Teksti suurus:

Pukseerimise nõuded

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.02.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 03.02.2022, 4

Pukseerimise nõuded

Vastu võetud 06.12.2002 nr 23
RTL 2002, 138, 2019
jõustumine 01.01.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.01.2022RT I, 03.02.2022, 106.02.2022

Määrus kehtestatakse «Meresõiduohutuse seaduse» (RT I 2002, 1, 1; 61, 375) § 49 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Rakendusala

  Pukseerimise nõuete eesmärk on tagada ohutu pukseerimine merel ja laevatatavatel siseveekogudel (edaspidi pukseerimine).

§ 2.   Pukseerimise viisid

  (1) Pukseerimised jaotatakse:
  1) kavandatud pukseerimine;
  2) laevaõnnetusega seotud pukseerimine.

  (2) Kavandatud pukseerimiseks loetakse laeva või muu ujuvvahendi (objekti) eelneva reisiplaaniga kavandatud pukseerimist.

  (3) Laevaõnnetusega seotud pukseerimiseks loetakse laevaõnnetuse tagajärjel meresõiduomadusi kaotanud laeva või muu ujuvvahendi kiireloomulist pukseerimist varjusadamasse, ankrupaigale või muusse ohutusse kohta.

  (4) Laevaõnnetusega seotud kiireloomulisel pukseerimisel teostab pukseerimise arvestused ja koostab pukseerimise plaani pukseeriva laeva kapten võimaluse korral pukseeritava laeva kapteni osavõtul. Pukseerimise plaan ei vaja eelnevat kooskõlastamist Transpordiametiga.
[RT I, 03.02.2022, 1 - jõust. 06.02.2022]

2. peatükk KAVANDATUD PUKSEERIMISE TEHNILISED NÕUDED 

§ 3.   Vedurlaeva puksiirseadme kasutamise juhend

  Vedurlaeval, mis teostab pukseerimisi, peab olema laevaehitaja väljastatud ja Transpordiameti poolt kooskõlastatud puksiirseadme kasutamise juhend (instruktsioon).
[RT I, 03.02.2022, 1 - jõust. 06.02.2022]

§ 4.   Pukseerimise plaan

  (1) Pukseeriva laeva omanik on kohustatud koostama pukseerimise plaani ja selle kooskõlastama Transpordiametiga järgmistel juhtudel:
[RT I, 03.02.2022, 1 - jõust. 06.02.2022]
  1) pukseerimisel laevaga, mis ei ole vedurlaev;
  2) pukseerimisel vedurlaevaga väljaspool pukseeritavale laevale või ujuvvahendile kehtestatud sõidupiirkonda;
  3) pukseerimisel enam kui ühe vedurlaevaga.

  (2) Pukseerimise plaani koostamisel tuleb arvestada:
  1) rahvusvahelise eeskirja laevade kokkupõrkamise vältimise kohta merel (COLREG 1972) reegli 24 nõudeid;
  2) laine kõrgust, tuule tugevust ja teisi hüdrometeoroloogilisi tingimusi;
  3) pukseeritava laeva või ujuvvahendi kere tugevust, püstuvust ja ujuvust;
  4) võimalike varjumispaikade olemasolu marsruudil;
  5) vedurlaeva ja pukseeritava laeva varustatust navigatsiooni- ja raadioseadmetega ning päästevahenditega sõltuvalt sõidupiirkonnast;
  6) keskkonnareostust ohustavaid tingimusi;
  7) täiendava juhendi vajalikkust, mis arvestaks planeeritud pukseerimise eripära;
  8) laevapereta pukseeritava laeva või ujuvvahendi veekindluse tagamist;
  9) soovitust, et pukseeriva laeva, mis ei ole vedurlaev, veeväljasurve oleks 1,5 korda suurem pukseeritava laeva veeväljasurvest (soovitus on seotud pukseerimise efektiivsusega);
  10) puksiirtrossi kinnitusviisi vastavust heale merepraktikale.

  (3) Pukseeritava laeva või ujuvvahendi tehniline seisukord peab vastama pukseerimise tingimustele ning sellel peab olema merekõlblikkuse tunnistus (või sõidukõlblikkuse tunnistus) või ühekordne Transpordiameti või volitatud klassifikatsiooniühingu poolt väljastatud pukseerimise luba.
[RT I, 03.02.2022, 1 - jõust. 06.02.2022]

  (4) Pukseeritava laeva roolileht ja sõukruvi (olemasolu korral) tuleb fikseerida.

§ 5.   Pukseerimise arvestused

  Kõigi pukseerimiste korral tuleb koostada pukseerimise põhiarvestus vastavalt määruse lisale, et välja arvestada:
  1) pukseerimise kiirus, mis vaiksel veel peab olema vähemalt 5 sõlme ning seejuures peab peamasina võimsuse varu olema vähemalt 15%;
  2) puksiirtrossi tugevus ja pikkus, mis peavad vastama pukseerimise tingimustele.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2003. a.

Lisa Pukseerimise põhiarvestuse metoodika

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json