Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 30. novembri 2000. a määruse nr 394 “Riikliku elamis- ja töölubade registri asutamine ning riikliku elamis- ja töölubade registri pidamisepõhimäärus” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2006
Avaldamismärge:RT I 2006, 24, 177

Vabariigi Valitsuse 30. novembri 2000. a määruse nr 394 “Riikliku elamis- ja töölubade registri asutamine ning riikliku elamis- ja töölubade registri pidamisepõhimäärus” muutmine

Vastu võetud 18.05.2006 nr 116

Määrus kehtestatakse «Andmekogude seaduse» § 32 lõike 1 alusel ja kooskõlas «Välismaalaste seaduse» §-ga 19 ning «Euroopa Liidu kodaniku seaduse» § 15 lõikega 7.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 30. novembri 2000. a määruses nr 394 «Riikliku elamis- ja töölubade registri asutamine ning riikliku elamis- ja töölubade registri pidamise põhimäärus» (RT I 2000, 91, 594; 2004, 31, 225) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Registri asutamise ja kasutusele võtmise eesmärk on arvestuse pidamine elamis- ja töölubade ning tähtajalise elamisloa ja tööloa ning nende pikendamise taotluste, pikaajalise elaniku elamisloa ja elamisloa taastamise taotluste, elamisloa andmete välisriigi reisidokumenti kandmise taotluste, Eestist eemalviibimise registreerimise taotluste ning nende suhtes tehtud otsuste, samuti kehtetuks tunnistatud elamis- ja töölubade üle tagamaks «Välismaalaste seaduses» ja «Euroopa Liidu kodaniku seaduses» ning nende alusel antud õigusaktides valitsusasutustele ja teistele riigiasutustele pandud ülesannete täitmise.»;

2) paragrahvi 7 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

«1) isikuandmed (Eesti isikukood, kui see on taotlejal olemas, eesnimed, perekonnanimi, endised perekonnanimed, sünniaeg, sünnikoht, sugu, kodakondsus, foto, allkirjanäidis);»;

3) paragrahvi 7 lõiget 1 täiendatakse punktiga 23 järgmiselt:

« 23) andmed elamisloa omamise kohta teistes riikides.»;

4) paragrahvi 7 lõike 3 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) isikuandmed (Eesti isikukood, eesnimed, perekonnanimi, endised perekonnanimed, sünniaeg, sünnikoht, sugu, kodakondsus, foto, allkirjanäidis);»;

5) paragrahvi 7 lõiget 3 täiendatakse punktiga 7 järgmiselt:

« 7) andmed elamisloa omamise kohta teistes riikides.»;

6) paragrahvi 7 lõige 8 sõnastatakse järgmiselt:

« (8) Pikaajalise elaniku elamisloa ja elamisloa taastamise taotleja kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
1) isikuandmed (Eesti isikukood, eesnimed, perekonnanimed, sünniaeg, sünnikoht riigi täpsusega, sugu, kodakondsus, foto, allkirjanäidis);
2) kontaktandmed (postiaadress, telefon, e-posti aadress).»;

7) paragrahvi 7 lõige 9 sõnastatakse järgmiselt:

« (9) Pikaajalise elaniku elamisloa ja elamisloa taastamise taotlemisel kantakse registrisse täiendavalt järgmised andmed:
1) selle kohta, kas taotleja on elanud Eestis elamisloa alusel seaduslikult ja pidevalt vähemalt viis aastat vahetult enne pikaajalise elaniku elamisloa taotluse esitamist;
2) selle kohta, kas taotleja on elanud Eestis elamisloa alusel seaduslikult ja pidevalt vähemalt kaks aastat vahetult enne pikaajalise elaniku elamisloa taastamise taotluse esitamist;
3) taotleja kehtiva tähtajalise elamisloa olemasolu kohta;
4) Eestis äraelamiseks püsiva legaalse sissetuleku kohta;
5) selle kohta, et taotleja on kindlustatud isik «Ravikindlustuse seaduse» tähenduses;
6) integratsiooninõude täitmiseks vajaliku keeleoskuse kohta;
7) mõnes teises Euroopa Liidu liikmesriigis pikaajalise elaniku staatuse omamise kohta;
8) taotleja kriminaalkorras karistamise kohta;
9) taotleja seoste kohta välisriigi luure- või julgeolekuteenistusega;
10) taotleja sidemete kohta relvi valdavate, sõjaliselt korraldatud või sõjalisi harjutusi harrastavate organisatsioonidega;
11) taotleja kuulumise kohta Eesti või välisriigi organisatsioonidesse;
12) taotleja viimase viie aasta õppimise, töö- ja teenistuskäigu kohta;
13) taotleja seadusjärgse esindaja kohta;
14) taotleja perekonnaliikmete kohta.»;

8) paragrahvi 7 lõige 10 sõnastatakse järgmiselt:

« (10) Pikaajalise elaniku elamisloa taotlemisel alla üheaastasele lapsele kantakse registrisse lisaks lõigetes 8 ja 9 nimetatud andmetele järgmised andmed:
1) alla üheaastase lapse vanemate isikuandmed (Eesti isikukood, eesnimed, perekonnanimed, sünniaeg, kodakondsus, sugu);
2) alla üheaastase lapse vanemate kontaktandmed (postiaadress, telefon, e-posti aadress).»;

9) paragrahvi 7 lõike 13 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) isikuandmed (Eesti isikukood, ees- ja perekonnanimi (nimed), endised nimed, sünniaeg, sugu, kodakondsus);»;

10) paragrahvi 7 lõikes 15 asendatakse sõna «alalise» sõnadega «pikaajalise elaniku»;

11) paragrahvi 8 punktid 1 ja 4 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) tähtajalise elamisloa ja elamisloa pikendamise taotlus, tööloa ja tööloa pikendamise taotlus, pikaajalise elaniku elamisloa ja elamisloa taastamise taotlus, elamis- ja tööloa kehtetuks tunnistamise taotlus, elamisloa andmete välisriigi reisidokumenti kandmise taotlus ja Eestist eemalviibimise registreerimise taotlus ning neile taotlustele lisatud dokumendid;»;

« 4) haldusakt tähtajalise elamisloa andmise ja pikendamise või sellest keeldumise, tööloa andmise ja pikendamise või sellest keeldumise, pikaajalise elaniku elamisloa andmise ja taastamise või sellest keeldumise, elamis- ja tööloa kehtetuks tunnistamise, elamisloa andmete välisriigi reisidokumenti kandmise ja Eestist eemalviibimise registreerimise või sellest keeldumise kohta.»;

12) paragrahvi 11 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) volitatud töötleja ametnik taotluse alusel, mille on esitanud välismaalane või Eesti kodanik, kes taotleb isiku Eestisse kutsumist, või välismaalane, kes taotleb tähtajalist elamisluba ja elamisloa pikendamist, tööluba ja tööloa pikendamist, pikaajalise elaniku elamisluba ja elamisloa taastamist, elamis- ja tööloa kehtetuks tunnistamist, elamisloa andmete reisidokumenti kandmist ja Eestist eemalviibimise registreerimist vastavalt seda valdkonda reguleerivatele õigusaktidele;»;

13) paragrahv 15 sõnastatakse järgmiselt:

Ǥ 15. Andmete ristkasutus

Teiste andmekogudega toimub andmete ristkasutus vastavalt andmekogude vastutavate töötlejate vahelisele kokkuleppele kooskõlas Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2003. a määrusega nr 331 «Infosüsteemide andmevahetuskihi rakendamine.»;

14) paragrahv 16 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Määrus jõustub 1. juunil 2006. a.

Keskkonnaminister
peaministri ülesannetes Villu REILJAN

Siseminister Kalle LAANET

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json