Teksti suurus:

Majandus- ja taristuministri vastutusvaldkonna määruste muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.02.2022
Avaldamismärge:RT I, 03.02.2022, 1

Majandus- ja taristuministri vastutusvaldkonna määruste muutmine

Vastu võetud 27.01.2022 nr 10

Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 70 lõike 8, kaubandusliku meresõidu seaduse § 775 lõike 3, laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse § 18 lõike 3, § 23 lõike 2, § 26, § 28 lõike 3, § 46 ja § 96 lõike 8, liiklusseaduse § 65 lõike 151, meresõiduohutuse seaduse § 12 lõike 31, § 30 lõike 3, § 35 lõike 7, § 36 lõike 10, § 41 lõigete 5 ja 6, § 42 lõigete 3, 9 ja 12, § 442 lõike 7, § 45 lõike 2, § 49 lõike 2, § 50 lõike 1, § 51 lõike 3, § 71 lõike 11, § 73 lõike 7 ja § 76 lõike 61, meretöö seaduse § 391 lõike 5, § 59 lõike 4 ja § 611 lõike 6, punkrikütusereostusest põhjustatud kahju eest kantava tsiviilvastutuse 2001. aasta rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seaduse § 3 lõike 2 ning sadamaseaduse § 15 lõike 6 alusel.

§ 1.  Teede- ja sideministri 5. juuni 1998. a määruse nr 38 „Kalalaevade pardanumbri moodustamise ja laevale kandmise juhendi kinnitamine” muutmine

Teede- ja sideministri 5. juuni 1998. a määruse nr 38 „Kalalaevade pardanumbri moodustamise ja laevale kandmise juhendi kinnitamine” lisa punktis 2 asendatakse sõnad „Veeteede Amet” sõnaga „Transpordiamet” ja punktis 10 sõna „laevaraamatusse” sõnaga „laevakinnistusraamatusse”.

§ 2.  Teede- ja sideministri 11. veebruari 1999. a määruse nr 8 „Laeva või ehitatava laeva kinnistamiseks esitatavate laevatehniliste ja laevaohutusalaste dokumentide loetelu kinnitamine” muutmine

Teede- ja sideministri 11. veebruari 1999. a määruses nr 8 „Laeva või ehitatava laeva kinnistamiseks esitatavate laevatehniliste ja laevaohutusalaste dokumentide loetelu kinnitamine” asendatakse sõnad „Veeteede Ameti” sõnaga „Transpordiameti” ja sõna „laevaraamatust” sõnaga „laevakinnistusraamatust”.

§ 3.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. detsembri 2002. a määruse nr 23 „Pukseerimise nõuded” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. detsembri 2002. a määruses nr 23 „Pukseerimise nõuded” asendatakse sõnad „Veeteede Amet” sõnaga „Transpordiamet” vastavas käändes.

§ 4.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 11. veebruari 2003. a määruse nr 28 „Laevatatavatel sisevetel liiklemise kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 11. veebruari 2003. a määruses nr 28 „Laevatatavatel sisevetel liiklemise kord” asendatakse sõnad „Veeteede Amet” sõnaga „Transpordiamet” vastavas käändes.

§ 5.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 23. detsembri 2003. a määruse nr 265 „Jäämurdetööde kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 23. detsembri 2003. a määruses nr 265 „Jäämurdetööde kord” asendatakse sõnad „Veeteede Amet” sõnaga „Transpordiamet” vastavas käändes.

§ 6.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. augusti 2005. a määruse nr 88 „Puistlastilaevade lisaohutusnõuded, puistlastilaevade ohutu laadimise ja lossimise nõuded, puistlastilaevade terminalide ohutusnõuded ning laeva kapteni ja terminali esindaja teavitamise kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. augusti 2005. a määruses nr 88 „Puistlastilaevade lisaohutusnõuded, puistlastilaevade ohutu laadimise ja lossimise nõuded, puistlastilaevade terminalide ohutusnõuded ning laeva kapteni ja terminali esindaja teavitamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) sõnad „Veeteede Amet” asendatakse sõnaga „Transpordiamet” vastavas käändes;

2) määruse normitehnilist märkust täiendatakse pärast tekstiosa „(EÜT L 13, 16.01.2002, lk 9–20)” tekstiosaga „, muudetud direktiiviga 2002/84/EÜ (EÜT L 324, 29.11.2002, lk 53–58) ja määrusega (EÜ) nr 1137/2008 (ELT L 311, 21.11.2008, lk 1–54)”.

§ 7.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. juuli 2008. a määruse nr 69 „Punkrikütusereostusest põhjustatud kahju kindlustuse või muu rahalise tagatise tõendi taotlemise, andmise, kehtetuks tunnistamise ja tõendi hoidmise kord ning tõendi vorm” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. juuli 2008. a määruses nr 69 „Punkrikütusereostusest põhjustatud kahju kindlustuse või muu rahalise tagatise tõendi taotlemise, andmise, kehtetuks tunnistamise ja tõendi hoidmise kord ning tõendi vorm” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkirjast jäetakse välja sõnad „ning tõendi vorm”;

2) paragrahvist 1 jäetakse välja tekstiosa „ning tõendi vormi (lisatud)”;

3) määruses asendatakse sõnad „Veeteede Amet” sõnaga „Transpordiamet” vastavas käändes;

4) määruse lisa tunnistatakse kehtetuks.

§ 8.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. juuli 2011. a määruse nr 72 „Väikelaeva ja jeti tehnilise ülevaatuse kord ning väikelaeva ja jeti tehnilise ülevaatuse kontrollaktile kantavate andmete loetelu” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. juuli 2011. a määruse nr 72 „Väikelaeva ja jeti tehnilise ülevaatuse kord ning väikelaeva ja jeti tehnilise ülevaatuse kontrollaktile kantavate andmete loetelu” § 5 punktis 22 asendatakse sõnad „Veeteede Ameti” sõnaga „Transpordiameti”.

§ 9.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 14. juuli 2011. a määruse nr 74 „Ohtlikust lastist teavitamise kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 14. juuli 2011. a määruses nr 74 „Ohtlikust lastist teavitamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse sõnad „Veeteede Amet” sõnaga „Transpordiamet” vastavas käändes;

2) määruse normitehnilises märkuses asendatakse tekstiosa „ja 2011/15/EL (ELT L 49, 24.2.2011, lk 33–36)” tekstiosaga „, 2011/15/EL (ELT L 49, 24.2.2011, lk 33–36) ja 2014/100/EL (ELT L 308, 29.10.2014, lk 82–87) ning määrusega 2019/1243 (ELT L 198, 25.7.2019, lk 241–344)”.

§ 10.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 20. juuli 2011. a määruse nr 79 „Välisriigi lippu kandvaid laevu kontrolliva järelevalveametniku kvalifikatsiooninõuded” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 20. juuli 2011. a määruse nr 79 „Välisriigi lippu kandvaid laevu kontrolliva järelevalveametniku kvalifikatsiooninõuded” § 1 lõikes 1 asendatakse sõnad „Veeteede Amet” sõnaga „Transpordiamet”.

§ 11.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. augusti 2011. a määruse nr 84 „Volitatud klassifikatsiooniühingutele esitatavad nõuded ja volitatud klassifikatsiooniühingute üle järelevalve teostamise kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. augusti 2011. a määruses nr 84 „Volitatud klassifikatsiooniühingutele esitatavad nõuded ja volitatud klassifikatsiooniühingute üle järelevalve teostamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) sõnad „Veeteede Amet” asendatakse sõnaga „Transpordiamet” vastavas käändes;

2) määruse normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/15/EÜ laevade kontrollimise ja ülevaatusega tegelevate organisatsioonide ja veeteede ametite vastavat tegevust käsitlevate ühiste eeskirjade ja standardite kohta (ELT L 131, 28.05.2009, lk 47–56), muudetud direktiiviga 2014/111/EL (ELT L 366, 20.12.2014, lk 83–87) ja määrusega 2019/1243 (ELT L 198, 25.7.2019, lk 241–344);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/54/EL 2006. aasta meretöönormide konventsiooni järgimise ja täitmise tagamisega seotud lipuriigi kohustuste kohta (ELT L 329, 10.12.2013, lk 1–4).”.

§ 12.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 16. septembri 2011. a määruse nr 87 „Laeva tõsteseadmete kasutamise nõuded ning ülevaatuse ja katsetuste kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 16. septembri 2011. a määruses nr 87 „Laeva tõsteseadmete kasutamise nõuded ning ülevaatuse ja katsetuste kord” asendatakse sõnad „Veeteede Amet” sõnaga „Transpordiamet” vastavas käändes.

§ 13.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 7. oktoobri 2011. a määruse nr 97 „Sadama ja sadamarajatise turvalisuse riskianalüüsis kajastatavate teemade täpsustatud loetelu ja riskianalüüsi läbiviimise kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 7. oktoobri 2011. a määruses nr 97 „Sadama ja sadamarajatise turvalisuse riskianalüüsis kajastatavate teemade täpsustatud loetelu ja riskianalüüsi läbiviimise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 2 asendatakse sõnad „Veeteede Amet” sõnaga „Transpordiamet” vastavas käändes;

2) määruse normitehnilist märkust täiendatakse pärast tekstiosa „(ELT L 87, 31.3.2009, lk 109–154)” tekstiosaga „ja määrusega 2019/1243 (ELT L 198, 25.7.2019, lk 241–344)”.

§ 14.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. oktoobri 2011. a määruse nr 98 „Laevade kahjulike kattumisvastaste süsteemide kontrolli rahvusvahelise tunnistuse taotlemise, väljaandmise ja kehtetuks tunnistamise kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. oktoobri 2011. a määruses nr 98 „Laevade kahjulike kattumisvastaste süsteemide kontrolli rahvusvahelise tunnistuse taotlemise, väljaandmise ja kehtetuks tunnistamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikest 2 jäetakse välja sõna „klassifitseerimata”;

2) määruses asendatakse sõnad „Veeteede Amet” sõnaga „Transpordiamet” vastavas käändes.

§ 15.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 9. novembri 2012. a määruse nr 72 „Ohutusjuurdluse kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 9. novembri 2012. a määruse nr 72 „Ohutusjuurdluse kord” § 2 lõikes 2 asendatakse sõnad „Veeteede Amet” sõnaga „Transpordiamet”.

§ 16.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21. mai 2013. a määruse nr 34 „Laeva vahiteenistuse kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21. mai 2013. a määruse nr 34 „Laeva vahiteenistuse kord” § 7 lõikes 4 asendatakse sõnad „Veeteede Ameti” sõnaga „Transpordiameti”.

§ 17.  Majandus- ja taristuministri 10. juuli 2014. a määruse nr 53 „Vastutuskindlustuse või muu rahalise tagatise tõendi taotlemise, andmise, kehtetuks tunnistamise ja hoidmise kord ning tõendi vorm” muutmine

Majandus- ja taristuministri 10. juuli 2014. a määruses nr 53 „Vastutuskindlustuse või muu rahalise tagatise tõendi taotlemise, andmise, kehtetuks tunnistamise ja hoidmise kord ning tõendi vorm” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkirjast jäetakse välja sõnad „ning tõendi vorm”;

2) paragrahvi 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus sätestab reisija surma, tervisekahjustuse või kehavigastuse põhjustamise korral vastutuskindlustuse või muu rahalise tagatise tõendi taotlemise, andmise, kehtetuks tunnistamise ja hoidmise korra.”;

3) määruses asendatakse sõnad „Veeteede Amet” sõnaga „Transpordiamet” vastavas käändes;

4) määruse lisa tunnistatakse kehtetuks.

§ 18.  Majandus- ja taristuministri 23. veebruari 2015. a määruse nr 14 „Veeteede Ameti peetavate laevaregistrite registrinumbrite moodustamise kord” muutmine

Majandus- ja taristuministri 23. veebruari 2015. a määruse nr 14 „Veeteede Ameti peetavate laevaregistrite registrinumbrite moodustamise kord” pealkirjas ja §-s 1 asendatakse sõnad „Veeteede Ameti” sõnaga „Transpordiameti”.

§ 19.  Majandus- ja taristuministri 25. juuni 2015. a määruse nr 73 „Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded” muutmine

Majandus- ja taristuministri 25. juuni 2015. a määruse nr 73 „Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded” § 8 lõikes 2 asendatakse sõnad „Veeteede Ametile” sõnaga „Transpordiametile”.

§ 20.  Majandus- ja taristuministri 20. oktoobri 2015. a määruse nr 127 „Avalikult kasutatava jäätee rajamise ja korrashoiu nõuded” muutmine

Majandus- ja taristuministri 20. oktoobri 2015. a määruse nr 127 „Avalikult kasutatava jäätee rajamise ja korrashoiu nõuded” § 2 lõikes 1 asendatakse sõnad „Veeteede Amet” sõnaga „Transpordiamet” vastavas käändes.

§ 21.  Majandus- ja taristuministri 18. detsembri 2015. a määruse nr 141 „Väikelaevale, osaliselt valmis väikelaevale ja väikelaeva komponentidele esitatavad ohutus- ja kvaliteedinõuded, nende teabe ja märgistusega varustamise ning nõuetele vastavuse tõendamise kord” muutmine

Majandus- ja taristuministri 18. detsembri 2015. a määruse nr 141 „Väikelaevale, osaliselt valmis väikelaevale ja väikelaeva komponentidele esitatavad ohutus- ja kvaliteedinõuded, nende teabe ja märgistusega varustamise ning nõuetele vastavuse tõendamise kord” §-s 3 asendatakse sõnad „Veeteede Amet” sõnaga „Transpordiamet”.

§ 22.  Majandus- ja taristuministri 30. augusti 2019. a määruse nr 55 „Laevaliikluse korraldamise süsteemi tööpiirkonna piirid, liiklemise ning teadete ja informatsiooni edastamise kord” muutmine

Majandus- ja taristuministri 30. augusti 2019. a määruses nr 55 „Laevaliikluse korraldamise süsteemi tööpiirkonna piirid, liiklemise ning teadete ja informatsiooni edastamise kord” asendatakse sõnad „Veeteede Amet” sõnaga „Transpordiamet” vastavas käändes.

§ 23.  Majandus- ja taristuministri 14. mai 2020. a määruse nr 22 „Laevapereta prahitud laeva liputunnistuse, ajutiste liputunnistuste ja registrist kustutamise tunnistuse vormid” muutmine

Majandus- ja taristuministri 14. mai 2020. a määruses nr 22 „Laevapereta prahitud laeva liputunnistuse, ajutiste liputunnistuste ja registrist kustutamise tunnistuse vormid” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 1 asendatakse sõnad „Veeteede Ameti” sõnaga „Transpordiameti”;

2) määrused lisad 1–4 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 24.  Majandus- ja taristuministri 3. augusti 2020. a määruse nr 46 „Tagatise piisavuse hindamise ja suuruse arvutamise põhimõtted” muutmine

Majandus- ja taristuministri 3. augusti 2020. a määruses nr 46 „Tagatise piisavuse hindamise ja suuruse arvutamise põhimõtted” asendatakse sõnad „Veeteede Amet” sõnaga „Transpordiamet”.

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Kantsler

Lisa 1 Laevapereta prahitud laeva liputunnistus

Lisa 2 Laevapereta prahitud laeva ajutine liputunnistus

Lisa 3 Ajutine liputunnistus

Lisa 4 Laevapereta prahitud laeva registrist kustutamise tunnistus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json