Teksti suurus:

Küttegaasiseadmele, selle abiseadmele ja nende vastavushindamisele esitatavad nõuded

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.04.2018
Avaldamismärge:RT I, 03.03.2015, 3

Küttegaasiseadmele, selle abiseadmele ja nende vastavushindamisele esitatavad nõuded1

Vastu võetud 27.02.2015 nr 16

Määrus kehtestatakse toote nõuetele vastavuse seaduse § 5 lõike 4 ning Vabariigi Valitsuse 26. augusti 2010. a määruse nr 123 „Volituste andmine tootele nõuete ja vastavushindamise korra kehtestamiseks ning turujärelevalveasutuse määramiseks” § 1 lõike 1 punkti 5 ja lõike 2 alusel.

§ 1.   Küttegaasiseadmele ja selle vastavushindamisele esitatavad nõuded

  (1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/142/EÜ, küttegaasiseadmete kohta (ELT L 330, 16.12.2009, lk 10–27) kohaldamisalas olevad küttegaasiseadmed ja nende abiseadmed peavad turule laskmisel ja kasutusele võtmisel vastama direktiivis sätestatud nõuetele.

  (2) Küttegaasiseadme nõuetele vastavust tuleb tõendada käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud õigusakti kohaselt.

§ 2.   Turujärelevalveasutus

  Käesolevas määruses sätestatud nõuete üle teeb järelevalvet Tehnilise Järelevalve Amet toote nõuetele vastavuse seaduses sätestatud korras.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2015. a.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/142/EÜ, küttegaasiseadmete kohta (ELT L 330, 16.12.2009, lk 10–27)

Urve Palo
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json