Teksti suurus:

Kaitseministeeriumi arstliku vaidekomisjoni töökord

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.02.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 03.02.2017, 6

Kaitseministeeriumi arstliku vaidekomisjoni töökord

Vastu võetud 22.03.2013 nr 23
RT I, 25.03.2013, 10
jõustumine 01.04.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.11.2014RT I, 03.12.2014, 801.01.2015
31.01.2017RT I, 03.02.2017, 106.02.2017

Määrus kehtestatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 215 lõike 6 alusel.

§ 1.   Kaitseministeeriumi arstliku vaidekomisjoni ülesanded

  (1) Kaitseministeeriumi arstliku vaidekomisjoni (edaspidi vaidekomisjon) ülesanded on:
  1) Kaitseressursside Ameti ja Kaitseväe arstliku komisjoni (edaspidi koos arstlikud komisjonid) otsuse peale esitatud vaide läbivaatamine;
  11) Kaitseministeeriumi valitsemisala arstlike komisjonide tervise infosüsteemi päringutega seoses esitatud kaebuste lahendamine.
[RT I, 03.02.2017, 1 - jõust. 06.02.2017]
  2) arstlike komisjonide töö metoodiline juhendamine.

  (2) Vaide saamisel otsustab vaidekomisjon vaide läbivaatamise või tagastab vaide läbivaatamata haldusmenetluse seaduse kohaselt.

  (3) Vaide läbivaatamiseks võtmisest teavitab vaidekomisjon vaide esitajat ja arstlikku komisjoni, kelle otsus on vaidlustatud, viie tööpäeva jooksul vaide esitamisest arvates.

  (4) Arstlike komisjonide töö metoodilise juhendamise käigus annab vaidekomisjon juhiseid arstlike komisjonide töö korraldamiseks.

§ 2.   Vaidekomisjoni töö korraldamine

  Vaidekomisjoni töö korraldamisel Kaitseministeerium:
  1) nimetab vaidekomisjoni esimehe ja liikmed ning määrab vaidekomisjoni esimehe äraolekul teda asendava liikme;
  2) kutsub kokku vaidekomisjoni koosoleku vajaduse järgi;
  3) väljastab vaidekomisjoni protokollilise otsuse alusel saatekirja täiendava terviseuuringuks või eriarsti konsultatsiooniks või taotluse eksperdihinnangu küsimiseks;
  4) tagab vaidekomisjoni asjaajamise Kaitseministeeriumi asjaajamiskorra järgi, tegevuseks vajalikud tingimused ja vajaduse korral esindab vaidekomisjoni kohtus;
  5) peab vaidekomisjoni esimehe ja liikmete töö tasustamiseks tööajaarvestust.

§ 3.   Vaidekomisjoni esimehe ülesanded

  Vaidekomisjoni esimees:
  1) juhib vaidekomisjoni tegevust ja korraldab vaidekomisjoni pädevusse kuuluvate ülesannete täitmist;
  2) allkirjastab vaideotsuse ja muu vaidekomisjoni nimel väljastata dokumendi;
  3) täidab seaduse või muude õigusaktidega pandud kohustusi.

§ 4.   Vaidekomisjoni esimehe ja liikmete õigused

  Vaidekomisjoni esimehel ja liikmetel on õigus:
  1) saada Kaitseväelt ja Kaitseressursside Ametilt vajalikku teavet vaide asjaolude kohta;
  11) saada vaide esitaja nõusolekul tervise infosüsteemist teavet vaidekomisjoni ülesannete täitmiseks;
[RT I, 03.02.2017, 1 - jõust. 06.02.2017]
  2) teha ettepanek vaide esitaja kutsumiseks vaidekomisjoni koosolekule;
  3) avaldada vaidekomisjoni koosolekul oma arvamust enne otsuse tegemist;
  4) jääda otsuse tegemisel eriarvamusele, mis vormistatakse kirjalikult vaidekomisjoni koosoleku protokollis;
  5) saada vaidekomisjoni töös osalemise eest tasu ja lähetuskulude hüvitist kaitseväeteenistuse seaduse § 28 lõike 3 alusel kehtestatud kaitseministri määrusega sätestatud arstlike komisjonide liikmete töö tasustamise ja komisjoni töös osalemisega seotud lähetuskulu hüvitamise ulatuses ja korras.

§ 5.   Vaidekomisjoni õigused

  (1) Vaidekomisjonil on õigus vaide läbivaatamisel:
  1) saada Kaitseväelt ja Kaitseressursside Ametilt vaidekomisjoni otsuse tegemiseks vajalikku teavet;
  2) nõuda arstlikult komisjonilt, kelle otsus on vaidlustatud, vaide läbivaatamiseks vajalikud dokumendid kümne tööpäeva jooksul pärast vaide esitamise kohta teabe saamist;
  3) otsustada täiendava arstliku ekspertiisi tegemine, kui vaide esitaja terviseseisundit ei ole võimalik kohapeal tehtava arstliku läbivaatuse käigus või isiku terviseseisundit kajastavate dokumentide alusel objektiivselt hinnata;
  4) kutsuda vaide esitaja vaidekomisjoni koosolekule.

  (2) Vaidekomisjonil on õigus vaideotsusega:
  1) tunnistada arstliku komisjoni otsus täielikult või osaliselt kehtetuks;
  2) teha arstlikule komisjonile ettekirjutus uue otsuse tegemiseks või toimingu sooritamiseks;
  3) jätta vaie rahuldamata.

  (3) Vaidekomisjonil on õigus vaide läbivaatamise käigus toimingute tegemiseks ja arstlike komisjonide töö metoodiliseks juhendamiseks teha otsuseid, mis vormistatakse vaidekomisjoni koosoleku protokollilise otsusega.

  (4) Vaidekomisjonil on arstlike komisjonide töö metoodiliseks juhendamiseks õigus tutvuda arstlike komisjonide töökorraldusega.

  (5) Vaidekomisjonil on õigus käesoleva määruse § 1 lõike 1 punktis 11 nimetatud kaebuse lahendamise käigus saada tervise infosüsteemi volitatud töötlejalt andmeid Kaitseministeeriumi valitsemisala arstlike komisjonide tervise infosüsteemi päringute tegemise kohta ning nõuda Kaitseministeeriumilt, Kaitseväelt ja Kaitseressursside Ametilt selgitusi päringute tegemise asjaolude kohta.
[RT I, 03.02.2017, 1 - jõust. 06.02.2017]

§ 6.   Täiendava arstliku ekspertiisi tegemine

  (1) Vaidekomisjon otsustab käesoleva määruse § 5 lõike 1 punktis 3 nimetatud juhul vaide esitaja saatmise tervishoiuteenuse osutaja juurde täiendavaks terviseuuringuks või eriarsti konsultatsiooniks või eksperdihinnangu küsimiseks (edaspidi täiendava arstliku ekspertiisi tegemine).

  (2) Täiendava arstliku ekspertiisi tegemiseks väljastab Kaitseministeerium vaide esitajale saatekirja või eksperdile taotluse eksperdihinnangu saamiseks viie tööpäeva jooksul pärast täiendava arstliku ekspertiisi tegemise aja kokkuleppimist.

  (3) Ekspertiisi tegemiseks on eksperdil õigus vaide esitaja välja kutsuda. Ekspert esitab vaidekomisjonile oma hinnangu kümne tööpäeva jooksul ekspertiisi tegemiseks vajalike andmete saamisest arvates.

  (4) Täiendava arstliku ekspertiisi tegemise kulu kaetakse Kaitseministeeriumi eelarvest.

§ 7.   Vaidekomisjoni otsus

  (1) Vaidekomisjon on otsustusvõimeline, kui komisjoni koosolekust võtab osa vähemalt 2/3 vaidekomisjoni liikmetest, sealhulgas vaidekomisjoni esimees või teda asendav liige.

  (2) Vaidekomisjoni otsus võetakse vastu vaidekomisjoni koosolekul osalevate liikmete häälteenamusega. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustavaks vaidekomisjoni esimehe või teda asendava liikme hääl.

§ 8.   Vaideotsuse vorminõuded

  (1) Vaideotsus vormistatakse kirjalikult ning kinnitatakse vaidekomisjoni esimehe või teda asendava liikme allkirjaga ja vaidekomisjoni pitsati jäljendi või digitempliga.
[RT I, 03.12.2014, 8 - jõust. 01.01.2015]

  (2) Vaideotsus registreeritakse.

  (3) Vaideotsuses ei või olla täiendusi ja parandusi.

  (4) Vaideotsuse kohustuslikud rekvisiidid on:
  1) vaidekomisjoni koosolekust osavõtnud vaidekomisjoni liikme ees- ja perekonnanimi;
  2) otsuse nimetus;
  3) otsuse registreerimisnumber;
  4) otsuse tegemise kuupäev ja koht;
  5) isiku, kelle suhtes otsus tehakse, ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  6) otsuse tekst;
  7) vaidlustamisviide;
  8) haldusorgan või asutus, kellele väljastatakse otsuse väljavõte.

§ 9.   Vaidekomisjoni otsuse koostamine ja edastamine

  (1) Vaidekomisjonil on otsuse koostamisel aluseks Kaitseministeeriumi asjaajamiskord.

  (2) Vaideotsus koostatakse kahes eksemplaris, millest üks edastatakse vaide esitanud isikule kümne tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates ja teine jääb Kaitseministeeriumile.

  (3) Arstlikule komisjonile, kelle otsuse peale vaie esitati, ja vaideotsuses märgitud asutusele edastatakse kümne tööpäeva jooksul pärast vaideotsuse tegemist otsuse väljavõte, mille kinnitab vaidekomisjoni esimees või teda asendav liige oma allkirjaga ning vaidekomisjoni pitsati jäljendi või digitempliga.

  (4) Arstliku komisjoni otsuse kehtetuks tunnistamisel edastatakse andmed vaideotsuse tegemise kohta Kaitseressursside Ametile kaitseväekohustuslaste registrisse kandmiseks.

  (5) Vaidekomisjoni otsus arstlike komisjonide töö metoodiliseks juhendamiseks edastatakse arstlikele komisjonidele ja Kaitseministeeriumile kümne tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

§ 10.   Vaidekomisjoni esimehe ja liikmete töö tasustamine ning lähetuskulude hüvitamine

  (1) Vaidekomisjoni esimehe ja liikmete töö tasustatakse ning vaidekomisjoni töös osalemisega seotud lähetuskulu hüvitatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 28 lõike 3 alusel kehtestatud kaitseministri määrusega sätestatud arstlike komisjonide liikmete töö tasustamise ja komisjoni töös osalemisega seotud lähetuskulu hüvitamise ulatuses ja korras.

  (2) Vaidekomisjoni liikmele, kes on Kaitseministeeriumi või Kaitseväe ametnik või töötaja või tegevväelane, vaidekomisjoni töös osalemise eest tasu ei maksta.

  (3) Vaidekomisjoni esimehe ja liikmete töö tasustamise kulu ning vaidekomisjoni töös osalemisega seotud lähetuskulu kaetakse Kaitseministeeriumi eelarvest.

§ 11.   Vaidekomisjoni esimehe ja liikmete volituste lõppemine

  (1) Vaidekomisjoni esimehe volitused lõpevad:
  1) isiku avalduse alusel tehtud kaitseministri otsusega;
  2) Kaitseministeeriumi kantsleri motiveeritud ettepanekul kaitseministri otsusega;
  3) tema surma korral.

  (2) Vaidekomisjoni liikme volitused lõpevad:
  1) isiku avalduse alusel tehtud kaitseministri otsusega;
  2) Kaitseministeeriumi kantsleri või vaidekomisjoni esimehe motiveeritud ettepanekul kaitseministri otsusega;
  3) tema surma korral.

§ 12.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 1. aprillil 2013. a.

/otsingu_soovitused.json