Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 26. novembri 2002. a määruse nr 364 “Elamisloa ja tööloa taotlemise, andmise, pikendamise ning kehtetuks tunnistamise kord ja tähtajad ning elamisloa ja tööloa taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu ning elamisloa andmete kandmine välisriigi reisidokumenti ja välismaalase Eestist eemalviibimise registreerimise kord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2006
Avaldamismärge:RT I 2006, 24, 174

Vabariigi Valitsuse 26. novembri 2002. a määruse nr 364 “Elamisloa ja tööloa taotlemise, andmise, pikendamise ning kehtetuks tunnistamise kord ja tähtajad ning elamisloa ja tööloa taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu ning elamisloa andmete kandmine välisriigi reisidokumenti ja välismaalase Eestist eemalviibimise registreerimise kord” muutmine

Vastu võetud 18.05.2006 nr 113

Määrus kehtestatakse «Välismaalaste seaduse» § 14 lõike 2 punkti 3 ja § 141 lõike 1 punkti 1 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 26. novembri 2002. a määruses nr 364 «Elamisloa ja tööloa taotlemise, andmise, pikendamise ning kehtetuks tunnistamise kord ja tähtajad ning elamisloa ja tööloa taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu ning elamisloa andmete kandmine välisriigi reisidokumenti ja välismaalase Eestist eemalviibimise registreerimise kord» (RT I 2002, 98, 574; 2005, 22, 156) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

« Tähtajalise elamisloa ja tööloa taotlemise, andmise, pikendamise ning kehtetuks tunnistamise kord ja välismaalase Eestist eemalviibimise registreerimise kord»;

2) määruse § 3 sõnastatakse järgmiselt:

« § 3. Taotlusele esitatavad nõuded

(1) Taotlus peab olema täidetud trükitähtedega eesti, inglise või vene keeles ning selles ei tohi olla parandusi. Taotluses peavad olema esitatud kõik määruses ettenähtud andmed. Taotluse väljad tuleb täita tumedas kirjas, mis tagaks esitatud andmete säilimise.

(2) Taotluses peavad isikunimed olema antud vastavalt taotleja isikut tõendavas dokumendis või reisidokumendis antud ladinatähelisele nimevormile.»;

3) määrust täiendatakse paragrahvidega 31 ja 32 järgmises sõnastuses:

« § 31. Allkirjanäidis

(1) Taotluse allkirjanäidise väljale kirjutab vähemalt 15-aastane taotleja allkirjanäidise omakäeliselt. Kui taotleja ei ole võimeline allkirjanäidist kirjutama, jäetakse allkirjanäidise väli tühjaks. Taotlust vastuvõttev ametnik teeb taotlusele märke allkirjanäidise välja tühjaks jätmise põhjuse kohta.

(2) Alla 7-aastase taotleja või piiratud teovõimega täisealise taotleja allkirjanäidise väli jäetakse tühjaks. 7–14-aastane taotleja võib kirjutada taotlusele allkirjanäidise.

(3) Taotleja kirjutab taotluse allkirjanäidise väljale allkirjanäidise tumedas kirjas, mille tähtede joone läbimõõt on soovitavalt 0,85 mm. Allkirjanäidis ei tohi ületada allkirjanäidise välja piire.

§ 32. Esitatud andmete õigsuse kinnitamine

(1) Taotleja allkirjastab taotluse iga lehekülje, millega kinnitab, et ta ei ole esitanud taotluses valeandmeid ega lisanud taotlusele võltsitud dokumente.

(2) Kui taotleja ei ole võimeline taotlust allkirjastama, jäetakse vastavad väljad tühjaks. Taotlust vastuvõttev ametnik teeb taotlusele märke väljade tühjaks jätmise põhjuse kohta.»;

4) paragrahvi 7 lõikest 21 jäetakse välja sõnad «või alalise elamisloa»;

5) paragrahvi 9 lõikest 2 jäetakse välja sõnad «, alalise elamisloa andmisest»;

6) paragrahvi 9 lõikest 3 jäetakse välja sõnad «, alalise elamisloa andmisest keeldumise otsus»;

7) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Euroopa Liidu liikmesriigi, välja arvatud Eesti (edaspidi Euroopa Liidu liikmesriik) pikaajalise elaniku elamisluba omav välismaalane esitab tähtajalise elamisloa taotlemisel Euroopa Liidu liikmesriigi pikaajalise elaniku staatust tõendava dokumendi.»;

8) paragrahvi 29 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Euroopa Liidu liikmesriigi pikaajalise elaniku elamisluba omav välismaalane esitab tähtajalise elamisloa pikendamise taotlemisel lisaks Euroopa Liidu liikmesriigi pikaajalise elaniku staatust tõendava dokumendi.»;

9) määruse 6. peatükk tunnistatakse kehtetuks;

10) määruse 7. peatükk sõnastatakse järgmiselt:

«7. peatükk
TÄHTAJALISE ELAMISLOA JA TÖÖLOA KEHTETUKS TUNNISTAMINE

§ 53. Tähtajalise elamisloa ja tööloa kehtetuks tunnistamine

(1) Kodakondsus- ja Migratsiooniamet saadab välismaalasele tema tähtajalise elamisloa ja tööloa kehtetuks tunnistamise menetluse algatamise kohta kirjaliku teate.

(2) Kodakondsus- ja Migratsiooniamet saadab välismaalasele tema tähtajalise elamisloa ja tööloa tühistamise kehtetuks tunnistamise kohta viivitamata kirjaliku teate.»;

11) määruse 8. peatüki pealkirja täiendatakse enne sõna «elamisloa» sõnaga «tähtajalise»;

12) paragrahv 54 sõnastatakse järgmiselt:

« § 54. Tähtajalise elamisloa ja tööloa andmete isikut tõendavasse dokumenti kandmine

(1) Kui välismaalane soovib tähtajalise elamisloa andmete väljastamist Eestis, kantakse tema tähtajalise elamisloa ja tööloa andmed isikutunnistusele tähtajalise elamisloa ja tööloa andmise või pikendamise otsuse andmete alusel.

(2) Kui välismaalane soovib tähtajalise elamisloa andmete kandmist välisriigi reisidokumenti Eesti välisesinduses, kantakse tema elamisloa andmed välisriigi reisidokumenti tähtajalise elamisloa andmise otsuse andmete alusel.

(3) Kui vanem soovib lapse andmete kandmist välisriigi reisidokumenti Eesti välisesinduses, kantakse alla 15-aastase lapse tähtajalise elamisloa andmed vanema välisriigi reisidokumenti lapsele tähtajalise elamisloa andmise otsuse andmete alusel.

(4) Alla 15-aastase lapse tähtajalise elamisloa andmed kantakse vanema soovil vanema välisriigi reisidokumenti, kui alaealisel puudub oma reisidokument ning alaealine ja tema vanem kuuluvad sama riigi kodakondsusesse ning alaealise isikuandmed on kantud vanema reisidokumenti.

(5) Alla 15-aastase lapse tähtajalise elamisloa andmed kantakse ainult ühe vanema reisidokumenti.

(6) Kui välismaalasele antakse välja välismaalase pass, kantakse tähtajalise elamisloa andmed välismaalase passi.»;

13) paragrahv 55 sõnastatakse järgmiselt:

« § 55. Tähtajalise elamisloa andmetes sisalduva isikunime isikut tõendavasse dokumenti kandmine

Kui isikunimes on võõrtähti, kantakse tähtajalise elamisloa andmed isikut tõendavasse dokumenti Rahvusvahelise Tsiviillennundusorganisatsiooni (ICAO) isikunimede ümberkirjutusreeglite kohaselt, säilitades võimalusel algupärased tähed.»;

14) paragrahvid 56–58 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahv 59 sõnastatakse järgmiselt:

« § 59. Tähtajalise elamisloa andmete kandmine välisriigi reisidokumenti

(1) Tähtajalise elamisloa andmete kandmiseks välisriigi reisidokumenti peab välismaalane pöörduma isiklikult Eesti välisesindusse, kes kannab Kodakondsus- ja Migratsiooniameti poolt talle edastatud elamisloa andmed välisriigi reisidokumenti.

(2) Tähtajalise elamisloa andmete kandmise kohta välisriigi reisidokumenti annab välismaalane allkirja, välja arvatud juhul, kui ta ei ole allkirjavõimeline.»;

16) paragrahvi 60 teksti täiendatakse enne sõna «elamisloa» sõnaga «tähtajalise»;

17) paragrahvi 64 täiendatakse punktiga 20 järgmises sõnastuses:
«20) andmed elamisloa omamise kohta teistes riikides (liik, riik ja kehtivusaeg).»;

18) paragrahvi 66 lõiget 1 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

« 7) andmed elamisloa omamise kohta teistes riikides (liik, riik ja kehtivusaeg).»;

19) paragrahvid 68 ja 70 tunnistatakse kehtetuks;

20) paragrahv 72 sõnastatakse järgmiselt:

« § 72. Välisriigi kodaniku poolt esitatavad täiendavad andmed

Välisriigi kodanik esitab tähtajalise elamisloa taotlemisel, tähtajalise elamisloa pikendamise taotlemisel, tööloa taotlemisel, tööloa pikendamise taotlemisel ja Eestist eemalviibimise registreerimise taotlemisel andmed kodakondsuse ja välisriigi reisidokumendi kohta (reisidokumendi liik, number, väljaandja, väljaandmise aeg ja kehtivusaja lõppemise aeg).»

§ 2. Määrus jõustub 1. juunil 2006. a.

Keskkonnaminister
peaministri ülesannetes Villu REILJAN

Siseminister Kalle LAANET

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json