Teksti suurus:

Sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.04.2018
Avaldamismärge:RT I, 03.04.2018, 3

Välja kuulutanud
Vabariigi President
26.03.2018 otsus nr 235

Sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 14.03.2018

§ 1.  Sotsiaalhoolekande seaduse muutmine

Sotsiaalhoolekande seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seadust täiendatakse §-ga 151 järgmises sõnastuses:

§ 151. Noore abivajaduse hindamine

(1) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud isiku abivajaduse võib tema rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgne kohaliku omavalitsuse üksus välja selgitada omal algatusel.

(2) Abi võib vajada 16–26-aastane isik, kes vastab kõigile järgmistele tingimustele:
1) ei õpi;
2) ei tööta;
3) ei ole töötuna arvel;
4) ei ole tuvastatud puuduvat töövõimet või üle 80-protsendilist töövõime kaotust;
5) ei saa töötamise toetamise teenust;
6) ei tegele ettevõtlusega;
7) ei saa hüvitist alla pooleteiseaastase lapse kasvatamise eest;
8) ei kanna vangistust või eelvangistust;
9) ei viibi asendus- või kaitseväeteenistuses.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud isiku väljaselgitamiseks lõikes 4 sätestatud andmeid töödeldes peab kohaliku omavalitsuse üksus esitama taotluse sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri põhimääruses sätestatud korras.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud isiku väljaselgitamise eesmärgil töödeldakse sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistris lõikes 3 sätestatud taotluse alusel kuni kaks korda kalendriaastas rahvastikuregistrisse kantud 16–26-aastaste isikute järgmisi isikuandmeid:
1) nimi ja isikukood;
2) kontaktandmed;
3) vajaduse korral seadusliku esindaja nimi, isikukood ja kontaktandmed;
4) õppimise andmed;
5) töötamise ja töötuna arveloleku andmed;
6) puuduva töövõime andmed;
7) ettevõtluse andmed;
8) alla pooleteiseaastase lapse kasvatamise eest hüvitise saamise andmed;
9) vangistuse andmed;
10) asendus- või kaitseväeteenistuse andmed.

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud isiku lõikes 4 loetletud andmetest moodustub töötlemise tulemusel sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrisse andmekoosseis, mis sisaldab isiku nime, isikukoodi, kontaktandmeid, haridustaseme ja töötamise andmeid ning vajaduse korral seadusliku esindaja nime ja kontaktandmeid.

(6) Abivajaduse väljaselgitamise ja abi osutamise eesmärgil võib kohaliku omavalitsuse üksus töödelda käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud andmekoosseisu.

(7) Abivajaduse väljaselgitamiseks ja abi osutamiseks võib kohaliku omavalitsuse üksus võtta ühendust käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud isikuga. Kui tegu on alaealisega, teavitab kohaliku omavalitsuse üksus samal ajal seaduslikku esindajat ühenduse võtmisest.

(8) Kui 16–26-aastane isik ei soovi, et tema andmeid töödeldakse, siis lõpetatakse andmete töötlemine isikult asjakohase avalduse saamisel. Esmakordsel 16–26-aastase isikuga ühenduse saamisel küsib kohaliku omavalitsuse üksus isiku nõusolekut andmete edasiseks töötlemiseks. Kui isik nõusolekut ei anna, lõpetatakse andmete edasine töötlemine. Edasise andmetöötluse välistamiseks säilitatakse sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistris vaid isikukoodi kuni isiku 27-aastaseks saamiseni.”;

2) paragrahvi 453 lõike 4 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) vastama käesoleva seaduse § 4513 lõike 1 punktides 4–7 sätestatud nõuetele;”;

3) paragrahvi 454 lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) vastama käesoleva seaduse § 4513 lõike 1 punktides 3–7 sätestatud nõuetele.”;

4) paragrahvi 1421 punktidest 1 ja 2 jäetakse välja sõna „abivajava”;

5) paragrahvi 144 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Käesoleva seaduse § 151 lõikes 2 sätestatud isiku abivajaduse ja sellele vastava abi väljaselgitamisel kannab kohaliku omavalitsuse üksus sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrisse abivajaduse, edasise juhtumiplaani ja menetlustoimingute andmed.”;

6) seaduse 9. peatüki 1. jao pealkirja täiendatakse pärast sõna „Üleminekusätted” sõnadega „ja järelhindamine”;

7) seaduse 9. peatüki 1. jagu täiendatakse §-ga 1601 järgmises sõnastuses:

§ 1601. Paragrahvi 151 regulatsiooni järelhindamine

Sotsiaalministeerium analüüsib hiljemalt 2020. aastal käesoleva seaduse §-s 151 sätestatud noore abivajaduse hindamise regulatsiooni rakendamise mõju ja tulemuslikkust.”.

§ 2.  Käibemaksuseaduse muutmine

Käibemaksuseaduse § 16 lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) sotsiaalhoolekande seaduse §-des 8, 17, 20, 23, 26, 27, 30, 33, 41, 44, 455, 4515, 56, 87, 91, 94, 97, 100 ja 1301 nimetatud sotsiaalteenus ning §-s 451 nimetatud riigi- või kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvest rahastatav sotsiaalteenus;”.

§ 3.  Maksukorralduse seaduse muutmine

Maksukorralduse seaduse § 29 punkt 13 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„13) sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri vastutavale töötlejale ning valla- või linnavalitsusele sotsiaalhoolekande seaduse §-s 151 sätestatud ülesande täitmiseks ja isikule toetuse määramiseks või muu materiaalse abi osutamiseks;”.

§ 4.  Täitemenetluse seadustiku muutmine

Täitemenetluse seadustikus tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 131 lõike 1 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 131 lõiget 1 täiendatakse punktiga 12 järgmises sõnastuses:

„12) okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse alusel makstav represseeritu toetus.”.

§ 5.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2018. aasta 15. aprillil.

  (2) Käesoleva seaduse § 2 jõustub 2018. aasta 1. mail.

  (3) Käesoleva seaduse § 4 punkt 1 jõustub 2018. aasta 1. juulil.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json