Teksti suurus:

Biotsiidiseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2023
Avaldamismärge:RT I, 03.02.2023, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
25.01.2023 otsus nr 243

Biotsiidiseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 18.01.2023

§ 1.  Biotsiidiseaduse muutmine

Biotsiidiseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seaduse 3. peatüki 1. jagu tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 32 lõiget 1 täiendatakse pärast tekstiosa „(ELT L 353, 31.12.2008, lk 1–1355),” sõnaga „biotsiidimääruse”;

3) paragrahvi 32 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 32 täiendatakse lõigetega 7 ja 8 järgmises sõnastuses:

„(7) Avalikus kohas kasutatav desinfektsioonivahend peab vastama loa või registreerimistunnistuse omaniku poolt ettenähtud kasutusalale ning sellega peavad kaasas olema kasutusjuhend ja teave loa või registreerimistunnistuse omaniku ja desinfektsioonivahendi koostisainete kohta, vajaduse korral ka muu teave, mis võimaldab biotsiidi sihipäraselt ja ohutult kasutada.

(8) Käesoleva paragrahvi lõikes 7 nimetatud desinfektsioonivahendil peab olema järgmine tarbijale nähtav teave:
1) biotsiidile pädeva asutuse või Euroopa Komisjoni antud number;
2) biotsiidi kaubanduslik nimetus;
3) iga toimeaine identsusandmed ja selle kontsentratsioon meetermõõdustiku ühikutes;
4) kasutusjuhised, vajaduse korral biotsiidi mõju tekkeks vajalik aeg;
5) sõltuvalt tootest Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1272/2008 nõutud ohupiktogrammid, tunnussõna, ohulaused, hoiatuslaused või lõik lisateabega vastavalt artiklile 25.”;

5) paragrahvi 33 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Biotsiidi, mis on klassifitseeritud mürgiseks, kantserogeenseks, mutageenseks või reproduktiivtoksiliseks kemikaaliks või millel on endokriinseid häireid põhjustavad omadused või neurotoksiline või immunotoksiline toime arengule vastavalt biotsiidimääruse artikli 19 lõikes 4 sätestatule, ei tohi kättesaadavaks teha tarbijale tarbijakaitseseaduse tähenduses.

(2) Kutsealaseks kasutamiseks ettenähtud biotsiide ei tohi kättesaadavaks teha tarbijale tarbijakaitseseaduse tähenduses.”;

6) paragrahvi 34 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatut ei kohaldata biotsiidimääruse V lisa kohaselt tooteliiki 1 kuuluva biotsiidi puhul.”;

7) paragrahvi 37 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Enne ohtliku biotsiidi Eestis turule laskmist tuleb vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1272/2008 artiklile 45 esitada Terviseametile sama määruse VIII lisa kohane teave, mida kasutatakse mürgistusjuhtumite ennetus- ja ravimeetmete väljatöötamise ning rakendamise eesmärgil.”;

8) paragrahvi 38 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Isik, kes kasutab biotsiidi kahjulike organismide hävitamiseks, tõrjumiseks, kahjutuks muutmiseks või nende ebasoovitava toime ohjamiseks, peab kahjulike organismide tõrjet tegema üksnes biotsiidi märgistusel ja kasutusjuhendis ettenähtud viisil ja tingimustel.”;

9) paragrahvi 382 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Koolitusasutus peab õppe- ja koolituskava koostamisel võtma aluseks kahjulike organismide tõrjuja 4. ja 5. taseme kutse standardid ja esitama oma kava enne koolituse korraldamist kahjulike organismide tõrjuja kutse andjale kutseseaduse tähenduses seisukoha ja ettepanekute saamiseks.”;

10) paragrahvi 383 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 383. Kutseline kahjulike organismide tõrje teenuse osutaja”;

11) paragrahvi 383 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõna „kahjuritõrjeteenuse” sõnaga „kahjulike organismide tõrje teenuse”;

12) paragrahvi 383 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahvi 39 lõikes 1 ning § 41 lõigetes 1 ja 5 asendatakse sõna „kahjuritõrje” sõnadega „kahjulike organismide tõrje” vastavas käändes;

14) paragrahvi 39 lõiked 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Vastutaval spetsialistil peab olema kahjulike organismide tõrje juhtimiseks ja korraldamiseks omandatud kahjulike organismide tõrjuja 5. taseme kutse kutseseaduse tähenduses, mille kohaselt isik korraldab ressursside jagamist ja teiste tööd ning vastutab selle töö eest.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud kutse taotlemisel on nõutav vähemalt keskharidus, kutse- ja juhtimisalase täiendusõppe läbimine ning kolmeaastane kahjulike organismide tõrje töökogemus.”;

15) paragrahvi 39 lõike 4 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse § 7 lõikes 2 sätestatud pädev asutus on Terviseamet.”;

16) paragrahvi 40 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kutseline kahjulike organismide tõrje teenuse osutaja peab esitama majandustegevusteate.”;

17) paragrahvi 41 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 41. Kahjulike organismide tõrje teenuse osutamine objektil”;

18) paragrahvi 41 lõiked 2–4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Objekti valdaja korraldab kahjulike organismide jälgimise objektil ning vastutab nende kahjustava toime ennetamise ja nende hävitamise eest.

(3) Objekti valdaja loob vajalikud tingimused kahjulike organismide tõrje ohutuks läbiviimiseks objektil ning koos tõrjet tegeva isikuga töötab välja tõrje läbiviimise plaani.

(4) Kutseline kahjulike organismide tõrje teenuse osutaja koostab tehtud tõrje kohta objekti valdajale aruande, mida säilitatakse vähemalt viis aastat.”;

19) paragrahvi 42 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Biotsiidi toimeaine heakskiitmise taotleja, biotsiidile asjakohase loa taotleja või käesoleva seaduse kohaselt registreerimistunnistuse taotleja tasub enne dokumentide esitamist Terviseametile biotsiidimääruse kohaselt riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras järgmiste toimingute eest:
1) biotsiidi toimeaine heakskiitmisega seotud taotluse menetlemine hindava liikmesriigina;
2) biotsiidi või biotsiidipere loa taotluse menetlemine hindava liikmesriigina;
3) biotsiidi või biotsiidipere loa taotluse menetlemine asjaomase liikmesriigina;
4) biotsiidi või biotsiidipere loaga seotud teate menetlemine;
5) üleminekuperioodil biotsiidi registreerimistunnistuse taotluse menetlemine;
6) üleminekuperioodil biotsiidi registreerimistunnistuse muudatuse taotluse menetlemine;
7) üleminekuperioodil biotsiidi registreerimistunnistuse haldusliku muudatuse taotluse menetlemine.”;

20) paragrahvi 421 lõikes 2 asendatakse arv „150” arvuga „200”;

21) paragrahvi 421 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Taotleja tasub Terviseametile järgmiste toimingute eest järgmiselt:
1) toimeaine hindamise algtasu on 71 600 eurot ja maksimaalne tasu 624 200 eurot;
2) toimeaine täiendava teabe hindamise algtasu on 42 100 eurot ja maksimaalne tasu 369 200 eurot;
3) biotsiidipere liidu loa hindamise algtasu on 88 400 eurot ja maksimaalne tasu 769 800 eurot;
4) biotsiidipere riikliku loa hindamise algtasu on 80 000 eurot ja maksimaalne tasu 697 000 eurot;
5) biotsiidi liidu loa hindamise algtasu on 63 100 eurot ja maksimaalne tasu 551 300 eurot;
6) biotsiidi riikliku loa hindamise algtasu on 42 100 eurot ja maksimaalne tasu 369 200 eurot;
7) biotsiidi või biotsiidipere eelhindamise algtasu on 31 600 eurot ja maksimaalne tasu 278 200 eurot;
8) biotsiidi või biotsiidipere loa järelhindamise algtasu on 4200 eurot ja maksimaalne tasu 41 400 eurot;
9) samade omadustega biotsiidi või biotsiidipere loa hindamise tasu on 15 500 eurot;
10) biotsiidi või biotsiidipere ajutise loa hindamise tasu on 26 100 eurot;
11) biotsiidi või biotsiidipere lihtsustatud menetlusega loa hindamise algtasu on 21 100 eurot ja maksimaalne tasu 187 100 eurot;
12) biotsiidi või biotsiidipere loa vastastikusel tunnustamisel hindamise tasu on 2100 eurot;
13) biotsiidi või biotsiidipere olulise muudatuse hindamise algtasu on 10 500 eurot ja maksimaalne tasu 69 200 eurot;
14) biotsiidi või biotsiidipere loa uuendamise hindamise algtasu on 21 100 eurot ja maksimaalne tasu 187 100 eurot;
15) biotsiidi või biotsiidipere vähem tähtsa muudatuse hindamise algtasu on 4200 eurot ja maksimaalne tasu 27 100 eurot.”;

22) paragrahvi 43 punktid 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„1) Terviseamet – biotsiidi ja biotsiidiga töödeldud toote kättesaadavaks tegemisele kehtestatud nõuete täitmise üle, biotsiidile ja biotsiidiga töödeldud tootele kehtestatud nõuete täitmise üle ja biotsiidi kasutamise üle kutselise kahjulike organismide tõrje teenuse osutaja juures ning rahvatervise seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seadusega reguleeritud valdkondades;
2) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet – käesoleva seaduse § 32 lõikega 8 kehtestatud märgistamise nõuete täitmise üle muudes õigusaktides sätestatud Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti järelevalveobjektidel;”;

23) paragrahvis 431 asendatakse tekstiosa „50 ja 51” tekstiosaga „50, 51, 52 ja 53”;

24) paragrahvi 49 lõike 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) biotsiidi ja toimeaine tootja kontaktandmed;”;

25) paragrahvi 49 lõike 2 punktid 10–12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„10) andmed biotsiidi toime tõhususe kohta;
11) biotsiidi märgistus ning pakendi suurus ja kirjeldus;
12) toimeaine ohutuskaart;”;

26) paragrahvi 49 lõiget 2 täiendatakse punktiga 13 järgmises sõnastuses:

„13) vajaduse korral lisateave biotsiidi kohta.”;

27) paragrahvi 49 lõiked 6 ja 7 tunnistatakse kehtetuks;

28) paragrahv 491 tunnistatakse kehtetuks;

29) seaduse normitehniline märkus jäetakse välja.

§ 2.  Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmine

Atmosfääriõhu kaitse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 219 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 219 punktist 4 jäetakse välja sõna „hulgimüügis”;

3) paragrahvi 249 lõike 2 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 249 lõike 2 punktist 4 jäetakse välja sõnad „hulgimüügis olevate”.

§ 3.  Kemikaaliseaduse muutmine

Kemikaaliseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 38 lõike 4 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 38 lõike 4 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) REACH-määruse XVII lisaga kehtestatud toote valmistaja kohustuste ja talle esitatud nõuete ning toote turuleviimise ja kasutamise piirangute täitmise üle;”;

3) paragrahvi 38 lõike 4 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 38 lõike 6 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) REACH- ja CLP-määrusega kehtestatud aine ja segu tootja ning importija kohustuste ja neile esitatud nõuete ning ainele ja segule esitatud nõuete täitmise üle nende tootja ja importija juures ning jae- ja hulgimüügis;”.

§ 4.  Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmine

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõike 2 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvid 101–103 tunnistatakse kehtetuks.

§ 5.  Rahvatervise seaduse muutmine

Rahvatervise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõike 2 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 15 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 183 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Käesoleva seaduse §-s 182 sätestatud väärteo kohtuväline menetleja on Terviseamet.”.

§ 6.  Riigilõivuseaduse muutmine

Riigilõivuseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2971 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Biotsiidi toimeaine heakskiitmisega seotud taotluse menetlemise eest hindava liikmesriigina tasutakse riigilõivu 3300 eurot.”;

2) paragrahvi 2972 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Biotsiidi või biotsiidipere loa taotluse menetlemise eest hindava liikmesriigina tasutakse riigilõivu 3300 eurot.

(2) Biotsiidi või biotsiidipere loa taotluse menetlemise eest asjaomase liikmesriigina tasutakse riigilõivu 1400 eurot.

(3) Biotsiidi või biotsiidipere loaga seotud teate menetlemise eest tasutakse riigilõivu 300 eurot.”;

3) paragrahvi 2973 lõikes 1 asendatakse arv „345” arvuga „400”;

4) paragrahvi 2973 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Üleminekuperioodil biotsiidi registreerimistunnistuse halduslike muudatuste taotlusega seotud toimingute eest tasutakse riigilõivu 50 eurot.”.

§ 7.  Toote nõuetele vastavuse seaduse muutmine

Toote nõuetele vastavuse seaduse § 50 lõiget 5 täiendatakse punktiga 124 järgmises sõnastuses:

„124) mänguasjad;”.

§ 8.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2023. aasta 1. juunil.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json