Teksti suurus:

Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.03.2011
Avaldamismärge:RT I, 03.03.2011, 3

Välja kuulutanud
Vabariigi President
22.02.2011 otsus nr 833

Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 10.02.2011

Sotsiaalhoolekande seaduses (RT I 1995, 21, 323; 2010, 41, 240) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1126 lõiget 3 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

„3) isik ei kasuta nimetatud erihoolekandeteenust statsionaarse tuberkuloosiravi saamise tõttu – statsionaarse tuberkuloosiravi saamise lõpuni.”;

2) paragrahvi 1132 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Erihoolekandeteenuse osutamise lõpetamisel tagastab teenuse osutaja teenust saanud isiku või tema seadusliku esindaja soovil teenuse osutamise käigus teenuse osutaja kogutud ja säilitatud isiku kohta käivad dokumendid, sealhulgas isikule koostatud tegevusplaani.”;

3) paragrahvi 1134 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) tal peab olema vähemalt keskharidus ja ta peab olema läbinud sotsiaalministri poolt käesoleva paragrahvi lõike 5 alusel kehtestatud kava kohase 260-tunnise koolituse;”;

4) paragrahvi 1140 punktid 1 ja 3 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 1143 punktid 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 1147 punktid 1 ja 3 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 152 lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või kõrgkoolis bakalaureuse- või magistriõppes esmase õppekavajärgse nominaalse õppeaja lõpuni, kui asenduskoduteenusel viibiv laps jätkab õppimist kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või kõrgkooli bakalaureuse- või magistriõppes samal kalendriaastal, kui ta omandas põhi-, kesk- või kõrghariduse.”;

8) paragrahvi 202 lõike 4 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) on isikust tulenev otsene oht isiku enda või teise isiku elule, kehalisele puutumatusele või füüsilisele vabadusele;”;

9) paragrahvi 48 täiendatakse lõikega 43 järgmises sõnastuses:

„(43) Enne 2009. aasta 1. jaanuari läbitud 40-tunnine täienduskoolitus tööks suurema ohtlikkusastmega isikutega on võrdsustatud § 1134 lõike 4 punktis 1 nimetatud koolitusega.”;

10) paragrahvi 48 täiendatakse lõikega 44 järgmises sõnastuses:

„(44) Kuni 2016. aasta 31. detsembrini võib erihoolekandeteenust vahetult osutav isik olla põhiharidusega ning ta peab olema läbinud sotsiaalministri poolt § 1134 lõike 5 alusel kehtestatud kava kohase 260-tunnise koolituse.”

Ene Ergma
Riigikogu esimees

/otsingu_soovitused.json