Teksti suurus:

Vastutuskindlustuse või muu rahalise tagatise tõendi taotlemise, andmise, kehtetuks tunnistamise ja hoidmise kord

Vastutuskindlustuse või muu rahalise tagatise tõendi taotlemise, andmise, kehtetuks tunnistamise ja hoidmise kord - sisukord
Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.02.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 03.02.2022, 18

Vastutuskindlustuse või muu rahalise tagatise tõendi taotlemise, andmise, kehtetuks tunnistamise ja hoidmise kord
[RT I, 03.02.2022, 1 - jõust. 06.02.2022]

Vastu võetud 10.07.2014 nr 53
RT I, 12.07.2014, 175
jõustumine 15.07.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.01.2022RT I, 03.02.2022, 106.02.2022, määruses asendatud sõnad „Veeteede Amet” sõnaga „Transpordiamet” vastavas käändes.

Määrus kehtestatakse kaubandusliku meresõidu seaduse § 775 lõike 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus sätestab reisija surma, tervisekahjustuse või kehavigastuse põhjustamise korral vastutuskindlustuse või muu rahalise tagatise tõendi taotlemise, andmise, kehtetuks tunnistamise ja hoidmise korra.
[RT I, 03.02.2022, 1 - jõust. 06.02.2022]

§ 2.   Taotluse esitamine

  (1) Vedaja esitab Transpordiametile taotluse tõendi väljastamiseks.

  (2) Taotluses esitatakse laeva kohta järgnevad andmed:
  1) laeva nimi, tunnusnumber või kutsung ja kodusadam;
  2) vedaja nimi ja peamine tegevuskoht;
  3) laeva IMO number;
  4) tagatise liik ja ajaline kehtivus sõjaliste ja mittesõjaliste riskide korral;
  5) kindlustusandja või muu rahalise tagatise andnud isiku nimi ja peamine tegevuskoht.

  (3) Taotlusele lisatakse kindlustus- või muu rahalise tagatise leping, mis katab vedaja vastutuse reisija surma, tervisekahjustuse või kehavigastuse põhjustamise eest summas, mis vastab kaubandusliku meresõidu seaduse § 774 lõikes 1 sätestatud piirmäärale.

§ 3.   Tõendi andmine

  (1) Tõendi andmisel kontrollib Transpordiamet taotluse vastavust käesoleva määruse § 2 lõikes 2 ja kindlustuslepingu või muu rahalise tagatise lepingu vastavust seaduses sätestatud tingimustele. Tingimustele mittevastamisel ei anna Transpordiamet vedajale tõendit.

  (2) Transpordiamet annab tõendi või teeb otsuse tõendi andmisest keeldumise kohta kolme tööpäeva jooksul taotluse esitamisest.

§ 4.   Tõendi kehtetuks tunnistamise kord

  (1) Transpordiamet tunnistab tõendi kehtetuks järgmistel juhtudel:
  1) kindlustuslepingu või muu rahalise tagatise lepingu lõppemisel, kui see lõpeb enne tõendi kehtivusaja lõppu;
  2) kui ilmneb, et vedaja on esitanud tõendi taotlemisel valeandmeid.

  (2) Tõendi kehtetuks tunnistamisel teavitab Transpordiamet sellest viivitamata vedajat või reederit.

§ 5.   Tõendi hoidmise kord

  (1) Tõendi originaali säilitatakse laevas.

  (2) Tõendi koopiat säilitatakse Transpordiametis.

Lisa Kindlustuse või muu rahalise tagatise tõend vastutuse kohta reisijate surma ja isikukahju korral
[Kehtetu - RT I, 03.02.2022, 1 - jõust. 06.02.2022]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json