Teksti suurus:

Justiitsministri 26. juuli 2016. a määruse nr 16 „Advokaadile riigi õigusabi tasu maksmise ja kulude hüvitamise kord” muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.02.2023
Avaldamismärge:RT I, 03.02.2023, 51

Justiitsministri 26. juuli 2016. a määruse nr 16 „Advokaadile riigi õigusabi tasu maksmise ja kulude hüvitamise kord” muutmine

Vastu võetud 31.01.2023 nr 9

Määrus kehtestatakse riigi õigusabi seaduse § 21 lõike 3 alusel.

Justiitsministri 26. juuli 2016. a määruses nr 16 „Advokaadile riigi õigusabi tasu maksmise ja kulude hüvitamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõike 1 esimeses lauses, § 8 lõike 1 esimeses lauses ja § 9 lõike 1 esimeses lauses asendatakse tekstiosa „27 eurot iga poole tunni kohta, kuid kokku mitte üle 81 euro” tekstiosaga „36 eurot iga poole tunni kohta, kuid kokku mitte üle 108 euro”;

2) paragrahvi 6 lõike 2 esimeses lauses, § 6 lõikes 5, § 7 lõigetes 2 ja 4, § 8 lõikes 4, § 9 lõikes 3, § 10 lõikes 4 ja §-s 14 asendatakse arv „27” arvuga „36”;

3) paragrahvi 6 lõikes 3, § 8 lõikes 2 ja § 9 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „27 eurot iga poole tunni kohta, kuid kokku mitte üle 324 euro” tekstiosaga „36 eurot iga poole tunni kohta, kuid kokku mitte üle 432 euro”;

4) paragrahvi 6 lõikes 4 ja § 8 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „27 eurot iga poole tunni kohta, kuid kokku mitte üle 108 euro” tekstiosaga „36 eurot iga poole tunni kohta, kuid kokku mitte üle 144 euro”;

5) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Kui kohtumenetluse käigus määratakse riigi õigusabi osutama kaitsja, kes ei ole samas kriminaalasjas varem kriminaaltoimikuga tutvunud, on määratud kaitsja tasu kriminaaltoimikuga tutvumise eest käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tasu.”;

6) paragrahvi 6 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Kui määratud kaitsjal on samas kriminaalasjas rohkem kui üks kaitsealune, suurendab kohus riigi õigusabi osutamise eest, välja arvatud kohtuistungil osalemine, advokaadile makstavat tasu 50 protsenti iga lisandunud kaitsealuse kohta. Sama põhimõtet kohaldatakse ka olukorras, kus samas kriminaalasjas osalev kaitsja on asenduskaitsjaks.”;

7) paragrahvi 7 lõigetes 1 ja 3 asendatakse tekstiosa „27 eurot iga poole tunni kohta, kuid kokku mitte üle 162 euro” tekstiosaga „36 eurot iga poole tunni kohta, kuid kokku mitte üle 216 euro”;

8) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Kui kohtumenetluse käigus määratakse riigi õigusabi osutama esindaja, kes ei ole samas kriminaalasjas varem kriminaaltoimikuga tutvunud, on määratud esindaja tasu kriminaaltoimikuga tutvumise eest käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tasu.”;

9) paragrahvi 10 lõike 1 esimeses lauses asendatakse tekstiosa „27 eurot iga poole tunni kohta, kuid kokku mitte üle 432 euro” tekstiosaga „36 eurot iga poole tunni kohta, kuid kokku mitte üle 576 euro”;

10) paragrahvi 10 lõike 1 teises lauses asendatakse arv „54” arvuga „72”;

11) paragrahvi 10 lõike 2 esimeses lauses asendatakse tekstiosa „27 eurot iga poole tunni kohta, kuid kokku mitte üle 270 euro” tekstiosaga „36 eurot iga poole tunni kohta, kuid kokku mitte üle 360 euro”;

12) paragrahvi 10 lõike 2 teises lauses asendatakse arv „108” arvuga „144”;

13) paragrahvi 10 lõike 3 esimeses lauses asendatakse tekstiosa „27 eurot iga poole tunni kohta, kuid kokku mitte üle 540 euro” tekstiosaga „36 eurot iga poole tunni kohta, kuid kokku mitte üle 720 euro”;

14) paragrahvi 10 lõike 3 teises lauses asendatakse arv „378” arvuga „504”;

15) paragrahvi § 10 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Kui advokaadil on samas tsiviilasjas rohkem kui üks esindatav, suurendab kohus riigi õigusabi osutamise eest, välja arvatud kohtuistungil osalemine, advokaadile makstavat tasu 25 protsenti iga lisandunud esindatava kohta.”;

16) paragrahvi 11 lõikes 1 asendatakse arv „36” arvuga „39”;

17) paragrahvi § 11 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kui advokaadil on samas haldusasjas rohkem kui üks esindatav, suurendab kohus riigi õigusabi osutamise eest, välja arvatud kohtuistungil osalemine, advokaadile makstavat tasu 25 protsenti iga lisandunud esindatava kohta.”;

18) paragrahvis 13 asendatakse arv „30” arvuga „36”;

19) määrust täiendatakse §-ga 141 järgmises sõnastuses:

§ 141. Tasumäär kohtulahendi tutvustamise eest alaealisele

Riigi õigusabi osutamisel alaealisele kohtulahendi tutvustamise eest on tasu 30 eurot.”;

20) paragrahvis 15 asendatakse tekstiosa „30 eurot iga poole tunni kohta, kuid kokku mitte üle 240 euro” tekstiosaga „36 eurot iga poole tunni kohta, kuid kokku mitte üle 288 euro”;

21) paragrahvi 17 lõike 2 esimeses lauses asendatakse arv „0,15” arvuga „0,30”.

Lea Danilson-Järg
Justiitsminister

Tõnis Saar
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json