Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri määruste muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.04.2014
Avaldamismärge:RT I, 03.04.2014, 1

Majandus- ja kommunikatsiooniministri määruste muutmine

Vastu võetud 01.04.2014 nr 25

Määrus kehtestatakse raudteeseaduse § 4 lõike 4, § 13 lõike 3, § 341 lõike 4, § 42 lõike 12, § 59 lõike 8, § 661 lõike 5 ja § 665 lõike 3 alusel.

§ 1.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25.01.2008. a määruses nr 9 „Raudtee-ettevõtja ohutusjuhtimise süsteemile ja selle rakendamisele esitatavad nõuded” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:

„(2) Määrust rakendatakse raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjale, kes majandab avalikku raudteed, ja raudteeveo-ettevõtjale, kes tegeleb reisijateveoga või kaubaveoga. Määrust ei rakendata ettevõtjale, kes korraldab raudteeliiklust mitteavalikul raudteel või tegeleb mitteavalikul raudteel tegutsemise ohutustunnistuse alusel kaubaveoga või tegeleb reisijateveoga mitteavalikul raudteel, mis ei ole ühenduses avaliku raudtee võrgustikuga.”;

2) paragrahvi 2 lõike 3 punktid 8 ja 9 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„8) ettevõtte organisatsioonis töökohtade määramine, millel töötavad isikud vastutavad õnnetusjuhtumi, tõsise õnnetusjuhtumi (edaspidi õnnetusjuhtum) või vahejuhtumi toimumise korral pädevate ametiasutuste viivitamatu teavitamise eest;
9) ettevõtte tegutsemisplaan õnnetusjuhtumi või vahejuhtumi korral, mis tagab ühtlasi vajalikus ulatuses koostöö Päästeameti, teiste pädevate ametiasutuste ning raudteel tegutsevate ettevõtjatega;”;

3) paragrahvides 3, 11 ja 12 asendatakse läbivalt sõnad „raudteeliiklusõnnetus, raudteeintsident või otsasõit” sõnadega „õnnetusjuhtum või vahejuhtum” vastavas käändes;

4) paragrahvi 3 punktis 2 asendatakse sõnad „andmeid ohutusjuhtimise” sõnadega „andmeid sisemise ohutusauditi korraldamise, sealhulgas ohutusjuhtimise”;

5) paragrahvi 7 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Raudtee-ettevõtja, kes tegeleb raudteeveoga ja majandab raudteeinfrastruktuuri, peab ohutusjuhtimise süsteemis kajastama raudteeohutuse tagamise ülesannete jagunemise raudteeveo ja raudteeinfrastruktuuri majandamise vahel.”;

6) paragrahvi 8 lõikes 1 asendatakse sõnad „tegevusvaldkondi ja tegevuse ulatust” sõnadega „tegevusvaldkondi, tegevuse ulatust ja tegutsemise tingimuste muutumist”;

7) paragrahvi 8 lõiget 3 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

„31) ettevõttes kasutusel olevad uued tehnoloogiad ja materjalid;”;

8) paragrahvide 11 ja 12 pealkirjades asendatakse sõnad „õnnetus või intsident” sõnadega „õnnetusjuhtum või vahejuhtum” vastavas käändes;

9) paragrahvi 12 lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) pädevate ametiasutuste, ettevõtja juhtorgani ja tegutsemisplaani täitmise eest vastutavatel töökohtadel töötavate isikute, teiste raudteel tegutsevate ettevõtjate, reisijate ja teiste asjassepuutuvate isikute õnnetusjuhtumist või vahejuhtumist teavitamise vajadus ja kord vastavalt õnnetusjuhtumi või vahejuhtumi tõsidusele;”;

10) paragrahvi 12 lõike 3 punktis 3 asendatakse sõnad „veoteenust osutab” sõnadega „raudteeveoga tegeleb”.

§ 2.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28.04.2011. a määruses nr 32 „Raudteeinfrastruktuuri kasutustasu arvestamise metoodika” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikes 2 ja § 2 lõikes 3 asendatakse sõnad „raudteeveoteenuse osutamine” sõnadega „raudteeveoga tegelemine” vastavas käändes;

2) paragrahvi 4 lõikes 2 asendatakse sõnad „raudteeinfrastruktuuri- ja raudteeveoteenuste osutamise” sõnadega „raudteeinfrastruktuuri majandamise ja raudteeveoga tegelemise”;

3) paragrahvi 6 lõigetes 2, 3, 6–8 ja § 8 lõigetes 2–5 asendatakse sõnad „reisijateveoteenuse osutamine” sõnadega „reisijateveoga tegelemine” vastavas käändes;

4) paragrahvi 6 lõikes 8 asendatakse sõnad „kaubaveoteenuse osutamise” sõnadega „kaubaveoga tegelemise”.

§ 3.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 9.11.2012. a määruses nr 72 „Ohutusjuurdluse kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) õnnetusjuhtumi, tõsise õnnetusjuhtumi ja vahejuhtumi ohutusjuurdlus.”;

2) paragrahvi 3 lõikes 3 asendatakse sõna „päästeasutust” sõnaga „Päästeametit”;

3) paragrahvi 5 lõikes 4 asendatakse sõna „raudteeveoteenustele” sõnaga „raudteeveole”;

4) paragrahvi 9 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „raudteeliiklusõnnetuse, raudteeintsidendi ja raudteeveeremi otsasõidu” tekstiosaga „õnnetusjuhtumi, tõsise õnnetusjuhtumi ja vahejuhtumi”;

5) määruse lisad 2 ja 3 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 4.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.12.2012. a määruses nr 79 „Raudteeseaduse alusel antava tegevusloa vormi kehtestamine” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 2. Raudtee reisijateveo tegevusloa ja raudtee kaubaveo tegevusloa vorm

Raudtee reisijateveo ja raudtee kaubaveo tegevuslubadele kohaldatakse lisas 1 toodud vormi.”;

2) määruse lisa 1 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 5.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 4.12.2013. a määruses nr 77 „Tava- ja kiirraudteesüsteemi koostalitluse tehniliste kirjelduste kohaldamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse volitusnormis asendatakse tekstiosa „lõike 2” tekstiosaga „lõike 5 ja § 665 lõike 3”;

2) paragrahvi 1 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Käesolevas määruses sätestatakse Eesti raudteesüsteemi koostoimimise (edaspidi koostoimimine) tehniliste kirjelduste ja siseriiklike nõuete kohaldamise kord, koostalitluse tehniliste kirjelduste aluseks oleva allsüsteemi ja koostalitluse komponendi tehnilised kirjeldused ja nõuded, allsüsteemi ja koostalitluse komponendi vastavuse hindamise ning kasutusele võtmise kord, samuti raudteeveeremi tüübikinnituse ning vedurile, mootorvagunile ja eriveeremile paigaldatava mootori tüübikinnituse kord, tingimused ja nõuded. Määruses reguleerimata nõuete osas kohaldatakse toote nõuetele vastavuse seadust ja selle alusel kehtestatud õigusakte.”;

3) paragrahvi 16 täiendatakse lõigetega 3–7 järgmises sõnastuses:

„(3) Igale Euroopa Liidus esmaregistreeritavale mootoritüübile, mis paigaldatakse vedurile, mootorvagunile või eriveeremile, peab olema antud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 97/68/EÜ väljaspool teid kasutatavatele liikurmasinatele paigaldatavate sisepõlemismootorite heitgaaside ja tahkete heitmete vähendamise meetmeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 59, 27.2.1998, lk 1–86) kohane tüübikinnitus.

(4) Vedurile, mootorvagunile ja eriveeremile paigaldatava mootori tüübikinnituse annab Tehnilise Järelevalve Amet välja käesoleva määruse § 15 lõike 1 kohase tehnilise dokumentatsiooni alusel, mis kinnitab mootori vastavust keskkonnaministri 4. juuli 2005. a määruses nr 55 „Liikurmasinale paigaldatavast mootorist välisõhku eralduvate heitkoguste piirväärtused” kehtestatud nõuetele. Vastavuse aluseks olevad mõõtmised tehakse vastavushindamisasutuse poolt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 97/68/EÜ I–VI ja XIII lisades kehtestatud nõuete ja metoodika kohaselt.

(5) Alternatiivseid tüübikinnitusi tunnustab Tehnilise Järelevalve Amet Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 97/68/EÜ XII lisa alusel, väljastades sellekohase kinnituse Tehnilise Järelevalve Ameti haldusaktiga.

(6) Tehnilise Järelevalve Amet väljastab tüübikinnituse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 97/68/EÜ VII lisas kehtestatud vormi kohaselt, arvestades VIII lisas kehtestatud tüübikinnituse numeratsioonisüsteemi.

(7) Väljastatud tüübikinnitusest teavitab Tehnilise Järelevalve Amet teiste liikmesriikide pädevaid asutusi Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 97/68/EÜ IX lisa vormi ja kord aastas Euroopa Komisjoni XI lisa vormi kohaselt.”;

4) paragrahvi 30 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Kuni Eestis ei ole asjakohast vastavushindamisasutusena tegutsevat määratud asutust (DeBo), täidab vastavaid ülesandeid Tehnilise Järelevalve Amet.”;

5) määruse normitehnilise märkuse tekstiosa „(ELT L 68, 12.3.2013, lk 55–56)” asendatakse tekstiosaga „(ELT L 68, 12.3.2013, lk 55–56); Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 97/68/EÜ väljaspool teid kasutatavatele liikurmasinatele paigaldatavate sisepõlemismootorite heitgaaside ja tahkete heitmete vähendamise meetmeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 59, 27.2.1998, lk 1–86), muudetud direktiividega 2001/63/EÜ (ELT L 227, 23.08.2001, lk 41–43), 2002/88/EÜ (ELT L 35, 11.02.2003, lk 28–81), 2004/26/EÜ (ELT L 146, 30.04.2004, lk 1–110), 2006/105/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 368–408), 2010/26/EL (ELT L 86, 1.04.2010, lk 29–47), 2011/88/EL (ELT L 305, 23.11.2011, lk 1–5) ja 2012/46/EL (ELT L 353, 21.12.2012, lk 80–127) ning määrusega (EÜ) nr 596/2009 (ELT L 188, 18.7.2009, lk 14–92)”.

§ 6.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.03.2013. a määruses nr 23 „Raudtee-ettevõtja tulude ja kulude arvestuste esitamise kord ja tähtajad” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Raudtee-ettevõtja, kes majandab avalikku raudteed ja tegeleb raudteeveoga, peab oma raamatupidamises pidama eraldi tulude ja kulude arvestust raudteeinfrastruktuuri majandamise ja raudteeveo liigi osas. Kui avalikku raudteed majandav raudtee-ettevõtja tegutseb ka muus tegevusvaldkonnas, peab raudtee-ettevõtja oma raamatupidamises pidama eraldi tulude ja kulude arvestust raudteeinfrastruktuuri majandamise ja muu tegevusvaldkonna kohta.”;

2) paragrahvi 1 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Raudteeveo-ettevõtja, kes tegeleb avaliku reisijateveoga ja muu raudteeveoga, peab oma raamatupidamises pidama eraldi tulude ja kulude arvestust avaliku reisijateveo ja muu raudteeveo liigi osas.”;

3) paragrahvi 1 lõikes 4 ja § 8 lõikes 3 asendatakse sõnad „reisijateveoteenuse osutamine” sõnadega „reisijateveoga tegelemine” vastavas käändes;

4) paragrahvi 1 lõikes 5 asendatakse sõnad „reisijateveoteenuse teostamiseks” sõnadega „reisijateveoga tegelemiseks”;

5) paragrahvi 4 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tulude ja kulude arvestuse lisana esitab raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja, kes majandab avalikku raudteed, ja raudteeveo-ettevõtja, kes tegeleb avaliku raudteeveoga, majandus- ja kommunikatsiooniministrile riigi või kohaliku omavalitsuse poolt raudteeinfrastruktuuri majandamiseks või avaliku reisijateveoga tegelemiseks antud toetuse kasutamise kohta sihtfinantseerimise kasutamise aruande.”;

6) paragrahvi 6 lõike 2 sissejuhatavas lauses ja punktis 10 asendatakse sõnad „raudteeveoteenuse osutamine” sõnadega „raudteeveoga tegelemine” vastavas vormis;

7) määruse lisa 1 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 7.  Määrus jõustub 2014. aasta 1. aprillil.

Urve Palo
Minister

Ahti Kuningas
Asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa 1 Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.03.2013. a määruse nr 23 „Raudtee-ettevõtja tulude ja kulude arvestuste esitamise kord ja tähtajad” lisa 1 – Tulude-kulude arvestus

Lisa 2 Majandus- ja kommunikatsiooniministri 9.11.2012. a määruse nr 72 „Ohutusjuurdluse kord” lisa 2 – Õnnetusjuhtumi, tõsise õnnetusjuhtumi ja vahejuhtumi ohutusjuurdluse aruanne

Lisa 3 Majandus- ja kommunikatsiooniministri 9.11.2012. a määruse nr 72 „Ohutusjuurdluse kord” lisa 3 – Aruanne Ohutusjuurdluse Keskusele õnnetusjuhtumi, tõsise õnnetusjuhtumi ja vahejuhtumi ohutusjuurdluse aruandes tehtud soovituse põhjal võetud või kavandatavatest meetmetest

Lisa 4 Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.12.2012. a määruse nr 79 „Raudteeseaduse alusel antava tegevusloa vormi kehtestamine” lisa 1 – Raudteeveo tegevusluba

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json