Teksti suurus:

Vangistusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (arestimaja ülesannete üleandmine)

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.03.2021
Avaldamismärge:RT I, 03.03.2021, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
22.02.2021 otsus nr 701

Vangistusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (arestimaja ülesannete üleandmine)

Vastu võetud 17.02.2021

§ 1.  Vangistusseaduse muutmine

Vangistusseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 lõigetes 5 ja 81 asendatakse sõnad „kinnipeetav ja vahistatu” sõnadega „kinnipeetav, arestialune või vahistatu” vastavas käändes;

2) paragrahvi 11 lõigetes 5 ja 8 asendatakse sõnad „kinnipeetav või vahistatu” sõnadega „kinnipeetav, arestialune või vahistatu” vastavas käändes;

3) paragrahvi 3 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Arestialune käesoleva seaduse tähenduses on arestimajas või vanglas aresti kandev isik.

(2) Vanglasse toimetatud kuni 48 tunniks kinni peetud või sundtoomisele allutatud isiku, välja arvatud kriminaalmenetluse seadustiku § 217 kohaselt kahtlustatavana kinnipeetu, samuti korrakaitseseaduse alusel vanglasse kainenema toimetatud joobeseisundis isiku kinnipidamisele kohaldatakse arestialuse ja aresti täideviimise kohta kehtestatud sätteid käesolevas seaduses sätestatud erisustega.”;

4) paragrahvi 4 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Vahistatu käesoleva seaduse tähenduses on isik, kellele on tõkendina kohaldatud vahistamist ja kes kannab eelvangistust kinnise vangla eelvangistusosakonnas või arestimajas.

(2) Vanglasse toimetatud kriminaalmenetluse seadustiku § 217 kohaselt kahtlustatavana kinnipeetu kinnipidamisele kohaldatakse vahistatu ja eelvangistuse täideviimise kohta kehtestatud sätteid käesolevas seaduses sätestatud erisustega.”;

5) paragrahvi 5 lõikes 1 asendatakse sõnad „kinnipeetava ning vahistatu” sõnadega „kinnipeetava, arestialuse või vahistatu”;

6) paragrahvi 53 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punkti 5 ei kohaldata kainenema toimetatud joobeseisundis isiku, sundtoomisele allutatud või kuni 48 tunniks kinni peetud isiku suhtes.”;

7) paragrahvi 12 lõiget 1 täiendatakse punktidega 6 ja 7 järgmises sõnastuses:

„6) arestialuseid;
7) kainenema toimetatud joobeseisundis isikuid.”;

8) paragrahvi 85 lõikes 1 asendatakse sõna „arestimaja” sõnadega „arestimaja või täitmisplaanijärgne vangla” vastavas käändes;

9) paragrahvi 85 lõike 2 esimeses lauses asendatakse sõna „arestimaja” sõnadega „arestimaja või vangla” vastavas käändes;

10) paragrahvi 85 lõike 2 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Arestimajas arestialuse paigutamise erandjuhul otsustab Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor või tema poolt määratud politseiametnik, vanglas vanglateenistuse ametnik.”;

11) paragrahvi 85 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Vanglas arestialuse paigutamise korra erandjuhul kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

12) seadust täiendatakse §-ga 851 järgmises sõnastuses:

§ 851. Isiku vastuvõtmine vanglasse

(1) Arestialuse vanglasse vastuvõtmise aluseks olevaks dokumendiks on kohtulahendi koopia aresti mõistmise või määramise kohta.

(2) Vanglasse toimetatud kuni 48 tunniks kinni peetud või sundtoomisele allutatud isiku, samuti korrakaitseseaduse alusel vanglasse kainenema toimetatud joobeseisundis isiku vanglasse vastuvõtmise aluseks olevad dokumendid on:
1) isiku kinnipidamise protokolli või väärteoprotokolli koopia;
2) joobeseisundis isiku kainenema toimetamise protokoll;
3) kohtuvälise menetleja, prokuratuuri või kohtu määruse või uurimisasutuse protokolli koopia sundtoomise kohaldamise kohta.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 või 2 nimetatud isiku vanglasse vastuvõtmisel lähtutakse käesoleva seaduse § 14 lõigetes 1–2 sätestatud alustest.

(4) Arestialuseid võetakse vanglasse vastu ööpäev läbi. Kui korraga on toodud mitu arestialust, võetakse nad vastu vanglasse toomise järjekorras ning nende valve kuni vanglas vastuvõtmiseni kindlustab arestialuse toonud politseiametnik.

(5) Kainenema toimetatava joobeseisundis isiku vastuvõtmisel lähtutakse korrakaitseseaduse §-s 42 sätestatud korrast, arvestades käesoleva paragrahvi lõigetes 6 ja 7 sätestatud erisusi.

(6) Kainenema toimetatud joobeseisundis isik ja tema isiklikud asjad kuuluvad vanglasse vastuvõtmisel läbiotsimisele. Vanglateenistus võtab isikuga kaasas olevad isiklikud asjad ja tema isikut tõendavad dokumendid hoiule ning need tagastatakse tema vabanemisel käesoleva seaduse § 881 kohaselt. Isikule teostatakse tervisekontroll.

(7) Arestialusele, välja arvatud vanglasse kainenema toimetatud joobeseisundis isikule, avatakse isiklik toimik, kui seda ei ole varem tehtud.”;

13) paragrahvi 86 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Arestialust hoitakse ööpäev läbi lukustatud kambris, välja arvatud käesoleva seaduse § 55 lõikes 2 sätestatud värskes õhus jalutamise aeg. Vanglasse toimetatud kuni 48 tunniks kinni peetud või sundtoomisele allutatud isikule kohaldatakse käesoleva seaduse §-s 55 sätestatut võimaluse korral, võttes arvesse isikuga teostatavaid toiminguid ning vanglas viibimise kestust. Vanglasse kainenema toimetatud joobeseisundis isikule ei kohaldata käesoleva seaduse §-s 55 sätestatut.”;

14) paragrahvi 86 lõiget 7 täiendatakse pärast sõna „kaitseväelast” tekstiosaga „, kainenema toimetatud joobeseisundis isikut, kuni 48 tunniks kinni peetud isikut, samuti sundtoomisele allutatud isikut”;

15) paragrahvi 86 täiendatakse lõigetega 8–10 järgmises sõnastuses:

„(8) Kainenema toimetatud joobeseisundis isiku vanglas kinnipidamisel lähtutakse korrakaitseseaduse §-s 43 sätestatud korrast ning vangla julgeoleku tagamiseks käesoleva seaduse 2. peatüki 8. jaos sätestatust.

(9) Arestialune kannab isiklikke riideid. Kui kandmiskõlblikud isiklikud riided puuduvad või kui arestialune ei soovi neid kanda, annab vanglateenistus talle tasuta riietuse.

(10) Arestialusele ei avata vanglasisest isikuarvet ega kohaldata käesoleva seaduse §-s 48 sätestatud sisseostude tegemise võimalust. Kainenema toimetatud joobeseisundis isikule ei võimaldata interneti kasutamist.”;

16) paragrahvi 87 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Kuni 48 tunniks kinni peetud või sundtoomisele allutatud isikule lühiajalise kokkusaamise võimaldamise otsustab isiku taotluse alusel arestimajas arestimaja juht, vanglas vanglateenistuse ametnik.”;

17) paragrahvi 87 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „arestimaja” sõnadega „või vangla”;

18) paragrahvi 88 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatut ei kohaldata kuni 48 tunniks kinni peetud, sundtoomisele allutatud või kainenema toimetatud joobeseisundis isikule.”;

19) paragrahvi 881 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kui arestialune on paigutatud väärteo eest mõistetud karistust kandma arestimajja või vanglasse käesoleva seaduse § 85 lõiget 1 järgimata, tagab see prefektuur, kelle arestimajas arestialune oma karistust kannab, arestialuse vabanemisel arestialuse transpordi tema elukohta või hüvitab arestialusele ühistranspordi kulud tema elukohta. Kui arestialune on paigutatud vanglasse, hüvitab vangla arestialuse ühistranspordi kulud tema elukohta.”;

20) paragrahvi 881 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Vanglas väärteo eest karistusena mõistetud aresti kandnud arestialuse vabanemise korral temale käesoleva paragrahvi lõike 3 kohaselt ühistranspordikulude hüvitamise määra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

21) paragrahvi 881 täiendatakse lõigetega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

„(5) Kainenema toimetatud joobeseisundis isiku vabastamisel lähtutakse korrakaitseseaduse §-s 43 sätestatud korrast.

(6) Kuni 48 tunniks kinni peetud isik või sundtoomisele allutatud isik vabastatakse vanglast kinnipidamise aluse lõppemisel, seaduses sätestatud tähtaja möödumisel või uurimisasutuse, prokuratuuri, kohtu või korrakaitseorgani poolt isiku kinnipidamise protokollile tehtud märke alusel, kui isikut ei võeta vahi alla või ei saadeta karistust kandma.”;

22) seadust täiendatakse §-ga 882 järgmises sõnastuses:

§ 882. Vanglas kinnipidamise ja vanglast vabastamise õiend

Vanglas väärteo eest karistusena mõistetud aresti kandva arestialuse, kuni 48 tunniks kinni peetud või sundtoomisele allutatud isiku, samuti kainenema toimetatud joobeseisundis isiku suhtes ei kohaldata käesoleva seaduse §-des 181 ja 761 sätestatut.”;

23) paragrahvi 93 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

„(9) Vanglasse toimetatud kriminaalmenetluse seadustiku § 217 kohaselt kahtlustatavana kinnipeetu suhtes ei kohaldata käesoleva paragrahvi lõikeid 2 ja 8, § 98 ning § 104 lõikeid 2 ja 3.”;

24) paragrahvi 105 lõiget 1 ja § 1051 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „vangistuse” tekstiosaga „, aresti”;

25) paragrahvi 105 lõike 21 sissejuhatavas lauseosas ja lõikes 22 asendatakse sõnad „kinnipeetav või vahistatu” sõnadega „kinnipeetav, arestialune või vahistatu” vastavas käändes;

26) seadust täiendatakse §-ga 1727 järgmises sõnastuses:

§ 1727. Aresti täideviimise erisused

Käesolevas seaduses sätestatud võimalust paigutada arestiga karistatud, samuti kuni 48 tunniks kinni peetud või sundtoomisele allutatud või kainenema toimetatud joobeseisundis isik vanglasse, kohaldatakse vaid Tartu ja Viru Vanglas.”.

§ 2.  Karistusseadustiku muutmine

Karistusseadustikus tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 324 asendatakse sõnad „vahistatud või kainenema toimetatud” sõnadega „vahistatud või muu kinnipidamiskohas kinni peetava”;

2) paragrahvi 325 lõikes 1 asendatakse sõnad „või vahistatule” tekstiosaga „, vahistatule või muule kinnipidamiskohas kinni peetavale isikule”.

§ 3.  Korrakaitseseaduse muutmine

Korrakaitseseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõiget 9 täiendatakse pärast sõnu „vanglateenistuse tegevusele” tekstiosaga „arestialuse suhtes aresti täideviimisel,”;

2) paragrahvi 42 lõikeid 1, 11 ja 3 täiendatakse pärast sõnu „arestimajja või arestikambrisse” sõnadega „või vanglasse”;

3) paragrahvi 43 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Kainenema toimetatud joobeseisundis isiku arestimajja, arestikambrisse või vanglasse vastuvõtmise ning kinnipidamise ja vabastamise täpsemad tingimused ja korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

4) paragrahvi 46 lõikeid 5 ja 8 täiendatakse pärast sõna „arestimaja” sõnadega „või vangla” vastavas käändes.

§ 4.  Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmine

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 47 lõiget 3 täiendatakse pärast sõna „arestimajas” sõnadega „või vanglas”.

§ 5.  Täitemenetluse seadustiku muutmine

Täitemenetluse seadustiku § 62 lõiget 6 täiendatakse pärast sõna „arestimajas” sõnadega „või vanglas”.

§ 6.  Väärteomenetluse seadustiku muutmine

Väärteomenetluse seadustiku § 44 lõike 2 punktis 1, § 205 tekstis ja § 209 lõikes 3 asendatakse sõna „arestimaja” sõnadega „arestimaja või vangla” vastavas käändes.

§ 7.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Henn Põlluaas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json