Teksti suurus:

Põllumajandusministri 17. veebruari 2010. a määruse nr 11 „Head põllumajandus- ja keskkonnatingimused, püsirohumaa pindala säilitamise kohustuse täitmise täpsem kord, püsirohumaa pindala säilitamise kohustuse üleandmise alused ja kord ning püsirohumaa säilitamiseks vajalike abinõude rakendamise täpsem kord” muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.03.2011
Avaldamismärge:RT I, 03.03.2011, 10

Põllumajandusministri 17. veebruari 2010. a määruse nr 11 „Head põllumajandus- ja keskkonnatingimused, püsirohumaa pindala säilitamise kohustuse täitmise täpsem kord, püsirohumaa pindala säilitamise kohustuse üleandmise alused ja kord ning püsirohumaa säilitamiseks vajalike abinõude rakendamise täpsem kord” muutmine

Vastu võetud 23.02.2011 nr 20

Määrus kehtestatakse „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 23 lõike 4, § 24 lõike 3, nõukogu määruse (EÜ) nr 73/2009, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames põllumajandustootjate suhtes kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks, muudetakse määruseid (EÜ) nr 1290/2005, (EÜ) nr 247/2006, (EÜ) nr 378/2007 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1782/2003 (ELT L 30, 31.01.2009, lk 16–99), artikli 6 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikliga 50a.

Põllumajandusministri 17. veebruari 2010. a määrust nr 11 „Head põllumajandus- ja keskkonnatingimused, püsirohumaa pindala säilitamise kohustuse täitmise täpsem kord, püsirohumaa pindala säilitamise kohustuse üleandmise alused ja kord ning püsirohumaa säilitamiseks vajalike abinõude rakendamise täpsem kord” (RTL 2010, 8, 140) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 3 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Lõikes 2 nimetatud viljavaheldus- või külvikorraplaani ei pea koostama püsirohumaa, puuvilja- ja marjakultuuride ning ravim- ja maitsetaimede kasvatamiseks kasutatava põllumajandusmaa kohta ning väiksema kui 0,3 ha suuruse põllu kohta, millel kasvatatakse ühte teravilja-, kaunvilja-, köögivilja-, õli-, kiu- või rühvelkultuuri.”;

2) paragrahvi 5 lõike 6 punktis 4 asendatakse tekstiosa „0,7 lü” tekstiosaga „1 lü”;

3) paragrahvi 5 lõiget 12 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Kui põllumajandusmaal esineb tuulekaera, esitab taotleja Põllumajandusametile viivitamata, kuid hiljemalt 31. juuliks, põllumajandusministri 27. detsembri 2004. a määruse nr 196 „Tuulekaera tõrjeabinõud” lisas 1 toodud vormi kohase teatise tuulekaera esinemise kohta.”;

4) paragrahvi 5 lõige 13 tunnistatakse kehtetuks.

Helir-Valdor Seeder
Minister

Ants Noot
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json