Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 19. juuni 2008. a määruse nr 54 "Surveseadme, tõsteseadme, gaasipaigaldise ja masina kasutamise järelevaataja ning surveseadmetöid, tõsteseadmetöid, gaasitöid ja masinatöid juhtiva isiku ning gaasipaigaldise terastorustike survetaluvust mõjutavaid püsiliiteid tegeva isiku nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord" muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.05.2011
Avaldamismärge:RT I, 03.05.2011, 3

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 19. juuni 2008. a määruse nr 54 "Surveseadme, tõsteseadme, gaasipaigaldise ja masina kasutamise järelevaataja ning surveseadmetöid, tõsteseadmetöid, gaasitöid ja masinatöid juhtiva isiku ning gaasipaigaldise terastorustike survetaluvust mõjutavaid püsiliiteid tegeva isiku nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord" muutmine

Vastu võetud 28.04.2011 nr 29

Määrus kehtestatakse "Surveseadme ohutuse seaduse" § 30 lõike 6, "Küttegaasi ohutuse seaduse" § 20 lõike 6, "Masina ohutuse seaduse" § 22 lõike 5, "Lifti ja köistee ohutuse seaduse" § 20 lõike 6 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 19. juuni 2008. a. määruses nr 54 „Surveseadme, tõsteseadme, gaasipaigaldise ja masina kasutamise järelevaataja ning surveseadmetöid, tõsteseadmetöid, gaasitöid ja masinatöid juhtiva isiku ning gaasipaigaldise terastorustike survetaluvust mõjutavaid püsiliiteid tegeva isiku nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord“ (RTL 2008, 56, 773; 2009, 87, 1260; RT I 2010, 59, 402) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

„(3) Personali sertifitseerimisasutus võtab arvesse muid isiku pädevust tõendavaid dokumente ja võib põhjendatud juhtumitel väljastada pädevustunnistuse lihtsustatud korras eksamit korraldamata või vähendades eksami mahtu.

(4) Gaasipaigaldise projekteerimise õigus kaasneb gaasitöid juhtiva isiku pädevustunnistusega erialase kõrghariduse olemasolul“.

2) Paragrahvi 93 täiendatakse lõikega 2 järgmise sõnastuses:

„(2) Kuni 2012. aasta 15. aprillini võib gaasipaigaldist projekteerida ka ehitise projekteerimisõigusega vastutav spetsialist ehitusseaduse tähenduses, kellel on sobivad teadmised ja kogemused gaasipaigaldise projekteerimiseks“.

Juhan Parts
Minister

Marika Priske
Kantsler

/otsingu_soovitused.json