Teksti suurus:

Raudtee-ettevõtja ohutusjuhtimise süsteemile ja selle rakendamisele esitatavad nõuded

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.04.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 03.04.2014, 8

Raudtee-ettevõtja ohutusjuhtimise süsteemile ja selle rakendamisele esitatavad nõuded

Vastu võetud 25.01.2008 nr 9
RTL 2008, 11, 135
jõustumine 08.02.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.03.2013RT I, 13.03.2013, 101.07.2013
26.09.2013RT I, 28.09.2013, 1101.10.2013
01.04.2014RT I, 03.04.2014, 106.04.2014

Määrus kehtestatakse «Raudteeseaduse» § 341 lõike 4 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse raudtee-ettevõtja ohutusjuhtimise süsteemile (edaspidi ohutusjuhtimise süsteem) ja selle rakendamisele esitatavad nõuded.

  (2) Määrust rakendatakse raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjale, kes majandab avalikku raudteed, ja raudteeveo-ettevõtjale, kes tegeleb reisijateveoga või kaubaveoga. Määrust ei rakendata ettevõtjale, kes korraldab raudteeliiklust mitteavalikul raudteel või tegeleb mitteavalikul raudteel tegutsemise ohutustunnistuse alusel kaubaveoga või tegeleb reisijateveoga mitteavalikul raudteel, mis ei ole ühenduses avaliku raudtee võrgustikuga.
[RT I, 03.04.2014, 1 - jõust. 06.04.2014]

§ 2.   Ohutusjuhtimise süsteem

  (1) Raudtee-ettevõtja peab ohutusjuhtimise süsteemi kehtestamisel lähtuma eesmärgist tagada oma raudteealase tegevusega seotud riskide juhtimine, arvestades sealhulgas hoolduse, materjali tarne ja alltöövõtja kasutamisega seotud riske, ning asjakohaste riigisiseste või rahvusvaheliste regulatsioonide puudumisel ka teiste osapoolte tegevusest tulenevaid riske, kui seda on võimalik ja mõistlik arvestada. Raudtee-ettevõtja peab rakendama ohutusjuhtimise süsteemi piisavalt tõhusalt, et võimalikult suures ulatuses maandada käesoleva määruse § 1 lõikes 2 nimetatud tegevusaladest lähtuvat riski ja leevendada võimalikke tagajärgi.
[RT I, 28.09.2013, 11 - jõust. 01.10.2013]

  (2) Raudtee-ettevõtja peab oma ettevõttes kehtestama ohutusjuhtimise süsteemi ja tagama selle rakendamise. Ohutusjuhtimise süsteem kehtestatakse kirjalikult, samuti peab ohutusjuhtimise süsteemi rakendamine olema dokumenteeritud kõigis selle olulistes osades.

  (21) Ohutusjuhtimise süsteem peab näitama, kuidas on kõikidel tasanditel:
  1) tagatud juhtimiskontroll;
  2) kaasatud töötajad ja nende esindajad ning
  3) tagatud ohutusjuhtimise süsteemi pidev täiustamine.
[RT I, 28.09.2013, 11 - jõust. 01.10.2013]

  (3) Ohutusjuhtimise süsteemi hulka kuuluvad:
  1) raudtee-ettevõtja juhtorgani kehtestatud ettevõtte raudteeohutuspoliitika, sealhulgas raudteeohutuse eesmärgid;
  2) raudteeohutuspoliitika elluviimiseks ja raudteeohutuse eesmärkide saavutamiseks rakendatavad meetmed;
  3) raudteeohutuse nõuete ja teiste raudtee valdkonnas seaduse või määrusega kehtestatud nõuete järgimise tagamiseks rakendatavad meetmed;
  4) ettevõtja organisatsioonisisene vastutuse jaotus ohutuse tagamise eest;
  5) ettevõtte ohutuse tagamisega seotud riskide hindamise kord;
  6) ohutuse tagamise väljaõppe ja koolituse korraldamine ettevõttes;
  7) ohutuse kohta teabe dokumenteerimise ja edastamise kord ettevõttes, samuti pädevate ametiasutustega ja teiste raudtee-ettevõtjatega teabe vahetamise kord;
  8) ettevõtte organisatsioonis töökohtade määramine, millel töötavad isikud vastutavad õnnetusjuhtumi, tõsise õnnetusjuhtumi (edaspidi õnnetusjuhtum) või vahejuhtumi toimumise korral pädevate ametiasutuste viivitamatu teavitamise eest;
[RT I, 03.04.2014, 1 - jõust. 06.04.2014]
  9) ettevõtte tegutsemisplaan õnnetusjuhtumi või vahejuhtumi korral, mis tagab ühtlasi vajalikus ulatuses koostöö Päästeameti, teiste pädevate ametiasutuste ning raudteel tegutsevate ettevõtjatega;
[RT I, 03.04.2014, 1 - jõust. 06.04.2014]
  10) ohutusjuhtimise süsteemi ja selle rakendamise hindamise meetodid ning hindamisest tuleneva täiustamise abinõud.

  (4) Ohutusjuhtimise süsteem peab kajastama nii raudtee-ettevõtjast kui ka kolmandatest isikutest tingitud asjaolusid, millel on otsene või kaudne mõju raudteeohutusele.

  (5) Ohutusjuhtimise süsteemi dokumentatsioon peab olema koostatud arusaadavalt ja tagama ohutusjuhtimise süsteemi protsesside jälgitavuse.

§ 3.   Ohutusjuhtimise süsteemi ja selle rakendamise hindamise meetodid ja täiustamise abinõud

  Ohutusjuhtimise süsteemis tuleb kajastada:
  1) kuidas, missugustel alustel ja kui tihti hinnatakse ohutusjuhtimise süsteemi rakendamist ning toimunud õnnetusjuhtumi või vahejuhtumi uurimise tulemusel selgunud õnnetusjuhtumi või vahejuhtumi põhjuseid;
[RT I, 03.04.2014, 1 - jõust. 06.04.2014]
  2) andmeid sisemise ohutusauditi korraldamise, sealhulgas ohutusjuhtimise süsteemi rakendamise hindamist teostavate audiitorite ja teiste hindamist läbiviivate isikute kohta ning andmeid nende raudtee-ettevõtjast sõltumatuse kohta;
[RT I, 03.04.2014, 1 - jõust. 06.04.2014]
  3) kuidas kasutatakse ohutusjuhtimise süsteemi rakendamise hindamise tulemusi ja toimunud õnnetusjuhtumi või vahejuhtumi uurimisel saadud andmeid ohutusjuhtimise süsteemi täiustamiseks, viimaks ellu raudtee-ettevõtja raudteeohutuspoliitikat ja saavutamaks raudteeohutuse eesmärke.
[RT I, 03.04.2014, 1 - jõust. 06.04.2014]

§ 4.   Raudtee-ettevõtja raudteeohutuspoliitika ja raudteeohutuse eesmärgid

  (1) Raudtee-ettevõtja juhtorgani kehtestatud ettevõtte raudteeohutuspoliitika (edaspidi raudteeohutuspoliitika) ja raudteeohutuse eesmärgid peavad kinnitama raudtee-ettevõtja suutlikkust tagada raudteeohutus, sealjuures arvestades raudtee-ettevõtja tegevusvaldkonda ja tegevuse ulatust.

  (2) Raudteeohutuspoliitika peab kajastama raudtee-ettevõtja raudteeohutuse eesmärke ja nende eesmärkide määratlemise põhimõtteid, sealhulgas organisatsiooni kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid eesmärke ohutuse järjepidevaks tagamiseks ja täiustamiseks, samuti kavasid ja menetlusi nende eesmärkide saavutamiseks.
[RT I, 28.09.2013, 11 - jõust. 01.10.2013]

§ 5.   Raudteeohutuspoliitika elluviimiseks ja raudteeohutuse eesmärkide saavutamiseks rakendatavad meetmed

  (1) Raudteeohutuspoliitika elluviimiseks ja raudteeohutuse eesmärkide saavutamiseks rakendatavad meetmed peavad olema proportsionaalsed raudtee-ettevõtja tegevusest tuleneva võimaliku ohuga ning kajastama raudtee-ettevõtja ja teiste isikute koostööd raudteeohutuse tagamiseks.

  (2) Raudteeohutuspoliitika elluviimiseks ja raudteeohutuse eesmärkide saavutamiseks tuleb ohutusjuhtimise süsteemis kajastada järgmisi meetmeid:
  1) töötajate teavitamine raudteeohutuspoliitikast ja töötajate kaasamine raudteeohutuspoliitika elluviimisel ja raudteeohutuse eesmärkide saavutamisel;
  2) raudteeohutuse eesmärkide seadmiseks ja saavutamiseks vajaliku teabe kogumine, hindamine ja dokumenteerimine;
  3) raudteeohutuse eesmärkide saavutamiseks ressursside vajaduse hindamine ja eraldamine;
  4) kasutatavates meetmetes avastatud puuduste kõrvaldamiseks tarvitusele võetavad abinõud.

§ 6.   Raudteeohutuse nõuete järgimise tagamiseks rakendatavad meetmed

  Raudteeohutuse nõuete järgimise tagamiseks tuleb ohutusjuhtimise süsteemis kajastada:
  1) raudtee-ettevõtja struktuuriüksus või töökoht, millel töötav isik vastutab raudteeohutuse nõuete ja teiste raudtee valdkonnas seaduse või määrusega kehtestatud nõuetest (edaspidi raudteeohutuse nõuded) organisatsioonisisese teavitamise eest, vastava teabe kaasajastamise eest ja raudtee-ettevõtja tegevust puudutava dokumentatsiooni pideva vastavuse eest raudteeohutuse nõuetele;
  2) kuidas ja kui tihti hinnatakse raudtee-ettevõtja tegevuse ja tegevust puudutava dokumentatsiooni vastavust raudteeohutuse nõuetele;
  3) kuidas toimub raudtee-ettevõtja tegevust puudutava dokumentatsiooni kaasajastamine selle vastavusse viimiseks raudteeohutuse nõuetega.

§ 7.   Ettevõtja organisatsioonisisene vastutuse jaotus ohutuse tagamise eest

  (1) Ettevõtja organisatsioonisisese vastutuse jaotus ohutuse tagamise eest peab raudtee-ettevõtja ohutusjuhtimise süsteemis kajastama järgmist:
  1) organisatsioonis otseselt ohutuse tagamisega tegelevad struktuuriüksused või töökohad ja nende vastutusalade detailne kirjeldus;
  2) otseselt ohutuse tagamisega tegelevate struktuuriüksuste juhtide või otseselt ohutuse tagamisega tegelevatel töökohtadel töötavate isikute ametijuhendid ning nõuded nende haridusele ja töökogemusele;
  3) kuidas ja kui tihti analüüsitakse, kas raudtee-ettevõtja otseselt ohutuse tagamisega tegelevate struktuuriüksuste või töökohtade vastutusalad on piisavad viimaks ellu raudtee-ettevõtja raudteeohutuspoliitikat ja saavutamaks raudteeohutuse eesmärke.

  (2) Raudtee-ettevõtja, kes tegeleb raudteeveoga ja majandab raudteeinfrastruktuuri, peab ohutusjuhtimise süsteemis kajastama raudteeohutuse tagamise ülesannete jagunemise raudteeveo ja raudteeinfrastruktuuri majandamise vahel.
[RT I, 03.04.2014, 1 - jõust. 06.04.2014]

§ 8.   Ettevõtte ohutuse tagamisega seotud riskide hindamise kord

  (1) Ohutusjuhtimise süsteemis tuleb kajastada kõiki raudtee-ettevõtja praegusi või kavandatavaid tegevusvaldkondi, tegevuse ulatust ja tegutsemise tingimuste muutumist ning sellega seonduvate inimese elule, tervisele või varale või keskkonnale põhjustatavate riskide hindamise korda (edaspidi riskide hindamise kord).
[RT I, 03.04.2014, 1 - jõust. 06.04.2014]

  (2) Riskide hindamise korras tuleb kajastada:
  1) raudtee-ettevõtja struktuuriüksus või töökoht, millel töötav isik vastutab riskide hindamise korra täitmise eest;
  2) riskide hindamiseks vajaliku teabe kogumise põhimõtted ja sagedus;
  3) võimalike riskide väljaselgitamise põhimõtted;
  4) võimalike riskide tõenäosuse väljaselgitamise põhimõtted;
  5) võimalike riskide realiseerumise tagajärgede hindamise põhimõtted;
  6) riskiklasside määramise ja riskide järjestamise põhimõtted;
  7) riskide realiseerumise ennetusmeetmete kavandamise põhimõtted.

  (3) Riskide hindamise korra koostamisel tuleb arvestada vähemalt järgmiste asjaoludega:
  1) asustuse, ülesõidukohtade ja ülekäigukohtade tihedus, mida raudteeinfrastruktuur või rong läbib;
  2) raudteeinfrastruktuuril rongiga veetavad ained ja nende ohtlikkus inimese elule, tervisele ja varale ning ümbritsevale keskkonnale;
  3) looduslikud tingimused (metsamassiivid, sood ja rabad, looduskaitsealad, veehaarded ja valgalad jms);
  31) ettevõttes kasutusel olevad uued tehnoloogiad ja materjalid;
[RT I, 03.04.2014, 1 - jõust. 06.04.2014]
  4) ettevõttes esinenud tehnoloogiate ja nõuete eiramised;
  5) ettevõttes esinevad inimestest tulenevad riskid (väärad otsused, ebakompetentsus, hooletus, võimete ülehindamine, väsimus, ülekoormusega töötamine, juhtimisvead, vale töökorraldus jms);
  6) ettevõttes esinevad tehnikast tulenevad riskid (vead ja häired seadmetes, seadmete kulumine jms);
  7) ettevõttes toimunud õnnetuste statistika;
  8) ettevõttele koostatud ekspertarvamused ja riskiuuringud;
  9) teistest isikutest tulenevad riskifaktorid (jalakäijad ja sõidukijuhid ülesõidukohtadel jms).

§ 9.   Ohutuse tagamise väljaõppe ja koolituse korraldamine ettevõttes

  (1) Ohutusjuhtimise süsteemis tuleb kajastada raudtee-ettevõtja tegevuse ohutuse tagamiseks vajaliku väljaõppe ja koolituse korraldamise põhimõtted.

  (2) Ohutusjuhtimise süsteemis tuleb kajastada:
  1) raudteeveo-ettevõtja vedurijuhtide, vedurijuhiabide ja eriveeremi juhtide ning raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja raudteeohutuse ja raudteeliikluse juhtimise eest vastutavate töötajate – jaamakorraldajate, rongi- ja manöövridispetšerite, raudteekorraldajate, turvangu- ja sideseadmete mehhaanikute ja montööride, pöörmeseadjate, rongikoostajate, vagunijärelevaatajate, teemontööride ja -meistrite, kaubarongisaatjate, vagunipidurdajate ning signalistide (edaspidi koos nimetatud raudteetöötajad) haridusele, töökogemusele, väljaõppele ja täiendõppele esitatavad nõuded erialade kaupa;
  2) kuidas, missugustel alustel ja kui tihti hinnatakse raudteetöötajate vastavust nende haridusele, töökogemusele, väljaõppele ja täiendõppele esitatavatele nõuetele;
  3) raudteetöötajate väljaõppe ja täiendõppe läbiviimise põhimõtted ja perioodilisus erialade kaupa;
  31) vedurijuhi eksami, katsesõidu ja perioodilise vahekontrolli tulemuste vaidlustamise kord;
[RT I, 13.03.2013, 1 - jõust. 01.07.2013]
  32) vedurijuhi sertifikaadi kehtivuse säilitamiseks vajaliku perioodilise täiendusõppe ja vahekontrolli läbimise kord;
[RT I, 13.03.2013, 1 - jõust. 01.07.2013]
  33) vedurijuhile sertifikaadi väljastamise ja muutmise tingimused; sertifikaadi kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord; sertifikaadi väljastamise, väljastamata jätmise, muutmise, kehtivuse peatamise või kehtetuks tunnistamise vaidlustamise kord;
[RT I, 13.03.2013, 1 - jõust. 01.07.2013]
  4) raudteetöötajate väljaõppeks ja täiendõppeks kasutatavate koolitajate valiku põhimõtted;
  5) raudteetöötajate väljaõppeks ja täiendõppeks ressursside vajaduse hindamise ja eraldamise põhimõtted;
  6) olemasolul raudteetöötajate rotatsioonipõhimõtteid ettevõttes;
  7) pikaajaliselt tööülesannete täitmisest vabastatud raudteetöötajate (üle ühe kalendrikuu kestev puhkus, vanemapuhkus, pikaajaline töövõimetus jms) täiendõppe põhimõtted tööle naasmisel.

§ 10.   Ohutuse kohta teabe dokumenteerimise, edastamise ja vahetamise kord

  Ohutusjuhtimise süsteemis tuleb kajastada ohutuse tagamist puudutava teabe:
  1) dokumenteerimise ja edastamise kord ettevõttes, sealhulgas töötajate õigeaegse teavitamise kord olulistest ohutust puudutavatest asjaoludest;
  2) õigeaegse edastamise kord teistele raudtee-ettevõtjatele ja pädevatele ametiasutustele, sealhulgas tuleb nimetada struktuuriüksus või töökoht, millel töötav isik vastutab «Raudteeseaduse» § 34 lõikes 5 nimetatud teabe koostamise ja edastamise eest;
  3) operatiivse vahetamise kord teiste raudtee-ettevõtjate ja pädevate ametiasutustega.

§ 11.   Õnnetusjuhtumist või vahejuhtumist pädevate ametiasutuste teavitamise eest vastutavad töökohad

  Ohutusjuhtimise süsteemis tuleb kajastada töökohad, millel töötavad isikud vastutavad õnnetusjuhtumi või vahejuhtumi toimumise korral pädevate ametiasutuste viivitamatu teavitamise eest.
[RT I, 03.04.2014, 1 - jõust. 06.04.2014]

§ 12.   Tegutsemisplaan õnnetusjuhtumi või vahejuhtumi korral
[RT I, 03.04.2014, 1 - jõust. 06.04.2014]

  (1) Ohutusjuhtimise süsteemis tuleb kajastada raudtee-ettevõtja tegutsemisplaan võimaliku õnnetusjuhtumi või vahejuhtumi korral (edaspidi tegutsemisplaan). Tegutsemisplaani eesmärgiks on kehtestada ettevõtja poolt ohtlikest juhtumitest ja ohuolukordadest teatamise, nõuetekohase uurimise ja analüüsi tagamise ning vajalike ennetusabinõude rakendamise kord.
[RT I, 03.04.2014, 1 - jõust. 06.04.2014]

  (2) Tegutsemisplaanis tuleb kajastada:
  1) pädevate ametiasutuste, ettevõtja juhtorgani ja tegutsemisplaani täitmise eest vastutavatel töökohtadel töötavate isikute, teiste raudteel tegutsevate ettevõtjate, reisijate ja teiste asjassepuutuvate isikute õnnetusjuhtumist või vahejuhtumist teavitamise vajadus ja kord vastavalt õnnetusjuhtumi või vahejuhtumi tõsidusele;
[RT I, 03.04.2014, 1 - jõust. 06.04.2014]
  2) konkreetse õnnetusjuhtumi või vahejuhtumi korral rakendatavad meetmed, sealhulgas raudtee-ettevõtja juhtorgani ja tegutsemisplaani täitmise eest vastutavatel töökohtadel töötavate isikute koostöökavad pädevate ametiasutuste, teiste raudtee-ettevõtjate ja teiste asjassepuutuvate isikutega;
[RT I, 03.04.2014, 1 - jõust. 06.04.2014]
  3) meetmed, mida rakendatakse õnnetusjuhtumi või vahejuhtumi korral raudteeliikluse kiireks peatamiseks, tagajärgede leevendamiseks ja likvideerimiseks ning tavapärase olukorra taastamiseks ja kõikide asjassepuutuvate isikute teavitamiseks rakendatud meetmetest.

  (3) Tegutsemisplaan peab sisaldama järgnevat ajakohast teavet:
  1) tegutsemisplaani täitmise eest vastutavad töötajad, nende ülesanded ning keeleoskus ja kontaktandmed;
  2) kuidas teeb raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja oma tegutsemisplaanid teatavaks selle raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja majandataval raudteeinfrastruktuuril või sellega ühendatud raudteeinfrastruktuuril tegutsevatele raudteeveo-ettevõtjatele;
  3) kuidas teeb raudteeveo-ettevõtja oma tegutsemisplaanid teatavaks raudtee omanikule, kelle raudteeinfrastruktuuril ta raudteeveoga tegeleb;
[RT I, 03.04.2014, 1 - jõust. 06.04.2014]
  4) planeeritud ressursid tegutsemisplaani rakendamiseks võimaliku õnnetusjuhtumi või vahejuhtumi korral;
[RT I, 03.04.2014, 1 - jõust. 06.04.2014]
  5) planeeritud ressursid ja ajakava tegutsemisplaani täitmise eest vastutavate töötajate väljaõppeks, täiendõppeks ning tegutsemisplaaniõppuste läbiviimiseks;
  6) tegutsemisplaanide hindamise ja täiustamise meetmed.

§ 13.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2008. a.

/otsingu_soovitused.json