Teksti suurus:

Kodanikujulguse aumärgi statuut

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.03.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.11.2022
Avaldamismärge:RT I, 03.03.2015, 9

Kodanikujulguse aumärgi statuut

Vastu võetud 27.02.2015 nr 5

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 21 lõike 3 alusel.

§ 1.  Üldsätted

  (1) Kodanikujulguse aumärgiga (edaspidi aumärk) autasustatakse isikuid, kes on oma käitumise või suhtumisega näidanud eeskuju teistele inimestele.

  (2) Süüteoennetuse nõukogu (edaspidi nõukogu) annab välja aumärgi korrakaitseseaduse § 21 lõikes 1 nimetatud alustel:
  1) kuriteo ärahoidmise või selle toimepanemise takistamise eest;
  2) kuriteo toimepanemiselt või vahetult pärast seda põgenemiskatselt tabatud isiku kinnipidamise eest;
  3) kuriteoohvri abistamise eest;
  4) muu olulise panuse eest inimeste turvatunde tõstmisel.

§ 2.  Aumärgi kirjeldus

  Valgel sõõril on sinine rist kuldse sammuva otsavaatava lõviga. Sõõri ümbritseb kuldne ääris, mille ülemisel osal on kuldne tekst „KODANIKUJULGUS” ning alumisel osal on kuldsed tammelehed ja kuldne kilp paragrahvi sümboliga. Aumärgi etalonkujutis on esitatud käesoleva määruse lisas.

§ 3.  Aumärgi andmiseks ettepanekute tegemine, aumärgi andmine ja aumärkide üle arvestuse pidamine

  (1) Ettepaneku aumärgi andmiseks võivad nõukogule teha:
  1) Eesti alalised elanikud;
  2) Eestis viibivad välismaalased;
  3) juriidilised isikud;
  4) riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused.

  (2) Ettepanek esitatakse nõukogule kord aastas 15. oktoobriks.

  (3) Aumärgi andmise ettepanekus märgitakse:
  1) kandidaadi ees- ja perekonnanimi;
  2) kandidaadi isikukood või sünniaeg;
  3) põhjendus;
  4) ettepaneku esitaja ees- ja perekonnanimi, sünniaeg või isikukood, elukoht või asukoht ja telefon;
  5) lõike 1 punktides 3 ja 4 märgitute puhul isiku ja asutuse nimi, ettepaneku esitaja ees- ja perekonnanimi, ametikoht ja telefon, e-posti aadress;
  6) ettepaneku tegemise kuupäev ja ettepaneku esitaja allkiri.

  (4) Aumärki ei anta isikule, kellel on kehtiv karistus tahtlikult toimepandud kuriteo eest või kes on kohtueelse uurimise või kohtu all süüdistatuna kuriteos.

  (5) Ettepanekud vaatab läbi ja teeb otsuse nõukogu.

  (6) Aumärgi annab nõukogu. Otsus aumärgi andmise kohta vormistatakse valdkonna eest vastutava ministri käskkirjaga.

  (7) Aumärk antakse autasustatule või tema esindajale Justiitsministeeriumi kulul.

  (8) Aumärkide kohta peab arvestust Justiitsministeerium. Aumärkide arvestusraamatusse märgitakse aumärgi number, autasustatu ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg, valdkonna eest vastutava ministri käskkirja number ja kuupäev.

§ 4.  Aumärgi kätteandmine

  (1) Aumärgi annab kätte autasustatule või tema esindajale nõukogu esimees või tema poolt selleks volitatud isik.

  (2) Aumärgi kätteandmine toimub pidulikult.

  (3) Koos aumärgiga antakse autasustatule või tema esindajale valdkonna eest vastutava ministri tänukiri.

  (4) Postuumselt antud aumärk antakse üle autasustatu perekonnaliikmele või lähedasele isikule.

§ 5.  Aumärgi kandmine ja äravõtmine

  (1) Aumärgi kandmisel juhindutakse teenetemärkide kandmise heast tavast.

  (2) Aumärki on õigus kanda üksnes isikul, keda on sellega autasustatud.

  (3) Nõukogu võib aumärgi kandmise õiguse ära võtta isikult, kes on pärast aumärgi saamist oma mainet ebaväärika käitumisega kahjustanud.

Andres Anvelt
Minister

Norman Aas
Kantsler

Lisa Kodanikujulguse aumärk

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json