Teksti suurus:

Maaeluministri 29. juuli 2015. a määruse nr 76 „Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.04.2018
Avaldamismärge:RT I, 03.04.2018, 10

Maaeluministri 29. juuli 2015. a määruse nr 76 „Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus” muutmine

Vastu võetud 27.03.2018 nr 17

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 alusel.

Maaeluministri 29. juuli 2015. a määrust nr 76 „Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 3 lõiget 1 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

„6) riigi sihtasutus, kes tegeleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 637/2008 ja (EÜ) nr 73/2009 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 608–670), artikli 4 lõike 1 punktis c nimetatud põllumajandusliku tegevusega ja on muuseum muuseumiseaduse tähenduses (edaspidi põllumajandusettevõtjast sihtasutus).”;

2) paragrahvi 4 lõike 1 punktis 7 asendatakse sõnad „mittetulundusühingust taotleja” sõnadega „mittetulundusühingu või põllumajandusettevõtjast sihtasutuse”;

3) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 42 järgmises sõnastuses:

„(42) Põllumajandusettevõtjast sihtasutus võib toetust taotleda § 5 lõikes 1 nimetatud tegevuste kohta, kui investeeringuobjekti alune maa on taotleja omandis või taotleja kasutab seda muul õiguslikul alusel.”;

4) paragrahvi 9 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) käibemaks, välja arvatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320–469), artikli 69 lõike 3 punktis c sätestatud juhul;”;

5) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Paragrahvi 5 lõike 2 punktides 1-5 nimetatud tegevustega kaasneva puittaimede raie ja väljaveo abikõlblik maksumus on kuni 15 protsenti nende tegevuste abikõlblikust maksumusest.”;

6) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:

„(12) Põllumajandusettevõtjast sihtasutus on hankija riigihangete seaduse § 5 tähenduses ja peab kulude tegemisel järgima riigihangete seaduses sätestatud nõudeid.”;

7) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Põllumajandusettevõtjast sihtasutusele antakse toetust § 5 lõikes 1 nimetatud tegevuste puhul kuni 100 protsenti toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest.”;

8) paragrahvi 13 lõikes 3 ja § 16 lõikes 2 asendatakse sõnad „esitamise aastale” sõnaga „esitamisele”;

9) paragrahvi 13 lõiget 4 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

„6) põllumajandusettevõtjast sihtasutuse puhul riigihanke nimetus ja viitenumber, kui toetatava tegevusega seotud riigihange on läbi viidud.”;

10) paragrahvi 14 täiendatakse punktiga 23 järgmises sõnastuses:

„23) põllumajandusettevõtjast sihtasutuse puhul toetatava tegevusega seotud riigihanke dokumendid, kui need ei ole kättesaadavad riigihangete registrist, või kavandatava töö maksumuse kalkulatsioon koos põhjendustega, juhul kui riigihange viiakse läbi pärast taotluse esitamist.”;

11) paragrahvi 17 lõike 2 punkti 1 täiendatakse pärast sõna „mittetulundusühingud” sõnadega „ning põllumajandusettevõtjast sihtasutused”;

12) paragrahvi 20 lõiget 1 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) põllumajandusettevõtjast sihtasutuse puhul elluviidud tegevusega seotud riigihanke dokumendid, kui need ei ole riigihangete registrist kättesaadavad ja kui neid dokumente ei ole varem PRIA-le esitatud.”;

13) lisa 1 tunnistatakse kehtetuks;

14) lisa 4 tabeli 1 real 1.11 esitatud hindamiskriteeriumit täiendatakse pärast sõna „mittetulundusühing” sõnadega „või põllumajandusettevõtjast sihtasutus”.

Tarmo Tamm
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json