Teksti suurus:

Väikelaeva ja jeti tehnilise ülevaatuse kord ning väikelaeva ja jeti tehnilise ülevaatuse kontrollaktile kantavate andmete loetelu

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.02.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 03.02.2022, 9

Väikelaeva ja jeti tehnilise ülevaatuse kord ning väikelaeva ja jeti tehnilise ülevaatuse kontrollaktile kantavate andmete loetelu

Vastu võetud 12.07.2011 nr 72
RT I, 19.07.2011, 3
jõustumine 22.07.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
07.02.2019RT I, 12.02.2019, 715.02.2019
27.01.2022RT I, 03.02.2022, 106.02.2022

Määrus kehtestatakse „Meresõiduohutuse seaduse” § 36 lõike 10 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse väikelaeva ja jeti tehnilise ülevaatuse kord ning väikelaeva ja jeti kontrollaktile kantavate andmete loetelu.

§ 2.   Väikelaeva tehniline ülevaatus

  (1) Väikelaeva registreerimiseelsel ülevaatusel kontrollitakse:
  1) väikelaeva omandiõigust tõendava dokumendi ja alates 2004. aasta 1. maist kasutusele võetud väikelaeval vastavusdeklaratsiooni olemasolu ning väikelaeva vastavust nimetatud dokumentidele;
  2) eestikeelse juhise ja ohutusteabe olemasolu väikelaeval, mis on lastud turule „Toote nõuetele vastavuse seaduses” mõistes tootja, tootja volitatud esindaja või nende tunnustatud levitaja või importija poolt.

  (2) „Meresõiduohutuse seaduse” § 36 lõike 2 punktides 1–4 ja 6 nimetatud ülevaatusel kontrollitakse:
  1) väikelaeva kere konstruktsiooniosade seisukorda ja sõltuvalt tehnilise ülevaatuse liigist vajadusel konstruktsiooniosade vastavust tehnilisele dokumentatsioonile;
  2) väikelaeva ohutu ekspluateerimise tagamiseks ette nähtud mehhanismide, elektriseadmete ja teiste seadmete ohutut paigaldatust ning töökorras olekut;
  3) päästevarustuse, tuletõrje- ja avariivarustuse, navigatsiooniseadmete, pürotehnika ja muu varustuse olemasolu ja nende vastavust „Meresõiduohutuse seaduse” § 354 lõike 5 alusel kehtestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri määruses sätestatud nõuetele;
  4) raadiosideseadmete olemasolul nende töökorras olekut ja „Elektroonilise side seaduse” § 11 lõikele 2 vastava sagedusloa olemasolu;
  5) signaaltulede ja -märkide ning helisignaalseadmete vastavust rahvusvahelisele laevakokkupõrgete vältimise eeskirja konventsioonile ja töökorras olekut;
  6) jäätmekogumisvahendite (näiteks reovee kogumistankid, olmeprügi, kaasa arvatud toidujäätmete kogumise vahendid, statsionaarsed ja teisaldatavad tualetid jms) olemasolu ja töökorras olekut.

§ 3.   Jeti tehniline ülevaatus

  Jeti tehnilisel ülevaatusel kontrollitakse:
  1) jeti omandiõigust tõendava dokumendi ja alates 2006. aasta 1. jaanuarist valmistatud jeti vastavusdeklaratsiooni olemasolu ning jeti vastavust nimetatud dokumentidele;
  2) eestikeelse juhise ja ohutusteabe olemasolu jetil, mis on lastud turule „Toote nõuetele vastavuse seaduses” mõistes tootja, tootja volitatud esindaja või nende tunnustatud levitaja või importija poolt.

§ 4.   Väikelaeva ja jeti tehnilise ülevaatuse vormistamine

  Väikelaeva ja jeti tehnilise ülevaatuse tulemused vormistatakse paberkandjal või elektroonilise kontrollaktina.

§ 5.   Väikelaeva tehnilise ülevaatuse kontrollaktile kantavad andmed

  Väikelaeva tehnilise ülevaatuse kontrollaktile kantakse järgmised andmed:
  1) kontrollakti number;
  2) ülevaatuse liik vastavalt „Meresõiduohutuse seaduse” § 36 lõikele 2;
  3) väikelaeva mark;
  4) väikelaeva mudel;
  5) väikelaeva tüüp – sõude-, mootor- või purjepaat;
  6) väikelaeva kategooria;
  7) kere põhimaterjal;
  8) kogupikkus;
  9) laius;
  10) süvis;
  11) lubatud inimeste arv pardal;
  12) lubatud suurim koormatus (kandejõud);
  13) mootori tüüp;
  14) maksimaalne lubatud mootorivõimsus;
  15) purjepind;
  16) identifitseerimisnumber – HIN/CIN kood või valmistaja tähis;
  17) [kehtetu - RT I, 12.02.2019, 7 - jõust. 15.02.2019]
  18) ülevaatuse kuupäev;
  19) ülevaatuse teostanud asutus või ettevõtja;
  20) ülevaatuse teostanud isiku nimi ja allkiri;
  21) väikelaeva omaniku või vastutava kasutaja andmed;
  22) „Meresõiduohutuse seaduse” alusel kehtestatud piirangud, kui need on Transpordiameti poolt määratud;
[RT I, 03.02.2022, 1 - jõust. 06.02.2022]
  23) ülevaatuse käigus avastatud puudused.

§ 6.   Jeti tehnilise ülevaatuse kontrollaktile kantavad andmed

  Jeti tehnilise ülevaatuse kontrollaktile kantakse järgmised andmed:
  1) kontrollakti number;
  2) jeti mark;
  3) jeti mudel;
  4) pikkus;
  5) laius;
  6) tühimass;
  7) lubatud sõitjate arv;
  8) mootori võimsus;
  9) identifitseerimisnumber – HIN/CIN-kood või valmistaja tähis;
  10) [kehtetu - RT I, 12.02.2019, 7 - jõust. 15.02.2019]
  11) tehnokood;
  12) ülevaatuse kuupäev;
  13) ülevaatuse teostanud asutus või ettevõtja;
  14) ülevaatuse teostanud isiku nimi ja allkiri;
  15) jeti omaniku või vastutava kasutaja andmed;
  16) ülevaatuse käigus avastatud puudused.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json