Teksti suurus:

Puistlastilaevade lisaohutusnõuded, puistlastilaevade ohutu laadimise ja lossimise nõuded, puistlastilaevade terminalide ohutusnõuded ning laeva kapteni ja terminali esindaja teavitamise kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.02.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 03.02.2022, 7

Puistlastilaevade lisaohutusnõuded, puistlastilaevade ohutu laadimise ja lossimise nõuded, puistlastilaevade terminalide ohutusnõuded ning laeva kapteni ja terminali esindaja teavitamise kord1

Vastu võetud 10.08.2005 nr 88
RTL 2005, 90, 1342
jõustumine 01.09.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.09.2005RTL 2005, 99, 150430.09.2005
27.01.2022RT I, 03.02.2022, 106.02.2022

Määrus kehtestatakse «Meresõiduohutuse seaduse» § 41 lõike 6 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Eesmärk

  Käesoleva määruse eesmärk on tahke mahtlasti lastimiseks või lossimiseks terminale külastava puistlastilaeva ohutuse suurendamine puistlastilaeva konstruktsiooni ülekoormamise ja mehhaanilise kahjustamise ohu vähendamise kaudu lastimisel ja lossimisel, kehtestades selleks puistlastilaevale ja terminalile ühtsed kasutuskõlblikkuse nõuded ning puistlastilaeva ja terminali vahelise koostöö ja teabevahetuse ühtsed protseduurireeglid.

§ 2.   Reguleerimisala

  (1) Käesolevat määrust kohaldatakse tahke mahtlasti lastimiseks või lossimiseks terminali külastava puistlastilaeva suhtes olenemata lipuriigist ning terminali suhtes, mida nimetatud laev tahke mahtlasti lastimiseks või lossimiseks külastab.

  (2) Olenemata 1974. aasta «Rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel», koos kehtivate protokollide ja hilisemate muudatustega (edaspidi SOLAS konventsioon), reegli VI/7 sätetest, ei kohaldata käesolevat määrust sadamarajatise suhtes, mida kasutatakse puistlastilaeva lastimiseks või lossimiseks üksnes erandjuhul, ning juhul, kui lastimiseks või lossimiseks kasutatakse üksnes puistlastilaeva lastiseadmeid.

  (3) Puistlastilaev (edaspidi laev) käesoleva määruse tähenduses on:
  1) ühetekilisena ehitatud laev, mille lastiruumides paiknevad kimmitankid ja tekialused pardatankid ning mis on ette nähtud peamiselt tahke mahtlasti veoks;
  2) maagiveolaev ehk ühetekiline merelaev, millel on lastiruumide piirkonna ulatuses kaks pikivaheseina ja topeltpõhi ning maagiveoks kasutatakse ainult keskmisi lastiruume või
  3) SOLAS konventsiooni reeglis II-2/3.27 määratletud kombineeritud laev.

  (4) Käesoleva määruse tähenduses on:
  1) BLU koodeks – Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (edaspidi IMO ) assamblee 27. novembri 1997. aasta resolutsiooni A.862(20) lisas sisalduv puistlastilaevade ohutu lastimise ja lossimise koodeks koos hilisemate muudatustega;
  2) tahke mahtlast – SOLAS konventsiooni reeglis XII/1.4 määratletud tahke mahtlast, välja arvatud teravili reegli VI/8.2 mõistes;
  3) terminal – paikne, ujuv või teisaldatav rajatis, mis on seadistatud ja mida kasutatakse tahke mahtlasti laevale lastimiseks või neilt lossimiseks;
  4) terminali operaator – terminali omanik või isik, kellele omanik on delegeerinud vastutuse asjaomase laeva lastimise või lossimise eest terminalis;
  5) terminali esindaja – terminali operaatori määratud isik, kellel on üldvastutus ning kes on volitatud kontrollima asjaomase laeva lastimise ja lossimise ettevalmistamist, teostamist ja lõpuleviimist terminalis;
  6) kapten – laeva käsutav isik või kapteni poolt lastimise või lossimise läbiviimiseks määratud laeva juhtkonna liige;
  7) lastiinfo – SOLAS konventsiooni reeglis VI/2 määratletud teave lasti kohta;
  8) lastimis- või lossimiskava – SOLAS konventsiooni reeglis VI/7.3 nimetatud ning käesoleva määruse lisas 1 toodud vormi kohane kava;
  9) laeva/kalda ohutuse kontroll-leht – BLU koodeksi 4. osas nimetatud ning käesoleva määruse lisas 2 toodud vormi kohane kontroll-leht;
  10) tahke mahtlasti tiheduse deklaratsioon – lasti tiheduse andmed, mis tuleb esitada SOLAS konventsiooni reegli XII/10 kohaselt.

2. peatükk LAEVA LISAOHUTUSNÕUDED JA TERMINALI OHUTUSNÕUDED 

§ 3.   Laeva kasutuskõlblikkuse nõuded

  (1) Terminali operaator peab veenduma laeva kõlblikkuses lastida või lossida tahket mahtlasti, kontrollides laeva vastavust lõike 2 nõuetele. Kui terminali operaatori arvates ei ole laev kasutuskõlblik, tuleb sellest teavitada Transpordiametit.
[RT I, 03.02.2022, 1 - jõust. 06.02.2022]

  (2) Tahke mahtlasti lastimiseks või lossimiseks terminali külastav laev peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) laeva lastiruumid ja luugiavad peavad olema piisavalt suured ning sobiliku konstruktsiooniga, et tahket mahtlasti oleks võimalik rahuldavalt lastida, paigutada, trimmida ja lossida;
  2) laeva lastiluukidel peavad olema identifitseerimisnumbrid, mida kasutatakse lastimis- või lossimiskavas ning mille asukoht, suurus ja värv on terminali lastimis- või lossimisseadmete operaatorile selgelt nähtav ja eristatav;
  3) laeva lastiluugid, luugimehhanismid ja ohutusseadmed peavad olema heas töökorras ning neid tohib kasutada üksnes ettenähtud otstarbeks;
  4) kui laevale on paigaldatud kreeni märgutuled, tuleb neid enne lastimist ja lossimist kontrollida ning veenduda, et need on töökorras;
  5) kui laeval on ette nähtud heakskiidetud lastimõõteseade, peab see olema nõuetekohaselt sertifitseeritud ja töökorras, et sooritada lastimise või lossimise ajal koormusarvutusi;
  6) laeva pea- ja abimasinad peavad olema töökorras;
  7) laeva haalamise ja sildumisega seotud tekiseadmed peavad olema kasutamisvalmis ning töökorras.

§ 4.   Terminali kasutuskõlblikkuse nõuded

  Terminali operaator peab tagama, et terminal vastab järgmistele nõuetele:
  1) määratud on terminali esindaja või esindajad;
  2) koostatud on teatmikud, mis sisaldavad terminali nõudeid, BLU koodeksi 1. liite punktis 1.2 nimetatud teavet sadama ja terminali kohta, teavet Eesti õigusaktide asjakohaste nõuete kohta, ning need teatmikud on tehtud kättesaadavaks tahke mahtlasti lastimiseks või lossimiseks terminali külastavale laeva kaptenile;
  3) loodud ja rakendatud on kvaliteedijuhtimise süsteem, mis peab olema sertifitseeritud Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni (edaspidi ISO ) standardi 9001:2000 ja auditeeritud ISO standardi 10011:1991 või samaväärsete standardite kohaselt;
  4) tahke mahtlasti lastimiseks või lossimiseks võetakse vastu üksnes laevu, mis suudavad ohutult lastimis- või lossimisseadmete juurde silduda, arvestades vee sügavust kai ääres, laeva maksimaalseid mõõtmeid, sildumisseadmeid, venderkaitset, ohutut pääsu laeva pardale ja võimalikke takistusi lastimis- või lossimistöödel;
  5) terminali lastimis- ja lossimisseadmed on nõuetekohaselt sertifitseeritud ning hoitud heas korras ja neid käitavad nõuetekohase kvalifikatsiooniga töötajad;
  6) terminali töötajad on saanud oma vastutusele vastava laeva lastimise ja lossimise alase väljaõppe, mille eesmärk on tutvustada tahke mahtlasti lastimise ja lossimisega seotud üldisi ohte ning kahju, mida ebaõige lastimine ja lossimine võib laevale põhjustada;
  7) lastimise ja lossimisega seotud terminali töötajatel on töökaitsevahendid ning nad on väljapuhanud, et vältida väsimusest tingitud õnnetusi.
[RTL 2005, 99, 1504 - jõust. 30.09.2005]

3. peatükk LAEVA OHUTU LAADIMISE JA LOSSIMISE NÕUDED NING LAEVA KAPTENI JA TERMINALI ESINDAJA TEAVITAMISE KORD 

§ 5.   Kapteni ja terminali esindaja kohustused

  (1) Kapten on kohustatud:
  1) tagama tema käsutatava laeva ohutu lastimise ja lossimise;
  2) esitama terminalile §-s 6 sätestatud andmed;
  3) enne tahke mahtlasti lastimist tagama, et ta on saanud SOLAS konventsiooni reegli VI/2.2 nõuete kohase lastiinfo ja vajadusel tahke mahtlasti tiheduse deklaratsiooni, mis peavad sisalduma BLU koodeksi 5. liites toodud vormi kohases lastideklaratsioonis;
  4) enne lastimise või lossimise algust ning selle ajal täitma §-s 8 loetletud kohustusi.

  (2) Terminali esindaja on kohustatud:
  1) pärast laeva eeldatava sadamasse saabumise aja kohta esmase teate kättesaamist esitama kaptenile §-s 7 sätestatud andmed;
  2) veenduma, et kaptenit on võimalikult aegsasti teavitatud lastideklaratsioonis sisalduvatest andmetest;
  3) teavitama kaptenit ja Transpordiametit viivitamata laeval avastatud silmnähtavatest puudustest, mis võivad kahjustada tahke mahtlasti ohutut lastimist või lossimist;
[RT I, 03.02.2022, 1 - jõust. 06.02.2022]
  4) enne lastimise või lossimise algust ning selle ajal täitma §-s 9 loetletud kohustusi.
[RTL 2005, 99, 1504 - jõust. 30.09.2005]

§ 6.   Kapteni poolt terminalile antav teave

  (1) Kapten edastab terminalile aegsasti enne terminali saabumist laeva eeldatava sadamasse saabumise aja ja täpsustab seda vajadusel.

  (2) Kohalejõudmisel esitab kapten terminalile järgmised andmed:
  1) laeva nimi, kutsung, IMO number, lipuriik, kodusadam;
  2) lastimis- või lossimiskava, milles on näidatud lasti kogus, lasti paigutus luukide järgi, lastimise või lossimise järjekord ja iga lastimis- või lossimistsükli käigus lastitav või lossitav kaubakogus;
  3) süvis sisenemisel ja eeldatav süvis väljumisel;
  4) ballastimiseks või ballasti eemaldamiseks kuluv aeg;
  5) laeva kogupikkus, laius ja lastikäitlemisala pikkus vööripoolseima luugi vöörikoomingust kuni ahtripoolseima luugi ahtrikoominguni, mille kaudu lastitakse või lossitakse;
  6) kõrgus veeliinist kuni esimesena lastitava või lossitava lastiruumi luugini ja kaugus laeva pardast kuni luugiavani;
  7) laeva pardatrepi asukoht;
  8) kõrgus veepinnast (masti topini);
  9) laeva lastimisseadmete andmed ja võimsus, kui need on olemas;
  10) kinnitusotste arv ja tüüp;
  11) erinõuded, nagu näiteks trimmimine või pidev lasti veesisalduse mõõtmine;
  12) andmed vajalike remonditööde kohta, mis võivad edasi lükata sildumist, lastimise või lossimise algust või laeva väljumist pärast lastimise või lossimise lõpetamist;
  13) laevaga seotud muu asjakohane teave, mida terminal soovib.

§ 7.   Terminali esindaja poolt kaptenile antav teave

  (1) Pärast laeva eeldatava sadamasse saabumise aja kohta esmase teate kättesaamist esitab terminali esindaja kaptenile järgmised andmed:
  1) kai nimi või number, mille ääres lastimine või lossimine toimub, ning sildumiseks ja lastimiseks või lossimiseks eeldatavalt kuluv aeg;
  2) lastimis- ja lossimisseadmete andmed, sealhulgas terminali nominaalne lastimis- või lossimiskiirus ning kasutatavate lastimis- või lossimispunktide arv, samuti iga puiste- või lossimistsükli eeldatav kestus;
  3) kai või sadamasilla iseärasused, mida kapten peaks teadma, sealhulgas statsionaarsete ja liikuvate takistuste, vendrite, pollarite ja haalamisseadmete asukoht;
  4) vee minimaalne sügavus kai ääres ning sisse- ja väljasõidukanalil;
  5) vee tihedus kai ääres;
  6) lastimiseks või lossimiseks kasutatavate lastiluukide või koomingute maksimaalne võimalik kõrgus veeliinist ja maksimaalne võimalik kõrgus veepinnast (masti topini);
  7) maabumissildade paiknemine ja neile ligipääs;
  8) kumma pardaga peab silduma;
  9) maksimaalne lubatud kiirus sadamasillale lähenemisel ning puksiiride olemasolu, nende tüüp ja tõmbejõud pollaril;
  10) eri lastipartiide lastimise järjekord ja võimalikud muud piirangud, kui kaupa ei ole võimalik lastida suvalises järjekorras või laevale sobivasse lastiruumi;
  11) lastitava lasti omadused, mis võivad pardal oleva lasti või selle jääkidega kokkupuutel põhjustada ohte;
  12) eelteave kavandatavate lastimis- või lossimistööde kohta või muudatuste kohta olemasolevates lastimis- või lossimiskavades;
  13) teave selle kohta, kas terminali lastimis- ja lossimisseadmed on statsionaarsed või on neil liikumispiiranguid;
  14) kinnitusotste nõutav arv;
  15) hoiatused seoses ebaharilike haalamistingimustega;
  16) ballastimise või ballasti eemaldamise piirangute olemasolu;
  17) lubatav maksimaalne süvis;
  18) terminaliga seotud muu asjakohane teave, mida kapten soovib.

  (2) Terminali esindaja ajakohastab pidevalt andmeid lõike 1 punktis 1 nimetatud sildumiseks ja lastimiseks või lossimiseks eeldatavalt kuluva aja ning sama lõike punktis 4 nimetatud kaiäärse vee minimaalse sügavuse kohta ning edastab need kaptenile pärast igakordset laeva eeldatava saabumise aja kohta teate kättesaamist.

  (3) Lõike 1 punktis 4 nimetatud andmed vee minimaalse sügavuse kohta sisse- ja väljasõidukanalil edastab kaptenile terminali esindaja või vajadusel sadamakapten.

§ 8.   Kapteni kohustused enne lastimist või lossimist ning selle ajal

  Enne lastimise või lossimise algust ja selle ajal tagab kapten, et:
  1) puistlasti lastimine või lossimine ning ballastvee pumpamine merest või merre on vastutava laeva juhtkonna liikme kontrolli all;
  2) lasti ja ballastvee paigutust jälgitakse kogu lastimise ja lossimise jooksul, et vältida laeva konstruktsiooni ülepingeid;
  3) laeva hoitakse ilma kreenita või juhul, kui laeva kreeni viimine on töö huvides vajalik, hoitakse kreen võimalikult väiksena;
  4) laev on kindlalt haalatud, arvestades kohalikke ilmasikutingimusi ja ilmaennustust;
  5) pardal viibib kinnitusotsade seadmiseks ning tava- ja hädaolukorra vajadusteks küllaldane arv laeva juhtkonna ja teisi laevapere liikmeid, arvestades vajadusega võimaldada laevaperele väsimuse vältimiseks küllaldast puhkeaega;
  6) terminali esindajale tehakse teatavaks lasti trimmimisnõuded, mis peavad olema kooskõlas BLU koodeksiga;
  7) terminali esindajatele tehakse teatavaks laeva ballastimise või ballasti eemaldamise ning lastimise või lossimise kiiruse ühtlustamise nõuded ning võimalikud kõrvalekalded ballastimise või ballasti eemaldamise kavast või muud asjaolud, mis võivad lastimist või lossimist mõjutada;
  8) ballastvesi pumbatakse välja kokkulepitud lastimis- või lossimiskavale vastava kiirusega nii, et see ei ujuta üle kaid või pardas asuvaid laevu. Juhul kui laevast ei ole mõistlik enne lastimise trimmimisetappi kogu ballastvett välja pumbata, lepitakse terminali esindajaga kokku, millal võib tarvis olla lastimine peatada ja nimetatud seisakute kestus;
  9) terminali esindajaga on kokku lepitud meetmed, mis võetakse kasutusele vihma või muu ilmastikumuutuse korral, kui lasti iseloomust tulenevalt võib selline muutus olla ohtlik;
  10) laeva kai ääres seismise ajal ei tehta pardal ega laeva läheduses tuletöid, välja arvatud terminali esindaja loal ning õigusaktides sätestatud tingimustel;
  11) lastimise ja lossimise lõppfaasis teostatakse lastimise ja lossimise ning laeva üle hoolikat järelevalvet;
  12) terminali esindajat hoiatatakse viivitamata, kui lastimine või lossimine on põhjustanud vigastusi, tekitanud ohuolukorra või võib seda eeldatavalt teha;
  13) terminali esindajale tehakse konveiersüsteemi seiskamiseks teatavaks, millal algab lõplik trimmimine;
  14) laeva konstruktsiooni väändumise vältimiseks oleks pakpoordi lossimine lähedases vastavuses sama lastiruumi tüürpoodi lossimisega;
  15) ühe või enama lastiruumi ballastimisel peetakse silmas võimalikku tuleohtlike aurude väljavoolu lastiruumidest ning enne tuletööde tegemist nende lastiruumide läheduses või nende peal võetakse arvesse vastavaid ettevaatusmeetmeid.

§ 9.   Terminali esindaja kohustused enne lastimist või lossimist ning selle ajal

  Enne lastimise või lossimise algust ja selle ajal on terminali esindaja kohustatud:
  1) teatama kaptenile lastimise või lossimise eest vastutavate terminali töötajate või kaubasaatja või tema volitatud esindaja nimed ja kontakteerumiskorra;
  2) võtma ettevaatusmeetmed, et lastimis- või lossimisseadmed ei vigastaks laeva, ning teavitama kaptenit põhjustatud vigastustest;
  3) tagama laeva hoidmise ilma kreenita või juhul, kui laeva kreeni viimine on töö huvides vajalik, hoidma kreeni võimalikult väiksena;
  4) tagama laeva konstruktsiooni väändumise vältimiseks pakpoordi lossimise lähedase vastavuse sama lastiruumi tüürpoodi lossimisega;
  5) hoiatama kaptenit juhul, kui on lubatud suure tihedusega lasti või suurte üksikute kopatäite kõrgelt allapuistamine, et laeva konstruktsioonidele võivad kuni lastiruumi põhja täieliku katmiseni rakenduda suured kohalikud koormused ning et eriti hoolikas tuleb olla iga lastiruumi lastimise alguses;
  6) tagama, et kapteniga on kokku lepitud kõikide lastimise või lossimise etappide ja aspektide osas ning et kaptenit teavitatakse võimalikest kokkulepitud lastimiskiiruse muudatustest ja iga laadimistsükli lõpuleviimisest;
  7) registreerima lastitud või lossitud lasti massi ja paigutuse ning tagama, et lastiruumide koormused ei kaldu kõrvale kokkulepitud lastimis- või lossimiskavast;
  8) tagama lastimisel või lossimisel lasti trimmimise vastavalt kapteni nõudmistele;
  9) tagama, et väljumissüvise saavutamiseks ja trimmimiseks vajalik last võimaldab terminali konveiersüsteemid lastimise lõpuks seisata ja tühjendada ning tegema selleks kaptenile teatavaks terminali konveiersüsteemis sisalduva lasti nominaalkoguse tonnides ja võimalikud nõuded seoses konveiersüsteemi tühjendamisega lastimise lõppedes;
  10) lossimise korral hoiatama kaptenit, kui kavandatakse lossimispunktide arvu suurendada või vähendada, ning teavitama kaptenit iga kord, kui mõne lastiruumi lossimine loetakse lõpetatuks;
  11) tagama, et laeva kai ääres seismise ajal ei tehta pardal ega laeva läheduses tuletöid, välja arvatud kapteni loal ning õigusaktides sätestatud tingimustel.

§ 10.   Laeva ja terminali vahelised protseduurid enne lastimist või lossimist, selle ajal ning pärast lastimist või lossimist

  (1) Enne tahke mahtlasti lastimist või lossimist lepib kapten terminali esindajaga kokku SOLAS konventsiooni reegli VI/7.3 sätete kohase lastimis- või lossimiskava, mille vorm on toodud määruse lisas 1. Lastimis- või lossimiskava võib koostada muus vormis tingimusel, et see sisaldab määruse lisas 1 toodud vormis jämeda joonega piiratud alal esitatud andmeid. Lastimis- või lossimiskava peab sisaldama laeva IMO numbrit. Kapten ja terminali esindaja kinnitavad kavaga nõusolekut oma allkirjadega.

  (2) Lastimis- või lossimiskava muudatused, mis ühe või teise poole arvates võivad mõjutada laeva või laevapere ohutust, valmistavad ette, kiidavad heaks ja kinnitavad mõlemad pooled kava muudatustena.

  (3) Kokkulepitud lastimis- või lossimiskava ning selle kokkulepitud muudatusi säilitatakse laevas ja terminalis 6 kuud, et Transpordiamet või laeva lipuriigi mereadministratsioon saaksid neid vajaduse korral kontrollida.
[RT I, 03.02.2022, 1 - jõust. 06.02.2022]

  (4) Enne lastimise või lossimise algust täidavad ja allkirjastavad kapten ja terminali esindaja ühiselt BLU koodeksi 4. osa nõuete kohase laeva/kalda ohutuse kontroll-lehe, mille vorm on toodud määruse lisas 2.

  (5) Laeva ja terminali vahel seatakse sisse tõhus ja pidev sideühendus, mis võimaldab vastata lastimise või lossimisega seotud teabepäringutele ja vajaduse korral tagada kapteni või terminali esindaja poolt antava lastimise või lossimise peatamiskäsu kiire täitmise.

  (6) Kapten ja terminali esindaja juhivad lastimist või lossimist vastavalt kokkulepitud lastimis- või lossimiskavale. Terminali esindaja vastutab tahke mahtlasti lastimisel või lossimisel kavas märgitud lastiruumide lastimise või lossimise järjekorrast, kogusest ja kiirusest kinnipidamise eest ning ei tohi eelnevalt kapteniga konsulteerimata ega tema kirjaliku nõusolekuta kõrvale kalduda kokkulepitud lastimis- või lossimiskavast.

  (7) Lastimise või lossimise lõpetamisel kinnitavad kapten ja terminali esindaja kirjalikult, et lastimine või lossimine toimus vastavalt lastimis- või lossimiskavale ning selle muudatustele, kui neid oli. Lossimise korral märgitakse nimetatud kinnituses, et lastiruumid on kapteni nõudmiste kohaselt tühjendatud ja puhastatud ning pannakse kirja laevale tekitatud vigastused ja teostatud remonditööd, kui neid oli.

  (8) Vajadusel teavitatakse Transpordiametit kapteni ja terminali esindaja erimeelsustest käesolevas paragrahvis nimetatud protseduuride osas.
[RT I, 03.02.2022, 1 - jõust. 06.02.2022]

§ 11.   Lastimisel ja lossimisel tekitatud vigastuste parandamine

  (1) Kui lastimise või lossimise käigus vigastatakse laeva konstruktsiooni, kannab terminali esindaja sellest kaptenile ette.

  (2) Kui vigastus võib rikkuda konstruktsioonide merekõlblikkust või kere veekindlust või laeva olulisi tehnosüsteeme, teavitab terminali esindaja või kapten sadamariigi mereadministratsiooni ning laeva lipuriigi mereadministratsiooni või laeva klassifikatsiooniühingut. Otsuse remondi möödapääsmatuse või edasilükkamise kohta teeb Transpordiamet. Otsuse tegemisel võetakse arvesse laeva lipuriigi mereadministratsiooni, laeva klassifikatsiooniühingu ja kapteni arvamust. Kui leitakse, et remont on möödapääsmatu, teostatakse see kapteni ja Transpordiameti nõudmiste kohaselt enne laeva sadamast lahkumist.
[RT I, 03.02.2022, 1 - jõust. 06.02.2022]

  (3) Lõikes 2 nimetatud otsuse tegemisel võib Transpordiamet vigastuste uurimise ja otsuse tegemise remondi möödapääsmatuse või edasilükatavuse kohta delegeerida volitatud klassifikatsiooniühingule.
[RT I, 03.02.2022, 1 - jõust. 06.02.2022]

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 12.   Erisäte

  Paragrahvi 4 punkti 3 kohaldatakse asutatava terminali suhtes 12 kuu möödudes asutamisest, kui terminal tõendab, et kavatseb kvaliteedijuhtimise süsteemi rakendada.
[RTL 2005, 99, 1504 - jõust. 30.09.2005]

§ 13.   Jõustumine

  (1) Määrus jõustub 2005. aasta 1. septembril.

  (2) Määruse § 4 punkt 3 jõustub 2006. aasta 1. veebruaril.

  (3) [kehtetu - RTL 2005, 99, 1504 - jõust. 30.09.2005]


1 Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu nõukogu direktiivi (EÜ) nr 2001/96, millega kehtestatakse puistlastilaevade ohutu lastimise ja lossimise ühtlustatud nõuded ja protseduurid (EMPs kohaldatav tekst) (EÜT L 13, 16.01.2002, lk 9-20), muudetud direktiiviga 2002/84/EÜ (EÜT L 324, 29.11.2002, lk 53–58) ja määrusega (EÜ) nr 1137/2008 (ELT L 311, 21.11.2008, lk 1–54).
[RT I, 03.02.2022, 1 - jõust. 06.02.2022]

Lisa 1 Lastimise/lossimise kava

Lisa 2 Laeva/kalda ohutuse kontroll-leht
[RTL 2005, 99, 1504 - jõust. 30.09.2005]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json