Teksti suurus:

Valga maakonna looduse üksikobjektide kaitse alt väljaarvamine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.03.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 03.03.2015, 11

Valga maakonna looduse üksikobjektide kaitse alt väljaarvamine

Vastu võetud 02.03.2015 nr 14

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 6 alusel.

§ 1.   Kaitse alt väljaarvamine

  (1) Loodusobjektide hävimise ja nende looduskaitseväärtuse kadumise tõttu arvatakse kaitse alt välja järgmised Valga maakonna kaitstavad looduse üksikobjektid:
  1) Antsi tamm (KLO4001226)1;
  2) Anumägi (KLO1000462);
  3) Koikküla tamm (KLO4000597);
  4) Kolme kuninga mänd (KLO4000660);
  5) Liivaku kask (KLO4000700);
  6) Lüllemäe sanglepp (KLO4001129);
  7) Niklusemägi (KLO1000547);
  8) Prigentimägi (KLO1000070);
  9) Rahapettai (KLO4000139);
  10) Ristipettai (KLO4000332);
  11) Sangaste hõbevaher (KLO4000436).

  (2) Seoses käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kaitstavate loodusobjektide kaitse alt välja arvamisega tunnistatakse kehtetuks järgmised kaitse alla võtmise otsused:
  1) Valga rajooni Töörahva Saadikute nõukogu Täitevkomitee 29. augusti 1958. a otsuse nr 150 „Looduskaitse organiseerimisest Valga rajoonis” lisa 1 „Rajoonis asuvate kohaliku kaitse alla võetud objektide nimekiri” peatüki 4 „Karula k/n” punktid 4, 5, 10 ja peatüki 5 „Kaagjärve k/n” punkt 2;
  2) ENSV Ministrite Nõukogu Looduskaitse Valitsuse juhataja 17. märtsi 1959. a käskkirja nr 25 „Rändrahnude, kivikülvide ja põliste puude nimekirjade kinnitamisest” lisa 2 „Riikliku looduskaitse alla võetud põliste puude loetelu“ punktid 259 ja 265;
  3) Valga rajooni Töörahva Saadikute Nõukogu Täitevkomitee 5. juuni 1964. a otsuse nr 67 „Looduse kaitsest Valga rajoonis“ lisa 1 „Riikliku looduskaitse alla kuuluvate kohaliku tähtsusega objektide loetelu” osa A „Maastiku üksikelemendid” punktid 5, 6 ja 8; osa C „Põlised puud ja rändrahnud“ punktid 2, 3, 4, 9 ja 12 ning lisa 2 „Riikliku looduskaitse alla kuuluvate vabariikliku tähtsusega objektide loetelu” osa D „Põlised puud” punktid 2 ja 8;
  4) ENSV Metsamajanduse ja Looduskaitse Peavalitsuse juhataja 30. aprilli 1966. a käskkirja nr 84 „Muudatustest looduskaitsealuste üksikobjektide nimekirjades” lisa 3 „Looduskaitse alla võetavate vabariikliku tähtsusega objektide täiendav nimekiri. Põlised puud“ punkt 38.

§ 2.   Kaitse alt välja arvamise põhjendus

  Põhjendused üksikobjektide kaitse alt välja arvamise kohta on esitatud määruse seletuskirjas2.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 4.   Menetluse läbiviimine

  Määruse menetlus viidi läbi keskkonnaministri 2. septembri 2010. a käskkirjaga nr 1245 algatatud haldusmenetluses. Menetluse ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud käesoleva määruse seletuskirjas.

§ 5.   Vaidlustamine

  Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.


1 Sulgudes on siin ja edaspidi märgitud Keskkonnaregistri kood.

2 Seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi veebilehel www.envir.ee.

Mati Raidma
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json