Teksti suurus:

Sotsiaalministri ja sotsiaalkaitseministri määruste muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2021
Avaldamismärge:RT I, 03.04.2020, 12

Sotsiaalministri ja sotsiaalkaitseministri määruste muutmine

Vastu võetud 31.03.2020 nr 16

Määrus kehtestatakse riikliku pensionikindlustuse seaduse § 11 lõike 5 ja § 39 alusel.

§ 1.  Sotsiaalministri 31. detsembri 2001. a määruse nr 164 „Pensionikindlustuse kindlustusosaku ja kindlustusosa arvutamise juhend” muutmine

Sotsiaalministri 31. detsembri 2001. a määruses nr 164 „Pensionikindlustuse kindlustusosaku ja kindlustusosa arvutamise juhend” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Pensionikindlustatu kindlustusosaku, kindlustusosa ja ühendosa arvutamise juhend”;

2) paragrahvi 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus sätestab pensionikindlustatu kindlustusosaku, kindlustusosa ja ühendosa arvutamise juhendi riiklike pensionide määramisel ja ümberarvutamisel.”;

3) paragrahvi 2 pealkirja täiendatakse pärast sõna „kindlustusosaku” sõnadega „ja solidaarosaku”;

4) paragrahvi 2 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „kindlustusosaku” sõnadega „ja solidaarosaku”;

5) paragrahvi 5 pealkirja täiendatakse pärast sõna „kindlustusosaku” sõnadega „ja solidaarosaku”;

6) paragrahvi 5 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „kindlustusosak” sõnadega „ja solidaarosak”;

7) paragrahvi 5 täiendatakse lõigetega 21–23 järgmises sõnastuses:

„(21) Pensionikindlustatu solidaarosaku arvutamiseks jagatakse tema isikustatud sotsiaalmaksu riikliku pensionikindlustuse osa suurus eelmise kalendriaasta jaanuarikuu kaheteistkümnekordselt töötasu alammääralt arvutatud isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osaga.

(22) Sotsiaalmaksuseaduse §-de 6 ja 61 alusel makstav sotsiaalmaksu riikliku pensionikindlustuse osa võetakse arvesse samaväärselt sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa tasumisega töötasu alammääralt.

(23) Pensionikindlustatule, kelle isikustatud sotsiaalmaksu riikliku pensionikindlustuse osa on väiksem kui eelmise kalendriaasta jaanuarikuu kaheteistkümnekordselt töötasu alammääralt arvutatud isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa, arvutatakse solidaarosaku suurus proportsionaalselt isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osaga.”;

8) paragrahvi 5 lõiget 4 täiendatakse pärast sõna „kindlustusosak” sõnadega „ja solidaarosak”;

9) paragrahvi 6 pealkirja täiendatakse pärast sõna „Kindlustusosaku” sõnadega „ja solidaarosaku”;

10) paragrahvi 6 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„(11) Pensioni määramise algtähtaja kalendriaasta solidaarosaku arvutamiseks liidetakse pensionikindlustatu kohta sotsiaalkaitse infosüsteemi kantud kalendriaasta isikustatud sotsiaalmaksu riikliku pensionikindlustuse osa summad pensioni määramise algtähtajale eelneva päevani ning jagatakse jooksva kalendriaasta jaanuarikuu kaheteistkümnekordselt töötasu alammääralt arvutatud isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osaga. Kui pensioni määramise algtähtaeg on 1. jaanuar, siis selle kalendriaasta solidaarosakut ei arvutata.

(12) Pensioni määramise või ümberarvutamise algtähtajale eelnenud kalendriaastate solidaarosakud arvutatakse pensionikindlustatu kohta sotsiaalkaitse infosüsteemi kantud eelmiste kalendriaastate isikustatud sotsiaalmaksu alusel ning jagatakse eelmiste kalendriaastate jaanuarikuu kaheteistkümnekordselt töötasu alammääralt arvutatud isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osaga.”;

11) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

„(8) Ümberarvutatud kindlustusosakuid ja solidaarosakuid ei rakendata pensionide tagasiulatuval määramisel ega riikliku pensionikindlustuse seaduse § 25 lõike 1 punktides 2 ja 3 sätestatud riikliku pensioni ümberarvutamisel jooksva kalendriaasta 1. aprillile eelneva perioodi eest.”;

12) paragrahv 7 tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahvi 9 pealkirja täiendatakse pärast sõna „Kindlustusosa” sõnadega „ja ühendosa”;

14) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Ühendosa suuruse arvutamiseks korrutatakse poole kindlustusosakute ja poole solidaarosakute summa aastahindega”;

15) paragrahvi 9 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „Kindlustusosa” sõnadega „ja ühendosa”;

16) paragrahv 10 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Sotsiaalkaitseministri 12. detsembri 2016. a määruse nr 70 „Riikliku pensioni määramise, ümberarvutamise ja maksmise juhend” muutmine

Sotsiaalkaitseministri 12. detsembri 2016. a määrust nr 70 „Riikliku pensioni määramise, ümberarvutamise ja maksmise juhend” täiendatakse §-ga 111 järgmises sõnastuses:

§ 111. Pensionikindlustatu informeerimine

(1) Iga kalendriaasta 10. aprilliks võimaldatakse pensionikindlustatule isiku ühest tuvastamist võimaldava elektroonilise kanali kaudu juurdepääs järgmistele andmetele eelmise kalendriaasta kohta:
1) tema eest arvestatud või tema poolt makstud sotsiaalmaks;
2) sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa summa;
3) sotsiaalmaksu riikliku pensionikindlustuse osa summa;
4) kindlustusosaku suurus;
5) kindlustusosakute summa;
6) solidaarosaku suurus;
7) solidaarosakute summa;
8) kindlustusosa suurus;
9) ühendosa suurus;
10) aastahinde suurus;
11) isikustatud sotsiaalmaksu keskmine suurus;
12) kalendriaasta kaheteistkümnekordne töötasu alammäär;
13) pensionikindlustusstaaž.

(2) Pensionikindlustatu taotlusel väljastatakse talle käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud andmetega teatis.”.

§ 3.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2021. a.

Tanel Kiik
Sotsiaalminister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json