Teksti suurus:

Volitatud klassifikatsiooniühingutele esitatavad nõuded ja volitatud klassifikatsiooniühingute üle järelevalve teostamise kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.02.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 03.02.2022, 12

Volitatud klassifikatsiooniühingutele esitatavad nõuded ja volitatud klassifikatsiooniühingute üle järelevalve teostamise kord

Vastu võetud 26.08.2011 nr 84
RT I, 30.08.2011, 1
jõustumine 02.09.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.05.2015RT I, 14.05.2015, 417.05.2015
03.11.2015RT I, 06.11.2015, 101.01.2016
27.01.2022RT I, 03.02.2022, 106.02.2022

Määrus kehtestatakse «Meresõiduohutuse seaduse» § 12 lõike 31 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse nõuded, mida volitatud klassifikatsiooniühing peab järgima, et täita mereohutust ja merereostuse vältimist käsitlevaid rahvusvahelisi konventsioone, ning volitatud klassifikatsiooniühingute üle järelevalve teostamise kord.

§ 11.   Rahvusvahelised konventsioonid

  Rahvusvahelised konventsioonid käesoleva määruse tähenduses on Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (edaspidi IMO) konventsioonid, millega Eesti Vabariik on ühinenud, ja Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni meretöö konventsioon. Mõiste hõlmab ka kõigi IMO konventsioonide kehtivaid protokolle ja muudatusi, samuti IMO konventsioonide alusel vastuvõetud kohustuslikke koodekseid, välja arvatud:
  1) IMO õigusaktide rakendamise koodeksi (III Code) 2. osa punkte 16.1, 18.1 ja 19;
  2) IMO tunnustatud organisatsioonide koodeksi (RO Code) 2. osa punkte 1.1, 1.3 ja 3.9.3.1–3.9.3.3.
[RT I, 06.11.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

§ 2.   Volitatud klassifikatsiooniühingule esitatavad nõuded

  (1) Volitatud klassifikatsiooniühing peab vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 391/2009/EÜ, laevade kontrollimise ja ülevaatusega tegelevate organisatsioonide ühiste eeskirjade ja standardite kohta, esitatud nõuetele.

  (2) Volitatud klassifikatsiooniühingul on lubatud väljastada rahvusvaheliste konventsioonide alusel vabastamise tunnistusi ainult Transpordiameti loal.
[RT I, 03.02.2022, 1 - jõust. 06.02.2022]

  (3) Lisaks volitatud klassifikatsiooniühingule võib kaubalaeva raadioohutuse tunnistuse väljastamiseks vajalikke ülevaatusi teostada ka muu tunnustatud eraõiguslik organisatsioon, kellel on piisavad teadmised ja pädevad töötajad, et hinnata raadioside ohutust.

§ 3.   Volitatud klassifikatsiooniühingute üle järelevalve teostamine

  (1) Transpordiamet teostab Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2009/15/EÜ, laevade kontrollimise ja ülevaatusega tegelevate organisatsioonide ja veeteede ametite vastavat tegevust käsitlevate ühiste eeskirjade ja standardite kohta, sätestatud järelevalvet volitatud klassifikatsiooniühingute üle, kellega Transpordiamet on sõlminud „Meresõiduohutuse seaduse“ § 2 punkti 12 kohase ja võrdse kohtlemise printsiibist lähtuva kirjaliku lepingu, mis vastab direktiivi 2009/15/EÜ artikli 5 lõikes 2 sätestatud tingimustele.
[RT I, 03.02.2022, 1 - jõust. 06.02.2022]

  (2) Veendumaks, et volitatud klassifikatsiooniühing täidab „Meresõiduohutuse seaduses“ sätestatud ülesandeid tõhusalt ja rahuldaval viisil, teostab Transpordiamet vähemalt kord kahe aasta jooksul järelevalvet iga volitatud klassifikatsiooniühingu üle ja esitab teistele Euroopa Liidu liikmesriikidele ja Euroopa Komisjonile aruande sellise järelevalvetegevuse tulemuste kohta hiljemalt selle aasta 31. märtsiks, mis järgneb aastale, mil järelevalvet teostati.
[RT I, 03.02.2022, 1 - jõust. 06.02.2022]

  (3) Transpordiamet annab Euroopa Komisjonile ja Rahvusvahelise Tööbüroo peadirektorile täpset teavet volitatud klassifikatsiooniühinguga sisse seatud koostöösuhete kohta. Juhul kui Transpordiamet leiab, et volitatud klassifikatsiooniühingut ei saa enam volitada tema nimel teostama tehnilist järelevalvet või väljastada laevadele tunnistusi, peatatakse või tühistatakse klassifikatsiooniühingu volitused. Sellisel juhul teavitab Transpordiamet oma otsusest viivitamata Euroopa Komisjoni, Rahvusvahelise Tööbüroo peadirektorit ja teisi liikmesriike koos asjakohaste põhjendustega.
[RT I, 03.02.2022, 1 - jõust. 06.02.2022]

  (4) Transpordiamet teavitab Euroopa Komisjoni ja teisi liikmesriike ning asjaomast lipuriiki, kui ta avastab, et volitatud klassifikatsiooniühing on väljastanud rahvusvaheliste konventsioonide asjakohastele nõuetele mittevastava laevale kehtiva konventsiooni järgse tunnistuse või kui kehtiva klassifikatsioonitunnistusega laeval esineb puudusi kõnealuse tunnistusega hõlmatud valdkondades. Teavitatakse üksnes laevadest, mis kujutavad endast tõsist ohtu meresõiduohutusele ja keskkonnale või mille suhtes on näha volitatud klassifikatsiooniühingute eriti hooletut käitumist. Asjaomast klassifikatsiooniühingut teavitatakse juhtumist esialgse kontrollimise ajal, et ta saaks viivitamata võtta järelmeetmeid.
[RT I, 03.02.2022, 1 - jõust. 06.02.2022]

§ 4.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/15/EÜ laevade kontrollimise ja ülevaatusega tegelevate organisatsioonide ja veeteede ametite vastavat tegevust käsitlevate ühiste eeskirjade ja standardite kohta (ELT L 131, 28.05.2009, lk 47–56), muudetud direktiiviga 2014/111/EL (ELT L 366, 20.12.2014, lk 83–87) ja määrusega 2019/1243 (ELT L 198, 25.7.2019, lk 241–344);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/54/EL 2006. aasta meretöönormide konventsiooni järgimise ja täitmise tagamisega seotud lipuriigi kohustuste kohta (ELT L 329, 10.12.2013, lk 1–4).
[RT I, 03.02.2022, 1 - jõust. 06.02.2022]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json