Teksti suurus:

Registripidaja vastutuse kindlustamise või garanteerimise nõuded

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.02.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 03.02.2017, 21

Registripidaja vastutuse kindlustamise või garanteerimise nõuded

Vastu võetud 01.02.2017 nr 14

Määrus kehtestatakse investeerimisfondide seaduse § 61 lõike 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimis- ja kohaldamisala

  (1) Käesolevat määrust kohaldatakse kõikidele investeerimisfondide seaduse alusel moodustatud või asutatud Eestis pakutavate avalike investeerimisfondide registripidajatele. Käesolevat määrust ei kohaldada, kui investeerimisfondi osakute või aktsiate registripidajaks on Eesti väärpaberite keskregistri pidaja, krediidiasutus või kindlustusandja.

  (2) Kui lepingulise investeerimisfondi vara jaguneb allfondideks, kohaldatakse käesolevat määrust ka kõikidele lepingulise investeerimisfondi allfondidele.

§ 2.   Registripidaja vastutuskindlustusleping

  (1) Ametialase eksimusega tekitatud kahju hüvitamise tagamiseks sõlmib registripidaja kohustusliku vastutuskindlustuslepingu järgmistel tingimustel:
  1) kindlustusjuhtumiks on registripidaja registripidamisega osakuomanikule või aktsionärile varalise kahju tekitamine;
  2) kindlustussumma ühe kindlustusjuhtumi kohta vastab kindlustuslepingu sõlmimisel vähemalt 0,75 protsendile registripidaja registreeritud investeerimisfondide vara kindlustuslepingu sõlmimisele eelnenud kvartali alguse ja lõpu seisu puhasväärtuste aritmeetilisest keskmisest;
  3) kindlustussumma aastas kõigi esitatud nõuete kohta vastab kindlustuslepingu sõlmimisel vähemalt ühele protsendile registripidaja registreeritud investeerimisfondide vara kindlustuslepingu sõlmimisele eelnenud kvartali alguse ja lõpu seisu puhasväärtuste aritmeetilisest keskmisest;
  4) omavastutus ühe kindlustusjuhtumi kohta ei ole suurem kui kümme protsenti kindlustussummast;
  5) kindlustuskaitse kehtib vähemalt Eestis, riigis, kus registripidaja on asutatud, ja selles Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis, kus registripidaja registreeritud investeerimisfondi osakuid või aktsiaid pakutakse;
  6) kindlustuskaitse kehtib kahjude kohta, mille tekkimise põhjuseks olnud sündmus või tegu leidis aset kindlustusperioodi jooksul;
  7) kindlustuslepingu alusel ei välistata kahju, mis tekib otseselt või kaudselt arvutiprogrammi või tarkvara veast, muu hulgas suutmatusest ära tunda või töödelda kuupäevi.

  (2) Kindlustuslepingus kokku lepitud ajavahemik, mille möödumisel kindlustusperioodi jooksul aset leidnud kahju tekkimise põhjuseks olnud sündmusest või teost puudub kindlustusandjal nimetatud kahju hüvitamise kohustus, ei või olla lühem kui viis aastat.

  (3) Kui kindlustusleping sõlmitakse pikemaks perioodiks kui üks aasta, vaadatakse kindlustussumma vähemalt kord aastas üle ja viiakse vastavusse käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2 ja 3 sätestatuga.

  (4) Registripidaja esitab vastutuskindlustuslepingu ärakirja viivitamata Finantsinspektsioonile. Registripidaja teavitab Finantsinspektsiooni ka kindlustuslepingu ennetähtaegsest lõpetamisest.

§ 3.   Registripidaja garantiileping

  Vastutuskindlustuslepingu asemel võib registripidaja ametialase eksimusega tekitatud kahju hüvitamise tagamiseks sõlmida krediidi- või finantseerimisasutusega garantiilepingu, järgides vähemalt käesoleva määruse §-s 2 sätestatud nõudeid.

Sven Sester
Rahandusminister

Kaie Koskaru-Nelk
Eelarvepoliitika asekantsler kantsleri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json