Teksti suurus:

Vaba püügivõimsuse arvelt kalalaeva segmenti 4S2 kandmise tingimused ja kord

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.05.2018
Avaldamismärge:RT I, 03.02.2017, 8

Vaba püügivõimsuse arvelt kalalaeva segmenti 4S2 kandmise tingimused ja kord

Vastu võetud 31.01.2017 nr 12

Määrus kehtestatakse kalapüügiseaduse § 35 lõike 8 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse kalalaevade riikliku registri (edaspidi register) Vabariigi Valitsuse 12. novembri 2015. a määruse nr 117 „Kalalaevade alajaotustesse rühmitamise kriteeriumid, segmenti kantavatele kalalaevadele esitatavad nõuded ja kalalaevade segmenti lisamise võimalus” § 3 lõike 1 punktis 2 nimetatud kalalaevade alajaotusse (edaspidi segment 4S2) kalapüügiseaduse § 35 lõigete 5 ja 6 alusel määratud täiendava vaba püügivõimsuse (edaspidi vaba püügivõimsus) arvelt kalalaeva kandmise tingimused ja kord, sealhulgas nõuded taotleja ja kalalaeva kohta.

§ 2.   Taotlejale ja taotlusele esitatavad nõuded

  (1) Vaba püügivõimsuse arvelt võib kalalaeva registrisse kandmist taotleda isik, kellele on merel kalapüügiks antud kalapüügiseaduse § 32 lõikes 1 nimetatud kaluri kalapüügiluba. Vaba püügivõimsuse arvelt võib taotleda kalalaeva kandmist segmenti 4S2.

  (2) Vaba püügivõimsuse arvelt võib kalalaeva registrisse kandmist taotleda isik, kes on kalalaeva omanik või valdaja (edaspidi taotleja).

  (3) Taotleja ei oma ega valda segmenti 4S2 kantud kalalaeva, välja arvatud, kui:
  1) taotleja segmenti 4S2 kantud kalalaevade peamasinate mootorivõimsused kokku on 0 kilovatti või
  2) taotleja taotleb kalalaeva registrisse kandmist üksnes vaba püügivõimsuse kogumahutavuse osa arvelt.

  (4) Vaba püügivõimsuse peamasina mootorivõimsuse osa arvelt võib taotleja taotleda üksnes ühe kalalaeva registrisse kandmist.

  (5) Segmenti 4S2 kalalaeva lisamise õigust omav taotleja võib taotleda kalalaeva registrisse kandmist vaba püügivõimsuse arvelt üksnes kalalaeva lisamise õigust arvestades puudujäävas osas.

§ 3.   Kalalaeva kohta esitatavad nõuded

  (1) Vaba püügivõimsuse arvelt võib taotleda sellise kalalaeva registrisse kandmist, mis vastab järgmistele nõuetele:
  1) puuduvad kalapüügiseaduse §-s 36 sätestatud kalalaeva registrisse kandmisest keeldumise alused;
  2) kalalaeva andmed on kantud liiklusregistrisse;
  3) kalalaeva kogumahutavus on mõõdetud nõukogu määruses (EMÜ) nr 2930/86, kalalaevade omaduste määratlemise kohta (EÜT L 274, 25.9.1986, lk 1–2) sätestatud nõuete kohaselt;
  4) kalalaeva peamasina mootorivõimsus on liiklusregistri andmete kohaselt kuni 15,0 kilovatti, välja arvatud lõikes 2 sätestatud juhul.

  (2) Kalalaeva peamasina mootorivõimsus võib olla suurem lõike 1 punktis 4 sätestatust, kui taotleja taotleb kalalaeva registrisse kandmist üksnes vaba püügivõimsuse kogumahutavuse osa arvelt.

§ 4.   Taotluse esitamine

  Vaba püügivõimsuse arvelt segmenti 4S2 kalalaeva kandmiseks esitab taotleja Maaeluministeeriumile järgmised dokumendid:
  1) avaldus, milles sisalduvad Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2002. a määruse nr 89 „Kalalaevade riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus” § 7 lõike 1 punktis 1 nimetatud andmed;
  2) vajaduse korral Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2002. a määruse nr 89 „Kalalaevade riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus” § 7 lõike 1 punktis 2 nimetatud dokument;
  3) dokument, millest nähtub kalalaeva kogumahutavus mõõdetuna nõukogu määruses (EMÜ) nr 2930/86 sätestatud nõuete kohaselt.

§ 5.   Taotluse läbivaatamine

  (1) Maaeluministeerium vaatab taotluse läbi Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2002. a määruses nr 89 „Kalalaevade riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus” sätestatud korras, arvestades selles määruses sätestatud erisusi.

  (2) Rahuldatakse Maaeluministeeriumisse varem jõudnud nõuetekohane taotlus.

  (3) Kalapüügiseaduse §-s 36 sätestatud juhtudel teeb Maaeluministeerium otsuse kalalaeva registrisse kandmisest keeldumise kohta.

  (4) Maaeluministeerium teeb otsuse kalalaeva registrisse kandmise või sellest keeldumise kohta kümne tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse saamisest arvates.

§ 6.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Põllumajandusministri 20. mai 2014. a määrus nr 27 „Vaba püügivõimsuse arvelt kalalaeva registrisse kandmise tingimused ja kord 2014. aasta taotlusvooru kohta” tunnistatakse kehtetuks.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. märtsil 2017. a.

Tarmo Tamm
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

/otsingu_soovitused.json