimetatud summast arvestatakse maha kaitseväeteenistuse seaduse § 196 lõike 2 alusel nimetatud isikule määratud summa;
  2) saadud summa jaotatakse perekonnaliikmete vahel võrdseteks osadeks;
  3) saadud osast arvestatakse maha perekonnaliikmele esimeses osas väljamakstud summa.

§ 5.   Hüvitise väljamaksmise kord

  Hüvitis makstakse taotleja arvelduskontole 14 kalendripäeva jooksul hüvitise või selle osa väljamaksmise otsuse tegemisest arvates.
[RT I, 17.10.2019, 11 - jõust. 20.10.2019]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json