Teksti suurus:

Riigikaitseliste sundkoormiste seaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.04.2018
Avaldamismärge:RT I, 03.04.2018, 4

Välja kuulutanud
Vabariigi President
26.03.2018 otsus nr 236

Riigikaitseliste sundkoormiste seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 21.03.2018

Riigikaitseliste sundkoormiste seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seaduses asendatakse läbivalt sõna „volinik” sõnaga „ametiisik” vastavas käändes;

2) seaduses asendatakse läbivalt sõna „käsund” sõnaga „haldusakt” vastavas käändes;

3) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Riigikaitseliste sundkoormiste määramisel ja täitmisel kohaldatakse ka riigikaitseseaduse sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.”;

4) paragrahvi 3 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Sundkoormisi määratakse rahuajal.

(2) Sõjaseisukorra ajal määratakse sundkoormisi olenevalt riigikaitselisest vajadusest.

(3) Sundkoormis määratakse haldusakti või üldkorraldusega.

(4) Sundkoormise määramisel võib kehtestada järgmised kõrvaltingimused:
1) sundkoormise täitmiseks vajalik lisakohustus, sealhulgas vara hooldamise ja säilitamise, vara kasutusse andmisest või võõrandamisest teavitamise, kvalifikatsiooninõude säilitamise, kvalifitseeritud spetsialisti rakendamise või muu kohustus;
2) sundkoormise täitmise tingimus, selle tingimuse saabumisest teavitamise kord ja sundkoormise adressaadi kohustused tingimuse saabumisel seoses sundkoormise täitmisega.

(5) Haldusaktis või üldkorralduses, millega määratakse sundkoormis, nimetatakse sundkoormise adressaat, sundkoormise objekt, sundkoormise liik ja sisu ning muud sundkoormise täitmisega seotud asjaolud.”;

5) seadust täiendatakse §-ga 31 järgmises sõnastuses:

§ 31. Haldusakti ja muu dokumendi kättetoimetamise erandid

(1) Haldusakti või muu dokumendi kättetoimetamine isikule kõrgendatud kaitsevalmiduse, sõjaseisukorra, mobilisatsiooni või demobilisatsiooni ajal võib peale haldusmenetluse seaduse §-s 25 sätestatu toimuda ühel järgmistest viisidest:
1) haldusakt või muu dokument avaldatakse interneti uudisteportaalis, mõnes teises internetiportaalis või muus asjakohases internetikeskkonnas;
2) haldusakt või muu dokument avaldatakse tele- ja raadioprogrammides ajavahemikul kella 7–22 vähemalt kolm korda, kusjuures avaldamiskordade vahele peab jääma vähemalt üks tund;
3) haldusakt või muu dokument avaldatakse vähemalt ühes üleriigiliselt ilmuvas ajalehes.

(2) Kõrgendatud kaitsevalmiduse, sõjaseisukorra, mobilisatsiooni või demobilisatsiooni ajal võib haldusorgan haldusmenetluse seaduse §-s 28 sätestatud juhul haldusakti või üldkorralduse, millega määratakse sundkoormis või otsustatakse sundkoormise täitmine, isikule kätte toimetada igal ajal ja ükskõik kus kohas.”;

6) paragrahvi 4 täiendatakse lõigetega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

„(5) Sundkoormise täitmine otsustatakse haldusakti või üldkorraldusega.

(6) Haldusaktis või üldkorralduses, millega otsustatakse sundkoormise täitmine, määratakse sundkoormise adressaat, sundkoormise objekt, sundkoormise liik ja sisu, sundkoormise täitmise aeg ja koht ning muud sundkoormise täitmisega seotud asjaolud.”;

7) seadust täiendatakse §-ga 43 järgmises sõnastuses:

§ 43. Vara seisukorra hindamine

(1) Isik peab võimaldama Kaitseressursside Ameti, Kaitseväe struktuuriüksuse ülema või asjaomase ministeeriumi määratud ametiisikul või komisjonil hinnata vara seisukorda sundkoormise määramise või täitmise eesmärgil.

(2) Ametiisik või komisjon teavitab isikut käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud hindamise vajadusest ning lepib kokku hindamise aja ja muud üksikasjad.

(3) Ametiisik või komisjon võib käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud hindamisse kaasata eksperdi.”;

8) paragrahvi 9 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 10 lõiget 1 täiendatakse punktiga 51 järgmises sõnastuses:

„51) kehtestab sundkoormiste täitmiseks vajalikud juhendid ja vajaduse korral dokumentide vormid;”;

10) paragrahvi 10 lõiget 2 täiendatakse punktiga 51 järgmises sõnastuses:

„51) kehtestavad sundkoormiste täitmiseks vajalikud juhendid ja vajaduse korral dokumentide vormid;”;

11) paragrahvi 16 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

„7) elutähtsa teenuse osutamiseks vältimatult vajalik vara.”;

12) paragrahvi 17 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

13) seaduse 61. peatüki pealkirjast jäetakse välja sõna „riiklik”;

14) paragrahv 421 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 421. Järelevalve

Järelevalvet sundkoormise täitmise üle teevad Kaitsevägi ja Kaitseressursside Amet ning iga asjaomane ministeerium enda määratud või täidetavate sundkoormiste üle.”;

15) paragrahv 422 loetakse §-ks 423 ja 61. peatükki täiendatakse §-ga 422 järgmises sõnastuses:

§ 422. Järelevalve meetmed

Kaitsevägi, Kaitseressursside Amet või asjaomane ministeerium võib käesolevas seaduses sätestatud järelevalve tegemiseks kohaldada korrakaitseseaduse §-des 26‒30, 44, 49, 50, 51 ja 52 sätestatud riikliku järelevalve meetmeid korrakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras.”;

16) paragrahvi 423 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kõrgendatud kaitsevalmiduse, sõjaseisukorra, mobilisatsiooni või demobilisatsiooni ajal riigikaitseliseks vajaduseks vara sundvõõrandamise ja sundkasutusele võtmise õigusega ametiisiku tegevuse takistamise eest vara sundvõõrandamisel, sundkasutusele või sundvaldusesse võtmisel –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.”;

17) paragrahvi 423 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

18) paragrahvi 423 lõikes 3 asendatakse sõna „politseiasutus” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveamet”.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json