Teksti suurus:

Vedelkütuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.02.2019
Avaldamismärge:RT I, 03.04.2018, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
22.03.2018 otsus nr 232

Vedelkütuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 14.03.2018

§ 1.  Vedelkütuse seaduse muutmine

Vedelkütuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõiget 1 täiendatakse pärast tekstiosa „korra,” tekstiosaga „kütusemahutite registreerimise kohustuse,”;

2) paragrahvi 3 täiendatakse lõigetega 8–10 järgmises sõnastuses:

„(8) Kütuse müügi tegevusluba omav isik peab Maksu- ja Tolliametile esitama käesoleva seaduse § 51 lõikes 2 nimetatud andmed kütuse käitlemise andmekogu kaudu enne kütuse lähetamist või valduse üleandmist.

(9) Järelevalvet teostava ametniku nõudmisel esitab kütuse käitleja viivitamata taasesitamist võimaldavas vormis käideldava kütuse kohta kütuse käitlemise andmekogusse kantud käesoleva seaduse § 51 lõikes 2 nimetatud andmed.

(10) Kütuse käitleja ladustab ja hoiustab kütust vaid statsionaarses mahutis, mis on registreeritud käesoleva seaduse 41. peatükis sätestatud korras.”;

3) paragrahvi 41 tekst loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse lõigetega 2 ja 3 järgmises sõnastuses:

„(2) Maksu- ja Tolliamet võib käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tagatist kasutada kütuse müüja kütuseaktsiisi võla katteks.

(3) Tagatise nõuet ei kohaldata lennukikütuse, vedelgaasi ja biogaasi müügile.”;

4) paragrahvi 42 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kütuse importimisel, tarbimisse lubamisel ja kütuse maksuladustamise lõpetamisel on kütuse müüja tagatis 1 000 000 eurot. Maksu- ja Tolliamet võib tegevusloa taotluse lahendamisel määrata sellest suurema tagatise, kui esineb põhjendatud kahtlus, et kütuse müüja jätab käibemaksukohustuse täitmata. Sätet ei kohaldata maksuladustamise lõpetamisel käibemaksuseaduse § 15 lõike 3 punktides 1–61 nimetatud juhtudel.

(2) Tarbimisse lubatud kütuse müüja tagatise suuruseks määratakse tema kahel järjestikusel kalendrikuul müüa kavatsetava kütuse koguse, keskmise müügihinna ja käibemaksuseaduse § 15 lõikes 1 sätestatud käibemaksumäära korrutis. Tarbimisse lubatud kütuse müüja tagatis ei või olla väiksem kui 5000 eurot. Käesolevas lõikes sätestatut ei kohaldata käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kütuse müüja suhtes.”;

5) paragrahvi 42 täiendatakse lõigetega 21 ja 22 järgmises sõnastuses:

„(21) Vedelkütusevaru seaduse § 4 alusel tegutsev riigi äriühing esitab Maksu- ja Tolliametile iga kalendrikuu 9. kuupäevaks eelmisel kalendrikuul kasutusele võetud varu müügihindade aritmeetilise keskmise kütuse nimetuse põhiselt. Kütuse keskmine müügihind arvutatakse eelmises lauses nimetatud hindade aritmeetilise keskmise ja eelmisel kalendrikuul kehtinud kütuseaktsiisimäära summana. Kütuse keskmine müügihind arvutatakse ilma käibemaksuta. Maksu- ja Tolliamet avaldab kütuse keskmise müügihinna andmed oma veebilehel.

(22) Maksu- ja Tolliamet võib otsuse tagatise suuruse määramise kohta toimetada isikule kätte Maksu- ja Tolliameti e-teenuse keskkonna e-maksuamet/e-toll (edaspidi e-maksuamet) kaudu. Otsus loetakse isikule kättetoimetatuks selle e-maksuametis avamisel.”;

6) paragrahvi 42 lõiked 3–6 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 44 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 44 täiendatakse lõigetega 21–23 järgmises sõnastuses:

„(21) Tarbimisse lubatud kütuse müüja võib taotleda esitatud tagatise vähendamist, kui ta vastab mõlemale järgmisele kriteeriumile:
1) isik on taotluse esitamise ajaks kütuse müügi tegevusloa alusel tegutsenud vähemalt kuus kuud;
2) isikul ning tema juhtimis- ja kontrollorgani liikmel ei ole maksuvõlga.

(22) Kui tagatise vähendamist taotlev kütuse müüja vastab käesoleva paragrahvi lõikes 21 nimetatud kriteeriumidele, lähtub Maksu- ja Tolliamet tagatise vähendamise otsustamisel eelkõige:
1) isiku maksevõimelisusest ja maksude tasumise tähtaegadest kinnipidamisest;
2) isiku ning tema juhtimis- ja kontrollorgani liikmete ning äripartnerite ärialasest mainest;
3) isiku investeeringutest kütuse käitlemiseks;
4) isiku aruandluse õigsusest ja esitamise õigeaegsusest.

(23) Tarbimisse lubatud kütuse müüja vähendatud tagatise suurus määratakse tema kahel kalendrikuul müüa kavatsetava kütuse koguse, kütuse keskmise müügihinna, käibemaksuseaduse § 15 lõikes 1 sätestatud käibemaksumäära ja koefitsiendi 0,1 korrutisena. Tarbimisse lubatud kütuse müüja vähendatud tagatis ei või olla väiksem kui 5000 eurot.”;

9) paragrahvi 44 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Maksu- ja Tolliamet teeb otsuse tagatise vähendamise kohta 30 kalendripäeva jooksul taotluse esitamisele järgneva kalendrikuu 20. kuupäevast arvates. Kui taotlus esitatakse puudusega või Maksu- ja Tolliametil on taotluse põhjendatuse hindamiseks vaja küsida taotlejalt lisainfot, algab taotluse läbivaatamise tähtaeg puuduse kõrvaldamise või lisainfo saamise päevast arvates.”;

10) paragrahvi 44 täiendatakse lõigetega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

„(4) Maksu- ja Tolliamet võib tunnistada otsuse tagatise vähendamise kohta kehtetuks ning määrata kütuse müüjale tähtaja käesoleva seaduse § 42 lõikes 2 sätestatud suurusele vastava tagatise esitamiseks, kui käesoleva paragrahvi lõikes 22 sätestatud kriteeriumide uuesti hindamisel tekib põhjendatud kahtlus, et käibemaksukohustus jääb täitmata.

(5) Käesoleva seaduse § 42 lõike 1 teise lause alusel suurendatud tagatise määramise aluseks oleva kahtluse äralangemisel vähendab Maksu- ja Tolliamet kütuse müüja tagatise 1 000 000 euroni.”;

11) seadust täiendatakse §-ga 45 järgmises sõnastuses:

§ 45. Kütuse müügi piirang

(1) Kütuse importimisel, tarbimisse lubamisel ja kütuse maksuladustamise lõpetamisel võib kütuse müüja müüa kütust piiramatus koguses, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 4 ja käesoleva seaduse § 42 lõike 1 teises lauses sätestatud juhtudel.

(2) Tarbimisse lubatud kütuse müüja võib kalendrikuus müüa kütust koguses, mille väärtus ei ületa esitatud tagatise jagatist kütuse keskmise müügihinna ja käibemaksuseaduse § 15 lõikes 1 sätestatud käibemaksumäära korrutisega, mille tulemusest on lahutatud tema eelmisel kalendrikuul müüdud kütuse koguse väärtus.

(3) Käesoleva seaduse § 44 lõike 23 alusel vähendatud tagatisega tarbimisse lubatud kütuse müüja võib kalendrikuus müüa kütust koguses, mille väärtus ei ületa esitatud tagatise jagatist keskmise müügihinna, käibemaksuseaduse § 15 lõikes 1 sätestatud käibemaksumäära ja koefitsiendi 0,1 korrutisega, mille tulemusest on lahutatud tema eelmisel kalendrikuul müüdud kütuse koguse väärtus.

(4) Kütuse müümiseks suuremas ulatuses kui on sätestatud käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3, esitab kütuse müüja täiendava tagatise.”;

12) seadust täiendatakse §-ga 51 järgmises sõnastuses:

§ 51. Kütuse käitlemise andmekogu

(1) Kütuse käitlemise andmekogu on elektrooniline andmekogu, mille eesmärk on riiklike maksude kogumise tagamiseks, maksupettuste tõkestamiseks ja ebakvaliteetse kütuse ringluse siseturul vähem tõenäoliseks tegemise tagamiseks kütuse käitlemise kohta teabe kogumine ja töötlemine.

(2) Kütuse müügi tegevusluba omav isik kannab kütuse käitlemise andmekogusse temale kuuluva kütuse kohta järgmiste sündmuste ja toimingute andmed:
1) kütuse võõrandamine, välja arvatud müük tanklast;
2) kütuse vedu, välja arvatud tanklast soetatud kütuse vedu ja vedu, millega kaasneb mõni teine käesolevas lõikes sätestatud sündmus või toiming, eeldusel et veoga kaasnev sündmus või toiming on juba andmekogusse kantud;
3) kütuse üleandmine hoidjale või hoiuleandjale;
4) kütuse omatarve;
5) kütuse tootmine väljaspool aktsiisiladu;
6) kütuse kadu või jääkide mahakandmine;
7) tarbimisse lubatud kütuse omandamine muul viisil kui soetamine teiselt kütuse müügi tegevusloaga isikult;
8) kütuse jääkide arvele võtmine.

(3) Kütust ei tohi võõrandada, vedada, hoidjale või hoiuleandjale üle anda ega kadusid või jääke maha kanda, kui asjaomasesse asu- või lähtekohta viimise kohta puudub andmekogus varasem kanne.

(4) Andmed tarbimisse lubatud kütuse impordi ja ekspordi ning kütuse tarbimisse lubamise kohta kannab kütuse käitlemise andmekogusse Maksu- ja Tolliamet, võttes aluseks tolliseaduse §-s 13 nimetatud e-tolli andmekogu andmetöötlussüsteemi ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 45 lõike 145 alusel asutatud siseriiklike aktsiisikauba saatedokumentide haldamise elektroonilise süsteemi (SADHES) andmed. Käesoleva seaduse § 21 lõikes 1 nimetatud isik kinnitab eelmises lauses nimetatud andmete õigsust kütuse käitlemise andmekogus. Käesoleva seaduse § 21 lõikes 1 nimetatud isik lisab andmekogusse käesoleva seaduse § 23 lõikes 2 nimetatud andmed ning atmosfääriõhu kaitse seaduse § 1233 lõikes 2 ja lõikega 6 kehtestatud määruses kütuse tarnijate aruandlust puudutavad andmed.

(5) Kütuse käitlemise andmekogu vastutav töötleja on Maksu- ja Tolliamet ning volitatud töötleja on valdkonna eest vastutava ministri määratud asutus.

(6) Kütuse käitlemise andmekogu andmed ei ole avalikud. Andmekogule on juurdepääs lisaks andmekogu vastutavale ja volitatud töötlejale järgmistel isikutel:
1) käesoleva paragrahvi lõikes 2 loetletud andmete andmekogusse kandjal tema sisestatud andmete ulatuses;
2) kütuse vedajal, soetajal või vastuvõtjal tema nimele sisestatud sündmuste puhul;
3) vastavussertifikaadi ja vastavusdeklaratsiooni ning nende aluseks tehtud mõõtmise tulemusi kajastava dokumendi andmekogusse kandjal ja käesoleva seaduse § 9 lõikes 52 nimetatud isikul tema poolt või tema nimel sisestatud andmetele.

(7) Kütuse käitlemise andmekogu põhimääruse kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

13) seadust täiendatakse §-dega 52 ja 53 järgmises sõnastuses:

§ 52. Kütuse vedamise nõuded

Kütuse vedaja ei tohi vedu alustada enne, kui vedu või sellega kaasnev sündmus või toiming on kantud kütuse käitlemise andmekogusse.

§ 53. Kütuse omandamise nõuded

Kui kütuse müügi tegevusluba omav isik omandab kütuse väljaspool tanklat, kinnitab ta selle vastuvõtmist kütuse käitlemise andmekogus vahetult pärast kütuse üle valduse saamist.”;

14) paragrahvi 6 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kütuse müügi tegevusluba mitteomava isiku kütuse veol või üleandmisel hoidjale või hoiuleandjale vormistab kütuse lähetaja või üleandja kütuse saatedokumendi, mis võimaldab kütust ja selle kogust identifitseerida.”;

15) paragrahvi 6 lõike 2 punkti 1 täiendatakse pärast sõna „nimetus” sõnadega „ja KN-i kaubakood”;

16) paragrahvi 6 lõike 2 punkt 6 tunnistatakse kehtetuks;

17) paragrahvi 6 lõike 2 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„7) kütuse vedaja ärinimi ja registrikood, mootorsõiduki juhi ees- ja perekonnanimi ning isikukood, mootorsõiduki registreerimisnumber ja riiklik kuuluvus, sõiduki ohtliku veose veole lubamise tunnistuse andmed ning kütuse peale- ja mahalaadimise koha aadress.”;

18) paragrahvi 6 täiendatakse lõigetega 21 ja 22 järgmises sõnastuses:

„(21) Kui kütuse käitlemise andmekogu ei tööta, on kütuse võõrandaja kohustatud vormistama paberil saatedokumendi, mis peab olema kütuse veol kaasas. Saatedokument peab lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud andmetele sisaldama:
1) müüja ja ostja registri- või isikukoodi;
2) tollideklaratsiooni numbrit või aktsiisikauba saatedokumendi numbrit SADHES-is;
3) kütuse lähetamise kuupäeva ja kellaaega.

(22) Sündmused, mille kohta oli vormistatud käesoleva paragrahvi lõikes 21 nimetatud saatedokument, kantakse esimesel võimalusel kütuse käitlemise andmekogusse tagantjärele, kuid mitte hiljem kui andmekogu töökorra taastumisele järgneval tööpäeval.”;

19) paragrahvi 6 lõige 3, lõike 4 teine lause ja lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;

20) paragrahvi 61 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kütuse hoiuteenuse osutaja on kohustatud pidama laoarvestust hoiule võetud kütuse kohta alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 19 lõike 1 tähenduses, välja arvatud tahkekütused ja maagaas, ning kajastama seda maksukorralduse seaduse § 259 lõikes 1 nimetatud andmekogus.

(2) Kütuse hoiuteenuse osutaja laoarvestuses kajastatavad andmed sätestatakse maksukorralduse seaduse § 259 lõikes 1 nimetatud andmekogu põhimääruses.”;

21) paragrahvi 61 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Hoiuteenuse osutaja ei kajasta laoarvestust maksukorralduse seaduse § 259 lõikes 1 nimetatud andmekogus, kui tema tegevuskoht asub tema vabatsoonis tegutsevas laos, maksulaos, aktsiisilaos, ajutise ladustamise kohas, seestöötlemise protseduuri kohas või tollilaos ning hoiule võetud kütuse üle peetakse vastava lao arvestust, mis sisaldab kõiki käesoleva paragrahvi lõike 2 alusel sätestatud andmeid.”;

22) paragrahvi 61 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

23) seadust täiendatakse §-ga 62 järgmises sõnastuses:

§ 62. Väljaspool aktsiisiladu toodetud, jäägina arvele võetud ja kütuse käitlemise andmekogu kandeta soetatud kütuse müügi erisus

Väljaspool aktsiisiladu toodetud, jäägina arvele võetud või kütuse käitlemise andmekogu kandeta soetatud kütust võib müüa ja lähetada Maksu- ja Tolliameti loal.”;

24) paragrahvi 7 pealkiri ja lõige 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

§ 7. Kütuse käitlemise aruanne tanklast müügi korral

(1) Kütuse müüja edastab kütuse käitlemise andmekogusse iga kalendrikuu 1. kuupäeval tema poolt eelmisel kalendrikuul alates 16. kuupäevast kuni kalendrikuu lõpuni ja 16. kuupäeval tema poolt samal kalendrikuul alates 1. kuupäevast kuni 15. kuupäevani kütuse käitlemise aruande tanklast müüdud kütuse kohta. Andmed esitatakse tegevuskohtade kaupa.”;

25) paragrahvi 7 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

26) paragrahvi 7 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kütuse käitlemise aruandes esitatavate andmete loetelu kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

27) paragrahvi 8 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Nõuded autobensiinile, diislikütusele, kergele kütteõlile, raskele kütteõlile ja biokütusele, välja arvatud põlevkivikütteõli, kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega. Nõuded kehtestatakse, lähtudes kütuse kasutamise otstarbest ja keskkonnanõuetest.”;

28) paragrahvi 9 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Vastavussertifikaat või vastavusdeklaratsioon peab sisaldama nõuetele vastavuse tõendamisel mõõdetud näitajate mõõtetulemust.”;

29) paragrahvi 9 lõike 3 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) kütuse aktsiisilaost tarbimisse lubamisel, välja arvatud juhul, kui Euroopa Liidu liikmesriigist lähetatud kütus on ladustatud aktsiisilaos eraldi mahutis ja selle kütuse kohta on väljastatud vastavusdeklaratsioon;”;

30) paragrahvi 9 lõiget 3 täiendatakse punktidega 3–5 järgmises sõnastuses:

„3) teises liikmesriigis tarbimisse lubatud kütuse Eestisse toimetamisel, välja arvatud juhul, kui kütust ladustatakse aktsiisilaos ajutises aktsiisivabastuses;
4) kütuse tootja poolt jäätmetest toodetud kütuse kasutamisel või müümisel;
5) registreeritud kaubasaaja poolt teisest liikmesriigist ajutises aktsiisivabastuses lähetatud kütuse vastuvõtmisel.”;

31) paragrahvi 9 lõike 5 punkti 2 täiendatakse pärast sõna „lähetajale” sõnadega „, tarbimisse lubatud kütuse saajale Eestis või jäätmetest kütuse tootjale”;

32) paragrahvi 9 täiendatakse lõigetega 52 ja 53 järgmises sõnastuses:

„(52) Vastavussertifikaadi, vastavusdeklaratsiooni ja mõõdetud näitajate mõõtetulemusi kajastava dokumendi andmed kannavad enne kütuse tarbimisse lubamist kütuse käitlemise andmekogusse:
1) akrediteeritud vastavushindamisasutus;
2) isik, kes lubab kütust tarbimisse;
3) isik, kes toimetab Eestisse teises liikmesriigis tarbimisse lubatud kütuse.

(53) Vastavussertifikaadi, vastavusdeklaratsiooni ja mõõdetud näitajate mõõtetulemusi kajastava dokumendi andmete andmekogusse kandmise korra ja andmete loetelu kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

33) paragrahvi 9 lõiget 6 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Kui kütuse vastavus kehtestatud nõuetele on uuesti tõendatud, teeb aktsiisilao, vabatsoonis tegutseva lao, tollilao või ajutise ladustamise koha pidaja vastavussertifikaadi või -deklaratsiooni kohta märke kütuse käitlemise andmekogusse.”;

34) paragrahv 151 tunnistatakse kehtetuks;

35) paragrahvi 192 lõike 1 kolmandas lauses asendatakse arv „6” arvuga „61”;

36) seadust täiendatakse 41. peatükiga järgmises sõnastuses:

41. peatükk
KÜTUSEMAHUTI REGISTREERIMISE KOHUSTUS

§ 193. Kütusemahuti registreerimise kohustus

(1) Isik, kelle omandis on kümnekuupmeetrise mahuga või suurem statsionaarne mahuti, milles hoitakse, ladustatakse või kavatsetakse hoida või ladustada alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 19 lõikes 1 nimetatud kütust, esitab seadme ohutuse seaduse § 12 lõikes 1 nimetatud infosüsteemi järgmised andmed:
1) maaüksuse aadress, millel mahuti paikneb;
2) mahuti omaniku nimi ja registri- või isikukood või viimase puudumise korral sünniaeg;
3) mahuti asendiplaani number selle olemasolu korral;
4) mahuti maht;
5) märge, kas mahuti asub maa all;
6) märge, kas maapealne mahuti on ujuva kaanega või ilma;
7) märge selle kohta, kas mahuti on kasutuses;
8) mahuti kasutusotstarve;
9) kui mahuti omanik ei ole selle valdaja, siis valdaja nimi koos isiku- või registrikoodiga.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmete muutumise korral on mahuti omanikul kohustus esitada uued andmed seadme ohutuse seaduse § 12 lõikes 1 nimetatud infosüsteemi.”;

37) paragrahvi 20 lõiget 3 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

„21) kütuse käitlemise nõuetele vastavuse kontrollimine;”;

38) paragrahvi 20 lõike 3 punkti 3 täiendatakse pärast sõna „aruannete” sõnadega „ja kütuse käitlemise andmekogu andmete”;

39) paragrahvi 20 lõiget 3 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

„6) kütusemahuti registreerimise kohustuse täitmise kontroll ning järelevalve käesoleva seaduse §-s 193 nimetatud andmekogusse kantud andmete õigsuse üle.”;

40) paragrahvi 20 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Keskkonnainspektsiooni pädevusse kuuluvad kütusemahuti registreerimise kohustuse täitmise kontroll ning järelevalve käesoleva seaduse §-s 24 nimetatud aruande esitamise kohustuse täitmise ja aruande käesolevas seaduses sätestatud nõuetele vastavuse üle.”;

41) paragrahvi 242 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Maksu- ja Tolliamet võib korraldusega pidada asjaolude selgitamiseni või alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 31 lõikes 16 nimetatud tagatise esitamiseni kinni kütust, milleks loetakse ka alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduses nimetatud vedel põlevaine, mille puhul on alust arvata, et see ei vasta kehtestatud nõuetele või selle kütuse kohta esitatud andmetele, või mille puhul on kahtlus, et seda käideldakse väljaspool riiklikule järelevalvele allutatud käitlemissüsteemi või mille eesmärgipäratu kasutamine toob kaasa aktsiisimaksukohustuse tekkimise või suurenemise. Kinnipeetud kütust võib müüa, lähetada ja sellega muid toiminguid teha üksnes Maksu- ja Tolliameti loal.”;

42) paragrahvi 242 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Maksu- ja Tolliamet teeb kütuse käitlemise andmekogusse kinnipeetud kütuse kohta kande.”;

43) paragrahvi 242 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud korraldus toimetatakse kütuse müügi tegevusluba omavale isikule kätte e-maksuameti kaudu. Korraldus loetakse isikule kättetoimetatuks selle e-maksuametis avamisel.”;

44) seadust täiendatakse §-ga 322 järgmises sõnastuses:

§ 322. Kütuse vedu kütuse käitlemise andmekogu kandeta

(1) Kütuse veo eest nõutava kütuse käitlemise andmekogu kandeta –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 5000 eurot.”;

45) paragrahv 33 tunnistatakse kehtetuks;

46) paragrahvi 35 lõike 1 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

47) paragrahvi 36 täiendatakse lõigetega 7 ja 8 järgmises sõnastuses:

„(7) Tarbimisse lubatud kütuse müüja, kes kavatseb jätkata tegevusloa alusel tegutsemist pärast 2019. aasta 1. veebruarit, esitab Maksu- ja Tolliametile andmed kahel järjestikusel kalendrikuul müüa kavatsetava kütuse koguse kohta hiljemalt 2018. aasta 15. novembril.

(8) Maksu- ja Tolliamet määrab kütuse müüjale, kes on esitanud Maksu- ja Tolliametile käesoleva paragrahvi lõikes 7 nimetatud andmed, uue tagatise hiljemalt 2018. aasta 15. detsembril. Käesoleva seaduse § 44 lõikes 21 sätestatud tingimustele vastava kütuse müüja puhul loetakse, et ta on tagatise vähendamise taotluse esitanud.”;

48) paragrahvi 36 täiendatakse lõigetega 9–13 järgmises sõnastuses:

„(9) Tarbimisse lubatud kütuse müüjale, kes ei ole käesoleva paragrahvi lõikes 7 sätestatud andmeid tähtajaks esitanud, kohaldatakse käesoleva seaduse § 45 lõikes 2 kehtestatud piirangut alates 2019. aasta 1. veebruarist. Kalendrikuus lubatud müüdava kütuse kogus arvutatakse isiku esitatud tagatise suuruse alusel. Kui tarbimisse lubatud kütuse müüja esitatud tagatis 2019. aasta 1. veebruari seisuga on väiksem kui 5000 eurot, peatab Maksu- ja Tolliamet isiku tegevusloa kehtivuse.

(10) Kütuse müüja, kes kavatseb jätkata kütuse importimise, tarbimisse lubamise ja maksuladustamise lõpetamise õiguse kasutamist alates 2019. aasta 1. veebruarist ning kelle tagatis on Maksu- ja Tolliameti otsusega vähendatud alla 1 000 000 euro, esitab tagatise 1 000 000 eurot hiljemalt 2019. aasta 31. jaanuaril. Kui kütuse müüja esitatud tagatis 2019. aasta 1. veebruari seisuga on väiksem kui 1 000 000 eurot, peatab Maksu- ja Tolliamet isiku tegevusloa kehtivuse.

(11) Enne 2019. aasta 1. veebruarit alustatud kütuse veole, mis kestab 2019. aasta 1. veebruaril või pärast seda, kohaldatakse 2019. aasta 31. jaanuaril kehtinud käesoleva seaduse §-s 6 sätestatud saatelehe vormistamise nõuet.

(12) Kütuse müüja esitab käesoleva seaduse kuni 2019. aasta 31. jaanuarini kehtinud redaktsiooni § 7 lõike 1 kohase aruande 2019. aasta jaanuari eest sama aasta 15. veebruariks. Täiendavalt esitab kütuse müüja kütuse käitlemise andmekogu kaudu 2019. aasta 15. veebruariks kütuse jääkide kohta 2019. aasta 31. jaanuari seisuga ühekordse aruande, mis sisaldab järgmisi andmeid:
1) kütuse nimetus, KN-i kaubakood, kogus ja asukoht;
2) bensiini puhul selle oktaaniarv;
3) erimärgistatud diislikütuse puhul märge erimärgistatuse kohta;
4) kütuse vastavussertifikaadi või vastavusdeklaratsiooni number, väljaandja nimi ja väljaandmise kuupäev.

(13) Käesoleva seaduse § 51 lõike 4 kolmandas lauses nimetatud andmed tuleb esmakordselt lisada 2019. aasta 1. augustil.”.

§ 2.  Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmine

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 36 lõike 1 punkt 20 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 36 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Aktsiisilaopidaja kajastab laoarvestust käesoleva seaduse § 19 lõikes 1 loetletud kütuste üle, välja arvatud tahkekütuse ja maagaasi üle, maksukorralduse seaduse § 259 lõikes 1 nimetatud andmekogus. Arvestuses kajastatavate andmete loetelu kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

3) paragrahvi 791 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Maksu- ja Tolliamet võib jätta aktsiisikauba järelevalve alla, kui selle müük, müügiks pakkumine või kasutamine võib kaasa tuua maksukohustuse tekkimise või suurenemise.

(2) Aktsiisikauba järelevalve alla jätmise kohta annab Maksu- ja Tolliamet kohustatud isikule otsuse, kuhu märgitakse aktsiisikauba kasutusotstarve ning järelevalve teostamise tingimused. Otsus toimetatakse kätte maksukorralduse seaduses sätestatud korras.”;

4) paragrahvi 791 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Järelevalve teostamisel võib Maksu- ja Tolliamet rakendada maksukorralduse seaduse 6. peatükis sätestatud meetmeid.”;

5) paragrahvi 791 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Järelevalve alla jäetud aktsiisikauba kasutamiseks muul otstarbel kui on käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud otsuses märgitud, samuti kauba võõrandamiseks või veoks on vajalik Maksu- ja Tolliameti luba. Järelevalve teostamise tingimuste rikkumise ja kauba järelevalve alt väljumise korral kohaldatakse kohustatud isiku suhtes käesoleva seaduse § 22 lõike 1 punkti 4 ja § 24 lõiget 12. Järelevalve alt väljunud aktsiisikaup loetakse kasutatuks viisil, millel on võimalikest suurim maksumäär.”.

§ 3.  Maksukorralduse seaduse muutmine

Maksukorralduse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seaduse 1. peatükki täiendatakse 32. jaoga järgmises sõnastuses:

32. jagu
Laoarvestuse ja -aruandluse andmekogu

§ 259. Laoarvestuse ja -aruandluse andmekogu

(1) Laoarvestuse ja -aruandluse andmekogu (edaspidi käesolevas jaos andmekogu) on elektrooniline andmekogu, mille eesmärk on riikliku järelevalve tõhustamiseks pidada arvestust riiklikule järelevalvele allutatud ladudes oleva kauba üle. Andmekogus sisalduvaid andmeid kasutatakse riikliku järelevalve teostamise eesmärgil.

(2) Andmekogu vastutav töötleja on Maksu- ja Tolliamet. Andmekogu volitatud töötleja on valdkonna eest vastutava ministri määratud asutus.

(3) Seaduses või selle alusel kehtestatud õigusaktis sätestatud juhul peab laopidaja või tolliprotseduuri pidaja pidama kauba üle arvestust andmekogus ja sisestama andmekogusse aruandeid laoseisu kohta.

(4) Andmekogus sisalduvad andmed ei ole avalikud. Andmekogule on juurdepääs andmekogu vastutaval ja volitatud töötlejal ning andmeandjal enda kohta käivatele andmetele.

(5) Andmekogusse kantud andmetel on õiguslik tähendus.

(6) Andmekogu põhimääruse kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

2) paragrahvi 29 täiendatakse punktiga 51 järgmises sõnastuses:

„51) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile, Keskkonnaministeeriumile ja Keskkonnaametile vedelkütuse seaduse §-s 21 sätestatud kohustuse täitmise hindamiseks.”;

3) seadust täiendatakse §-ga 16810 järgmises sõnastuses:

§ 16810. Laoarvestuse ja -aruandluse andmekogu regulatsiooni rakendamine

Käesoleva seaduse §-s 259 nimetatud laopidaja või tolliprotseduuri pidaja sisestab laoarvestuse ja -aruandluse andmekogusse laoseisu aruande esimest korda 2019. aasta 1. veebruari seisuga hiljemalt sama aasta 20. veebruaril.”.

§ 4.  Seaduse jõustumine

  (1) Seadus jõustub 2019. aasta 1. veebruaril.

  (2) Seaduse § 1 punktid 12, 28–33, 36, 37, 39 ja 40 jõustuvad 2018. aasta 1. augustil.

  (3) Seaduse § 1 punktid 5 ja 47 jõustuvad 2018. aasta 1. novembril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json