Teksti suurus:

Hädaolukorra seaduse, maksukorralduse seaduse ja riigikaitseliste sundkoormiste seaduse muutmise seadus (riigikaitselise töökohustuse arvestus)

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2018
Avaldamismärge:RT I, 03.04.2018, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
22.03.2018 otsus nr 231

Hädaolukorra seaduse, maksukorralduse seaduse ja riigikaitseliste sundkoormiste seaduse muutmise seadus (riigikaitselise töökohustuse arvestus)

Vastu võetud 07.03.2018

§ 1.  Hädaolukorra seaduse muutmine

Hädaolukorra seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 38 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Elutähtsa teenuse osutajate üle peetakse arvestust tsiviiltoetuse registris.”;

2) paragrahvi 40 täiendatakse lõigetega 8 ja 9 järgmises sõnastuses:

„(8) Elutähtsa teenuse toimepidevust korraldav asutus või käesoleva seaduse § 37 lõike 5 alusel määratud ametiasutus edastab toimepidevuse riskianalüüsi või selle muudatused enne kinnitamist kooskõlastamiseks Kaitseministeeriumile.

(9) Kui elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüsis või selle muudatuses tehakse pärast Kaitseministeeriumi kooskõlastust muudatusi, edastatakse kinnitatud toimepidevuse riskianalüüs või selle muudatus teadmiseks Kaitseministeeriumile.”.

§ 2.  Maksukorralduse seaduse muutmine

Maksukorralduse seaduse § 254 lõiget 1 täiendatakse punktiga 61 järgmises sõnastuses:

„61) töötamine riigikaitselise töökohustusega ameti- või töökohal;”.

§ 3.  Riigikaitseliste sundkoormiste seaduse muutmine

Riigikaitseliste sundkoormiste seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 42 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tsiviiltoetuse register on andmekogu, milles peetakse arvestust riigikaitseks, vastuvõtva riigi toetuse osutamiseks ja tsiviil-sõjaliseks koostööks vajalike vahendite üle, elutähtsa teenuse osutajate, riigikaitselisi ameti- ja töökohti omavate tööandjate ning sundkoormise määramise ja täitmise üle.”;

2) paragrahvi 42 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Elutähtsa teenuse osutaja arvestuse puhul on volitatud töötleja elutähtsa teenuse toimepidevust korraldav asutus.”.

§ 4.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2018. aasta 1. juulil.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json