Teksti suurus:

Avalikult kasutatava jäätee rajamise ja korrashoiu nõuded

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.02.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 03.02.2022, 21

Avalikult kasutatava jäätee rajamise ja korrashoiu nõuded

Vastu võetud 20.10.2015 nr 127
RT I, 23.10.2015, 3
jõustumine 26.10.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.01.2022RT I, 03.02.2022, 106.02.2022

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 65 lõike 151 alusel.

§ 1.  Üldsätted

  (1) Käesolev määrus sätestab avalikult kasutatava jäätee ning sellele juurdepääsu (edaspidi jäätee) rajamise, liikluse korraldamise ja korrashoiu minimaalsed nõuded.

  (2) Jäätee võib rajada asjast huvitatud isik kokkuleppel vastava maa omanikuga.

  (3) Jäätee rajaja korraldab korrashoidu jääteel ja loob tingimused ohutuks liiklemiseks tema rajatud jääteel.

  (4) Liiklemine jääteel toimub liiklusseaduses sätestatud korras.

  (5) Treeninguid ja võistlusi jääteel ei korraldata ning treening-võistlusrada jääteele ei rajata.

  (6) Jäätee rajaja peab säilitama täies ulatuses kõiki jäätee avamise ja toimimisega seotud dokumente ja andmeid vähemalt kaks aastat.

§ 2.  Jäätee rajamise ja avamise nõuded

  (1) Laevaliiklusega ristuva või laevaliiklust muul moel mõjutava jäätee rajamiseks peab jäätee rajaja saama Transpordiametilt kirjaliku nõusoleku. Nimetatud jääteede rajamiseks esitab jäätee rajaja eelnevalt taotluse Transpordiametile laevaliikluse ajutiseks peatamiseks. Laevaliikluse taastamise aluseks on jäätee rajaja kirjalik teave jäätee sulgemise kohta.
[RT I, 03.02.2022, 1 - jõust. 06.02.2022]

  (2) Vahetult enne jäätee avamist tuleb jäätee rajajal taasesitamist võimaldavas vormis sellest teavitada Päästeametit, Politsei- ja Piirivalveametit, Häirekeskust ning asjasse puutuvaid kohalikke omavalitsusüksusi ja maavalitsusi.

  (3) Jäätee rajamiseks peab jäätee rajaja korraldama jääkatte uurimistöid.

  (4) Jäätee uurimistöö käigus tehakse kindlaks:
  1) jäätee asukoht;
  2) jääkatte paksus ja iseloom;
  3) jääkatte pinna seisund;
  4) lumikatte paksus ja iseloom;
  5) jääkatte iseloom kaldaga ühinemise kohtades;
  6) jäätee sõidutee praod jääkattes;
  7) jääle kogunenud vesi;
  8) takistustest üle- ja ümbersõiduvõimalused;
  9) võimalikud looduslikud orientiirid.

  (5) Uurimistöö tulemuste kohta koostatakse seletuskiri ja jäätee skeem, millele kantakse:
  1) jää paksus vähemalt iga 100 m tagant;
  2) jää kandevõime vähima paksuse kohas;
  3) sobivad jääle juurdepääsu kohad;
  4) jäätee asukoht koos koordinaatidega L-EST koordinaatsüsteemis;
  5) jää tugevdamist vajavad kohad;
  6) liikluskorraldusvahendid ja nende asukohad;
  7) muud olulised andmed ja informatsioon liiklejatele.

  (6) Jäätee rajatakse toimivast laevateest vähemalt 200 meetri kaugusele.

  (7) Jäätee asukoha valikul peab eelistama varem kasutatud kohti, kui selliseid on.

  (8) Jäätee uurimistööks valitud trassil peab arvestama, et mõlema sõidusuuna jaoks nähakse ette eraldi sõiduteed omavahelise kaugusega vähemalt 25 meetrit. Jääteele juurdepääsul võib sõiduteede omavaheline kaugus olla väiksem.

  (9) Jääteele lubatavad koormused peavad vastama vähemalt käesoleva määruse lisas 1 sätestatud minimaalsetele jääkihi paksustele. Lõpliku otsuse maksimaalse jääteele lubatud koormuse kohta teeb jäätee rajaja erinevaid jää kandevõimet ja liiklusohutust mõjutavaid tegureid arvestades.

  (10) Jäätee kandevõime valitud trassil määrab väikseim mõõdetud jää paksus.

  (11) Jäätee avamise aluseks on käesoleva paragrahvi lõigetes 4 ja 5 käsitletud ja jäätee rajaja poolt kinnitatud seletuskiri koos jäätee skeemiga.

  (12) Jääteele määratakse jäätee korrashoiu eest vastutav isik ja peetakse käesoleva määruse lisa 2 kohast jäätee päevaraamatut.

  (13) Jääteele juurdepääsul peab olema valvetalitus. Valvetalituse töötaja ülesandeks on:
  1) jäätee päevaraamatu pidamine;
  2) jääteed ületavate sõidukite registreerimine ning jääle mineva ja jäält tuleva liikluse juhendamine;
  3) jäätee alguses olevate liikluskorraldusvahendite korrashoidmine;
  4) liiklejate teavitamine jäätee seisukorrast ja kasutamise nõuetest.

  (14) Käesoleva paragrahvi lõike 13 punktis 2 nimetatud registreerimisel fikseeritakse vähemalt sõiduki liik, mark ja registreerimismärgi number.

  (15) Jäätee juurdepääsudel asuvate valvetalituste töötajate vahel peab olema telefoni- või raadioside. Side puudumisel ei tohi liiklust avada. Side katkemise korral tuleb jäätee sulgeda ja veenduda, et kõik sõidukid lahkuksid jääteelt.

  (16) Pimeda aja saabumisel või liikluse sulgemisel muudel põhjustel peavad jäätee valvetöötajad veenduma, et jääteele ei ole jäänud sõidukeid ning vajaduse korral rakendama meetmeid nende maale toimetamiseks.

  (17) Jäätee valvetalitus peab olema varustatud esmaste pääste- ja esmaabivahenditega ning peab olema võimeline neid kasutama.

  (18) Jäätee valvetalituse töötajal peab olema isikukaitsevahenditele esitatud nõuetele ja kasutusotstarbele vastav märguriietus ja liiklejatele märguannete andmiseks vajalikud vahendid.

§ 3.  Jäätee korrashoiu nõuded

  (1) Jäätee seisund peab vastama käesoleva määruse lisas 3 sätestatud nõuetele.

  (2) Jäätee korrashoid seisneb lumetõrjetöödes, jääkatte seisundi süstemaatilises kontrollis, kasutatavate liikluskorraldusvahendite ja rajatiste hooldamises ning teistes käesolevast määrusest ning määruse lisast 3 tulenevates tegevustes.

  (3) Jääteel kasutatavad rajatised ja liikluskorraldusvahendid peavad vastama liiklusseadusele ja ehitusseadustikule ning nende alusel kehtestatud nõuetele.

  (4) Jääteel peab tegema jäätee korduvuurimisi vastavalt ilmastikuolude muutumisele, kuid mitte harvem kui kord kahe nädala jooksul. Saadud andmed kantakse jäätee päevaraamatusse.

  (5) Jäätee seisundit kontrollitakse iga päev, ebasoodsate ilmastikuolude puhul aga vastavalt vajadusele. Pärast vaatlust tehakse sõidutee seisundi kohta sissekanne jäätee päevaraamatusse, trassi asukohamuutused kantakse skeemile ja sellest antakse teada liiklejatele.

§ 4.  Jäätee liikluskorralduse ja teabe nõuded

  (1) Jäätee algusesse paigaldatakse:
  1) liiklejale nähtavasse kohta teabetahvel;
  2) teest paremale liiklusmärk 341 „Massi piirang“, mis näitab, et sõita ei tohi sõiduki, autorongi või masinrongiga, mille tegelik mass on suurem märgil näidatust, liiklusmärk 354 „Vähim pikivahe“ 250 m ja liiklusmärk 361 „Peatumise keeld“.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud teabetahvlile märgitakse järgmine informatsioon:
  1) jäätee nimi;
  2) orienteeruv pikkus;
  3) lubatud sõidukiiruse vahemikud;
  4) nõutav pikivahe;
  5) juhised liiklejale, kuidas toimida jääolude halvenemisel, jääkatte purunemisohu tekkimisel ja sõiduki hädapeatumise korral;
  6) jäätee korrashoiu eest vastutava isiku nimi ja telefoninumber;
  7) muud vajalikud teated ja nõuded liiklejale.

  (3) Mõlema sõidusuuna sõidutee peab tähistama liiklusmärkidega 521 „Ühesuunaline tee“ ja 522 „Ühesuunalise tee lõpp“ ja vastassuunast sõidukite edasisõidu keelamiseks tähistama liiklusmärgiga 331 „Sissesõidu keeld“.

  (4) Jäätee mõlemad sõiduteed peavad olema tähistatud vasakult poolt puna-kollaste 1,5 m kuni 2,0 m üle jää- või lumepinna ulatuvate hoiatuspostide või muude selleks sobivate looduslike tähistega selliselt, et jäätee kulgemine oleks juhile selge ja tajutav.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud jäätee sõiduteede tähised peavad olema paigaldatud sirgetel teelõikudel vähemalt iga 100 meetri tagant ja jäätee trassi kõverikel vähemalt iga 60 meetri tagant.

  (6) Jääteele peab paigaldama iga kilomeetri järel liiklusmärk 651 „Kilomeetritähis“ kauguste näitamisega mõlemale poole jäätee lõpuni.

  (7) Ülesõidud jääkatte pragudest ja nendest ülesõiduks kasutatavad rajatised, samuti teised ohtlikud kohad, millest ümbersõidu võimalus puudub, peavad olema tähistatud järgmiselt:
  1) 150 m kuni 300 m enne ohtlikku kohta peab olema paigaldatud hoiatusmärk 152, 153 või 154 „Ebatasane tee“ või 186 „Muud ohud“;
  2) alates hoiatusmärgist kuni ohtliku kohani peavad sõidutee mõlemad ääred olema tähistatud käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud tähistega vahekaugusega mitte üle 25 m.

  (8) Kui jääteel on liiklus suletud, peab jääle viiv tee olema tõkestatud hästi märgatava tõkkepuuga, mille külge on kinnitatud liiklusmärk 311 „Sõidu keeld“. Samasugune tõkestus on kohustuslik jäätee lõplikul sulgemisel kuni reaalse jäälesõidu võimaluse möödumiseni.

Lisa 1 Minimaalsed nõutavad jääkihi paksused

Lisa 2 Jäätee päevaraamat

Lisa 3 Jäätee seisundinõuded

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json