Teksti suurus:

Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.03.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.07.2023
Avaldamismärge:RT I, 03.03.2023, 6

Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri1

Vastu võetud 01.03.2023 nr 10

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 6, § 11 lõike 3 ja § 12 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Kaitstava looduse üksikobjekti kaitse-eesmärk

  (1) Kaitstava looduse üksikobjekti (edaspidi üksikobjekt) kaitse-eesmärk on kaitsta ja säilitada teadusliku, esteetilise või ajaloolis-kultuurilise väärtusega elusa või eluta loodusobjekti, nagu puu, allikas, rändrahn, juga, kärestik, pank, astang, paljand, koobas, karst või nende rühm, seisundit ja ilmet ning üksikobjekti ümbritseva maastiku ilmet.

  (2) Natura 2000 võrgustiku alale jääva üksikobjekti kaitse-eesmärk on kaitsta elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50) nimetab I lisas. Need on allikad ja allikasood (7160)2, nõrglubja-allikad (7220*), lubjakivipaljandid (8210), liivakivipaljandid (8220) ja koopad (8310).

§ 2.  Üksikobjekti vöönd

  Üksikobjekti kaitse alla võtmise otsuse jõustumisel moodustub selle ümber 50 meetri ulatuses piiranguvöönd, kui keskkonnaminister ei määra piiranguvööndi väiksemat ulatust.

§ 3.  Üksikobjekti valitseja

  Üksikobjekti valitseja on Keskkonnaamet.

§ 4.  Piirangute põhjendused

  Kaitsekorra põhjendused on esitatud määruse seletuskirjas3.

2. peatükk Üksikobjekti kaitsekord 

§ 5.  Lubatud tegevus

  (1) Üksikobjekti piiranguvööndis on lubatud:
  1) majandustegevus, arvestades käesoleva määrusega sätestatud erisusi;
  2) inimeste viibimine ning marjade, seente ja muude metsa kõrvalsaaduste korjamine;
  3) jahipidamine ja kalapüük;
  4) sõidukiga sõitmine teedel;
  5) jalgratta ja kergliikuriga sõitmine teedel ja radadel;
  6) käesoleva lõike punktides 4 ja 5 nimetamata juhtudel sõidukiga ja maastikusõidukiga sõitmine järelevalve- ja päästetöödel, üksikobjekti valitsemise ja kaitse korraldamisega seotud tegevusel, üksikobjekti valitseja nõusolekul teostataval teadustegevusel, üksikobjekti valitseja nõusolekul rahvaürituse korraldamisel ning muudel kaitse-eeskirjaga lubatud tegevustel, sealhulgas üksikobjekti hooldustöödel, olemasolevate ehitiste hooldustöödel, metsa- ja põllumajandustöödel;
  7) ujuvvahendiga sõitmine, välja arvatud kaitsealustel allika- ja karstijärvedel, kus on lubatud vaid mootorita ujuvvahendiga sõitmine;
  8) telkimine ja rahvaürituse korraldamine;
  9) lõkke tegemine õuemaal ja kohas, mis on üksikobjekti valitseja nõusolekul selleks ette valmistatud ja tähistatud.

  (2) Üksikobjekti piiranguvööndis on üksikobjekti valitseja nõusolekul lubatud:
  1) uue maaparandussüsteemi rajamine;
  2) veekogude veetaseme ja kaldajoone muutmine;
  3) uuendusraie;
  4) ehitise, kaasa arvatud ajutise ehitise püstitamine;
  5) lõkke tegemine § 5 lõike 1 punktis 9 nimetamata juhtudel;
  6) roo varumine külmumata pinnaselt;
  7) üksikobjekti seisundit või ilmet mõjutav tegevus.

§ 6.  Vajalik tegevus

  Üksikobjekti piiranguvööndis on vajalik:
  1) poollooduslike koosluste aladel nende ilme ja liigikoosseisu tagamiseks niitmine, loomade karjatamine ning puu- ja põõsarinde kujundamine ja harvendamine;
  2) raied üksikobjektile vaadete avamiseks.

§ 7.  Keelatud tegevus

  (1) Üksikobjekti kaitse-eeskirjaga vastuolus olev või objekti seisundit või ilmet kahjustada võiv tegevus on keelatud, kui seda ei tingi objekti säilitamiseks või objektist tekkiva kahju vältimiseks rakendatavad abinõud.

  (2) Üksikobjekti piiranguvööndis on keelatud:
  1) maavara kaevandamine, välja arvatud üksikobjekti valitseja nõusolekul allmaakaevandamine;
  2) puhtpuistute kujundamine ja energiapuistute rajamine;
  3) biotsiidi, taimekaitsevahendi ja väetise kasutamine, välja arvatud raudtee kaitsevööndis, õue- ja põllumaal, kusjuures hüdrogeoloogiliste objektide piiranguvööndis on biotsiidi, väetise ja taimekaitsevahendi kasutamine keelatud ka raudtee kaitsevööndis, õue- ja põllumaal.

  (3) Üksikobjekti piiranguvööndis on keelatud puidu kokku- ja väljavedu külmumata pinnaselt. Üksikobjekti valitseja võib lubada puidu kokku- ja väljavedu, kui pinnas seda võimaldab.

  (4) Üksikobjekti piiranguvööndis on üksikobjekti valitseja nõusolekuta keelatud:
  1) muuta katastriüksuse kõlvikute piire ja sihtotstarvet;
  2) koostada maakorralduskava ja teha maakorraldustoiminguid;
  3) kehtestada detailplaneeringut ja üldplaneeringut;
  4) lubada ehitada ehitusteatise kohustusega või ehitusloakohustuslikku ehitist, sealhulgas lubada püstitada või laiendada lautrit või paadisilda;
  5) anda projekteerimistingimusi;
  6) anda ehitusluba;
  7) rajada uut veekogu, mille pindala on suurem kui viis ruutmeetrit, kui selleks ei ole vaja anda veeluba, ehitusluba ega esitada ehitusteatist;
  8) jahiulukeid lisasööta.

§ 8.  Tegevuse kooskõlastamine

  (1) Kaitseala valitseja ei kooskõlasta tegevust, mis kaitse-eeskirja kohaselt vajab kaitseala valitseja nõusolekut, kui see võib kahjustada üksikobjekti kaitse-eesmärgi saavutamist või seisundit.

  (2) Kui tegevust ei ole kaitseala valitsejaga kooskõlastatud või tegevuses ei ole arvestatud kaitseala valitseja kirjalikult seatud tingimusi, mille täitmisel tegevus ei kahjusta üksikobjekti kaitse-eesmärgi saavutamist või seisundit, ei teki isikul, kelle huvides nimetatud tegevus on, vastavalt haldusmenetluse seadusele õiguspärast ootust sellise tegevuse õiguspärasuse suhtes.

3. peatükk Lõppsätted 

§ 9.  Määruse põhjendused

  Määruse seletuskirjas3 on esitatud põhjendused kaitsekorra kohta.

§ 10.  Menetluse läbiviimine

  Määruse menetlus viidi läbi keskkonnaministri 9. septembri 2022. a käskkirjaga nr 1-2/22/312 algatatud haldusmenetluses, mille ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud käesoleva määruse seletuskirjas.

§ 11.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Keskkonnaministri 2. aprilli 2003. a määrus nr 27 „Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri” tunnistatakse kehtetuks.

§ 12.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2023. aasta 20. märtsil.

§ 13.  Vaidlustamine

  Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.


1 Nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50). Kaitstaval looduse üksikobjektil, mis jääb Natura 2000 võrgustiku loodus- või linnualale, tuleb kaitse korraldamisel arvestada Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korralduses nr 615 „Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri” sätestatud kaitse-eesmärkidega ning tegevuse kavandamisel tuleb hinnata selle mõju kaitse-eesmärkidele, arvestades Natura 2000 võrgustiku alade kohta kehtivaid erisusi.

2 Sulgudes on siin ja edaspidi kaitstava elupaigatüübi koodinumber vastavalt nõukogu direktiivi nr 92/43/EMÜ I lisale. Tärniga (*) on tähistatud esmatähtsad elupaigatüübid.

3 Seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi veebilehel www.envir.ee.

Madis Kallas
Minister

Meelis Münt
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json