Teksti suurus:

Tehnilised nõuded sagedusloa alusel kasutatavatele raadioseadmetele

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.04.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 03.04.2024, 6

Tehnilised nõuded sagedusloa alusel kasutatavatele raadioseadmetele1

Vastu võetud 01.12.2009 nr 118
RTL 2009, 90, 1317
jõustumine 14.12.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
09.12.2010RT I, 21.12.2010, 724.12.2010
26.04.2012RT I, 03.05.2012, 106.05.2012
26.04.2013RT I, 30.04.2013, 1103.05.2013
12.06.2014RT I, 17.06.2014, 320.06.2014
09.06.2016RT I, 10.06.2016, 613.06.2016
14.12.2016RT I, 22.12.2016, 125.12.2016
12.10.2021RT I, 16.10.2021, 119.10.2021
28.03.2024RT I, 03.04.2024, 506.04.2024

Määrus kehtestatakse «Elektroonilise side seaduse» § 1202 lõike 2 alusel.
[RT I, 10.06.2016, 6 - jõust. 13.06.2016]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Määrusega kehtestatakse «Elektroonilise side seaduse» §-s 11 sätestatud sagedusloa alusel kasutatavate raadioseadmete tehnilised nõuded.

  (2) Määruse eesmärgiks on vältida raadiohäireid, tagada seadmete koostoime (compatibility) ja avalikkuse kaitse elektromagnetväljade kahjuliku mõju eest.

§ 2.   Määruse lisad

  (1) Käesoleva määruse lisades 1–8 sätestatakse tehnilised nõuded raadioseadmetele raadiosideteenistuste kaupa.
[RT I, 16.10.2021, 1 - jõust. 19.10.2021]

  (2) Määruses kasutatud tähiste ja lühendite selgitused ja inglisekeelsed vasted on esitatud määruse lisas 9.
[RT I, 16.10.2021, 1 - jõust. 19.10.2021]

§ 3.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) efektiivne kiirgusvõimsus (effective radiated power – edaspidi e.r.p.) on antenni sisendisse antava võimsuse korrutis antenni võimendusteguriga poollaine dipoolantenni suhtes antud suunas;
  2) keskmine võimsus (mean power) on raadiosaateseadmest antenni fiidrisse antava võimsuse keskväärtus ajavahemiku jooksul, mis on oluliselt pikem madalaima moduleeriva sageduse perioodist, normaaltöötingimustel;
  3) raadioseadme ribalaius (bandwidth) on sagedusvahemik raadiosagedusalas, mille piires seadme või edastuskanali teatud parameetri suurus ei erine nimiväärtusest enam kui etteantud suuruse või kordaja võrra;
  4) sagedustolerants (frequency tolerance) on suurim lubatud kõrvalekalle raadiojaamale reserveeritud kandevsagedusest;
  5) ekvivalentne isotroopne kiirgusvõimsus (equivalent isotropically radiated power – edaspidi e.i.r.p.) on antenni sisendisse antava võimsuse korrutis antenni absoluutse võimendusega antud suunas;
[RT I, 21.12.2010, 7 - jõust. 24.12.2010]
  6) suurim e.i.r.p. spektraaltihedus (maximum e.i.r.p. density) – signaali suurim kiirgusvõimsus mõõdetuna mis tahes suunal mis tahes sagedusel etteantud sagedusvahemikus.
[RT I, 21.12.2010, 7 - jõust. 24.12.2010]

2. peatükk ÜLDNÕUDED 

§ 4.   Raadioseadme kasutamise üldised tingimused

  (1) Raadioseade peab vastama «Elektroonilise side seaduse» § 1202 nõuetele ja nende nõuetele vastavus peab olema hinnatud ja tõendatud nimetatud seaduse § 1202 lõikes 3 sätestatud korras. Nõuetele vastavuse tagamiseks tuleb raadioseadet kontrollida ja katsetada vastavalt asjakohastes harmoneeritud standardites sätestatule või samaväärsetele meetoditele.
[RT I, 10.06.2016, 6 - jõust. 13.06.2016]

  (2) [Kehtetu – RT I, 22.12.2016, 1 - jõust. 25.12.2016]

  (3) Lubatud on kasutada sobivaid välisantenne kui määruse lisades 1–8 ei ole sätestatud teisiti.
[RT I, 16.10.2021, 1 - jõust. 19.10.2021]

  (4) Ajutise sagedusloa korral on lubatud kasutada määrusega sätestatud nõuetest erinevaid nõudeid, kui on välistatud raadiohäired teistele samaaegselt töötavatele raadioseadmetele.

  (5) Lennuside raadioseadmetele kohaldatakse lisaks käesoleva määruse nõuetele Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) konventsiooni lisa 10 «Lennuside» nõudeid.

3. peatükk ÜLDISED NÕUDED KIIRGUS- JA RAADIOVASTUVÕTUPARAMEETRITELE 

§ 5.   Nõuded kiirgusparameetritele

  (1) Raadiosaateseadme ribalaius peab vastama soovituste ITU-R SM.328, ITU-R SM.853 ja ITU-R SM.1138 nõuetele.

  (2) Raadiosaateseadme sagedustolerants peab vastama soovituse ITU-R SM.1045 nõuetele.

  (3) Raadiosaateseadme soovimatu kõrvalkiirgus peab vastama soovituste ITU-R SM.329, ITU-R SM.1540 ja ITU-R SM.1541 nõuetele.
[RT I, 16.10.2021, 1 - jõust. 19.10.2021]

§ 6.   Nõuded raadiovastuvõtuparameetritele

  (1) Raadiovastuvõtuseadme tundlikkus peab vastama soovituste ITU-R SM.331 ja ITU-R SM.852 nõuetele.

  (2) Raadiovastuvõtuseadme selektiivsus peab vastama soovituse ITU-R SM.332 nõuetele.

§ 7.   Tehniliste näitajate mõõtmine

  (1) Amplituudmodulatsiooniga raadiosaateseadme võimsus määratakse ja mõõdetakse vastavalt soovituse ITU-R SM.326 metoodikale.

  (2) FM ringhäälingusaatja ribalaiust ja deviatsiooni mõõdetakse vastavalt soovituse CEPT/ERC REC 54-01 metoodikale.

  (3) Digitaalringhäälingusaatjate tehnilisi näitajaid mõõdetakse vastavalt soovituse ITU-R SM.1682 või ITU-R SM.1792 metoodikale.

  (4) Raadiosaateseadmete tehniliste näitajate mõõtmiseks võib kasutada ka teisi metoodikaid, mis peavad olema täielikult dokumenteeritud ja tagama määruses viidatud standardites või soovitustes nõutud mõõtetäpsuse.

4. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 8.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]


1Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/53/EL raadioseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/5/EÜ (EÜT L 153, 22.05.2014, lk 62–106), muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2018/1139 (ELT L 212, 22.8.2018, lk 1–122) ja muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga (EL) 2022/2380 (ELT L 315, 7.12.2022, lk 30–43);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2015/1535, millega nähakse ette tehnilistest eeskirjadest ning infoühiskonna teenuste eeskirjadest teatamise kord (ELT L 241, 17.09.2015, lk 1–15).
[RT I, 03.04.2024, 5 - jõust. 06.04.2024]

Lisa 1 Ringhääling
[RT I, 03.04.2024, 5 - jõust. 06.04.2024]

Lisa 2 Liikuv maaside
[RT I, 03.04.2024, 5 - jõust. 06.04.2024]

Lisa 3 Lennuside
[RT I, 03.04.2024, 5 - jõust. 06.04.2024]

Lisa 4 Paikne side
[RT I, 03.04.2024, 5 - jõust. 06.04.2024]

Lisa 5 Satelliitraadionavigatsioon
[RT I, 03.04.2024, 5 - jõust. 06.04.2024]

Lisa 6 Programmitootmise seadmed (PMSE)
[RT I, 16.10.2021, 1 - jõust. 19.10.2021]

Lisa 7 Mereside
[RT I, 03.04.2024, 5 - jõust. 06.04.2024]

Lisa 8 Satelliitside
[RT I, 16.10.2021, 1 - jõust. 19.10.2021]

Lisa 9 Määruses esinevate mõistete, tähiste ja lühendite selgitused ning ingliskeelsed vasted
[RT I, 16.10.2021, 1 - jõust. 19.10.2021]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json