Teksti suurus:

Laeva tõsteseadmete kasutamise nõuded ning ülevaatuse ja katsetuste kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.02.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 03.02.2022, 13

Laeva tõsteseadmete kasutamise nõuded ning ülevaatuse ja katsetuste kord

Vastu võetud 16.09.2011 nr 87
RT I, 21.09.2011, 1
jõustumine 24.09.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.01.2022RT I, 03.02.2022, 106.02.2022

Määrus kehtestatakse «Meresõiduohutuse seaduse» § 41 lõike 5 alusel.

§ 1.   Rakendusala

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse Eesti riigilippu kandva laeva tõsteseadmete kasutamise nõuded ning ülevaatuse ja katsetuste kord.

  (2) Määruse nõuded laienevad järgmistele seadmetele:
  1) statsionaarsed ja teisaldatavad tõsteseadmed lasti või muu raskuse tõstmiseks ja langetamiseks;
  2) reisijatelift ja -eskalaator;
  3) kaubalift ja tõsteplatvorm.

  (3) Määruse nõuded ei laiene ankru-, puksiir- ja sildumisseadmetele ning kalapüügi- ja päästevahenditele.

§ 2.   Arvestuse pidamine

  Igas laevas peab pidama kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis arvestust tõsteseadmete, nende juurde kuuluvate trosside, kettide ja vahetatavate detailide (plokid, seeklid, pöörlid, haagid jne) ja nende katsetuste ning ülevaatuste kohta.

§ 3.   Tõsteseadmete katsetamine

  (1) Kõik laeva tõsteseadmed peavad olema katsetatud:
  1) enne laeva kasutuselevõttu;
  2) enne laevale monteeritud uue tõsteseadme kasutuselevõttu;
  3) enne tõsteseadme kasutusele võtmist pärast selle olulise koostisosa (mast, poom, vundament jne) remontimist või asendamist;
  4) iga viie aasta järel.

  (2) Tõsteseadmete katsetamist viivad läbi Transpordiametilt või volitatud klassifikatsiooniühingult vastava tunnustuse saanud ettevõtjad. Katsetused viiakse läbi Transpordiameti järelevalveametniku või volitatud klassifikatsiooniühingu inspektori juuresolekul, välja arvatud lõikes 3 sätestatud juhtudel.
[RT I, 03.02.2022, 1 - jõust. 06.02.2022]

  (3) Alla ühetonnise tõstevõimega seadme, välja arvatud reisijatelift ja -eskalaator, katsetuse võib läbi viia laeva kapteni moodustatud komisjon käesoleva paragrahvi nõuete kohaselt.

  (4) Katsetused viiakse läbi kooskõlas tõsteseadme valmistajatehase katsetusprogrammiga, selle puudumisel vastavalt §-le 4.

§ 4.   Tõsteseadme katsetamine valmistajatehase katsetusprogrammi puudumisel

  (1) Enne katsetamise alustamist viiakse läbi tõsteseadme mootori ja mehhanismide sõlmede, trosside ning detailide väline ülevaatus ja kontrollitakse:
  1) tõsteseadme dokumentatsiooni olemasolu;
  2) vahetatavate detailide ja trossi sertifikaate;
  3) tõsteseadme kasutamise juhendi olemasolu;
  4) eelnevaid märkusi tõsteseadme kasutamise ja remondi kohta;
  5) pidurite süsteemi korrasolekut;
  6) poomi või kraana noole lõpplülitite korrasolekut.

  (2) Tõsteseadme katsetusel peab katseraskuse kaal olema:
  1) lubatud töökoormuse korral kuni 20 tonni – 25% suurem lubatud töökoormusest;
  2) lubatud töökoormuse korral 20–50 tonni – 5 tonni suurem lubatud töökoormusest;
  3) lubatud töökoormuse korral üle 50 tonni – 10% suurem lubatud töökoormusest.

  (3) Tõsteseadme katsetusel peab poomi ja kraana noole kaldenurk horisontaaltasapinna suhtes olema:
  1) lubatud tõstekoormuse korral kuni 20 tonni – 15°;
  2) lubatud tõstekoormuse korral 20 tonni ja enam – 25°.

  (4) Katsetuse käigus kontrollitakse pidurite tööd. Pidurite töö kontroll seisneb katseraskuse kiires langetamises 3 meetri võrra ja järsus pidurdamises.

  (5) Pärast katsetust katseraskusega viiakse läbi katsetus suurima lubatud tõstekoormusega. Katsetuse ajal muudetakse poomi või kraana noole kaldenurka horisontaaltasapinna suhtes, pööratakse neid mõlemasse pardasse maksimaalselt lubatud nurga võrra, tõstetakse raskust suurima võimaliku kiirusega ja kontrollitakse lõpplülitite tööd.

  (6) Reisijatelifti ja -eskalaatori ning kaubalifti ja tõsteplatvormi katsetamine toimub vastavalt juhendile, mis on kooskõlastatud Transpordiameti või volitatud klassifikatsiooniühingu poolt. Katsetused seisnevad staatilises ja dünaamilises katsetuses. Staatilise katsetuse korral peab katseraskuse kaal kaubaliftide ja tõsteplatvormide puhul olema 1,5-kordne ning reisijaliftide ja -eskalaatorite puhul kahekordne maksimaalselt lubatud töökoormus. Dünaamilise katsetuse korral peab katseraskuse kaal olema 1,1-kordne maksimaalselt lubatud töökoormus.
[RT I, 03.02.2022, 1 - jõust. 06.02.2022]

  (7) Pärast katsetuse lõpetamist viiakse läbi tõsteseadme detailide väline ülevaatus.

  (8) Tõsteseadme katsetuse kohta vormistatakse akt, kuhu kantakse kõik katsetustega seotud andmed ja kontrollitoimingud. Iga tõsteseadme kohta väljastatakse sertifikaat, mis määrab seadme maksimaalse töökoormuse.

  (9) Tõsteseadmele kantakse maksimaalne lubatud töökoormus ja järgmise katsetuse kuupäev.

§ 5.   Laeva tõsteseadmete ülevaatus ja kontroll

  (1) Laeva tõsteseadmete ülevaatus korraldatakse „Meresõiduohutuse seaduse“ §-s 13 sätestatud laeva ülevaatuse tähtaegadel. Ülevaatuse viib läbi Transpordiamet või volitatud klassifikatsiooniühing.
[RT I, 03.02.2022, 1 - jõust. 06.02.2022]

  (2) Laeva tõsteseadmete ülevaatus jaguneb järgmiselt:
  1) esmane ülevaatus;
  2) täisülevaatus;
  3) iga-aastane ülevaatus.

  (3) Laeva tõsteseadmete esmane ülevaatus hõlmab:
  1) kõigi tõsteseadmete, sealhulgas liftide ja eskalaatorite juurde kuuluvate mootorite ning mehhanismide sõlmede ülevaatust, mootorite ja mehhanismide vundamendile kinnituse, samuti mastide, poomide, trosside ja detailide välist ülevaatust ning seadme vastavuse kontrollimist projektdokumentatsioonile;
  2) katsetuste läbiviimist vastavalt projektdokumentatsioonis esitatud katsetuste programmile või selle puudumisel käesoleva määruse §-des 3 ja 4 kehtestatud nõuetele.

  (4) Laeva tõsteseadmete täisülevaatus hõlmab kõigi tõsteseadmete, sh liftide ja eskalaatorite juurde kuuluvate mootorite ning mehhanismide sõlmede ülevaatust, mootorite ja mehhanismide vundamendile kinnituse, samuti mastide, poomide, trosside ja detailide välist ülevaatust ja vajadusel metallkonstruktsioonide jääkpaksuste mõõtmist ning kontrolli, kas katsetused on läbi viidud.

  (5) Laeva tõsteseadmete, sealhulgas liftide ja eskalaatorite iga-aastane ülevaatus hõlmab mootorite ja mehhanismide sõlmede ülevaatust ning trosside ja detailide välist ülevaatust ning kontrollitakse, kas katsetused on läbi viidud.

  (6) Enne tõsteseadme igakordset kasutamist tuleb sellele teostada kontrolli, mis hõlmab välist ülevaatust, juhtimisseadme ja pidurite kontrolli.

  (7) Pärast tõsteseadmega ekspluatatsiooni käigus juhtunud avariid tuleb läbi viia erakorraline ülevaatus, et selgitada välja avarii tehnilised põhjused. Sellisel juhul määrab Transpordiameti järelevalveametnik või volitatud klassifikatsiooniühingu inspektor vajaliku ülevaatuse mahu. Ülevaatus viiakse läbi olenemata tõsteseadme dokumentide kehtivusajast.
[RT I, 03.02.2022, 1 - jõust. 06.02.2022]

§ 6.   Laeva tõsteseadmete kasutamine

  (1) Laeva tõsteseadmete tehniline seisund peab tagama ohutu ja tõrgeteta lastimis- ja lossimistööde teostamise ning inimeste ohutuse liftis ja eskalaatoril. Tõsteseadmete kasutamine peab toimuma vastavalt valmistajatehase juhendile.

  (2) Kasutada võib tõsteseadmeid, sealhulgas lifte ja eskalaatoreid, mis on käesoleva määruse §-des 3-5 nimetatud katsetuste ning ülevaatuste käigus tunnistatud töökõlblikeks.

  (3) Laeva tõsteseadme, sealhulgas lifti ja eskalaatori kasutamine on keelatud:
  1) ülevaatuse või katsetuse tähtaja möödumisel;
  2) kui tõsteseadmel puudub sertifikaat ja markeering lubatud tõstekoormuse kohta;
  3) kui tõsteseadme vahetatavatel detailidel puudub sertifikaat või vahetatavate detailide tehnilised andmed ei vasta tõsteseadmele;
  4) kui tõsteseadme trossidel või kettidel puudub sertifikaat, trossi või keti tehnilised andmed ei vasta tõsteseadmele, sh liftile või eskalaatorile;
  5) deformatsiooni või pragude olemasolu korral haakidel, plokkidel, pöörlitel, seeklitel, kettide lülidel või muudel detailidel;
  6) seeklite, kettide, pöörlite sõrmede ja poltide läbimõõdu vähenemisel 10% või enam ning trossidel 10% või enamate traatide purunemisel nende üldarvust trossi pikkusel, mis võrdub trossi 8 läbimõõduga, või reisijateliftide ja -eskalaatorite puhul 5% või enamate traatide purunemisel nende üldarvust trossi keerdesammu pikkusel;
  7) deformatsiooni või pragude olemasolu korral terasmastidel, lastipoomidel, kraanade, liftide ja eskalaatorite koosteosadel või pragude või pehkinud osade olemasolu korral puidust mastidel või lastipoomidel;
  8) kui mastide, poomide, vintside, vundamentide ja muude metallkonstruktsioonide jääkpaksused on vähem kui 80% algpaksusest;
  9) masti seisva taglase lõtku või lahtiühendamise korral;
  10) enne katsetuse läbiviimist, kui on remonditud või asendatud mingi tõsteseadme oluline koostisosa (mast, poom, vundament jne).

  (4) Laeva tõsteseadmega võib töötada vastava väljaõppe saanud isik, keelatud on töötada alla 18 aasta vanusel isikul.

  (5) Lastitööd laeva tõsteseadmetega peavad toimuma kapteni poolt nimetatud vastutava isiku kontrolli all.

  (6) Lastitöödel on tõsteseadmega töötaval isikul keelatud:
  1) tõsta raskust, mille mass ületab lubatud tõstekoormuse;
  2) tõsteseadmega lahti tõmmata raskuse alla kinni jäänud lastitöödel kasutatavaid abivahendeid;
  3) tõsta raskust, millel asuvad inimesed;
  4) tõsta suruõhu- või gaasiballoone, mis ei ole paigaldatud vastavasse konteinerisse;
  5) teha tõsteseadmega järske liigutusi (raskuste tõstmine ja langetamine peab olema sujuv);
  6) jätkata tööd, kui on tekkinud häired tõsteseadme töös või tõsteseade on saanud vigastada.

  (7) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 5 nimetatud detailide või trossi asendamine võib toimuda detailide või trossi vastu, millele väljastatud sertifikaadid kinnitavad samaväärset tugevust.

§ 7.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json