Teksti suurus:

Põllumajandusministri 8. märtsi 2010. a määruse nr 19 „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007–2013” muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.04.2012
Avaldamismärge:RT I, 03.04.2012, 4

Põllumajandusministri 8. märtsi 2010. a määruse nr 19 „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007–2013” muutmine

Vastu võetud 29.03.2012 nr 33

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 58 lõike 5 ja § 59 lõigete 5 ja 6, komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 368, 23.12.2006, lk 15–73), artikli 27 lõigete 11 ja 12, artikli 44 ja artikli 45 lõigete 1–3 ning komisjoni määruse (EL) nr 65/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 rakendamise üksikasjalikud eeskirjad seoses kontrollimenetluse rakendamisega ning nõuetele vastavusega maaelu arengu toetusmeetmete osas (ELT L 25, 28.01.2011, lk 8–23), artikli 3 lõike 1 ja artikli 18 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud „Eesti maaelu arengukavaga 2007–2013” (edaspidi arengukava).

Põllumajandusministri 8. märtsi 2010. a määrust nr 19 „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007–2013” (RT I, 21.04.2011, 5) muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambulis asendatakse tekstiosa „27 lõike 11” tekstiosaga „27 lõigete 11 ja 12”;

2) paragrahvi 6 lõike 2 punktis 1 asendatakse sõna „lisas” tekstiosaga „lisas 1”;

3) paragrahvi 6 lõiget 2 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) põllumajandusministri 24. märtsi 2010. a määruse nr 36 „Ühtse pindalatoetuse, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendava otsetoetuse saamise nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning täiendava otsetoetuse toetusõiguse üleandmisest teavitamise kord” lisas 2 toodud vormi kohane nõuetele vastavuse küsimustik.”;

4) paragrahvi 6 lõike 3 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) põllumajandusministri 24. märtsi 2010. a määruse nr 36 „Ühtse pindalatoetuse, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendava otsetoetuse saamise nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning täiendava otsetoetuse toetusõiguse üleandmisest teavitamise kord” lisas 1 toodud vormi kohase taotluse lisas esitatud põldude loetelu, millel on märgitud andmed kogu põllumajandusmaa kohta, mida taotlejal on õigus kasutada, sealhulgas andmed püsirohumaa ja kasvatatavate põllumajanduskultuuride kohta;”;

5) paragrahvi 6 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Kohustuse võtmise aastale järgnevatel kohustuseaastatel esitab toetuse saaja lõikes 2 sätestatud ajavahemikul PRIAle kohustuse jätkamise kinnitamiseks lõike 2 punktides 1–3 ja 5 loetletud dokumendid ning kui taotlejal on õigus kasutada põllumajandusmaad, mille kohta ta ei taotle lõikes 3 nimetatud toetusi, lisaks lõikes 3 nimetatud dokumendid.”;

6) paragrahvi 11 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetuse saaja võib suurendada komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 artikli 45 lõigete 1–3 kohaselt § 3 lõikes 3 nimetatud algse kohustuse aluse maa pindala selle maa arvelt, mille kohta ei ole poolloodusliku koosluse hooldamise kohustust võetud, kuni 30% või kuni 2 hektarit. Sellisel juhul loetakse kohustuseperioodi kestuseks algse kohustuse kestus.”;

7) paragrahvi 11 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 12 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetuse saaja võib vähendada § 3 lõikes 3 nimetatud algse kohustuse aluse maa pindala kuni 10% komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 artikli 44 lõike 3 kohaselt.”;

9) paragrahvi 14 lõiget 4 täiendatakse pärast tekstiosa „nimetatud toetusi,” sõnaga „lisaks”;

10) paragrahv 16 sõnastatakse järgmiselt:

§ 16. Kohustuse lõppemine ja toetuse tagasinõudmata jätmine

(1) Kui toetuse saaja vähendab § 3 lõikes 3 nimetatud algse kohustuse aluse maa pindala komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 artikli 44 lõike 3 kohaselt kuni 10%, ei nõuta selle maa pindala kohta eelmistel aastatel makstud toetust tagasi.

(2) Eelmistel aastatel makstud toetust ei nõuta tagasi, kui toetuse saaja on täitnud võetud kohustuse vähemalt kolmel järjestikusel kohustuseaastal ja komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 artikli 44 lõike 2 punkti a kohaselt lõpetab põllumajandusliku tegevuse.

(3) „Looduskaitseseaduse” § 91 lõike 6 alusel Vabariigi Valitsuse kinnitatud „Natura 2000 võrgustiku alade – linnualade ja loodusalade nimekirja” kantud Natura 2000 alade muutumise korral lõpeb Natura 2000 alal mitte asuva poolloodusliku koosluse kohta võetud kohustus, ilma et sellel alal asuva poolloodusliku koosluse kohta eelmistel aastatel makstud toetust tagasi nõutaks.

(4) Kui muudetakse komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 artikli 46 esimeses lõigus nimetatud nõudeid, vaadatakse võetud kohustus komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 artikli 46 esimese lõigu alusel üle. Kui nende nõuete muutmise tulemusena tehtud kohustuse kohandamine ei ole toetuse saajale vastuvõetav, siis võetud kohustus lõpeb komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 artikli 46 teise lõigu kohaselt, ilma et eelmistel aastatel makstud toetust tagasi nõutaks.

(5) Kohustus, mis kehtib kauem kui arengukava periood, kohandatakse sellele perioodile järgneva programmiperioodi õigusliku raamistikuga. Kui selline kohandamine ei ole toetuse saajale vastuvõetav, siis võetud kohustus lõpeb komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 artikli 46 teise lõigu kohaselt, ilma et eelmistel aastatel makstud toetust tagasi nõutaks.”;

11) paragrahvi 17 täiendatakse lõigetega 4–7 järgmises sõnastuses:

„(4) 2007. aastal kohustuse võtnud toetuse saaja võib § 3 lõikes 3 nimetatud kohustuseperioodi kahe kohustuseaasta võrra ja 2008. aastal kohustuse võtnud toetuse saaja ühe kohustuseaasta võrra pikendada. Esimeses lauses sätestatud kohustuseperioodi pikendamise puhul kestab 2007. ja 2008. aastal võetud kohustus 20. maini 2014.

(5) Lõikes 4 sätestatud kohustuseperioodi pikendamise korral esitab toetuse saaja § 6 lõikes 2 sätestatud ajavahemikul PRIAle lisas 3 toodud vormi kohase kinnituse kohustuse pikendamise kohta.

(6) Enne 2012. aasta 2. maid kohustuse võtnud toetuse saaja võib vähendada § 3 lõikes 3 nimetatud algse kohustuse aluse maa pindala kuni 30%, ilma et selle maa pindala kohta eelmistel aastatel makstud toetust tagasi nõutaks.

(7) Paragrahvi 16 lõiget 5 kohaldatakse alates 2012. aastast võetud kohustuste puhul.”;

12) lisad 1, 3 ja 4 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Helir-Valdor Seeder
Minister

Ants Noot
Kantsler

Lisa 1 Väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamise miinimumnõuded

Lisa 3 Kinnituse vorm kohustuse pikendamise kohta

Lisa 4 Teabe vorm kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta

/otsingu_soovitused.json