Teksti suurus:

Tartu Ülikooli seaduse ja ülikooliseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.03.2011
Avaldamismärge:RT I, 03.03.2011, 4

Välja kuulutanud
Vabariigi President
22.02.2011 otsus nr 835

Tartu Ülikooli seaduse ja ülikooliseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 16.02.2011

§ 1.  Tartu Ülikooli seaduse muutmine

Tartu Ülikooli seaduses (RT I 1995, 23, 333; 2008, 34, 208) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tartu Ülikool (edaspidi ülikool), asutatud 1632. aastal, on Eesti Vabariigi rahvusülikool.

(2) Ülikool on avalik-õiguslik juriidiline isik, kes tegutseb käesoleva seaduse, ülikooliseaduse, oma põhikirja ja muude õigusaktide alusel.

(3) Ülikool on universaalne integreeritud teadus-, arendus-, õppe- ja kultuuriasutus. Ülikooli eesmärk on edendada teadusi ja kultuuri, pakkuda teaduse ja tehnoloogia arengule tuginevaid kõrghariduse omandamise võimalusi kõrgharidustaseme kolmel astmel humanitaar-, sotsiaal-, arsti- ning loodusteaduste alal ning osutada õppe-, teadus- ja muul loometegevusel põhinevaid avalikke teenuseid.

(4) Ülikool edendab eesti keele ja kultuuri säilimise ning arengu eesmärgil Eestit ja tema rahvast uurivaid teadusi ning eestikeelset haridust, säilitab rahvuslikku kultuuripärandit ning pakub avalikkusele sellega seotud teenuseid.

(5) Ülikool teeb koostööd teiste ülikoolide ja kogu ühiskonnaga, toetades Eesti ühiskonna arengut, luues ja arendades lõimitud õppe- ja teadustegevusel põhinevaid võimalusi rahvusvaheliseks koostööks ja elukestvaks õppeks ning kujundades üliõpilastest vastutustundlikke ja algatusvõimelisi kodanikke.”;

2) seadust täiendatakse §-dega 21–23 järgmises sõnastuses:

§ 21. Ülikooli juhtorganid

Ülikooli juhtorganid on nõukogu, senat ja rektor.

§ 22. Nõukogu

(1) Ülikooli kõrgeim otsustuskogu on nõukogu, kes vastutab ülikooli pikaajalise arengu eest ja tagab ülikooli eesmärkide täitmise.

(2) Nõukogu koosseisu kuulub üksteist liiget, kellest:
1) viis liiget nimetab senat ülikooli põhikirjas sätestatud korras;
2) ühe liikme nimetab Eesti Teaduste Akadeemia isikute hulgast, kes ei ole ülikooli töötajad;
3) viis liiget nimetab haridus- ja teadusminister, kaasates kandidaatide esitamisesse avalikkust ning lähtudes sellest, et nõukogu koosseisust enamuse moodustavad isikud, kes ei ole ülikooli töötajad.

(3) Nõukogu koosseisu kinnitab haridus- ja teadusministri ettepanekul viieks aastaks Vabariigi Valitsus korraldusega.

(4) Nõukogu:
1) kinnitab ülikooli põhikirja, omades ühekordset vetoõigust senati vastava otsuse suhtes;
2) võtab vastu ülikooli arengukava ja selle rakenduskava;
3) võtab vastu ülikooli eelarve ja kinnitab ülikooli majandusaasta aruande;
4) annab hinnangu ülikooliseaduse § 131 lõikest 2 tuleneva tulemuslepingu täitmisele;
5) täidab ülikooliseaduse § 133 lõikes 1 nimetatud ülikooli nõukogu ülesandeid;
6) otsustab ülikooli nimel laenu võtmise;
7) otsustab ülikooli kinnisvara omandamise, piiratud asjaõiguse koormamise ja võõrandamise põhimõtted;
8) võtab ülikooli põhikirjas sätestatud korras seisukoha esitatud rektorikandidaatide kohta;
9) nimetab audiitori;
10) võib korraldada ülikooli tegevuse kontrollimiseks revisjone;
11) täidab teisi seaduse või ülikooli põhikirjaga talle pandud ülesandeid.

(5) Nõukogu annab oma pädevuse piires määrusi ja võtab vastu otsuseid. Nõukogu määrused ja otsused jõustuvad allakirjutamisel, kui neis eneses ei ole sätestatud hilisemat tähtaega, välja arvatud ülikooli eelarve, mis jõustub ülikooli põhikirjas sätestatud korras.

§ 23. Senat

(1) Ülikooli akadeemiline otsustuskogu on senat, kes vastutab ülikooli õppe- ning teadus- ja arendustegevuse eest ning tagab selle kõrge kvaliteedi.

(2) Senati koosseisu kuuluvad:
1) rektor, kes on senati esimees;
2) kuni kakskümmend üks liiget, kelle valib ülikooli liikmeskond ning kellest vähemalt 1/5 moodustavad üliõpilased.

(3) Senati moodustamise tingimused ja korra ning tegevuse alused sätestab ülikooli põhikiri.

(4) Senat:
1) võtab vastu ülikooli põhikirja ja esitab selle nõukogule kinnitamiseks;
2) otsustab õppekavade avamise, muutmise ja sulgemise ning kinnitab õppekavad;
3) otsustab ühisõppekava avamise, kiidab heaks ühisõppekava koostöölepingu sõlmimise ja kinnitab ühisõppekava;
4) omab ühekordset vetoõigust nõukogu otsuse suhtes ülikooli eelarve vastuvõtmisel;
5) võtab ülikooli põhikirjas sätestatud korras seisukoha esitatud rektorikandidaatide kohta;
6) täidab ülikooliseaduse § 132 lõikes 1, § 14 lõike 3 punktides 41, 5–8, 11, 13–131 ja 14–15, § 22 lõigetes 8 ja 11, § 223 lõikes 4, § 23 lõigetes 1 ja 2, § 27 lõikes 5, § 28 lõikes 5, § 29 lõikes 31, § 291 lõikes 3, § 301 lõikes 1, § 34 lõigetes 2 ja 5, § 35 lõikes 3, § 36 lõikes 2 ning § 42 lõike 1 punktides 1 ja 8 nimetatud ülikooli nõukogu ülesandeid;
7) täidab teadus- ja arendustegevuse korralduse seadusest tulenevaid teadusnõukogu ülesandeid, kui käesolevast seadusest või muust õigusaktist ei tulene teisiti;
8) täidab teisi seaduse või ülikooli põhikirjaga talle pandud ülesandeid.

(5) Senat annab oma pädevuse piires määrusi ja võtab vastu otsuseid. Senati määrused ja otsused jõustuvad allakirjutamisel, kui neis eneses ei ole sätestatud hilisemat tähtaega, välja arvatud põhikiri, mis jõustub kinnitamisel nõukogu poolt.”;

3) paragrahvi 3 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Rektor juhib ülikooli igapäevast tegevust, vastutab rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest ning teostab oma pädevuse piires ning lähtudes nõukogu ja senati otsustest kõrgeimat haldus- ja distsiplinaarvõimu.

(2) Rektori valivad nõukogu ja senati liikmed ning teised põhikirjas nimetatud isikud ülikooli põhikirjas sätestatud korras.

(3) Rektori ametikohale võib kandideerida isik, kes on või on olnud valitud professori ametikohale.

(4) Rektoriga sõlmib kuni viieks aastaks töölepingu nõukogu esimees.

(5) Rektor:
1) tagab nõukogu ning senati määruste ja otsuste täitmise;
2) on aruandekohustuslik nõukogu ja senati ees;
3) omab ühekordset vetoõigust senati määruse või otsuse suhtes;
4) tagab ülikooli eelarveprojekti koostamise;
5) tagab ülikooli eelarve täitmise ning esitab selle kohta aruande nõukogule;
6) esindab ülikooli ja teostab ülikooli nimel tehinguid seaduse ja ülikooli põhikirjaga antud volituste ulatuses;
7) otsustab ülikooli nõukogu kehtestatud põhimõtetest lähtudes kinnisvara omandamise, piiratud asjaõigusega koormamise ja võõrandamise;
8) täidab ülikooliseaduse § 14 lõike 3 punktides 2 ja 132, § 19 lõigetes 2 ja 31–32 ning § 43 lõikes 4 nimetatud ülikooli nõukogu ülesandeid;
9) täidab ülikooliseaduse § 16 lõike 2 punktides 2–3, 5–6 ja 8–10, § 34 lõikes 5, § 39 lõikes 4, § 42 lõike 1 punktis 6, § 43 lõikes 7 ning § 532 lõikes 3 nimetatud ülikooli rektori ülesandeid;
10) otsustab muid seaduse või ülikooli põhikirjaga või nõukogu või senati poolt tema pädevusse antud küsimusi.

(6) Rektor annab oma ülesannete täitmiseks käskkirju ja korraldusi.

(7) Nõukogul ja senatil on õigus avaldada rektorile umbusaldust ning rektor vabastatakse enne lepingutähtaja möödumist ametist, kui selle otsuse poolt on 2/3 mõlema kogu koosseisust.

(8) Rektori volitused lõpevad lepingutähtaja möödumise päeval, omal soovil ametist tagasiastumisel töökohustuste täitmisest vabastamise päeval või ametist enne lepingutähtaja möödumist vabastamise päeval.

(9) Volituste lõppemisel on rektoril õigus siirduda tagasi ametikohale, kus ta ülikoolis töötas enne rektoriks valimist.

(10) Rektori ametist vabastamisel enne lepingutähtaja möödumist sõlmib nõukogu esimees senati ettepanekul kuni üheks aastaks töölepingu rektori kohusetäitjaga.”;

4) paragrahv 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 4. Kultuuripärandi säilitamine ja avalike teenuste osutamine

(1) Käesoleva seaduse § 2 lõikest 4 tuleneva ülesande täitmiseks säilitab ja arendab ülikool kultuuripärandi hulka kuuluvat hoonestust ning teadus-, kunsti- ja ajalooväärtusi sisaldavaid kogusid ja arhiive.
14.02.2012 10:31
Parandatud täheviga sõnas „hoonestust“. Alus: „Riigi Teataja seadus“ § 10 lõige 3 ja Riigikogu Kantselei 10.02.2012 kiri nr 4-14/12-7/1.

(2) Käesoleva seaduse § 2 lõigetest 3 ja 4 tulenevate avalike teenuste osutamiseks on ülikoolil raamatukogu, botaanikaaed, muuseumid ja teaduskool.”;

5) paragrahv 6 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 7 lõigetes 2 ja 3 asendatakse sõnad „ülikooli nõukogu” sõnaga „senat”;

7) paragrahvi 9 lõiget 1 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) vara, mille ülikool soetab oma tegevuse käigus.”;

8) paragrahvi 10 lõike 1 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Ülikoolile kuuluvat kinnisvara on õigus omandada, piiratud asjaõigusega koormata või võõrandada nõukogu kehtestatud põhimõtetest lähtudes.”;

9) paragrahvi 11 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„(11) Käesoleva seaduse § 2 lõikes 4 nimetatud ülesande täitmiseks loob ülikool Eesti kultuuri, eesti keele ja Eesti ajaloo õppe-, teadus- ja arendustegevusega tegelevad professuurid. Professuuride täpsem loetelu ja rahastamine lepitakse kokku ülikooliseaduse § 131 lõikest 2 tulenevas tulemuslepingus.

(12) Käesoleva paragrahvi lõikes 11 nimetatud professuuride aluseks olevates teadusvaldkondades sihtevalveeritakse Tartu Ülikooli teadus- ja arendustegevust teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse §-s 202 sätestatud korras vähemalt kord viie aasta jooksul.”;

10) seadust täiendatakse §-ga 141 järgmises sõnastuses:

§ 141. Üleminek

(1) Tartu Ülikooli kuratooriumi volitused lõpevad 2011. aasta 31. detsembril.

(2) Nõukogu esimese koosseisu kinnitab Vabariigi Valitsus korraldusega ning nõukogu esimese koosseisu volitused algavad 2012. aasta 1. jaanuaril. Eesti Teaduste Akadeemia ja Tartu Ülikooli ülikooliseaduse alusel moodustatud nõukogu esitavad haridus- ja teadusministrile liikmed loodava ülikooli nõukogu koosseisu hiljemalt 2011. aasta 1. oktoobriks.

(3) Tartu Ülikooli ülikooliseaduse alusel moodustatud nõukogu võtab hiljemalt 2011. aasta 1. septembriks vastu senati esimese koosseisu valimise tingimused ja korra.

(4) Tartu Ülikooli ülikooliseaduse alusel moodustatud nõukogu volitused lõpevad 2011. aasta 31. detsembril.

(5) Senati esimese koosseisu valimised toimuvad hiljemalt 2011. aasta 1. detsembril ning senati esimese koosseisu volitused algavad 2012. aasta 1. jaanuaril.

(6) Ülikooli põhikiri ja teised õigusaktid viiakse käesoleva seaduse 2012. aasta 1. jaanuaril jõustuvate muudatustega kooskõlla hiljemalt 2012. aasta 1. märtsiks.

(7) Tartu Ülikooli 2007. aasta 31. mail valitud rektori volitused kehtivad töölepingus sätestatud tähtaja saabumiseni või enne lepingutähtaja möödumist ametist vabastamiseni.”

§ 2. Ülikooliseaduse muutmine

Ülikooliseaduse (RT I, 8.11.2010, 4) § 3 lõike 1 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Käesolevat seadust kohaldatakse Tartu Ülikoolile niivõrd, kuivõrd Tartu Ülikooli seadus ei sätesta teisiti.”

§ 3. Seaduse jõustumine

Käesoleva seaduse § 1 punktid 2, 3, 6, 8 ja 9 ning § 2 jõustuvad 2012. aasta 1. jaanuaril.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json